Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014."— Transkript prezentace:

1

2 DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014

3 Harmonogram předmětu  sobota 01. 03. 2014 / 16:40 – 19:15 / učebna 51 Organizační pokyny Strategický management  sobota 15. 03. 2014 / 10:15 – 12:50 / učebna 51 Provozní management a management kvality  sobota 22. 03. 2014 / 13:55 – 16:30 / učebna 51 Informační systémy v podniku  sobota 29. 03. 2014 / 07:30 – 10:15 / učebna 51 Finanční management Kolokvium Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

4 Finanční management Charakteristika Finanční management lze definovat jako činnost podniku při tvorbě, rozdělování a používání peněžních fondů (kapitálu) na principu efektivní maximalizace zisku a tržní hodnoty majetku podniku. Finanční management zahrnuje: 1.Finanční plánování 2.Organizování finančního útvaru 3.Vedení lidí 4.Finanční kontrola Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

5 Finanční management Z hlediska průběžných manažerských funkcí lze obsah finančního řízení definovat jako: 1.Analyzování finančních problémů a úloh 2.Finanční rozhodování 3.Komunikaci při realizaci finančních rozhodnutí s akcentem na koordinaci činností 4.Motivování pracovníků tak aby byly plněny finanční cíle podniku Finanční management má dva základní úkoly:  finanční rozhodování  investiční rozhodování Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

6 Finanční management Pro správné plnění uvedených funkcí finančního managementu je nutné dodržovat základní principy:  Princip peněžních toků  Princip čisté současné hodnoty  Princip respektování faktoru času  Princip zohledňování rizika  Princip optimalizace kapitálové struktury  Princip zohledňování stupně efektivnosti kapitálových trhů  Princip plánování a analýzy finančních údajů Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

7 Finanční plánování Finanční plánování zachycuje základní finanční vztahy související s produkcí a oběhem (obratem) v podniku. Finanční plán tvoří především:  Soustava finančních ukazatelů  Plán výnosů  Plán nákladů  Plán rozvahy  Plán rozdělení zisku  Plán cash-flow  Plánované (předběžné) kalkulace. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

8 Finanční plánování Finanční plánování je vhodné chápat jako proces, který probíhá v šesti základních etapách:  Analýza finančních a investičních možností podniku  Stanovení finančních cílů podniku  Zpracování variant finančního plánu  Výběr optimální varianty finančního plánu  Realizace vybrané varianty finančního plánu  Kontrola finančního plánu. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

9 Finanční plánování Základní zásady dobrého plánování:  Plán musí zahrnovat všechny činnosti a odpovědnostní útvary podniku  Jednotlivé části plánu musí být věcně i časově sladěny  Plánování se musí aktivně účastnit zaměstnanci, kteří budou následně odpovědni za jeho uskutečnění a plnění  Plánování je vždy celoroční aktivita spojená s trvalou kontrolou  Plán musí být pružný a je nutné ho upravovat dle měnících se podmínek tak, aby byl reálný  Plán musí být systematický, tzn. že se musí držet určité metodiky a je nutné ho sestavit písemně. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

10 Finanční analýza Finanční analýza je součástí finančního managementu (poskytuje mu podklady pro plánování, rozhodování a kontrolu) Finanční analýzu lze klasifikovat z hlediska času:  statická analýza  dynamická analýza Finanční situace podniku je zpravidla posuzována skupinou různých ukazatelů Důraz přitom musí být kladen na analýzu trendů, na rychlost změny ukazatele, překročení stanovené meze, náhlé poklesy nebo skokové přírůstky apod. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

11 Finanční ukazatele Základní charakteristiky ukazatelů:  schopnost podniku splácet své závazky v době jejich splatnosti (likvidita)  výnosnost (rentabilita), která charakterizuje úroveň výtěžnosti vloženého kapitálu  rychlost obratu prostředků (aktivita), vypovídající o schopnosti manažerů využívat majetek podniku  finanční stabilita (finanční struktura, zadluženost)  soubor ukazatelů měřených prostřednictvím kapitálového trhu (např. čistý zisk na akcii, dividenda na akcii apod.) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

