Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti obce při zajišťování sociálních služeb pro duševně nemocné Mgr. Zuzana Domesová, poslankyně PSP ČR, místostatostka města Hodonína Brno, 06.10.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti obce při zajišťování sociálních služeb pro duševně nemocné Mgr. Zuzana Domesová, poslankyně PSP ČR, místostatostka města Hodonína Brno, 06.10.2009."— Transkript prezentace:

1 Možnosti obce při zajišťování sociálních služeb pro duševně nemocné Mgr. Zuzana Domesová, poslankyně PSP ČR, místostatostka města Hodonína Brno, 06.10.2009

2 Město Hodonín v Hodoníně působí několik organizací, které poskytují sociálních služby pro duševně nemocné klienty jedná se o subjekty, které s touto cílovou skupinou již dlouhodobě pracují a mají s péčí o duševně nemocné klienty zkušenosti Na zmíněnou cílovou skupinu pamatuje také Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010

3 Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010 Město Hodonín patří k prvním městům v Jihomoravském kraji, které začalo pracovat na procesu komunitního plánování sociálních služeb Procesem komunitního plánování se Město Hodonín zabývá už od roku 2004 V roce 2006 byl vydán Komunitní plán sociálních služeb na léta 2006-2010, který byl následně aktualizován a rozšířen pro všech šestnáct spádových obcí spadajících pod rozšířenou působnost Hodonína V rámci komunitního plánování působí několik pracovních skupin, duševně nemocnými se zabývá pracovní skupina pro oblast péče o těžce zdravotně postižené

4 Plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010 Na základě podnětů ze strany některých členů pracovní skupiny se do budoucna uvažuje o zřízení samostatné pracovní skupiny pro oblast péče o duševně nemocné Členy pracovní skupiny zabývající se problematikou duševně nemocných jsou také odborníci – psycholog-terapeut a psychiatr Například jedním z opatření „Zvýšení informovanosti o sociálních službách“ v průřezové oblasti jsou soustavné vzdělávací aktivity pro rodinné příslušníky dlouhodobě duševně nemocných (realizátorem je Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.) Záměrem tohoto opatření je předat osobám blízkým informace o příčinách, ale i důsledcích a samotném průběhu duševních onemocnění a předcházet tak alespoň částečně nedorozuměním a konfliktům, které mohou vznikat

5 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

6 Obecně prospěšná společnost byla zaregistrována u Krajského soudu v Brně dne 14.6.2004. založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb spočívajících v provozování sociálních služeb. POSLÁNÍ: Poskytovat odbornou ambulantní a pobytovou pomoc a podporu osobám v krizových životních situacích s cílem zamezit jejich sociálnímu vyloučení a chránit je před vlivy, které je do této situace přivedly. Psychocentrum poskytuje služby určené duševně nemocným klientům:

7 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Služba: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

8 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. služba: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO DLOUHODOBE DUŠEVNĚ NEMOCNÉ kapacita je 10 lůžek služba může být poskytována mužům i ženám soc. pracovníci a pracovníci v soc. službách zabezpečují poskytování služby v rozsahu stanoveném § 51 zákona 108/2006 o soc.službách k dispozici je psychiatrická ambulance přímo v zařízení, lékař je odborným garantem Psychocentra

9 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. služba: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO DLOUHODOBE DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Chráněné bydlení (pobytová služba) svým klientům umožňuje žít po určitou, časově omezenou dobu v chráněných podmínkách v prostředí, které klientovi poskytuje pomoc a podporu v jeho složité životní situaci a trénink v připravenosti na běžný život ve společnosti. Uživatelům těchto služeb je zajišťována služba, která zahrnuje: poskytnutí ubytování podmínky a pomoc při zajištění stravy podporu a pomoc s chodem domácnosti. rok 2006 rok 2007 rok 2008 Celkový počet klientů7915 Průměrný věk klienta4950,250,8 Počet klientů absolvujících rehabilitační program 799 Počet vedených případů (ubytovaných klientů i zájemců) 111221 Výroční zpráva Psychocentra Domeček Hodonín 2008

10 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Služba: PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM

11 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. služba: PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM Služby Psychosociálního centra (ambulantní služba sociální rehabilitace) se zabývají činnostmi vedoucími k sociálnímu začlenění uživatelů v programech, jejichž společným rysem je to, že se odehrávají v jasně strukturovaném, bezpečném a příjemném prostředí. Všechny jsou účelově zaměřeny na rozvoj a podporu konkrétních schopností a dovedností klientů s využitím metod a technik pracovní terapie, arteterapie, psychomotorické terapie a dalších podpůrných psychoterapeutických postupů. Mezi cílovou skupinu této služby patří mimo jiné právě osoby s psychickými problémy (klienti Psychologické poradny a klienti doporučení odbornými specialisty - psychiatry) rok 2006 rok 2007 rok 2008 Počet klientů163131106 Celkový počet konzultací332825912651 Výroční zpráva Psychocentra Domeček Hodonín 2008

