Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obecná definice: Mezinárodní silniční doprava je doprava osob a věcí silničními vozidly, při které výchozí a cílové místo leží na území dvou různých států. Základním znakem mezinárodní dopravy je její provádění z území jednoho státu na území druhého státu. Není-li tato podmínka splněna, nejedná se o mezinárodní dopravu.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava loco – doprava z jednoho státu do druhého přímo Tranzitní doprava – doprava přes území druhého státu do státu třetího. Mezinárodní silniční doprava má velký význam - v oblasti zahraničního obchodu - v oblasti dodavatelsko – odběratelských vztahů Musí zajišťovat: - splnění smluvních dohod - rychlé dodání zásilky příjemci - jistotu splnění termínu

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody: - rychlost – když není zdržení na hranicí a v důsledku kongescí a nehod - pohotovost – takřka z hodiny na hodinu - využití terminálů – lepší využití kapacity vozidel Nevýhody: - vliv na životní prostředí - značné následky při dopravních nehodách - nutné jazykové znalosti řidičů

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Instituce v mezinárodní silniční dopravě Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU (International Road Transport Union) Založena 23.3.1948 v Ženevě, od roku 1949 má statut poradního orgánu OSN. Hlavní úkol – zastupování živnostenských a celohospodářských zájmů spojených s mezinárodní silniční dopravou. V současné době má IRU kolem 150 členů (národní organizace dopravců) a přidružené členy (výrobci vozidel, trajektové společnosti). Udržuje stály kontrakt s orgány EU, Rady Evropy, s Evropskou konferencí ministrů dopravy (CEMT) a další.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IRU je také mezinárodní ručící organizace v režimu TIR založenou v roce 1959 pod patronací EHK OSN. Dopravce ČR v IRU od roku 1993 zastupuje ČESMAD-BOHEMIA

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti TI - Transfrigoroute International - světová nevládní organizace zaměřená pouze na dopravu pod kontrolovanou (řízenou) teplotou - přeprava zkazitelných potravin Založena v Ženevě v roce 1955. Za ČR je členem od roku 1978 ČESMAD-BOHEMIA. IRF – Mezinárodní silniční federace - zabývá se problematikou silničního hospodářství, členové jsou silniční správy a organizace zabývající se výstavbou silnic

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AIPCR – Stálé mezinárodní sdružení silničních kongresů - založena v roce 1908, sídlo – Paříž - smíšená organizace, členové jsou vlády 60 zemí, veřejné instituce, soukromé a právnické osoby - každé čtyři roky kongres se zaměřením na šíření informací o vědeckotechnickém pokroku v oblasti výstavby silnic, mostů atd.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležitý význam v mezinárodní silniční dopravě má dopravní cesta. V Evropě je vytvořena společná síť s mezinárodním provozem. Tato síť byla vytvořena v rámci Deklarace o výstavbě hlavních silnic s mezinárodním provozem - Ženeva v roce 1950. Úkolem byla výstavba a rekonstrukce silnic s označením E.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AGR - Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem - uzavřena v roce 1975 pod záštitou EHK OSN Obsahuje – plán výstavby a rozvoje evropské silniční sítě - technické podmínky výstavby Základní směry- sever – jih - východ – západ - doplněno silnicemi mezilehlými, odbočnými, odklonovými a spojovacími

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Označení E + číslo (zelený podklad a bílý nápis) Značení základních směrů: sever – jih dvouciferné číslo končící na 5 východ – západ dvouciferné číslo končící na 0 mezilehlé silnice dvouciferné číslo - sever – jih liché - východ – západ sudé doplňkové silnicetrojciferné číslo Komunikace mezinárodního významu v ČR

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při užívání silnic v cizím státě je třeba se řídit předpisy toho státu, na jehož území se pozemní komunikace nachází. Některé státy omezují mezinárodní dopravu na některých komunikacích, v určité době a v určité dny. Užívání silniční sítě je v některých státech spojeno s povinností uhradit silniční daň. Dále pak mýtné, dálniční poplatky a poplatky např. za průjezd tunelů a mostů.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dohody v oblasti silničního provozu a pravidel: Úmluva o sjednocení silničních značek - Ženeva, 30. 03. 1931 Úmluva o silničním provozu - Ženeva, 19. 09. 1949 Protokol o silničních značkách a signálech - Ženeva, 19. 09. 1949 Evropská úmluva o silničních značkách - Ženeva, 13. 12. 1957 (175/1960 Sb.) Úmluva o silničních značkách a signálech - Vídeň, 08. 11. 1968 (40/1980 Sb.) Úmluva o silničním provozu - Vídeň, 08. 11. 1968 (40/1980 Sb.) Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničním provozu - Ženeva, 01. 05. 1971 (40/1980 Sb.) Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech - Ženeva, 01. 05. 1971 (40/1980 Sb.) Protokol o silničních označeních k Evropské dohodě doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech - Ženeva, 01. 03. 1973

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dohody v oblasti parametrů silničních vozidel: Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání homologací, udělených na základě těchto pravidel - Ženeva, 20. 03. 1958 V legislativě ČR: (176/1960, 72/1968, 53/1969, 95/1969, 52/1972, 30/1975, 19/1983, 42/1996, 56/2001, 301/2001, 341/2002 Sb. )