12 Finanční ukazatele Ukazatel lze chápat jako určitou číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku. Existují různé druhy ukazatelů:  Stavové  Tokové  Absolutní  Rozdílové  Poměrové Metody pro vyhodnocování ukazatelů lze rozdělit na dvě skupiny:  elementární metody  vyšší metody Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

13 Finanční ukazatele Elementární metody:  v případě absolutních ukazatelů: analýza trendů (horizontální analýza) procentní analýza (vertikální analýza)  v případě rozdílových ukazatelů: analýza fondů finančních prostředků, resp. cash-flow  přímá analýza poměrových ukazatelů podle jednotlivých oblastí podniku  pyramidový rozklad Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

14 Finanční ukazatele Vyšší metody:  matematicko-statistické bodové odhady, regresní modelování, faktorová analýza a jiné  nestatistické teorie fuzzy množin, expertní systémy, gnostická teorie neurčitých dat a jiné Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

15 Srovnatelnost podniků Srovnatelností údajů se rozumí především srovnatelnost časová, tzn. že budou srovnatelné údaje (ukazatele) za několik (účetních) období. Co se týče srovnatelnosti podniků, existuje řada hledisek:  Hledisko oboru činnosti  Geografické hledisko  Politické hledisko  Historické hledisko  Ekologické hledisko  Legislativní hledisko Podniky musí být srovnatelné také co do velikosti (lze využít kritéria rozdělující podniky na velké, malé a střední). Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

16 Rozvaha  Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám nejlikvidnějším (oběžná aktiva)  Položky na straně pasiv jsou členěny podle vlastnictví, tj. na zdroje vlastní a cizí. Je z nich možné vyčíst kapitálovou strukturu a tedy skladbu jednotlivých zdrojů použitých k financování podniku. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

17 Výkaz Zisků a Ztrát  Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) je stupňovitě členěn, přičemž jednotlivé stupně vyjadřují úroveň hospodaření v provozní, finanční a mimořádné činnosti podniku.  Výsledovka reaguje na změny v podniku a jeho okolí rychleji než rozvaha, díky tomu, že obsahuje údaje pouze za jeden rok. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

18 Horizontální analýza Zjištění časového vývoje položek (horizontální rozbor) Sledují se změny položek v čase. Může se jednat o vývoj položek vyjádřených jak absolutně v Kč, tak procentním podílem. Tyto změny lze vyjadřovat různým způsobem, přičemž autor preferuje formu bazického indexu (roční hodnoty se vztahují vždy ke společnému výchozímu období a zobrazují tedy kumulované změny). Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

19 Vertikální analýza Zjištění podílů položek (vertikální rozbor) Umožňuje lépe srovnávat strukturu rozvahy podniku s jinými podniky. V případě výkazu zisků ztrát se nejčastěji počítají podíly jednotlivých nákladových položek, na tržbách, resp. celkových výnosech. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

20 Horizontální a Vertikální analýza Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

21 Poměrové ukazatele  ukazatele rentability  ukazatele aktivity (efektivnosti)  ukazatele finanční závislosti (zadluženosti)  ukazatele likvidity (platební schopnosti)  ukazatele tržní hodnoty (vycházející z údajů kapitálového trhu)  ukazatele cash-flow Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

22 Rentabilita  Poměřují množství zisku (v Kč), které připadá na původce zisku (v Kč)  Nejpoužívanější ukazatele: Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Rentabilita tržeb (ROS) = čistý zisk tržby Výnosnost celkových aktiv (ROA) = EBIT aktiva Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) = čistý zisk vlastní kapitál Výnosnost kapitálu investorů (ROCE) = EBIT vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy

23 Aktivita  Vázanost:  Obratovost Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Vázanost aktiv celkem = aktiva roční tržby Vázanost stálých aktiv = st. aktiva roční tržby Obrat zásob = tržby zásoby (v počtech obratů za rok)Obrat oběžných aktiv = tržby oběžná aktiva (v počtech obratů za rok)Obrat stálých aktiv = tržby stálá aktiva (v počtech obratů za rok)

24 Aktivita  Doba obratu:  Nejpoužívanější ukazatele produktivity práce: podíl personálních nákladů na obratu podíl personálních nákladů na celkových nákladech dosažený obrat na jednoho pracovníka průměrná mzda na pracovníka Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Doba obratu zásob =(ve dnech) zásoby roční tržby/365 Průměrná doba inkasa = pohledávky roční tržby/365 (ve dnech)Doba obratu závazků = závazky roční tržby/365 (ve dnech)

