Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Projektová část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Projektová část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Projektová část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 OBSAH 1. Formální náležitosti MZ 2. První část MZ 3. Přílohy k MZ 4. Druhá část MZ 5. Projektové změny 6. Klíčové změny od 1. 11. 2012 7. Dotazy/diskuse Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Formální náležitosti MZ Doručovací adresa: Jindřišská 34, 110 01 Praha 1 Adresát: MVČR na 1. místě, až poté jméno PM OP LZZ Nikdy neadresovat do vlastních rukou V případě potřeby posunutí termínu předložení MZ je možné zaslat Žádost o prodloužení lhůty k předložení MZ (postačí naskenované e-mailem, podepsané statutárním zástupcem). Formulář ke stažení na www.esfcr.cz nebo www.osf-mvcr.czwww.osf-mvcr.cz Desatero příruček OP LZZ: - Všechny verze příruček: www.esfcr.cz (sekce Dokumenty)www.esfcr.cz - Příjemce se vždy řídí aktuální verzí příruček www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

4 Kontrola Administrativní kontrola (kontrola MZ a ŽoP) Kontrola na místě (min. jednou za dobu realizace projektu) -Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným (obsahuje i kontrolu dokladů) -Kontrolu mohou provádět pouze pověření pracovníci -Oznámení kontroly předem (většinou) -Povinnost umožnit vstup na místo realizace projektu a přístup k veškeré projektové dokumentaci -Po ukončení projektu povinnost archivace projektové dokumentace po dobu 10 let (viz PA) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Formální náležitosti MZ Průběžná monitorovací zpráva (MZ) se ŽoP Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) se ŽoP - po domluvě s PM, viz příručka D2 Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) se ŽoP Vrácení MZ k opravě maximálně 1x Změny termínů předkládání MZ: Žádost o prodloužení monitorovacího období –Podstatná změna - nutný podpis st. zástupce/pověřené osoby –Předkládat před uplynutím doby MO –Změna finančního plánu – formulář PZ, ale nevydává se dodatek Žádost o prodloužení termínu pro předložení MZ –Formulář na www.esfcr.cz nebo www.osf-mvcr.cz, naskenovaný s podpisem se zasílá emailemwww.esfcr.czwww.osf-mvcr.cz –Prodlužuje se jen termín předložení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Složena ze 2 částí – obě spojit dohromady! –první část MZ v aplikaci Benefit7 –druhá část MZ ve formátu.doc Žádost o platbu nelze předložit samostatně, vždy pouze s MZ Podpis statutárního zástupce nebo pověřené osoby Dokládat pověření statutárního zástupce na pověřenou osobu Datum podpisu statutárního zástupce nesmí být dřívější než datum finalizace MZ v aplikaci Benefit Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Závěrečná monitorovací zpráva Stejný formát jako PMZ Předložení nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu za poslední monitorovací období Současně předkládána vždy závěrečná ŽoP MI 07.41.93 Počet odcházejících účastníků – vyplňuje se pouze v závěrečné zprávě. Je roven MI 07.41.00 Před předložením ZMZ je nutné nahrát produkty MI 07.57.00 „Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů“ do Databáze produktů ESF, která je dostupná na http://esfdb.esfcr.cz/http://esfdb.esfcr.cz/ ZMZ musí obsahovat shrnující informaci o realizaci celého projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Přílohy MZ Viz D10 Pokyny pro vyplnění MZ: Příloha č. 1 Podpisové vzory – vždy aktuální Příloha č. 2 Soupiska účetních dokladů Příloha č. 3 Kopie účetních dokladů nad 10 tis Kč. Příloha č. 4 Pracovní výkazy Příloha č. 5 Rozpis mzdových nákladů RT Příloha č. 6 Rozpis cestovních náhrad Příloha č. 7 Odpisy – nerelevantní Příloha č. 8 Výpisy z BÚ Příloha č. 9 Přehled čerpání způsobilých výdajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Povinné monitorovací indikátory vyplňování MI ke stažení: http://www.osf-mvcr.cz/file/1828/ nebo D8 Metodika MI http://www.osf-mvcr.cz/file/3359/http://www.osf-mvcr.cz/file/1828/http://www.osf-mvcr.cz/file/3359/ V MZ se vykazují tyto MI: 07.41.00 - (07.41.01, 07.41.02) – počet podpořených osob – celkem; 07.41.10 - (07.41.11, 07. 41.12) – počet podpořených osob – klienti služeb zde vyplňujte 0, do popisu uveďte, že projekt se nezaměřuje na klienty služeb; 07.41.20 - (07.41.21, 07.41.22) – počet podpořených osob – poskytovatelů služeb - rovná se 07.41.00; 07.41.93 - počet odcházejících účastníků, vyplňuje se až v závěrečné MZ a je roven MI 07.41.00; 07.45.00 - (07.45.02) – počet podpořených organizací, zde vyplňujete hodnotu 1; 07.46.10 - (07.46.11, 07.46.12) – počet úspěšně podpořených osob – klienti služeb, zde vyplňujte 0, do popisu uveďte, že projekt se nezaměřuje na klienty služeb; 07.46.13 - (07.46.14, 07.46.15) – počet úspěšných absolventů kurzů, do tohoto MI se absolventi počítají tolikrát, kolik kurzů reálně absolvují; 07.46.20 - (07.46.21, 07.46.22) – počet úspěšně podpořených osob – každá osoba, která obdržela podporu se započítává jednou Konstrukce tohoto indikátoru v příloze „Vyplňování MI“ 07.57.00 – počet nově vytvořených produktů. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