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozování mezinárodní silniční dopravy Provozovatelem silničního motorového vozidla je ten, kdo je zapsán v technickém průkazu jako jeho držitel, odpovídá za jeho stav a řádné užívání. Provozovatel silniční dopravy (dopravcem) je právnická nebo fyzická osoba, která provozuje silniční dopravu pro cizí potřebu nebo pro vlastní potřeby, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle živnostenského zákona, obchodního zákoníku nebo jiných zvláštních předpisů. Provozování silniční dopravy se tedy vždy odehrává v rámci podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provozování silniční dopravy patří mezi státem regulované činnosti. Silniční doprava pro cizí se provozuje na základě živnostenskému oprávnění podle živnostenského zákona. Vydává ho živnostenský úřad v místě sídla právnické osoby nebo v místě trvalého bydliště fyzické osoby. K silniční dopravě pro vlastní potřebu není potřeba žádné oprávnění ani povolení. Nesmí však ani doplňkově vykonávat žádnou dopravu pro cizí potřebu.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční dopravu může vykonávat pouze právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna provozovat silniční dopravu příslušného druhu podle vnitrostátního předpisů státu, kde má sídlo, resp. bydliště. Podle zákona o silniční dopravě může silniční dopravu takovýto český dopravce provozovat pouze motorovými vozidly evidovanými v ČR, tedy s českou evidenční tabulkou. Toto omezení se nevztahuje na přívěsy a návěsy.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Regulace mezinárodní silniční dopravy Mezinárodní silniční doprava způsobuje komplikace v silniční dopravě uvnitř států, hlavně u států s centrální polohou. Tam se jedná o tranzitní dopravu. Je ji tedy třeba regulovat. Důvody regulace: - ochrana zájmů vlastních dopravců - omezená kapacita komunikací a hraničních přechodů - ekologické aspekty

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Regulace se děje na základě bilaterálních dohod mezi zainteresovanými státy nebo v rámci multilaterálních dohod. Na základě dohod jsou vydávána povolení pro mezinárodní silniční dopravu. Týká se to zemí, které jsou mino EU.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Bilaterálních dohody Dohody uvedeny ve sbírce zákonů. ČR přejala dohody, které uzavřelo Československo. Státy si navzájem vyměňují určitý počet povolení, který je nazýván kontingent nebo kvóta, vždy na jeden rok. Počet odpovídá úrovni potřebám dopravců svého státu, kapacitám dopravní sítě a přechodů a ochraně životního prostředí. Povolení v rámci kontingentu si státy vyměňují bezplatně. Vydaná povolení platí na jeden obrat vozidla. Kromě jednorázových povolení obsahují některé dohody možnost vydání tzv. trvalých povolení, platí až na rok. Platí pro určitého provozovatele a vozidlo, je tedy nepřenosné.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zahraniční vstupní povolení – členění: Podle časové platnosti: - jednorázová povolení - vícerázová povolení - trvalá povolení Podle typu: - loco povolení - tranzitní povolení - třetizemní povolení

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní přepravy bez povolení - stěhování - na veletrhy, sportovní a kulturní akce (nutno dovést náklad zpět) - pro tech. pomoc a nepojízdná vozidla - léky a léčiva při přírodních katastrofách - do 3,5 t nákladu a 6 t celkové hmotnosti - poštovní zásilky - přeprava při odklonu letecké dopravy

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Multilaterální povolení CEMT CEMT - Konference evropských ministrů dopravy - povolení má platnost na území všech členských státech podobu a za podmínek, které jsou na nich uvedeny - povolení jsou vydávána v počtu podle dohodnutého klíče (Výhody pro mladší vozidla a splňující přísnější emisní limity a bezpečnostní parametry) Označení pro tiché vozidlo Označení pro vozidlo s nízkou úrovní hluku a emisí Označení pro nehlučné vozidlo Označení pro vozidlo s nízkou úrovní emisí Označení vozidla - EURO 5

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vydávání povolení pro mezinárodní silniční dopravu ČESMAD Bohemia - dopravci předkládají požadavky na každé čtvrtletí - musí se odevzdat tzv. vyjetá povolení

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava do zemí EU Hlavními předpisy EU, které stanoví pravidla silniční dopravy v rámci EU, je jednak Přístupová smlouva do EU pro nové členské státy a dále Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 o přístupu na trh silniční přepravy zboží v rámci Společenství. V těchto dokumentech je jednoznačně stanoveno, že veškeré bilaterální, tranzitní a třetizemní přepravy uvnitř EU jsou zcela liberalizovány. Povolovací řízení zůstává pro třetizemní přepravy mimo rámec EU. Nařízení č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy umožňuje provádět kabotáž ( 3 kabotážní přepravy do 7 dnů po poslední výkladce).