25 Zadluženost Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Zadluženost = celkový dluh (cizí zdroje) celková aktiva Krytí úroků = zisk před úroky a zdaněním úroky Zadluženost VK = cizí zdroje vlastní kapitál Kvóta VK = vlastní kapitál celková aktiva Dl. zadluženost = dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva Běžná zadl. = krátkodobý cizí kapitál celková aktiva Dl. krytí aktiv = VK + dlouhodobý cizí kapitál celková aktiva Dl. Krytí SA = VK + dl. cizí kapitál stálá aktiva Krytí SA VK = vlastní kapitál stálá aktiva

26 Likvidita Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Dlouhodobá likvidita = oběžná aktiva krátkodobé závazky Krátkodobá likvidita (Quick ratio) = oběžná aktiva - zásoby krátkodobé závazky Běžná likvidita (Cash ratio) = finanční majetek krátkodobé závazky

27 Tržní hodnota Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Poměr ceny akcie k zisku na akcii P/E = tržní cena akcie čistý zisk na 1 akcii Kurz akcie (Maket/Book ratio) = tržní cena akcie nominální hodnota akcie Čistý zisk na akcii EPS = čistý zisk počet akcií Dividenda na akcii = dividenda počet akcií Výplatní poměr = dividenda na akcii zisk na akcii

28 Pyramidové rozklady Pyramidový rozklad ukazatelů je jednoduchým modelem, který zobrazuje vzájemné vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu Modely mají tři základní funkce: 1.Vysvětlit vliv změny jednoho nebo více ukazatelů na celé hospodaření podniku 2.Ulehčit a zpřehlednit analýzu dosavadního vývoje podniku 3.Poskytnout podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska cílů podniku Při rozkládání ukazatelů se používají dva hlavní postupy: 1.aditivní, kdy se výchozí ukazatel rozkládá do součtu nebo rozdílu dalších ukazatelů 2.multiplikativní, kdy výchozí ukazatel představuje součin nebo podíl dalších ukazatelů Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

29 Return On Investment (ROI) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

30 Return On Equity (ROE) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

31 Likvidita

32 EVA

33 Alternativní náklady  Náklady ušlé příležitosti = náklady druhé nejlepší podnikatelské možnosti, která nebyla realizována.  Představují ušlý zisk druhé nejlepší příležitosti, který je nutno odečíst od skutečně dosaženého zisku realizované (nejlepší) podnikatelské příležitosti.  V podnikovém hospodářství představují minimální míru zúročení kapitálu, kterou by měl majetek (kapitál) dosáhnout s ohledem na svou cenu a podíl vlastních a cizích zdrojů. OC = WACC * P OC … alternativní náklady (opportunity costs) WACC … průměrné vážené náklady kapitálu (weighted average cost of capital) P … pasiva Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

34 Alternativní náklady  Při výpočtech WACC se lze setkat se dvěma základními přístupy, které se liší svým pohledem na podnik a jeho kapitálovou strukturu: 1.Předpoklad závislosti WACC na kapitálové struktuře podniku 2.Předpoklad nezávislosti WACC na kapitálové struktuře podniku (WACC = náklady na vlastní kapitál) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

35 CAPM Model oceňování kapitálových aktiv (capital assets pricing model) r e = r f +  * (r m – r f ) kde:r f … bezriziková míra výnosu  … tržní riziko (r m – r f ) … tržní riziková prémie.  Bezrizikovou míru výnosu můžou představovat např. pětileté státní dluhopisy  Tržní rizikovou prémii lze stanovit na základě ratingového hodnocení Rating ČR (dle agentury Standard & Poor‘s) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

36 CAPM  Problémem zůstává odhad  -koeficientu  Při absenci konkrétních hodnot koeficientu beta je možno zvolit náhradní způsob výpočtu založený na analýze obchodního rizika (OR) a finančního rizika (FR):  = 1 + OR + FR  Finanční riziko je možno odhadnout na základě zadlužení podniku, které je chápáno jako poměr cizího a vlastního kapitálu  Obchodní riziko je nutno odhadnout na základě expertního odhadu, přičemž hodnoty se pohybují v intervalu –0,5 (nejnižší riziko) až 0,5 (nejvyšší riziko) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

