Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Podzim 2014 Ing. Jindřich Fialka Ing. Martin Štěpánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Podzim 2014 Ing. Jindřich Fialka Ing. Martin Štěpánek."— Transkript prezentace:

1 Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Podzim 2014 Ing. Jindřich Fialka Ing. Martin Štěpánek

2 Potravinářský průmysl 2% HDP v EU (600 mld. EUR) 16% výdajů domácností 22% výroba a zpracování masa 16% výroba a zpracování obilovin 16% výroba nápojů 15% výroba a zpracování mléka

3 Výroba potravinářských výrobků a výroba nápojů Pramen: předběžné údaje ČSÚ; rok 2013 - vlastní odhad MPO

4 Cenový vývoj Název Kód CZ-CPA průměr od počátku roku 2009 201020112012 2013 Konzerv.maso a masné výr.10.198,6 95,7101,2105,7 103,3 Zprac.,konz.ryby,m.plody10.2100,2 99,7103,8x x Uprav.a konz.ovoce a zel.10.3100,1 99,8105,2103,4 102,6 Rost.a živoč.oleje a tuky10.484,5 99,6119,3103,1 100,2 Mléčné výrobky10.589,1 106,2106,398,1 106,9 Mlýnské a škrob.výrobky10.679,5 93,6130,295,1 106,3 Pekařské výrobky a těst.10.794,7 93,9117,8103,8 99,7 Ostatní potraviny10.8100,7 96,5106,6107,4 100,1 Průmyslová krmiva10.982,8 98,1115,0107,2 109,4 Potravinářské výrobky1093,0 97,8109,6103,4 103,5 Nápoje11101,1 98,5100,4104,0 100,3 Tabulka 1.1 - Index cen průmyslových výrobců v letech 2009 - 2013 Pramen: ČSÚ Pozn: stejné období předchozího roku = 100

5 Teritoriální struktura zahraničního obchodu Pramen: ČSÚ – údaje k 19.6.2014

6 Spotřeba potravin

7 Plýtvání potravinami - globální problém Usnesení Evropského parlamentu z roku 2012 1/3 světových potravin je zbytečně ztracena nebo vyplýtvána v EU se vyhodí na 90 milionů tun potravin ročně (cca 180 kg ročně na hlavu) ztráty v celém potravinovém řetězci cílem Evropské komise je snížení potravinového odpadu do roku 2020 o 50%.

8 Závěry konference FAO – Globální iniciativa k otázce Potravinových ztrát a omezení plýtvání (květen 2014) Zvýšení obecného povědomí na globální úrovni Spolupráce zainteresovaných subjektů a koordinace všech forem aktivit Politický, strategický a programový rámec Podpora podpůrným programům a projektům na vládní i privátní úrovni

9 Studie FAO 2013

10 Cíle Ministerstva zemědělství Zamezení plýtvání potravinami obecně Nastavení efektivních procesů distribuce potravin, zejména pokud jde o potraviny s blížícím se koncem „data použitelnosti“ a „data minimální trvanlivosti“

11 Aspekty problematiky plýtvání Environmentální - skládky, plýtvání přírodními zdroji - spotřeba vody, půdy, spotřeba energie Sociální - zbytečné plýtvání zdrojů - závislost rozvojových zemí, hlad ve světě (etický problém) Finanční - plýtvání zvyšuje cenu potravin na světovém trhu, snížení plýtvání - úspora financí

12 Plýtvání - dvě roviny globálního problému Vyspělé země - Plýtvání nejvíce na konci potravinového řetězce: výrobci a domácnosti Rozvojové země - Plýtvání nejvíce na začátku potravinového řetězce: špatné skladování a nedostatečná infrastruktura

13 Legislativní požadavky Potraviny uváděné do oběhu musí být bezpečné a zdravotně nezávadné, rovněž nesmí spotřebitele uvádět v omyl pokud jde o složení, označování, atd. Potraviny s označením „data použitelnosti“ jsou v okamžiku překročení tohoto data považovány za potraviny „nebezpečné“, které nelze uvádět do oběhu Potraviny s označením „data minimální trvanlivosti“ mohou být po překročení tohoto data uváděny na trh, za předpokladu, že jsou bezpečné a jsou takto označené

14 Možná řešení Domácnosti Hospodárné nakupování a nakládání s potravinami (skladování, zpracování), osvěta – spotřebitelé - datum minimální trvanlivosti, kampaně ve školách Výrobci, prodejci Povinné sledování plýtvání - sběr dat Zlepšení komunikace mezi jednotlivými články potravinového řetězce Darování potravin potravinovým bankám Státní správa Sběr relevantních dat - analýza množství potravinového odpadu na jednotlivých stupních potravinového řetězce, kampaně, spolupráce s potravinovými bankami

