Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. Kurz aplikované chemické legislativy KACHLE Skladování NCHLS a bezpečnostní značky pro označení prostor Ing. Radka Vokurková Consulteco s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. Kurz aplikované chemické legislativy KACHLE Skladování NCHLS a bezpečnostní značky pro označení prostor Ing. Radka Vokurková Consulteco s.r.o."— Transkript prezentace:

1 18. Kurz aplikované chemické legislativy KACHLE Skladování NCHLS a bezpečnostní značky pro označení prostor Ing. Radka Vokurková Consulteco s.r.o. radka.vokurkova@consulteco.cz +420 777 331 771

2 Osnova  Skladování – obecné požadavky  Hořlavé kapalné látky  Oxidační činidla a organické peroxidy  Toxické látky  Žíravé látky  Zařazení látek do skladovacích tříd  Omezená skladovaná množství  Označování skladů  Označování nádob a potrubí  Odkazy  Legislativa 2

3 Obecné požadavky Nebezpečné látky různých tříd skladování nemohou být skladovány společně. Musí být dostatečně vzdáleny od sebe, aby se vyloučilo riziko požáru, výbuchu nebo hromadění toxických plynů nebo par z úniku nebo rozlití. Prostor, ve kterém jsou nebezpečné látky uloženy, by měl být:  Uzamčen  Dobře větraný a osvětlený  Chráněn před výkyvy teplot a přímým slunečním zářením  Oddělen od zápalných zdrojů  Zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a vloupání 3

4 Obecné požadavky Obecně platí, že nebezpečné chemické látky by měly být skladovány ve skladech nebo v protipožárních skříních (ČSN 14470-1). (2) Na ně se vztahují následující omezení:  Police musí být kompatibilní se skladovanými látkami (1)  Nekompatibilní chemikálie by neměly být uloženy společně na policích, ale minimální vzdálenost mezi nimi jsou 3 m (1)  Chemikálie by neměly být skladovány na podlaze (1)  Nejvíce nebezpečné látky by měly být skladovány na snadno přístupných místech, ne ve výškách (např. 1,5 m od podlahy)(1)  Musí být vybaven prostorem pro záchyt hořlavé kapaliny (kapacita vany by měla být min. 10% z celkového objemu skladovaných kapalin nebo min. 100% objemu největší skladované nádoby) (1)  Každá chemická úložná skříň musí mít zodpovědnou osobou, která zodpovídá za vhodná nouzová opatření při úniku chemikálií, poskytnutí první pomoci a likvidaci starých chemikálií a odpadu (185/2001 Sb.) (3)  Sklady chemikálií musí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách (1) 4

5 Skladování hořlavých kapalin (skladovací třída 3) Pokud některé skladované látky či přípravky jsou klasifikovány jako hořlavé nebo vysoce hořlavé, platí následující omezení:  maximální přípustné skladování chemických látek a přípravků klasifikovaných jako hořlavé je maximálně 250 l nebo 50 l chemických látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé. Při splnění těchto podmínek není sklad přípravků v souladu s ustanovením čl. 27, 201 a 205 normy ČSN 65 0201 považován za sklad hořlavých kapalin. Při překročení těchto limitů musí sklad splňovat požadavky na sklady hořlavých kapalin. (4) 5

6 Množství hořlavých kapalin na jeden požární úsek hlavního skladu 6 Umístění třída Itřída IItřída III, IV nízkovroucí kapaliny v přepravních obalech 50 m 3 200 m 3 2 000 m 3 1 m 3 v kontejnerech nebo mobilních nádržích 500 m 3 2 000 m 3 20 000 m 3 1 m 3 ve skladovacích nádržích 5 000 m 3 20 000 m 3 neomezeno50 m 3 Pro jeden požární úsek provozního a hlavního skladu platí tato množství v příručním skladu je to vždy 7 000 l; musí být od výrobního prostoru oddělen konstrukcí vykazující požární odolnost E15DP2, přičemž dveře mohou být bez požární odolnosti