37 Stavebnicový model  Využívá při konstrukci WACC především vnitřní riziko  Předpokládá nezávislost WACC na kapitálovém struktuře podniku  Původně vychází z předpokladu financování podniku pouze vlastním kapitálem, které bylo následně rozšířeno o vztah WACC a r e r e … alternativní náklady VK WACC… vážené náklady kapitálu VK… vlastní kapitál UZ… úplatní zdroje (VK + BU + O) A… aktiva d… daňová sazba U… nákladové úroky BU… bankovní úvěry O… dluhopisy Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

38 Stavebnicový model WACC = r f + r LA + r podnikatelské + r FinStab  r f = bezriziková sazba  r f = sazba pětiletých státních dluhopisů (v příslušném roce)  r LA = funkce ukazatelů charakterizujících velikost podniku  r LA - optimální velikost VK je 3 mld. Kč a riziková hranice je 100 mil. Kč, tzn: VK > 3 mld.  r LA = 0% VK < 100 mil.  r LA = 5%, jinak: r LA = 5 * [1- (VK – 100 000 000) / 2 900 000 000] Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

39 Stavebnicový model WACC = r f + r LA + r podnikatelské + r FinStab  r podnikatelské = funkce ukazatelů charakterizujících tvorbu produkční síly  r podnikatelské - výnosnost aktiv by měla být alespoň taková jako r f (riziko je 0%), přičemž za rizikovou se považuje záporná výnosnost aktiv (riziko je 10%), tzn.: EBIT / aktiva > X 1  r podnikatelské = 0% EBIT / aktiva < 0  r podnikatelské = 10% jinak: r podnikatelské = 10 * [1 – (EBIT / aktiva) / X 1 ]. Za výraz X 1 lze dosadit r f nebo ho lze počítat jako X 1 = ((VK+BU+O)*U)/(A*(BU+O)) kdeVK… vlastní kapitál BU… bankovní úvěry O… dluhopisy. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

40 Stavebnicový model WACC = r f + r LA + r podnikatelské + r FinStab  r FinStab = funkce ukazatelů charakterizujících vztahy mezi aktivy a pasivy  r FinStab – opíráme se o ukazatel celkové likvidity a hodnocení rizika vychází z doporučených hodnot, tzn.: oběžná aktiva / krátkodob. závazky > 2  r FinStab = 0% oběžná aktiva / krátkodob. závazky < 1  r FinStab = 10%, jinak: r FinStab = 10 * [2 – (oběžná aktiva / krátkodobé závazky)] Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

41 EVA – Ekonomická přidaná hodnota EVA = Ekonomická přidaná hodnota  Hodnota, která byla přidána hospodářskou činností firmy nad úroveň nákladu kapitálu vázaného v jejích aktivech  Vychází z pojetí hodnoty jako zisku diskontovaného příslušnou úrokovou mírou, resp. vychází z pojetí současné hodnoty  V mikroekonomické teorii jde o rozdíl příjmů firmy od nákupu mezistatků, resp. jde o hodnotu přidanou produktu zpracováním produktu firmou  Pokud je přidaná hodnota konstruována z ekonomických veličin (včetně alternativních nákladů), lze ji označit za ekonomickou přidanou hodnotu (podobně jako ekonomický zisk) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

42 EVA – Ekonomická přidaná hodnota EVA = NOPAT – (C * WACC) kde: NOPAT…net operating profit after tax C…capital ≈ kapitál podniku (pasiva)  Ukazatel EVA lze interpretovat tak, že pokud je větší než nula, podnik tvoří hodnotu, pokud je EVA menší než nula, podnik hodnotu ztrácí, resp. snižuje.  Výraz C * WACC, který se odečítá od čistého zisku lze přitom zároveň chápat jako alternativní náklady. Ukazatel lze transformovat do podoby, se kterou se lze setkat častěji: EVA = (NOPAT / C – WACC) * C Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