15 Aktivity Ministerstva zemědělství Ustavení a jednání pracovní skupiny (zástupci ministerstev, obchodních organizací a neziskových organizací) Shrnutí problematiky a souvisejících dokumentů k problematice plýtvání potravinami - webové rozhraní portálu www.eagri.cz Problematika zdanění DPH u darovaných potravin (kompetence Ministerstva financí)

16 Potravinové banky a další distribuční organizace Česká federace potravinových bank Cílem je zřizovat a sdružovat potravinové banky působící v České republice, koordinovat jejich činnost, dbát o jejich rozvoj a reprezentovat je před státem a zahraničím. Občanské sdružení (ČFPB) je nevládní, apolitické a není vázáno na žádné náboženské hnutí. Je řízené předsednictvem, ve kterém jsou reprezentovány hlavní charitativní organizace působící na území republiky. Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

17 Na co se společně zaměřit ? Soustavná diskuse se všemi zainteresovanými subjekty nad tématem plýtvání potravinami (státní správa, nevládní organizace, soukromý sektor) Hledání nástrojů distribuce potravin přes potravinové banky, případně další organizace Problematika zdanění DPH u "darovaných" potravin – jednotný metodický přístup Podpora aktivit na úrovni EU

18 Marketingová podpora tuzemských producentů ROZPOČET: z programu KLASA bude realokováno 60 milionů Kč do programu Regionální potravina (využití stávajících zdrojů na posílení marketingových aktivit); NAČASOVÁNÍ: kampaň proběhne od 1. listopadu 2014 do konce roku 2014, přičemž první upoutávky budou medializovány v polovině října 2014; budou využity efektivní nástroje marketingového mixu vč. televize, rozhlasu, roadshow apod.;

19 Marketingová podpora tuzemských producentů KONCEPT: z charakteru Regionální potraviny půjde o koncept soutěže, tj. soutěžící budou zasílat vystřižená loga kvalitativních značek z obalů potravin a zasílat na SZIF; konkrétně půjde nejen o loga národních značek kvalita (Klasa, Regionální potravina), ale i loga komunitární (Bio logo, Zaručená tradiční specialita, Chráněné zeměpisné označení, Zeměpisné označení původu) a loga nevládních organizací (Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR); očekávaný záběr bude v řádech desítek tisíc spotřebitelů; ke zvýšení prestiže tuzemské produkce byla oslovena rovněž Škoda Auto, a.s. (možnost nabídky hlavní ceny soutěže).

20 Schémata kvality potravin komunikační prvek se spotřebitelem garance splnění definovaných kvalitativních parametrů u výrobků či výrobních procesů princip dobrovolnosti

21 Schémata kvality potravin  ochrana názvů produktů před zneužíváním a napodobováním  podpora rozmanitosti zemědělské produkce  slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci na trhu mezi běžně dostupnými výrobky  důraz na zvláštní povahu produktů

22 Národní značky kvality v ČR několik desítek systémů kvality nevládní organizace obchodní řetězce spotřebitelské organizace

23 KLASA Regionální potravina zeměpisné značení, označení původu, zaručená tradiční specialita

24 výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky KLASA, musí minimálně v jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu.

25 Státní zemědělský a intervenční fond – oddělení podpory značek KLASA a Regionální potravina www.szif.cz www.eklasa.cz Slavnostní předávání certifikátů KLASA (3-4 ročně)

26

27 Regionální potravina  princip udělení značky na základě soutěže  soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém ze 13 krajů České republiky  vítěz získá certifikát a právo užívat značku „Regionální potravina“ daného kraje po dobu 4 let  podíl místních surovin musí tvořit minimálně 70 %  hlavní složka musí být stoprocentně domácího původ

28 www.Regionalnipotravina.cz

29 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích zákon č. 139/2014 Sb. účinnost 1.1.2015 uvedení do souladu s předpisy EU vztahuje se na potraviny včetně pokrmů

30 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský průmysl stanovení povinností provozovatelů potravinářských podniků působnost zákona na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin cílem úprav je posílení ochrany zdraví spotřebitelů a informovanosti konečného spotřebitele

31 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Přehled změn v zákoně o potravinách změny technického charakteru (cca 80 novelizačních bodů) -sjednocení používané terminologie (uvádění na trh, potravina, bezpečná potravina, země původu, podmínky uchování apod.) -vypuštění duplicitních ustanovení (nově upravených přímo v nařízení EU): definice - potravina, datum použitelnosti, látky určené k aromatizaci, přídatné látky atd. označování balených potravin povinnosti PPP – přídatné látky, aromata apod.