7 Skladování hořlavých kapalin (skladovací třída 3)  Skladovací nadzemní nádrže pro hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti (kromě nádrží dvouplášťových) musí být chráněny proti účinkům slunečního záření (např. reflexním nátěrem, izolací, chlazením střechy a pláště vodou) nebo musí být umístěny v částečně uzavřených skladech. (4)  Organické kyseliny jsou většinou zároveň hořlavými kapalinami. Z toho důvodu mohou být organické kyseliny bezpeč­ně skladovány společně s hořlavými i výbušnými kapalinami. Neměly by ovšem být skladovány v blízkosti mine­rálních kyselin, které jsou oxidačními činidly a mohou více či méně s orga­nickými kyselinami reagovat. (5) 7

8 Tabulka neslučitelnosti 8

9 Skladování oxidačních činidel (skladovací třída 5.1)  Oxidační činidla musí být uložena z dosahu hořlavých kapalin, mazadel a dalších materiálů, které by mohly s oxi­dačními činidly reagovat nebo urychlit jejich rozklad.  Zvláštním případem oxidačního činidla je dusičnan amonný, který je velmi reaktivní a doporučuje se skladovat odděleně mimo všechny ostatní chemické látky či směsi. (5) 9

10 Skladování organických peroxidů (skladovací třída 5.2)  Organické peroxidy musí být uskladněny za speciálních podmínek. Proto je v laboratořích povoleno ukládat max. 15 kg organických peroxidů odděleně od ostatních látek, nejlépe v protipožární skříni označené jasně čitelným nápisem "Organické peroxidy". (6) 10

11 Skladování toxických látek  Toxické látky, které jsou citlivé na působení kyselin, jako například kyanidy nebo sulfidy, by měly být uloženy mimo dosah kyselin a měly by být chráněny proti jejich působení.  Pro skladování vysoce toxických látek je nejdůležitější pod­ mínkou skladovat v prostorách, které jsou uzamykatelné a zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. (5) 11

12 Skladování žíravých látek (skladovací třída 8 A, 8 B)  Látky způsobující poleptání nebo těžké poleptání dle klasifikace CLP.  Je třeba poznamenat, že výrobek zařazen do třídy 8 dle ADR nemusí být automaticky přidělen úložišti třídy 8, protože bod vzplanutí může vyžadovat klasifikaci v třídě skladování 3 A nebo 3 B. Tato skladovací třída je rozdělena do hořlavé a nehořlavé:  Hořlavé žíravé látky 8 A –vodou mísitelné výbušné kapaliny s bodem vzplanutí> 55 ° C –vodou nemísitelné výbušné kapaliny s bodem vzplanutí> 100 ° C –Pevné látky označené 2, 3, 4 a 5  Nehořlavé žíravé látky 8 B –Nehořlavé kapaliny –Pevné látky označené 1 12

13 Popis tříd skladování Třída skladování 1: Výbušné nebezpečné látky Třída skladování 2A: Plyny (s výjimkou aerosolové rozprašovače a zapalovače) Třída skladování: 2B Aerosoly a zapalovače Třída skladování 3: Hořlavé kapaliny Třída skladování 4.1A: Jiné výbušné nebezpečné látky Třída skladování 4.1B: Hořlavé pevné látky Třída skladování 4,2A: Samovznětlivé nebo samozahřívající se látky Třída skladování 4.3: Nebezpečné látky, které uvolňují hořlavé plyny při kontaktu s vodou Třída skladování 5.1A: Vysoce oxidující látky Třída skladování 5.1B: Látky podporující hoření Třída skladování 5.1c: Dusičnan amonný a přípravky obsahující dusičnan amonný Třída skladování 5.2: Organické peroxidy a samovolně se rozkládající látky Třída skladování 6.1A: Hořlavé akutně toxické látky, kategorie 1 a 2 Třída skladování 6.1B: Nehořlavé akutně toxické látky, kategorie 1 a 2 Třída skladování 6.1C: Hořlavé akutně toxické látky, kategorie 3, látky s dlouhodobými účinky 13

