Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova 19.ledna 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova 19.ledna 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ."— Transkript prezentace:

1 Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova 19.ledna 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

2 Co můžete studovat v bakalářském studiu na IMS? V denním studiu: Mezinárodní teritoriální studia (hlavní obor) Česko-německá studia (double-degree, Uni Regensburg) V kombinovaném studiu: Soudobé dějiny Teritoriální studia Co je obsahem studia? Vnitřní vývoj (dějiny, politika, právo, ekonomika, společnost, kultura) teritorií severní polokoule (Severní Amerika, Evropa včetně Evropské unie, postsovětský prostor včetně Kavkazu a Střední Asie) s přihlédnutím k Latinské Americe, Střednímu Východu a východní Asii Co dělají absolventi? V případě bakalářského studia cca 70 % absolventů pokračuje buď na FSV nebo jinde v ČR nebo v zahraničí v magisterském studiu V případě magisterského studia (ale i bakalářů) pracují absolventi na pozicích ve vládních (MZV, MV, MPO, MO, úřad vlády) institucích doma i v zahraničí (evropské instituce, NATO), v nevládních organizacích (ADRA, Česko-německý fond budoucnosti, Člověk v tísni, Lékaři bez hranic), zahraničních redakcích všech typů médií nebo pokračují v akademické kariéře (Ph.D.) doma nebo v zahraničí 2

3 Jak dlouho můžete studovat bakaláře? Standardní doba studia je 3 + 1 rok, ale jen v tom případě, že student je zapsán pouze na jeden studijní obor na veřejné vysoké škole. Pokud student překročí tuto dobu studia, platí škole penále za každý zahájený semestr (18 000) Ze zákona je maximální doba bakalářského studia 6 let – poté je studium ukončeno. Pokud chce student diplom, musí znovu k přijímačkám, poté si nechat uznat předchozí studium (4 roky zpětně) a dostudovat nesplněné předměty Pokud je student zapsán souběžně na dva studijní obory na veřejné vysoké škole (i na jedné a té samé), musí každý z nich ukončit do 3 let, jinak musí platit penále Pokud student nedostudoval bakalářský obor na veřejné vysoké škole, neukončené studium (semestry) se mu automaticky přičítá k nově nastoupenému studiu – např. pokud ukončil jinou školu po 2 semestrech a nastoupí v září 2016 na FSV, je již ve druhém roce studia Přerušení studia – je možné, nepočítá se do „reálné“ doby studia, ale nemá vliv na nutnost ukončit studium do šesti let 3

4 4 Zahraniční pobyty – všichni musí na zkušenou do světa! 1. Zahraniční pobyty se dělí na studijní pobyty a pracovní stáže 2. Studijní pobyt zahrnuje studium na zahraniční univerzitě, zatímco stáž je pracovní pobyt (praxe) v instituci (doma i venku), kde se student naučí uplatňovat znalosti a dovednosti získané během studia 3. Proč vyjet na zahraniční pobyt? a) Nenahraditelná jazyková praxe b) Zkušenost s jiným než českým prostředím c) Kontakty na celý život d) Pobyt uznán jako plnohodnotná studijní povinnost 4. Typy zahraničních studijních pobytů (vždy nějaká forma výběrového řízení) a) Erasmus (zahrnuje studijní pobyty i stáže) b) Meziuniverzitní smlouvy c) Mezivládní stipendia d) Ostatní možnosti (zahraniční stipendia, nadace apod.)

5 Domácí studijní pobyt, tzv. nulák V případě neúspěchu je možné nastoupit na jedno- nebo dvousemestrální tzv. studijní pobyt Studijní pobyt je placený (18 000,00 CZK za semestr) Účastník studijního pobytu není studentem ve smyslu VŠ zákona, ale a) může vykonávat zkoušky b) může si nechat splněné zkoušky uznat Při splnění určitých prospěchových podmínek (60 kreditů za rok a prospěch do 1,5) je možné požádat děkana FSV o prominutí přijímacích pohovorů Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2296.html) 5