43 EVA z ROA Konstrukce vychází z původního ukazatele EVA, přičemž bere v potaz kapitálovou strukturu podniku. Konkrétní tvar ukazatele zvaného také EVA entity je následující:  v absolutní výši: EVA = (ROA - WACC) * aktiva  relativně (tzv. spread): eva = ROA – WACC kde:ROA…rentabilita aktiv = EBIT / aktiva Aktiva přitom reprezentují všechen majetek podniku, tzn. veškeré výrobní prostředky, které má podnik k dispozici a tedy veškeré vstupy podniku (ve finančním vyjádření). Ekvivalentem aktiv podniku je operační majetek (NOA). Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

44 EVA z ROE Vychází z ROE (tzv. EVA equity) a předpokládá, že pro podnik existuje pouze jediné riziko, které se nemění s kapitálovou strukturou Konstrukce vypadá z matematického hlediska takto: EVA = (ROE - r e ) * vlastní kapitál kde:ROE…rentabilita vlastního kapitálu = ČZ / VK r e …alternativní náklady Vzorec představuje čistou současnou hodnotu investice v krátkém období (za jeden rok) Veličina r e představuje alternativní náklad vlastního kapitálu Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

45 Bonitní modely  Posuzují celkovou finanční výkonnost podniku  Zpravidla jsou složeny z několika finančních ukazatelů, ale mohou být také kvalitativní  Mají analytický charakter Nejznámější modely: Quick-test Grünwaldův index bonity Argentiniho model Bilanční analýza Multivariační diskriminační analýza Beermanova diskriminační funkce Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

46 Grünwaldův index bonity Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

47 Quick-test Hodnocení finanční stability (FS): FS = (R1+ R2)/2 Hodnocení výnosové situace (VS): VS = (R3 + R4)/2 Hodnocení celkové situace (CS): CS = (FS + VS)/2 Celkové posouzení podniku: velmi dobrý podnik:3 a více špatný podnik: 1 a méně sporná situace podniku: 1 - 2. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

48 Grünwaldův index bonity Rentabilita ROE = čistý zisk / vlastní kapitál přijatelnou hodnotu h tvoří průměrná úroková míra z přijatých úvěrů (u) po zdanění (sazba daně = d), tzn. h = u * (1 – d) ROA = EBIT / A přijatelnou hodnotu tvoří průměrná úroková míra z přijatých úvěrů (u) Likvidita Kr. likvidita (L2) = (kr. pohledávky + kr. finanční majetek) / kr. závazky přijatelná hodnota by měla být vyšší než 1 Krytí zásob čistým pracovním kapitálem(KZČPK) = čistý pracovní kapitál / zásoby přijatelná hodnota z by měla být menší než 1 Finanční stabilitu Doba splácení dluhu (DSD) = cizí kapitál / (čistý zisk + odpisy) přijatelná hodnota s by měla být větší než 1 (1 rok) Úrokové krytí (UK) = EBIT / úroky přijatelná hodnota k by měla být větší než 2,5. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

49 Argentiniho model Základní pravidla hodnocení:  počet bodů menší než 25 nehrozí úpadek  počet bodů větší než 25 podnik může v průběhu pěti let zbankrotovat  více než 10 bodů v sektoru ”Nedostatky” špatná úroveň managementu  více než 15 bodů v sektoru ”Chyby” (zároveň méně než 10 bodů v sektoru ”Nedostatky”) podnik je řízen kompetentním managementem za rizika, které si uvědomuje Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

50 Bilanční analýza Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

51 Bilanční analýza Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

52 Multivariační diskriminační analýza = Index bonity  Využívá šest ukazatelů, kterým přiděluje určité váhy  Použité ukazatele jsou následující: x 1 = cash-flow/cizí zdroje x 2 = celková aktiva/cizí zdroje x 3 = zisk před zdaněním/celková aktiva x 4 = zisk před zdaněním/celkové výkony x 5 = zásoby/celkové výkony x 6 = celkové výkony/celková aktiva Index bonity pak lze vypočítat z následující rovnice: B i = 1,5 * x i1 + 0,08 * x i2 + 10 * x i3 + 5 * x i4 + 0,3 * x i5 + 0,1 * x i6  Pro hodnocení platí, že čím vyšší je Bi, tím lépe  Při hodnotě vyšší než 1 je podnik středně dobrý, od hodnoty 2 výborný a při záporných hodnotách je ohrožen insolvencí Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

