Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 1: Charakteristika MSP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 1: Charakteristika MSP."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 1: Charakteristika MSP

2

3 Podnik – vymezení pojmu _________________________________________________________________________________ Podnik můžeme vymezit ze tří hledisek: z hledisek legislativního, ekonomického a sociologického. I.Hledisko legislativní: I.1 malé a střední podniky (Nařízení Komise (ES) č. 70/2001; zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání).

4 Podnik – vymezení pojmu _________________________________________________________________________________ I.2 organizace a malé organizace (zákon č. 582 /1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků). I.3 fyzické osoby (novela Živnostenského zákona č 169 / 2012 Sb.) Fyzická osoba může být zaměstnavatelem, pokud má způsobilost k právním úkonům. Způsobilost k právním úkonům vzniká dosažením 18 let věku (§10 Zákoníku práce č. 262 /2006 Sb).

5 Podnik – vymezení pojmu _________________________________________________________________________________ II.Hledisko ekonomické: II.1 podle předmětu činnosti. Podniky můžeme rozdělit podle jejich orientace na ty, které jsou zaměřeny na poskytování služeb, a na ty, které se soustředí na výrobu zboží. II.2 podle CRM (Customer relationship management – Řízení vztahů se zákazníky). Podle druhu zákazníků rozdělujeme podniky na podniky: a.Business - to - customer b.Business - to- business c.Business - to-government

6 Podnik – vymezení pojmu _________________________________________________________________________________ III.Hledisko sociologické: Podnik = sociální skupina Sociologie je věda o sociálních skupinách a organizacích. Zabývá se principy utváření a existence sociálních systémů. V této souvislosti se dostáváme k otázce psychologie práce a personálního řízení podniku.

7 MSP – vymezení pojmu _________________________________________________________________________________ Podle Evropské komise (2001) jsou v Evropské unii pro členění podniků používána následující kritéria [1]:[] mikropodniky do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR; malé podniky do 50 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR a ne více než 25% kapitálu může být v držení jedné nebo několika firem, které nesplňují kritéria MSP (tzv. kritérium nezávislosti); střední podniky do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR a opět ne více než 25% kapitálu může být v držení jedné nebo několika firem, které nesplňují kritéria MSP. [1]: Nařízení Komise (ES) č. 70/2001[]

8 MSP – vymezení pojmu _________________________________________________________________________________ V České republice jsou MSP definovány v §2 zákona č. 47/2002. Sb. o podpoře malého a středního podnikání. Definice obsahuje tři základní kritéria odlišující MSP od podniků velkých: počet pracovníků, čistý obrat a nezávislost podniku. Zákon č. 47/2002 Sb. vnáší do českého právního řádu definici malých a středních podniků obsaženou v Doporučení Komise 96/280/EC ze dne 3. dubna 1996.

9 MSP – národohospodářský význam _________________________________________________________________________________ Ekonomická data o malých a středních podnicích je možno vyhle- dat prostřednictvím ČSÚ popř. v pravidelných Zprávách o vývoji MSP publikovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu. [2][] Podíl malých a středních podniků (údaj vychází z definice MSP užívané Českým statistickým úřadem) na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2012 byl 99,86 %. Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků se v roce 2012 snížil oproti roku 2011 o 34 tis. (o 1,9 %) na celkových 1786 tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2012 činil 59,43 %.  V absolutní hodnotě dosahuje vývoz malých a středních podniků ve sledovaném období nepřetržitý nárůst. V roce 2012 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu malých a středních podniků o 98 747 mil. Kč, tj. o 6,56 %. Podíl malých a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2012 byl 59,88 % a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 53,51 %. [2] Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU. 2013.[]

10 MSP – národohospodářský význam _________________________________________________________________________________ Graf. č. 1. Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 2008 – 2012 Zdroj: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012. MPO. 2013.

11 MSP – nová výzva: e-business _________________________________________________________________________________ JE MOŽNÉ PŘEDPOKLÁDAT, ŽE MSP BUDOU V GLOBÁLNÍ EKONOMICE 21. STOLETÍ DOMINOVAT. Tento předpoklad lze opřít o trendy v průmyslově nejvyspělejších státech světa. Zejména e-business se považuje za příležitost, která překlene rozdíly mezi malými a velkými podniky. Informační technologie nabízejí i velkým a byrokratickým institucím obrovské šance, aby radikálně decentralizovaly a převáděly pravomoci a rozhodování na nejnižší úroveň.


Stáhnout ppt "Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 1: Charakteristika MSP."

Podobné prezentace


Reklamy Google