Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Individuální ochrana Mgr. Bohumír MARTÍNEK,Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Individuální ochrana Mgr. Bohumír MARTÍNEK,Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1 Individuální ochrana Mgr. Bohumír MARTÍNEK,Ph.D.

2 OBSAH 1. Základní definice 2. Právní a další normy 3. Prostředky individuální ochrany 4. Činnost JSDH při úniku nebezpečných látek 5. Improvizovaná ochrana 2

3 1.Základní definice Kontaminace Znečištění prostředí cizorodou látkou (kontaminantem) s negativními dopady na člověka nebo okolní prostředí Pro ochranu osob se proto užívají různé způsoby individuální ochrany 3

4 4 1.Základní definice Individuální ochrana Soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit jednotlivce proti zasažení radioaktivními, biologickými nebo toxickými látkami. Bezprostřední ochranu osob zajišťují prostředky individuální ochrany

5 5 2. Právní normy HZS kraje (zákon č.239/2000 Sb.,): Organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření (tím je i individuální ochrana) Hospodaří s materiálem civilní ochrany (tím jsou i prostředky individuální ochrany)

6 6 Právní normy Zákon č.239/2000 Sb., Obecní úřady hospodaří s materiálem civilní ochrany (tj. i prostředky individuální ochrany) Právnické a podnikající fyzické osoby, které provozují školská, zdravotnická, sociální a obdobná zařízení, jsou povinni vytvořit podmínky pro výdej prostředků individuální ochrany

7 7 Právní normy Vyhláška č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, část pátá, §17 stanoví: „Způsob a rozsah individuální ochrany“ takto: před účinky nebezpečných škodlivin (při mimořádných událostech) se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob

8 8 Právní normy Vyhláška č.380/2002 Sb., (pokračování): Vybrané kategorie osob: a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku, b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let, c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let, d) osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních e) ochranné masky pro doprovod osob / a) až d)/

9 9 3. Prostředky individuální ochrany PIO jsou technické prostředky, které při včasném a správném použití zabezpečují spolehlivou ochranu člověka před nebezpečnými látkami. Podle určení se dělí na: Prostředky k ochraně dýchacích orgánů Prostředky k ochraně povrchu těla Podle typu se dělí na: Filtrační izolační

10 10 Základní prostředky individuální ochrany Ochranné masky: Prostředky ochrany dýchacích cest filtračního typu Izolační dýchací přístroje: Prostředky ochrany dýchacích cest izolačního typu Filtrační oděvy a izolační ochranné oděvy – prostředky k ochraně povrchu těla

11 11 Způsoby ochrany a) filtrace b) izolace Filtrace organismus zůstává ve styku s okolním prostředím,okolní kontaminovaný vzduch je před tím než se dostane k organismu zbavován od škodlivin (filtrem). Izolace neprodyšné oddělení organismu od okolního prostředí

12 12 Filtrace Při filtraci se využívá těchto procesů: Adsorpce – zachycení nebezpečného plynu nebo páry na povrchu pevného sorbentu (látka která pohlcuje NL, např. aktivní uhlí) Absorpce – rozpuštění nebezpečného plynu nebo páry v povrchové vrstvě sorbentu (např. v impregnaci nanesené na tkaninu ochranného oděvu) Chemisorpce – chemická reakce nebezpečného plynu nebo páry s pevným sorbentem (vznikne neškodná sloučenina)

13 13 Filtrace K sorbentu se váží 2 důležité pojmy: 1. Sorbční kapacita – množství NL v gramech zachycené v 1g sorbentu 2. Resisteční doba – doba ochranného působení (fungování) sorbentu. Měří se v minutách nebo hodinách od doby kdy se látka začne zachycovat do doby kdy by začala pronikat do organizmu nebo na tělo

14 14 Prostředky ochrany dýchacích cest Největší nebezpečí vstupu kontaminantu do organismu je přes dýchací systém Kontaminovaný vzduch poškodí nejen dýchací orgány, ale také se může dostat do krevního oběhu a tím ohrozit další orgány v těle Poškození dýchání, krevního oběhu i dalších orgánů znemožní přísun kyslíku do buněk a ty začnou rychle odumírat (např.mozkové buňky odumírají asi 4 minuty po zástavě dechu)

15 15 Filtrační prostředky ochrany dýchacích cest Při použití těchto prostředků musí být splněny následující podmínky: Okolní ovzduší musí obsahovat nejméně 17% kyslíku (normáně je 20,9%) Musí být znám druh nebo typ kontaminantu (neexistuje universální filtr na všechny škodliviny) Musí být známa koncentrace škodliviny (filtr má svou resistenční dobu a sorpční kapacitu, filtry s nejvyšší účinností lze použít do koncentrace 1% NL v okolním ovzduší

16 16 Ochranné masky Zajišťují ochranu dýchacích cest, očí a obličeje před toxickými látkami, radioaktivním prachem i biologickými aerosoly Hlavní části ochranných masek jsou: - obličejová maska = lícnice - filtr Lícnice zabraňuje pronikání kontaminantu na obličej, k očím a ve spojení s filtrem do dýchacích cest a trávicího ústrojí. Jsou vyrobeny z pryže nebo plastické hmoty

