Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dana Ondrejová Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta MU, katedra obchodního práva Advokátka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dana Ondrejová Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta MU, katedra obchodního práva Advokátka."— Transkript prezentace:

1 Dana Ondrejová Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta MU, katedra obchodního práva Advokátka Rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

2 Dana Ondrejová Přehled základních koncepčních změn  Sjednocení smluvního práva (relativita) Přechodná ustanovení NOZ (jasná pravidla?)  Zvýšený důraz na autonomii vůle smluvních stran Zvýšení počtu případů relativní neplatnosti (§ 586 a 587 NOZ) a snížení případů absolutní neplatnosti/zmírnění (§ 580 a 588 NOZ) Přednost platnosti právního jednání před neplatností (§ 574 + 577 + 1726 NOZ) Zmírnění kogentnosti Větší důraz na bezformálnost právního jednání (ale s výjimkami zpřísnění)

3 Soukromá listina  Soukromá listina: 565 a 566 NOZ Použití listiny proti osobě, která listinu zjevně podepsala Absence podpisu Písemnosti týkající se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu Dana Ondrejová

4 Předsmluvní odpovědnost  § 1728 a 1729 NOZ  Smluvní svoboda vs. nepoctivé vedení kontraktace  Zahájení kontraktace při absenci smlouvu uzavřít  Ukončení kontraktace v určité fázi při absenci spravedlivého důvodu  Výkladové problémy a důsledky

5 Dana Ondrejová Proces uzavírání smlouvy – vybrané novinky  § 1721 a násl. NOZ  Návrh na uzavření smlouvy: § 1731 an. NOZ  Návrh učiněný reklamou, v katalogu atd. (§ 1732/2 NOZ)  § 1740 an. NOZ: přijetí nabídky  Specifika § 1740/2 NOZ (odpověď vymezující obsah jinými slovy)  Modifikované přijetí: § 1740/3 NOZ  §1744 NOZ: konkludentní uzavření smlouvy  § 573 NOZ: domněnka doby dojití

6 Dana Ondrejová Forma smlouvy  Novinky NOZ: zmírnění x zpřísnění formy  charakter písemné formy (+ § 562/1 NOZ)  E-mail, datová schránka  forma změn smlouvy (§ 564 NOZ)  § 1757/2 NOZ: obchodní potvrzovací dopis  § 441/2 NOZ: specifika u plné moci  § 582/1 NOZ: možnost dodatečně zhojit i nedostatek zákonné formy

7 Dana Ondrejová Splatnost  § 1958 a násl. NOZ  § 1959 NOZ: interpretační domněnky  Specifika pro „obchodněprávní“ vztahy: § 1963 až 1966 NOZ (transpozice směrnice 2011/7/EU) Vztahy podnikatel x podnikatel při dodání zboží (služby) za úplatu Je-li dlužníkem veřejný zadavatel (veřejnoprávní korporace) Právo dovolat se neúčinnosti ujednání odchylujícího se od § 1963 NOZ – viz § 1964 NOZ  Co běží od splatnosti?  Rozpor smlouva x faktura

8 Dana Ondrejová Úrok z prodlení  Obecná ustanovení o úrocích + 1970 až 1973 NOZ Absence doby placení úroků Tzv. stop stav narůstání úroků Úroky z úroků?  Smluvená výše (přiměřenost)  Kdo je chráněn?  Nepřiměřeně vysoký i nízký úrok z prodlení  Dovolání se neúčinnosti ujednání o úroku z prodlení  Zákonná sazba  Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.  Vztah k náhradě škody

9 Dana Ondrejová Smluvní pokuta  § 2048 – 2052 NOZ  Změna formy  Podoba  Objektivní charakter  Vazba na zajišťovanou povinnost (její porušení)  Lze i vazba smluvní pokuty na realizaci práva?  Vztah k náhradě škody  Moderace  Právo nebo povinnost soudu?  Na návrh i ex offo?  Hranice snížení?  Specifika u nájmu bytu či domu (§ 2239 NO)

10 Dana Ondrejová Závdavek  § 1808 – 1809 NOZ  Funkce, podstata  Forma, podoba  Přiměřenost?  Vztah k záloze  Vztah ke smluvní pokutě  Výkladové problémy – odstoupení od smlouvy, skrytá propadná zástava?  Novinka a současně nadbytečnost institutu v českém právním řádu?

11 Dana Ondrejová Formulářové a adhezní smlouvy  § 1798 až 1801 NOZ: smlouvy uzavírané adhezním způsobem  Doložka odkazující na podmínky mimo text smlouvy  Problematicky čitelná či nesrozumitelná doložka  Doložka zvláště nevýhodná pro slabší stranu  Specifika pro podnikatele

12 Dana Ondrejová Obchodní podmínky  § 1751 – 1753 NOZ  Nutno připojovat obchodní podmínky ke smlouvě?  Postačí odkaz na webové stránky?  Kontradiktornost obchodních podmínek  Jednostranná změna specifických obchodních podmínek  Tzv. překvapivá ujednání

13 Dana Ondrejová

14 Kontakt  dana.ondrejova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Dana Ondrejová Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Právnická fakulta MU, katedra obchodního práva Advokátka."

Podobné prezentace


Reklamy Google