6 6 Přípravné kursy V akademickém roce 2015/2016 nabízí Institut mezinárodních studií přípravné kurzy na přijímací zkoušky v oborech Mezinárodní teritoriální studia (MTS) a Česko-německá studia (CNS). Kurzy budou zahájeny 18. února 2016. Cena jednoho kurzu činí 2500 kč. Kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v budově Jinonice (U Kříže 8, Praha 5). Hodina konání a konkrétní místnost budou oznámeny na stránkách ims.fsv.cuni.cz a facebookovém profilu IMS Kurz: mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor mezinárodní teritoriální studia Kurz: mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor česko-německá studia V případě otázek ohledně přípravných kurzů či zájmu o místo v kurzu kontaktujte paní Moniku Fučíkovou ( monika.fucikova@fsv.cuni.cz ; 251080289), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK. Bližší údaje a program na http://ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-260.html

7 7 Teritoriální studia – co to je? Teritoriální studia (area studies) 1) Soustřeďují se na studium vnitřní problematiky teritorií, tj. kontinentů, států a regionů a jejich vztahů (nejde o mezinárodní vztahy!!!) 2) Jsou svou povahou multidisciplinární, což zahrnuje bezpečnost, ekonomiku, geografii, historii, jazyk, kulturu, politiku, právo, sociální problémy atp. 3) IMS – teritoria severní polokoule a)Severní Amerika b)Západní Evropa c)Německy mluvící země d)Střední Evropa e)Balkán f)Postsovětský prostor včetně Kavkazu a Střední Asie g)Evropská integrace a Evropská unie h)Vztahově jihovýchodní a východní Asie, Latinská Amerika, Střední a Blízký Východ

8 8 Časová struktura denního bakalářského studia MTS Varianty: 3 roky bez výjezdu, 3-4 roky s výjezdem Ročníkový rytmus studia První rokDruhý rokTřetí rok Zakončení studia Základy Úvody Světové dějiny Dějiny střední Evropy PV předměty Teritoria Moderní dějiny teritorií Aktuality Ročníková práce PV předměty Státnice Obhajoba bakalářské práce Ústní zkouška Orientace Bakalářský seminář PV předměty Varianty S výjezdem Bez výjezdu Navazující magisterské studium Magistři Přímý postup Přijímací pohovory

9 Dělení studia a kreditní hodnocení Studium se dělí na úseky (akademické roky), ty se dělí na semestry (zimní a letní) Tříleté bakalářské studium je „ohodnoceno“ 180 kredity, tj. ideálně 60 kreditů každý rok, v reálu je rozložení stanoveno principem kumulace kreditů (45 ročně) Předměty jsou rozděleny na a)Povinné132 kreditů b)Jazyky 15 kreditů (3 jazyky) c)Povinně volitelné 15-33 kreditů d)Volitelné 0-18 kreditů Povinné předměty se musí splnit všechny („na kusy“), povinně volitelné předměty se plní tak, aby bylo dosaženo předepsaného počtu kreditů FSV nemá model „opakování ročníku“, pokud student v jednom roce nesplní studijní povinnost z nějakého předmětu, může si jej zapsat znovu v dalším školním roce, ale jen dvakrát za celé studium 9

10 10 Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty V rámci studia jsou tedy rozlišeny: a) Povinné předměty b) Povinně volitelné předměty c) Volitelné předměty V případě denního studia může student absolvovat všechny tři typy předmětů, přičemž studijní plán vyznačuje jen P a PV předměty V případě kombinovaného studia studia jsou povinné všechny předměty studijního plánu Volitelné jsou všechny předměty, které si student zapíše za mimo studijní plán, ale: -Mohou to být jen předměty z UK -Předmět lze uznat jen v tom školním roce, v němž si jej student zapsal a absolvoval -Předmět si lze zapsat jen jednou (pokud

11 Přijímací zkoušky – struktura testů Složení přijímacích pohovorů 1.Výsledky testu obecných studijních předpokladů (OSP), jehož váha v celkovém percentilu činí 50% 2.Integrovaný test FSV se třemi částmi realizovaný na fakultě, jehož celková váha činí 50 %. Tento test má tři části a) test z moderních dějin, reálií a současných problémů Severní Ameriky, Evropy a Eurasie - max. 70 bodů, váha v celkovém percentilu je 23 %. b) test z jazyka 1 (náročnější) - max. 60 bodů, váha celkovém v percentilu 20 %. c) test z jazyka 2 (méně náročný s nižším bodovým ohodnocením za gramatickou část - max. 20 bodů, váha v celkovém percentilu je 7 %. 11