14 Skladování žíravých látek (skladovací třída 8 A 8 B) Třída skladování 6.1D: Nehořlavé akutně toxické látky, kategorie 3, látky s dlouhodobými účinky Třída skladování 6.2: Infekční látky Skladovací třída 7: Radioaktivní látky Třída skladování 8A: Žíravé látky, hořlavé Třída skladování 8B: Žíravé látky, nehořlavé Skladovací třída 9: bez klasifikace Třída skladování 10: Hořlavé kapaliny, které nejsou zařazeny do žádné ze skladovacích tříd Třída skladování 11: Hořlavé pevné látky, které nejsou zařazeny do žádné ze skladovacích tříd Třída skladování 12: Nehořlavé kapaliny, které nejsou zařazeny do žádné ze skladovacích tříd Třída skladování 13: Nehořlavé pevné látky, které nejsou zařazeny do žádné ze skladovacích tříd 14

15 Postup pro zařazení do skladovacích tříd 15

16 16 Postup pro zařazení do skladovacích tříd

17 17 Postup pro zařazení do skladovacích tříd

18 18 Postup pro zařazení do skladovacích tříd

19 Omezená skladovaná množství (7) 19

20 Označování skladů Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství pro skladování velkého množství nebezpečných chemických látek a směsí, musí být označeny značkou výstrahy, pokud nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady většího počtu nebezpečných chemických látek nebo přípravků musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. Pokud není uvedena odpovídající výstražná značka upozorňující na nebezpečné chemické látky nebo směsi, musí být použit příslušný výstražný symbol nebezpečnosti podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Rozměry a kolorimetrické a fotometrické vlastnosti tabulek musí zaručovat jejich dobrou viditelnost a srozumitelnost. 20

21 Směrnice Rady 92/58/EHS, oddíl II, čl.3 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ  musí zajistit bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti v souladu s touto směrnicí, pokud rizika nelze vyloučit nebo přiměřeně snížit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami nebo postupy organizace práce, nebo se musí o přítomnosti těchto značek ujistit  přihlédnout ke všem hodnocením rizik provedeným v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice 89/391/EHS  zajistit vhodné školení, zejména formou podrobných pokynů týkajících se bezpečnostních a zdravotních značek používaných na pracovišti 21

22 Pokyny pro bezpečnostní barvu 22

23 Výstražné značky 23 Základní znaky  trojúhelníkový tvar,  černý piktogram na žlutém pozadí s černým okrajem (žlutá část zaujímá alespoň 50 % plochy značky).

24 Všeobecné nebezpečí 24 Tato výstražná značka může být použita pouze k označení skladů většího množství NCHLS

25 Minimální požadavky na značení nádob a potrubí 25  nádoby používané při práci s NCHLS v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a nádoby užívané pro skladování takových NCHLS, spolu s viditelným potrubím obsahujícím nebo přepravujícím tyto NCHLS, musí být označeny příslušnými výstražnými symboly nebezpečnosti v souladu s uvedeným nařízením  první pododstavec se nevztahuje na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření, zejména zajištění informací nebo školení, která zaručí stejnou úroveň ochrany  štítky mohou být nahrazeny výstražnými značkami, pokud tyto existují a mohou být doplněny dalšími informacemi jako je název nebo vzorec nebezpečné látky nebo směsi a rizikovými větami

26 26 (1) HS404 Dangerous Goods Storage Guideline, Version 1.3 Effective 30 April 2014 (2) ČSN EN 14470-1 (847520) Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny (3) Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (4) ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady (5) http://www.nebezpecnynaklad.cz/inc/clanky/13_1_loudova.pdf (6) ČSN 650211 Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy (7) Thai-German Dangerous Goods Project (TG-DGP). “The Implementation of a System for the Safe Transport and Handling of Dangerous Goods” (8) TRGS 501, Aktualizace 2013 Odkazy

27 Legislativa  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  Vyhláška č. 450/2005 Sb. (akt. 66/2014 Sb.)  Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně  Zákon č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ČSN 650201 Skladování hořlavých kapalin ČSN EN 14470-1 (847520) Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny  SMĚRNICE RADY 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), aktualizace 5.3.2014  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení ČSN ISO 3864-2+ Př.I Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků ČSN ISO 3864-3 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách 27

28 Děkuji za pozornost 28


Stáhnout ppt "18. Kurz aplikované chemické legislativy KACHLE Skladování NCHLS a bezpečnostní značky pro označení prostor Ing. Radka Vokurková Consulteco s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google