32 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Přehled změn v zákoně o potravinách změny věcné (cca 25 novelizačních bodů) –rozšíření působnosti zákona –zpřesnění požadavků pro provozovatele potravinářských podniků –návaznost na evropské nařízení o označování potravin –požadavky pro nebalené potraviny –zpřesnění a úprava kompetencí dozorových orgánů –úprava výše sankcí –změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozoru i provozovatelů potravinářských podniků

33 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Novela nestanoví: povinné údaje (až na šarži a třídu jakosti) velikost písma povinnné NO povinné zvýraznění alergenů povinnou zemi původu Tyto požadavky vycházejí z přímo použitelného předpisu: nařízení (EU) č.1169/2011 - od 13.12.2014

34 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Důvody: - soulad předpisy EU (1169/2011, 178/2002) - odstranění duplicitních ustanovení (značení balených potravin) - úprava terminologie - odstranění administrativní zátěže - stanovení nár. požadavků – nebalené potraviny + pokrmy - úprava kompetencí dozorových orgánů - úprava sankcí

35 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Působnost zákona - § 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie povinnosti provozovatele potravinářského podniku a podnikatele, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu. Nově pokrývá oblast pokrmů.

36 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Definice - § 2 názvem - název výrobku, druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny stanovený jiným právním předpisem nebo prováděcím právním předpisem čistým množstvím - průměrné množství balené potraviny stanovené podle prováděcího právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie

37 potravinou neznámého původu - nelze identifikovat provozovatele potravinářského podniku, který potravinu nebo její složku vyrobil nebo dodal jinému provozovateli potravinářského podniku potravinami živočišného původu - jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou těla nebo části těl živočichů, mléko, mlezivo, vejce nebo včelí produkty.

38 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Povinnosti PPP - § 3 dodržování podmínek uchování, přepravy a požadavků na jakost (dle prováděcích předpisů, pokud nejsou stanoveny právními předpisy - stanovené výrobcem) potravina uváděná na trh v České republice - povinné informace v českém jazyce

39 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Potraviny pro zvláštní výživu - § 3c Působnost a gesce MZd Informační povinnost – pouze MZd

40 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Informační povinnost PPP - § 3d výživová a zdravotní tvrzení - zrušení doplňky stravy, obohacené potraviny – jen MZe poč. kojenecká výživa, dietní potraviny pro zvl. lék. účely - jen MZ

41 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Informační povinnost PPP - § 3d Příjem potraviny z jiného ČS nebo třetí země v místě určení - druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování stanoví vyhláškou – analýza rizika. - příslušný orgán dozoru

42 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Informační povinnost PPP - § 3d Seznam 5 zemí obsahující % vyjádření podílu všech potravin, které z těchto zemí odebírá a v ČR uvádí na trh - pro subjekty s roční tržbou nad 5 mld. - při vstupu do prodejny + MZe - k 1. lednu za posledních 12 měsíců - formát stanoven vyhláškou - nejedná se o informaci o zemi původu potravin!

43 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Balené potraviny - § 6 údaj o třídě jakosti (pokud stanoví vyhláška nebo předpis EU) seznam složek u nápojů nad 1,2 % obj. alkoholu symbol „e“ - možné po splnění požadavků zák. o metrologii další údaje, stanoví-li tak vyhláška nebo veterinární zákon  povinnost uvést šarži zachována v § 9

44 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele - § 7 Na obalu –název a adresa PPP, který potravinu vyrobil –název potraviny –čisté množství –seznam složek –země původu (podle nařízení 1169/2011) –způsob uchování –DMT/DS –údaje podle čl. 10 odst. 1 (EU) 1169/2011 (např. „se sladidly“) –údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví vyhláška) –údaj o třídě jakosti (pokud stanoví vyhláška) –případné další údaje dle specifických vyhlášek nebo předpisů EU způsob provedení stanoví vyhláška

45 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Nebalené potraviny - § 8 V těsné blízkosti potraviny –název a adresa PPP, který potravinu vyrobil –název potraviny –údaj o množství hlavní složky (pokud stanoví právní předpis) –údaj o třídě jakosti (pokud stanoví právní předpis) –země původu (podle nařízení 1169/2011) V blízkosti místa nabízení k prodeji –DMT, DS (může být i pouze na etiketě) –údaj o přítomnosti alergenů Na vyžádání spotřebitele nebo viditelně zpřístupnit –seznam složek –množství zdůrazněné složky