12 Přijímací zkoušky – bodové hodnocení O postupu rozhodne celkový percentil, vypočtený z percentilů z dílčích přijímacích zkoušek, vynásobených vahou dílčí zkoušky v celkovém percentilu. Uchazeč musí z každého testu získat alespoň jeden bod Příklad SCIO:85 bodů z 90 = 94,4 % z 90 bodů, ale 47,2 % z váhy dílčí zkoušky 50 % MTS:a) 65 bodů z 70 = 92,8 % z 70 bodů, ale 21,3 % z váhy dílčí zkoušky 23 % b) 50 bodů ze 60 = 83,3 % z 60 bodů, ale 16,7 % z váhy dílčí zkoušky 20 % c) 18 bodů ze 20 = 90 % z 20 bodů, ale 6,3 % z váhy dílčí zkoušky 7 % Celkový výsledek: 47,2 (SCIO) + 21,3 (MTSa) + 16,7 (MTSb) + 6,3 (MTSc) = 91,5 % Podmínkou splnění podmínek přijímacího řízení je účast v obou částech přijímací zkoušky. Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v obou testech a z tohoto bude stanoveno pořadí. Dle tohoto souhrnného pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2016/2017. 12

13 13 Časová struktura kombinovaného studia oboru Soudobé dějiny: standardní tříleté, resp. 3 + 1 Ročníkový rytmus studia První rok Druhý rok Třetí rok Zakončení studia Základy Základy akademické práce Metodologie soudobých dějin České dějiny Světové dějiny Mez. vztahy 1939-1990 Dějiny a média Teritoria střední Evropa německy mluvící země Balkán postsovětský prostor západní Evropa Severní Amerika Státnice Obhajoba bakalářské práce Ústní zkouška Výběr Vybraná témata Bakalářský seminář Navazující magisterské studium Magistři Přímý postup Přijímací pohovory

14 14 Časová struktura kombinovaného studia oboru Teritoriální studia: standardní tříleté, resp. 3 + 1 Ročníkový rytmus studia První rok Druhý rok Třetí rok Zakončení studia Základy Základy akademické práce Metodologie sociálních věd Český stát a společnost Mez. vztahy po roce 1989 Mezinárodní aktuality Svět a média Teritoria střední Evropa německy mluvící země Balkán postsovětský prostor západní Evropa Severní Amerika Východní Asie Státnice Obhajoba bakalářské práce Ústní zkouška Výběr Vybraná témata Bakalářský seminář Navazující magisterské studium Magistři Přímý postup Přijímací pohovory

15 15 Kombinované studium – přijímací řízení O výběru uchazečů rozhodují jednak výsledky Národních srovnávacích zkoušek, a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP), váha v celkovém percentilu je 0,5, jednak test z jazyka 1 (náročnější) (viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2015/2016) – max. 60 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,5. O postupu uchazeče rozhodne celkový percentil, vypočtený z percentilů z dílčích přijímacích zkoušek, vynásobených vahou dílčí zkoušky v celkovém percentilu. (v případě OSP se bere vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu). Podmínkou pro splnění podmínek přijímacího řízení je účast v obou částech přijímací zkoušky. Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v obou testech a z tohoto bude stanoveno pořadí. Dle tohoto souhrnného pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2015/2016.

16 16 Studijní plán a kreditní hodnocení Studium se dělí na úseky (akademické, tj. školní roky), ty se dělí na semestry (zimní a letní) Předměty jsou rozděleny na a)Povinné162 kreditů b)Volitelné 18 kreditů Každý rok se musí získat 60 kreditů, z toho 54 ze studijního plánu a 6 z volitelných předmětů, za celé studium musí student získat 180 kreditů Výuka probíhá formou kompaktních kursů (každý předmět jednou za semestr) vždy v pátek mezi 14.00-20.00 Pokud student v jednom roce nesplní studijní povinnost z nějakého povinného předmětu, může jej splnit v dalším školním roce, ale jen pokud předchozí rok uzavřel s počtem 60 kreditů, resp. pokud neudělal zkoušky „povoleným způsobem“.

17 17 D Ě KUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova 19.ledna 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google