Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademické č tení, psaní, vykazování Úvod do studia Olga Šmídová a Blanka Tollarová FHS UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademické č tení, psaní, vykazování Úvod do studia Olga Šmídová a Blanka Tollarová FHS UK."— Transkript prezentace:

1 Akademické č tení, psaní, vykazování Úvod do studia Olga Šmídová a Blanka Tollarová FHS UK

2 Struktura Č tení akademických text ů Elektronické zdroje a „papírové“ zdroje Jak vybírat, co budeme č íst? Jak č íst aktivn ě a efektivn ě Psaní akademických text ů Technika psaní Téma, struktura a srozumitelnost Č eho se vyvarovat? Etika psaní Plagiát Citace Publikace – v č asopisech a knihách „publish, or perish“

3 Elektronické zdroje UK Knihovna spole č enských v ě d T.G. Masaryka v Jinonicích http://knihovna.jinonice.cuni.cz/ Centrální katalog UK v Praze, Elektronické zdroje UK Kvalifika č ní a záv ě re č né práce PEZ http://pez.cuni.cz/ elektronické zdrojehttp://pez.cuni.cz/ ebrary

4 Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích http://knihovna.jinonice.cuni.cz/

5 Portál elektronických zdrojů http://pez.cuni.cz/http://pez.cuni.cz/

6 Portál elektronických zdrojů http://pez.cuni.cz/http://pez.cuni.cz/

7 Portál elektronických zdrojů http://pez.cuni.cz/http://pez.cuni.cz/

8 EBSCO, JSTOR, Sage…

9 Portál elektronických zdrojů http://pez.cuni.cz/http://pez.cuni.cz/

10 ebrary Academic Complete

11 http://scholar.google.cz/

12 Citace – google scholar

13 Jak vybírat, co budeme číst? Anotace – 1/popisná, 2/doporu č ující, 3/ nakladatelská Abstrakt - lineání popisný, nebo globální rématický Shrnutí (résumé) - je miniaturou stati Recenze - krom ě shrnutí obsahuje i hodnocení a srovnání s jinými pracemi, zda a v č em p ř ispívá oboru.

14 Jak psát odborné práce Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách – Jadwiga Šanderová Kurz práce s informacemi (Masarykova univerzita) - http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/m aterialy/kurz_prace_s_informacemi.html http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/m aterialy/kurz_prace_s_informacemi.html Jak napsat diplomovou práci – Umberto Eco www.infogram.cz

15 Psaní odborných textů - Odborné styly anglosaský – jednozna č né vyjád ř ení, jasná logika výkladu, ú č elnost autor chce, aby byl pochopen, jak problém míní výklad, ne kopie postupu francouzský – elegantní, mnohomluvný, poetické p ř ím ě ry, šarm, nejednozna č nost, p ř ekvapivost n ě mecký – úsporný, jde po historii vzniku textu, autor dá na odiv, co vše pro problém podstoupil a co náro č ného zvládl

16 Psaní odborných textů - Logika a struktura empirické stati 1. Problém, obecná otázka, stav poznání -> formulace otázek 2. Formulace hypotéz, volba metody -> konkrétní výzk. otázky 3. Sb ě r dat – ov ěř ení hypotéz/vytvá ř ení dat a nasycení otázek/ 4. Analýza a interpretace 5. Zjišt ě ní a diskuse Text jakéhokoliv žánru: úvod – jádro „sta ť “ – záv ě r

17 Žánry odborného textu empirická sta ť - DP kompilace – DP (jak ji definuje Eco) komparace - DP recenzní sta ť p ř ehledová sta ť - DP odborná esej p ů vodní teoretická sta ť - DP

18 Strategie a taktika při psaní odborného textu: PROMYŠLENOST Formulace problému, rozhodnutí o metod ě -> projekt práce P ř ehled o stavu bádání v dané oblasti -> rešerše Formulace hypotéz, sb ě r a analýza dat -> základní zjišt ě ní P ř edb ě žná osnova -> „maketa“ textu Práce na textu -> koncept (pracovní verze) textu Druhá (a další) verze textu -> kone č ná verze z hlediska struktury a obsahu Editace (formální úpravy) -> definitivní text