12 Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. služba: PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM Psychosociální centrum provozuje tyto specifické činnosti: Dílnu – podpůrná psychoterapeutická skupina, opírající se o arteterapeutické a ergoterapeutické postupy. Klub FIT – podpůrná psychoterapeutická skupina využívá prvky psychomotorické terapie a psychohygieny a zaměřuje se na možnosti autoregulace a posílení duševního zdraví. Herní klub – je věnován aktivizaci a rehabilitaci zacílenou na kognitivní funkce formou tréninku paměti, koncentrace, představivosti, logického myšlení za pomoci herních aktivit. Motivační kurzy – kurz zvyšování osobní efektivity a adaptability. Klient má možnost lepšího sebepoznání, osvojuje si vhodné strategie chování, získává potřebné informace.

13 Domov na Jarošce, p.o.

14 Domov na Jarošce (dříve Ústav sociální péče Hodonín) poskytuje sociální služby domova se zvláštním režimem podle § 50 Zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Zřizovatel: Jihomoravský kraj Služby Domova na Jarošce jsou určeny osobám starším 26 let s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje, které trpí chronickým duševním onemocněním nebo jsou závislé na alkoholu a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Tyto osoby v důsledku svého onemocnění: ztratily nebo mají omezenou schopnost péče o vlastní osobu špatně komunikují s institucemi, úřady, rodinou mají sníženou schopnost uplatňovat a prosazovat svá práva nejsou schopny odpovědného jednání

15 Domov na Jarošce, p.o. Služba: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

16 Domov na Jarošce, p.o. služba: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování služeb sociální péče osobám (uživatelům), které se v důsledku chronického duševního onemocnění nebo závislosti na alkoholu octli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb. Cílem našich služeb je zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, sociální a společenské návyky a dovednosti.

17 Domov na Jarošce, p.o. služba: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Skladba aktuálně umístěných uživatelů Kapacita zařízení: 79 lůžek Počet lůžek ve sledovaném období: 4 jednolůžkové pokoje 24 dvoulůžkových pokojů 7 tří a vícelůžkových pokojů Průměrný počet uživatelů v roce: 78,44 z toho na ošetřovatelském oddělení: 40 Průměrný věk obyvatel domova: 61,7 let z toho dospělí (27-64 let)53 mladší senioři (65-80 let) 25 starší senioři (nad 80 let) 1 Výroční zpráva Domova na Jarošce 2008

18 S-centrum Hodonín, p.o.

19 Historie domova důchodců v Hodoníně se datuje od 7. března 1926, kdy byl původně na místě dnešního Domova na Jarošce V prosinci roku 2002 byla do provozu uvedena stávající moderní budova v ulici Na Pískách 11 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Zařízení poskytuje sociální služby Domova pro seniory, ale také Domova se zvláštním režimem

20 S-centrum Hodonín, p.o. Služba: Domov se zvláštním režimem

21 S-centrum Hodonín, p.o. služba: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem S-centra jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Ve roce 2008 došlo v S-centru Hodonín k rozšíření služby domova se zvláštním režimem z 34 lůžek na 72 lůžek a naopak ke snížení kapacity služby domova pro seniory ze 107 lůžek na 69 lůžek (Výroční zpráva 2008)

22 S-centrum Hodonín, p.o. služba: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Kapacita zařízení - oddělení domova se zvl. režimem 72 lůžek Počet uživatelů celkem72 Z toho ženy53 Z toho muži19 Průměrný počet uživatelů za rok71,77 Výroční zpráva S-centra Hodonín 2008

23 Město Hodonín Město Hodonín dlouhodobě podporuje fungování a rozvoj sociálních služeb, které jsou jeho obyvatelům a obyvatelům spádových obcí dostupné díky různým typům poskytovatelů. Služby pro duševně nemocné klienty nejsou výjimkou. Nezbývá proto než si přát, aby například díky procesu komunitního plánování byly nám všem do budoucna dobře známy potřeby klientů s duševním onemocněním a dostupnost, kvalita a efektivita žádaných služeb se stále zvyšovala.

24 Děkuji za pozornost! Kontakt: Mgr. Zuzana Domesová Město Hodonín Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín domesova.zuzana@muhodonin.cz


Stáhnout ppt "Možnosti obce při zajišťování sociálních služeb pro duševně nemocné Mgr. Zuzana Domesová, poslankyně PSP ČR, místostatostka města Hodonína Brno, 06.10.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google