46 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Nebalené potraviny - § 8 V těsné blízkosti potraviny… - Jedná se o deklarování údajů přímo (v těsné bezprostřední blízkosti – např. u cenovky) u nebalených potravin nabízených k prodeji spotřebiteli, tj. např. v obslužném úseku. V blízkosti místa nabízení k prodeji… –Jedná se o prostor zahrnující například prodejní pult a jeho blízké okolí. Údaje se viditelně a čitelně zpřístupní pro spotřebitele. Tyto informace se mohou umístit například na vitrínu obslužného úseku, vedle obslužného nebo samoobslužného úseku formou katalogů nebo zalaminovaných textů, elektronickým pultíkem apod. Na vyžádání spotřebitele nebo viditelně zpřístupnit… - Informace musí být konečnému spotřebiteli sděleny v okamžiku jeho vyžádání (např. osobní sdělení od obsluhy obslužného prodeje). Informaci o seznamu složek (složení) a množství složky zdůrazněné např. v názvu potraviny lze spotřebiteli zpřístupnit a sdělit i jinou formou. Za tuto jinou formu se považuje způsob předání informace podle odstavce 2, tj. doplnit tyto údaje způsoby výše uvedenými.

47 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Šarže - § 9 Označení šarže na výrobku – stanovené výrobcem nebo dovozcem – zachování označení šarže (obchod) - výjimky (např. nebalené potraviny, obaly s největší plochou menší než 10 cm2, potraviny označené DMT nebo DP, pokud uveden den a měsíc)

48 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Pokrmy - § 9a Viditelně a snadno čitelně tj. vždy písemně! - název potraviny - obecná informace o tom, že potraviny obsahují alergeny a informace je možné získat o obsluhy Na vyžádání - informaci o alergenech v konkrétním pokrmu

49 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Kompetence dozorových orgánů - § 16 OOVZ – zachování původního rozsahu kompetencí SVS – zachování stávajícího stavu + navíc stravovací služby (nezpracovaná těla, části těl živočichů, mléko, vejce, včelí produkty) SZPI – zachování stávajícího stavu + navíc dozor při výrobě a uvádění na trh pokrmů (stravovací služby)

50 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Gesce MZE nově: - doplňky stravy - obohacené potraviny - potraviny nového typu - balené vody - zdravotní tvrzení - osvědčení znalosti hub - schvalování druhových popisů MZd: - potraviny pro zvláštní výživu - potraviny pro počáteční kojeneckou výživu - dietní potraviny pro zvl. lékařské účely SZÚ - na žádost MZe hodnocení zdravotního rizika z potravin

51 Novela zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Sankce - § 17 do 1 mil. Kč – prohřešky administrativní povahy (oznamovací povinnosti) do 3 mil. Kč – doklad o původu zboží, používání obalů neodpovídající předpisům, nezkrácení DMT/DS, uvádí na trh nebalené dopl. Stravy do 10 mil. Kč – nedodržení požadavků na jakost, hygienu, podmínky uchování, označování do 50 mil. Kč – nedodržení požadavků na bezpečnost potravin, včetně uvádění spotřebitele v omyl

52 Novela vyhlášky č. 113/2005 Sb. příprava vnějšího připomínkového řízení předpokládaná účinnost 1. ledna 2015 odstranění duplicit s nařízením (EU) č. 1169/2011 provedení povinností vyplývajících z novelizovaného zákona o potravinách stejně jako zákon o potravinách se vyhláška vztahuje i na pokrmy (pokrm=potravina)

53 Novela vyhlášky č. 113/2005 Sb. NÁVRHY zachování omezení informací ze kterých vyplývá že potravina je přírodní, čerstvá, domácí, atd. + zahrnutí nových termínů zachování možnosti u polotuhých nebo polotekutých výrobků označovat množství v hmotnostních nebo objemových jednotkách konkrétní potraviny stanoví komoditní vyhláška zachování způsobu označení šarže vyhrazené termíny pro označení nezáměrného výskytu alergenní látky

54 Novela vyhlášky č. 113/2005 Sb. NÁVRHY min. velikost písma pro potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního prodeje způsob uvedení informace o alergenech při uvádění na trh pokrmů - písemný způsob - stanovení textu, který musí být uveden „Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy“ Stanovení formátu, rozložení písma a textu pro splnění informační povinnosti o 5 zemích při vstupu do prodejny (týká se jen PPP s obratem nad 5 mld.)

55 DĚKUJI ZA POZORNOST Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz www.bezpecnostpotravin.cz


Stáhnout ppt "Implikace novely zák. č. 110/1997 Sb., z pohledu transpozice EU předpisů v kontextu budoucího PRV Podzim 2014 Ing. Jindřich Fialka Ing. Martin Štěpánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google