17 17 Ochranné masky Ochranné filtry: Jsou tvořeny filtrační vložkou a sorpční náplní (sorbentem) Podle velikosti se rozlišují filtry na malé (MOF) a kolektivní (KOF) MOF – pro PIO (masky) KOF – tzv. kolektivní filtry (pro kryty)

18 18 Druhy prostředků ochrany dýchacích cest Dětské vaky Dětské kazajky Dětské ochranné masky Prostředky ochrany pro dospělé obyvatelstvo

19 19 Dětské vaky Jsou určeny k ochraně dětí ve věku asi do 18 měsíců Chrání celý organismus dítěte proti účinkům radioaktivního prachu, aerosolů otravných látek (OL) a bojových biologických prostředků (BBP) Děti se do vaku ukládají lehce oblečené

20 20 Dětské vaky Typy: Dětský vak DV-65 Je opatřen jedním difusním filtrem, průhledem a manipulační rukavicí, snesitelnost je 8 hodin Dětský vak DV-75 Je opatřen 2 difusními filtry, 2 průhledy a 2 manipulačními rukavicemi, snesitelnost 8 hodin Difuse – brání průniku NL dovnitř, prochází však kyslík a ven jde vodní pára a CO 2

21 21 DV-75

22 22 Dětské kazajky Jsou určeny pro ochranu dětí ve věku od 15 měsíců do 3 až 4 let věku. Chrání cesty dýchací a horní část těla dítěte proti účinkům radioaktivních i otravných látek a bojových biologických prostředků. Jsou zvláště vhodné pro děti nesnášející ochrannou masku a pro děti s onemocněním dýchacích cest. Dětská kazajka znemožňuje její samovolné sejmutí dítětem.

23 23 Dětské kazajky Typy: Dětská kazajka DK-62 Vzduch se vhání přes filtr (MOF) ručně dmychadlem, vyžaduje obsluhu dospělé osoby, snesitelnost 6 hodin Dětská kazajka DK-88 Vzduch se vhání ventilátorkem, FVZ je součástí kazajky, nevyžaduje obsluhu dospělé osoby, snesitelnost až 12 hodin

24 24 DK-62

25 25 DK-88

26 26 Dětské masky Jsou určeny pro děti od 18 měsíců do 10 let, v případě dítěte s malým obličejem do 12 let Ve spojení s ochranným filtrem chrání obličej a dýchací cesty proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým biologickým prostředkům.

27 27 Dětské masky Typy: Dětská ochranná maska DM-1 Obličejová maska s páskovým upínacím systémem, kulatými zorníky, lícnice je pevně spojena s vrapovou hadicí a na ní se přišroubuje filtr (MOF) Dětská ochranná maska CM-3/3h Je totožná s největší velikostí DM-1, ale lícnice je přizpůsobena pro děti s větším obličejem

28 28 DM-1

29 29 Prostředky ochrany pro dospělé obyvatelstvo Ochranné roušky jednoúčelový a zpravidla i jednorázový prostředek ochrany dýchacích orgánů a případně i očí Částice prachu se zachycují přímo v tkaninové (textilní) obličejové masce Používá se zejména jako improvizovaný prostředek ochrany proti pevným částicím a před radioaktivním prachem Typ: ochranná rouška OR-1

30 30 Ochranná rouška

31 31 Prostředky ochrany pro dospělé Ochranné masky s příslušným ochranným filtrem slouží k ochraně dýchacích orgánů Hlavní součástí ochranné masky jsou: - pryžová lícnice - oddělitelný filtr (MOF)

32 32 Typy ochranných masek pro dospělé Ochranná maska CM-3 Obličejová maska s páskovým upínáním, kulatými zorníky, lze vložit i brýlové vložky,používá filtry MOF,snesitelnost 6-12 hodin Ochranná maska CM-4 Obličejová maska s pětipáskovým upínáním, panoramatickými zorníky, lze vložit i brýlové vložky,má průzvučnou membránu, používá filtry MOF,snesitelnost až 12 hodin

33 33 CM-3

34 34 CM-4

35 35 Typy ochranných masek pro dospělé Ochranná maska CM-5 Obličejová maska s pětipáskovým upínáním, velkoplošným panoramatickým zorníkem, má průzvučnou vložku s membránou, používá filtry MOF,snesitelnost až 12 hodin Patří mezi universální prostředky ochrany, to je proti toxickým účinkům zbraní hromadného ničení i proti nebezpečným některým průmyslovým škodlivinám

36 36 CM-5

37 37 CM-6

38 38 Filtry k ochranným maskám zabraňují průniku radioaktivních i NL do vnitřní části ochranné masky nechrání před oxidem uhelnatým a ochranu proti některým průmyslovým škodlivinám poskytují jen po určitou kratší dobu při haváriích spojených s únikem NL se zaměňují příslušnými filtry průmyslového typu. Filtry nesměji být používány v prostředí s vysokým obsahem škodlivin (nad 1 %) a v prostředí, kde obsah kyslíku ve vzduchu poklesne pod 17 %. V těchto případech je nutno použít izolační přístroje (vzduchové nebo kyslíkové).