19 Publikační etika Komunikace badatel ů, odborník ů - v ě decká a odborná práce je kolektivní 3 požadavky na odborný text: 1. Podat úplné a konzistentní informace o všech využitých zdrojích 2. Jasn ě odlišit vlastní myšlenky a formulace od p ř evzatých 3. Co nejp ř esn ě ji reprodukovat použité texty Diskuse mezi badateli – nekrademe, ale odkazujeme

20 Plagiát Norma Č SN ISO 5127-2003 definuje plagiát jako „p ř edstavení duševního díla jiného autora p ů j č eného nebo napodobeného v celku nebo z č ásti, jako svého vlastního". Plagiát = v odborné práci v ů bec neuvést autora p ů vodní myšlenky A uvést p ř esnou citaci A p ř epsat, p ř eformulovat, vypustit slova, zam ě nit synonyma Plagiát je porušením v ě decké etiky i autorského zákona ( č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm ě n ě n ě kterých zákon ů )121/2000 Sb.

21 Bibliografické odkazy č eská verze mezinárodní cita č ní normy ISO 690-2 Norma tzv. harvardského typu – jednotná norma IMS FHS UK odkazování pomocí závorek umíst ě ných p ř ímo v textu na položky uvedené v seznamu literatury na konci textu všechny údaje pot ř ebné ke spolehlivé identifikaci citovaného dokumentu konzistentní cita č ní styl styl podle periodika nebo nakladatelství – pokyny pro autory

22 Jak citovat P ř ímá citace Se zm ě nami autora – podtržení, vypušt ě ní kusu textu (…, […]) Reprodukce myšlenek jiných autor ů Odkazy na data (tabulky, grafy, databáze)

23 K tématu mají co ř íci i výsledky kvantitativního výzkumu CVVM (2001), který hodnotí vztah ve ř ejnosti k bezdomovectví z hlediska životní úrovn ě respondent ů. "Mezi lidmi s velmi dobrou životní úrovní vnímalo problém jako naléhavý 7 %, se spíše dobrou 14 %, se spíše špatnou 22 % a s velmi špatnou životní úrovní 31 % respondent ů " (CVVM 2001 in Kosová et al. 2004: 5). Zdá se, že bezdomovectví nejvíce znepokojuje ty, pro n ě ž p ř edstavuje reálnou hrozbu. Použitá literatura: CVVM/Centrum pro výzkum ve ř ejného mín ě ní. 2001. O názorech ve ř ejnosti na situaci bezdomovc ů. Zpráva z výzkumu CVVM SoU AV Č R. Praha: SoÚ. Kosová, P., Omelková, L., Sedlá č ek, P. 2004. Bezdomovectví v hlavním m ě st ě Praze. Praha: M ě stské centrum sociálních služeb a prevence - odd ě lení analýz a vzd ě lávání

24 Vypuštění části citace "bezdomovci na území hlavního m ě sta Prahy by se, dle dotázaných, m ě li postarat sami o sebe (85 %)" (MHMP 2008: 14). "bezdomovci na území hlavního m ě sta Prahy by se (…) m ě li postarat sami o sebe (85 %)" (MHMP 2008: 14). Citace/popisek grafu, obrázku  Zdroj: Výzkum kompliance pacient ů, 2013.  Zdroj: CVVM 2013, zvýrazn ě ní autorka.  Zdroj: Bedrnová, Nový 2000, grafické zpracování autor.