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doklady: Eurolicence je doklad, který nahradil zahraniční vstupní povolení a opravňuje k provádění bilaterálních, tranzitních či třetizemních přeprav na území členských států EU. Na základě předpisu EU obdržel každý dopravce nejen originál eurolicence, ale i tolik opisů, kolik provozuje vozidel, ať vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasingu. Tyto opisy jsou pro případnou kontrolu ve vozidle k dispozici. Platnost eurolicence je stanovena až na 10 let.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Eurolicenci ani jinému povolení pro přepravu v rámci EU nepodléhají: Přeprava poštovních zásilek v rámci veřejné služby. Přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel. Přeprava nákladu vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t; Přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech (zejména při živelních pohromách).

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno; Účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu; Motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku; Vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici; Přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Vyhláška č. 11/1975 Sb. Tato Úmluva se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem této Úmluvy. Toto ustanovení platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost stran.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při použití této Úmluvy odpovídá dopravce za jednání a opomenutí svých zástupců a pracovníků a všech ostatních osob, kterých použije při provádění přepravy, jako za vlastní jednání a opomenutí za předpokladu, že tito zástupci, pracovníci nebo ostatní osoby jednají v rámci svých pracovních úkolů. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list. Chybí-li nákladní list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena a vztahují se na ni i nadále ustanovení této Úmluvy.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Nákladního listu CMR - na cvičení Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR - na cvičení Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a speciálních prostředcích určených pro tyto přepravy – ATR - samostatná přednáška

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konsolidované znění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (62/2010 Sb.m.s)(62/2010 Sb.m.s) Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR - (82/2010 Sb.m.s) (82/2010 Sb.m.s) Znalost důležitá pro dopravce a zejména pro řidiče. Celoevropsky velmi přísně sledována, tvrdé postihy za nedodržení. Je to provinění proti bezpečnosti silničního provozu. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR U nás platí od roku 1976 – Vyhláška č. 108/1976 Sb. Platí i pro vnitrostátní přepravu.

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti AETR se nevztahuje na vozidla: - do celkové hmotnosti 3,5 t včetně přívěsu nebo návěsu - do max. rychlosti 30 kmh -1 - ozbrojených sil, záchranných sborů, policie - speciální havarijní vozidla - pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Z dohody vyplývají požadavky na: - minimální věk řidiče - denní dobu řízení - přerušení řízení - dobu odpočinku - kontrolní zařízení

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Digitální tachograf – povinný od 1. května 2006 Záznamové zařízení je umístěno v kabině v dosahu řidiče. Je schopno uchovávat veškerá data řidičů vozidla za období posledních 12 měsíců. Také zaznamenává data vztahující se k chybám systému a pokusům narušit systém, registruje překračování nejvyšší povolené rychlosti, údaje o kalibraci a také kdy a komu byla data zpřístupněna. Zdroj:http://cs.autolexicon.net/obr_clanky/cs_tachograf_003.jpg

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Daně a poplatky v silniční dopravě Velké odlišnosti v jednotlivých státech. - daně z paliv pro motorová vozidla - daně z motorových vozidel - daně z užívání pozemních komunikací - poplatky z užívání konkrétní infrastruktury

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Země spotřební daň na 1 000 l DPH Rumunsko359 €24 % Bulharsko359 €20 % Kypr359 €15 % Švédsko374 €25 % Lotyšsko380 €21 % Polsko391 €22 % Estonsko423 €20 % Španělsko425 €18 % Litva434 €21 % Rakousko442 €20 % Maďarsko444 €25 % Malta459 €18 % Lucembursko465 €15 % Země spotřební daň na 1 000 l DPH Slovinsko485 €20 % Česko505 €20 % Slovensko515 €19 % Irsko543 €21 % Itálie564 €20 % Dánsko567 €25 % Portugalsko583 €21 % Francie607 €19,6 % Belgie614 €21 % Finsko627 €23 % Velká Británie628 €17,5 % Německo670 €19 % Řecko670 €23 % Nizozemí714 €19 % Spotřební daň a DPH u benzínu v zemích EU (červenec 2010) Pramen: European Commission, Excese Duty Tables, Energy products and Electricity REF 1031, July 2010

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Daně z motorových vozidel - platí se skoro všude podle hmotnosti, obsahu motoru, emisí, druhu přepravovaného zboří Daně a poplatky za užívání pozemních komunikací - asi v polovině států Evropy - platí se za užívání všech komunikací nebo za užívání dálnic. Je formou časových sazeb nebo v závislosti na ujeté vzdálenosti nebo podle dopravního výkonu – tkm

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Poplatky z užívání konkrétní infrastruktury - vybírají se asi ve třetině zemí - za dálnice, tunely, mosty Dálniční známky budou dříve či později patřit ve většině zemí Evropy minulosti a přejde se na systém elektronického mýtného. Jedná se o výkonový poplatek, tedy poplatek za použití dálnice dle počtu ujetých kilometrů. Cenový tarif je stanoven podle počtu náprav vozidla nebo soupravy bez ohledu na hmotnost vozidla nebo emise škodlivin motoru.

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Časová a rychlostní omezení nákladní dopravy Řídí se pravidly provozu na pozemních komunikacích příslušného státu. Nutno znát dny svátků v jednotlivých státech, aby se zabránilo prostojům. Svátky v evropských zemích V ČR podle - Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích - Zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní silniční doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google