53 Beermanova diskriminační analýza BDF i = 0,217 * x i1 - 0,063 * x i2 + 0,012 * x i3 + 0,077 * x i4 - 0,105 * x i5 - - 0,813 * x i6 + 0,165 * x i7 + 0,161 * x i8 +0,268 * x i9 + 0,124 * x i10 x 1 = odpisy DHM / (počáteční stav DHM + přírůstek DHM) x 2 = přírůstek DHM / odpisy DHM x 3 = zisk před zdaněním / tržby x 4 = závazky vůči bankám / celkové dluhy x 5 = zásoby / tržby x 6 = cash-flow / celkové dluhy x 7 = celkové dluhy / aktiva x 8 = zisk před zdaněním / celková aktiva x 9 = tržby / celková aktiva x 10 = zisk před zdaněním / celkové dluhy  Hodnota 0,3 dělí podniky na výkonné a nevýkonné  Čím vyšší hodnota než 0,3; tím horší finanční vývoj podniku lze očekávat  Čím menší hodnota než 0,3; tím lepší finanční vývoj podniku lze očekávat. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

54 Bankrotní modely  Posuzují celkovou finanční výkonnost podniku  Jsou složeny z několika finančních ukazatelů  Mají syntetický charakter Nejznámější modely: Altmanův index Index IN Tafflerův model Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

55 Altmanův index  Základní podoba indexu byla publikována ve Spojených státech amerických roku 1968, index byl znovu upraven v roce 1983  Předpovídá blížící se bankrot v období dvou let předem, ve vzdálenější budoucnosti klesá statistická spolehlivost Základem modelu je výpočet Zeta koeficientu, podle jehož hodnoty je podnik zařazen do jednoho z následujících pásem:  Menší než 1,2 - Pásmo bankrotu  1,2 až 2,9 - Pásmo šedé zóny  Větší než 2,9 - Pásmo prosperity Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

56 Altmanův index Pro podniky kótované na kapitálovém trhu: Z = 1,2 * x 1 + 1,4 * x 2 + 3,3 * x 3 + 0,6 * x 4 + 1,0 * x 5 Pro podniky nekótované na kapitálovém trhu: Z = 0,717 * x 1 + 0,847 * x 2 + 3,107 * x 3 + 0,420 * x 4 + 0,998 * x 5  Kritérium hodnocení jiné! Podniky s minimální pravděpodobností bankrotu mají Z > 2,70, firmy náchylné k bankrotu mají Z < 1,20. kde:x 1 = čistý pracovní kapitál / celková aktiva x 2 = kumulovaný zisk/celková aktiva x 3 = zisk před zdaněním a úroky /celková aktiva x 4 = základní kapitál / dluhy nebo vlastní kapitál / dluhy x 5 = výnosy (celkové) / celková aktiva x 6 = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy (celkové) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

57 Altmanův index Česká varianta modelu Z = 1,2 * x 1 + 1,4 * x 2 + 3,7 * x 3 + 0,6 * x 4 + 1,0 * x 5 + 1,0 * x 6 Kritéria hodnocení a konstrukce ukazatelů je totožná s původním Altmanovým indexem, přičemž: x 6 = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy index velmi spolehlivým prediktorem zejména u podniků ve špatné finanční situaci (hodnota koeficientu do +1,2) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

58 IN index Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

59 Tafflerův model  Tafflerův model představuje určitou variantu Altmanova modelu, vyvinutou pro analýzu britských společností v roce 1977 a následně doplňovanou  Taffler založil svůj model na ukazatelích, které odrážejí klíčové charakteristiky, kterými jsou ziskovost, přiměřenost pracovního kapitálu, finanční riziko a likvidita  Podle Tafflera jsou pro různá odvětví zapotřebí odlišné kombinace poměrových ukazatelů a koeficientů, ačkoli základní principy jsou totožné Podoba modelu pro britské společnosti kótované na burze cenných papírů: Z T = 0,53 * x 1 + 0,13 * x 2 + 0,18 * x 3 + 0,16 * x 4 kde: x 1 = zisk před zdaněním / krátkodobé závazky x 2 = oběžná aktiva / celkové závazky x 3 = krátkodobé závazky / celková aktiva x 4 = (finanční majetek - krátkodobé závazky) / (provozní náklady - odpisy) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

60 Děkuji za pozornost! Příjemný zbytek víkendu!


Stáhnout ppt "DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google