25 Samostatná publikace (kniha) P ř íjmení autora, K ř estní jméno. Rok vydání. Název. Místo vydání: Název nakladatelství. Müller, Karel. 2002. Č eši a ob č anská spole č nost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton. (Müller, 2002) Müller, Karel. 2002. Č eši a ob č anská spole č nost. Pojem, problémy, východiska. 2. vydání. Praha: Triton. GOFFMAN, Erving. [1974] 1986. Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York: Harper & Row. (Goffman, [1974] 1986)

26 Bakalářské, diplomové, disertační nebo jiné práce Trambová, Lenka. 2004. Grantový cyklus ve statutech č eských nadací. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: FHS UK. Vedoucí diplomové práce XXX. (Trambová, 2004)

27 Publikace více autorů Dohnalová, Marie, Jaroslav Malina, Karel Müller. 2003. Ob č anská spole č nost: Minulost – sou č asnost – budoucnost. Brno: Nadace Universitas Masarykiana. (Dohnalová, Malina, Müller, 2003)

28 Hlavní autor a spoluautoři Rekto ř ík, Jaroslav a kol. 2001. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress. (Rekto ř ík a kol., 2001) Salamon, Lester M., Helmut K. Anheier et al. 1999. Nástup neziskového sektoru. Praha: AGNES. (Salamon, Anheier et al., 1999) Háva, Petr, Rochdi Goulli, Lenka Krákorová, Lenka Pasovská, Alexandr Stožický, Olga Vysko č ilová. 2003. Problémy hospoda ř ení okresních nemocnic. Kostelec nad Č ernými Lesy: IZPE. (Háva et al., 2003)

29 Institucionální autorství European Commission. 1997. Agenda 2000 – Commission Opinion on the Czech Republic’s Application for Membership of the European Union. Brussels: European Commission. (European Commission, 1997) Open Society Institute. 2002. Korupce a protikorup č ní politika v Č R. Budapest: Open Society Institute. (Open, 2002) Ministerstvo práce a sociálních v ě cí Č R. 2004. Národní ak č ní plán sociálního za č le ň ování na léta 2004-2006. Praha: MPSV. (Ministerstvo, 2004)

30 Neznámé a neexistující autorství Analýza ve ř ejné správy Č eské republiky. 1998. Praha: Národní vzd ě lávací fond. (Analýza, 1998) Stru č ný filosofický slovník. 1966. Praha: Svoboda. (Stru č ný,1966)

31 Editorství Skalník, Petr (ed.). 2004. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: Set Out. (Skalník, 2004) GRANT David, HARDY Cynthia, OSWICK, Cliff, PUTNAM, Linda (eds.). 2004. Organizational Discourse. The Sage Handbook. London: SAGE Publication (Grant, Hardy, Oswick, Putnam, 2004)

32 Texty uveřejněné ve sbornících P ř íjmení autora, K ř estní jméno. Rok vydání. „Název textu“. In K ř estní jméno editora č i editor ů (eds.) P ř íjmení editora (ed.). Název sborníku. Místo vydání: Vydavatel, Stránka od-Stránka do. Benda, Václav. 1990. „Paralelní polis“. In Vilém Pre č an (ed.). Charta 77. 1977-1989. Od morální k demokratické revoluci. Scheinfeld-Schwarzenberg: Č eskoslovenské st ř edisko nezávislé literatury, s. 43-51. (Benda, 1990)

33 Články v časopisech P ř íjmení autora, K ř estní jméno. Rok vydání. „Název č lánku“. Název č asopisu Ro č ník ( Č íslo v daném ro č níku): Stránka od- do. Hurytová, Ivana. 2002. „N ě co málo o grantování“. Grantis X (11): 4- 6. (Hurytová, 2002) FAIRCLOUGH, Norman 2005. „Peripheral Vision: Discourse Analysis in Organization Studies: The Case for Critical Realism.“ Organization Studies 26(6): 915-939. (Fairclough, 2005)

34 Dokumenty dostupné i na webu Transparency International. 2005. Hodnocení Č eské republiky v indexu CPI od roku 1998 [online]. Praha: Transparency International [cit. 2. 10. 2005]. Dostupné z :. (Transparency, 2005)

35 Online časopisy a texty Delanty, Gerard. 1998. „Social Theory and European Transformation: Is there a European Society?“. Sociological Research Online [online] 3 (1) [cit. 3.10. 2005]. Dostupné z:. (Delanty, 1998) Typ média, web adresa a datum citování