39 39 Filtry řady MOF byly vyvinuty typy MOF (někdy MOF-1), MOF-2, MOF-4, MOF-5 a MOF-6M. jednotlivé typy lze zaměňovat jsou válcovitého tvaru, filtr je opatřen závitovým hrdlem pro přišroubování k lícnici uvnitř filtru je aerosolová vložka a sypaný sorbent.

40 40 Ochranné vlastnosti MOF Radioaktivní prachově částice zachycuji dlouhodobě. Proti aerosolům a parám otravných látek chrání při běžných koncentracích déle než 3 hodiny. Choroboplodné zárodky zachycují dlouhodobě. Filtr MOF-6M navíc chrání před organickými a anorganickými látkami, amoniakem a oxidem siřičitým. Je to také průmyslový filtr.

41 41 Izolační dýchací přístroje Izolační přístroj se používá: Pokud je v ovzduší škodlivina, kterou běžný filtr nezachytí Nejsou-li k dispozici odpovídající malé průmyslové filtry Není-li znám typ NL Pokud je doba činnosti v zamořeném prostoru delší než resistenční doba filtru Při práci v nedýchatelném prostředí (pod 17% kyslíku, víc než 1% NL)

42 4.Činnost JSDH při úniku nebezpečných látek Při úniku nebezpečné látky se provádí záchrana a evakuace osob z nebezpečné zóny. Zachraňují se osoby, které se nachází v přímo zasaženém prostoru a včas se varují, evakuují osoby z prostoru, kde se předpokládá šíření nebezpečné látky. Evakuační cesty se volí tak, aby vedly mimo nebezpečnou zónu a aby navazovaly na dostatečně velký rozptylový prostor pro evakuované osoby. 42

43 Činnost JSDH při úniku nebezpečných látek Jednotky PO se mohou (kromě evakuace) při úniku nebezpečných látek podílet, ve vztahu k ohroženým osobám, zejména na: - varování a informování obyvatelstva - poskytnutí informací o improvizované ochraně, - dekontaminaci. 43

44 Zásady chování obyvatelstva při úniku nebezpečných látek Závisí na tom, kde se nachází v době havárie. na volném prostranství - nepřibližovat se k místu havárie, opustit ohrožené místo s ohledem na směr větru (popř. vyhledat úkryt ve vyšších patrech budov), použít prostředky improvizované ochrany v uzavřených prostorech - budovu neopouštět, dostat se do vyšších pater (nesestupovat pod úroveň terénu), zamezit proudění vzduchu (uzavřít okna, dveře a utěsnit, vypnout ventilaci a klimatizaci), v dopravních prostředcích - uzavřít okna a další otvory, vypnout ventilaci a klimatizaci, v osobním vozidle co nejrychleji opustit ohrožený prostor (případně využít prostředky improvizované ochrany či vyhledat úkryt v nejbližší budově), v hromadných dopravních prostředcích využít prostředky improvizované ochrany. 44

45 45 Činnost po opuštění kontaminovaného prostoru Po opuštění zamořeného prostoru odložit před vchodem do ubytovacích prostorů ochranné prostředky a svrchní oděv do plastového pytle a zavázat jej. Pokud je to možné, vysprchovat se, nebo se alespoň důkladně omýt a převléknou se V případě příznaků poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc Pokud je k dispozici dekontaminační pracoviště využít jej

46 46 5.Improvizovaná ochrana Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad: - celý povrch musí být zakryt, - ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit. - k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

47 47 Improvizovaná ochrana Dýchací cesty chránit navlhčenou rouškou přes nos a ústa (kapesníky, ručníky, šály a podobnými textiliemi), Hlavu, včetně čela, uší, krku a.vlasů, chránit pokrývkou (kapucí, čepicí, kloboukem, šálou, kuklou, plastovou taškou či velkým sáčkem - pozor na udušení!), Oči chránit brýlemi s přiléhajícími obroučkami (lyžařskými, motoristickými), průhledným plastem, Ruce chránit gumovými nebo koženými rukavicemi, plastovými sáčky, Nohy chránit vysokými koženými botami, holínkami, plastovými návleky na běžnou obuv.

48 48 Improvizovaná ochrana Povrch těla chránit nepromokavou kombinézou, pláštěm do deště, pláštěnkou, plastovým pončem.

49 49 Improvizovaná ochrana Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena: k přesunu obyvatelstva do stálých úkrytů. k úniku ze zamořeného území. k překonání zamořeného prostoru. k ochraně v improvizovaném úkrytu k evakuaci obyvatelstva.


Stáhnout ppt "1 Individuální ochrana Mgr. Bohumír MARTÍNEK,Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google