36 Maily, weby Email: Pincová, Eliška. 2005. „Termíny obhajob na kated ř e Ob č anský sektor“ [online]. 12. prosince 2005 9:47. [cit. 10. února 2006]. (Pincová, 2005) Web: Infogram. 2012. Definice plagiátu. [online] [cit. 30. zá ř í 2012]. Dostupné z.http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&catego ryId=1168 (Infogram, 2012) www.justice.cz, Ministerstvo spravedlnosti Č R [cit. 1. dubna 2003].

37 Organizace seznamu literatury Putnam, Robert D. 1976. Putnam, Robert D. 1978a. Putnam, Robert D. (ed.) 1978b. Putnam, Robert D. (ed.) 2000. Putnam, Robert D. 2005. Putnam, Robert D. v tisku. Putnam, Robert D., Alfred Atkinson 1975. Putnam, Robert D., Alfred Winch 1969.

38 Chyby a nectnosti v seznamu literatury Co pat ř í do seznamu literatury? Nectnost: um ě le nafukovat seznam literatury Všechny a jen využité zdroje Chyby v seznamu literatury: Citované dílo chybí v seznamu P ř eklep/chyba ve jménu autora (v č. chyb u více autor ů a editor ů ) Odlišné údaje v odkazu a v bibliografickém údaji Nejednotná úprava údaj ů Chyby v ř azení údaj ů

39 Pravidla pro odkazy v textu (Aron, 1980) (Aron, 1980: 25) (Aron, 1980: 25-27) (Aron, 1980: 25n) (Aron, 1980: 25, 27, 32) (Aron, 1980: passim) (Aron, 1980: kap. 3) (Marx citován in Aron, 1980: 25) (Aron, 1980: 25; zvýrazn ě ní v originále) nebo (Aron 1980: 25; zvýrazn ě ní autor/ka) (Aron, [1938] 1980: 25) (Aron, 1980, 1987) (Aron, 1980; Sartre, 1981) (Aron, 1980, 1987, 2005; Sartre, 1981, 1985) (Aron, 1980: 24-31; Sartre, 1981: 17, 185) (Aron, 1980a, 1980b) (Aron, 1980c; Sartre, 1963a)

40 Tabulky, grafy

41 PREZENTACE DP PROJEKTU osnova - název a téma práce - vlastní motivace volby tématu - spole č enská ? relevance tématu - kdo je vedoucím práce, charakterizovat dosavadní spolupráci s ním - charakter práce (teoretická č i teoreticko-empirická) - obecn ě teoretická východiska zkoumání (prameny, literatura) - úrove ň dosavadního poznání (co o tématu bylo dosud zjišt ě no). - metoda č i metodologie badatelské práce - obecn ě - podrobn ě jší informace o metodologickém p ř ístupu ke zkoumanému problému - specificky - výzkumné otázky nebo hypotézy, které si kladou č i zastávají - k č emu zatím sami dosp ě li ve svém bádání - cíle, o kterých p ř edpokládají, že by je m ě li v práci dosáhnout (anticipace záv ě r ů práce)

42 SILVERMAN, D. Jako robiť kvlitatívny výzkum Projet DP-návrh Pripravte pracovnú verziu návrhu svojho výskumného projektu a obsiahnite v nej tieto prvky: 1 Názov. 2 Abstrakt. 3 Ná č rt alebo úvod. 4 Vyjadrenie ú č elu alebo cie ľ ov. 5 Prehlad príslušnej literatúry. 6 Metódy: popísanie zvoleného prípadu, resp. prípadov, postupov pri zbere a analýze dát. 7 Etické otázky. 8 Praktický význam. 9 Č asový plán. 10 Predbežný súbor použitej literatúry.


Stáhnout ppt "Akademické č tení, psaní, vykazování Úvod do studia Olga Šmídová a Blanka Tollarová FHS UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google