10 Databáze produktů MI 07.57.00 – inovované produkty – je nutné splňovat povinné prvky publicity –Před předložením ZMZ je nutné nahrát produkty MI 07.57.00 „Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů“ do Databáze produktů ESF, která je dostupná na http://esfdb.esfcr.cz/http://esfdb.esfcr.cz/ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Výběrová řízení D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek http://www.osf-mvcr.cz/file/3360/ http://www.osf-mvcr.cz/file/3360/ Pro případné dotazy kontaktujte: - Ing. Romana Beneše roman.benes@mvcr.czroman.benes@mvcr.cz - Bc. Soňu Žižkovou sona.zizkova@mvcr.czsona.zizkova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Publicita povinná součást všech projektů spolufinancovaných z fondů EU –je předmětem kontrol –informace o naplňování je průběžně uváděna v MZ (část Benefit) Příjemce se řídí: Manuál pro publicitu OP LZZ D4 stanovuje základní pravidla týkající se publicity v projektech www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

13 Publicita Na nově vzniklých produktech neuvádějte loga dodavatele Pokud dodavatele zmínit chcete, tak zmínkou v textu Logo MPSV nepoužívejte na Vámi vytvořených dokumentech Dokládat publicitu, která je uvedena v projektové žádosti (vyvěšení vlajky, články v tisku) Pořizujte fotodokumentaci z konaných seminářů Zasílejte vizualizaci propagačních materiálů – foto vzorek www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

14 Publicita Povinné minimum publicity: a) logo ESF b) název „Evropský sociální fond v ČR“ c) logo EU včetně názvu d) logo operačního programu včetně názvu e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz www.esfcr.czwww.esfcr.cz Kompletní řady i samostatná loga jsou ke stažení na webu http://www.esfcr.cz/ v sekci Publicita V případě dalších dotazů k publicitě: Ing. Monika Vanžurová, monika.vanzurova@mvcr.czmonika.vanzurova@mvcr.cz www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

15 Další kategorie v 1 části MZ Realizační tým (aktuální RT) Rozpočet (provázanost s (ne)podstatnými změnami) Harmonogram (m usí být vždy v souladu s KA) www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

16 Příloha č. 4 Pracovní výkazy : Dokládat originály Vykazovat PV za všechny měsíce sledovaného období Vést a uchovávat zápisy z porad Soulad hodin na PV a na Rozpise mzdových nákladů Zachovat v řádcích celý text Vykazování „zpracování PV“ – adekvátně výši úvazku (př. úvazek 1,0 -> vykazovat max. 1 hodinu zpracování PV) PV se nemusí odevzdávat do 10 000 Kč (kontrola PV na místě) www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

17 Nejčastější chyby - Pracovní výkazy Vykazovaná činnost není v souladu s pracovní náplní člena RT Vykazovaná činnost není příliš konkrétní (administrace, jednání, příprava podkladů, meeting) Nesoulad PV mezi jednotlivými členy RT (jednání PM s FM) Podpis nadřízeného pracovníka musí být v podpisovém vzoru PV ve dvou originálech – první pro OSF, druhý pro případnou opravu či archivaci Datum podpisu musí být po datu poslední aktivity ve výkazu Uvádět do PV svátky – pakliže je na to nárok (PS) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Přílohy MZ Jiné přílohy MZ: Prezenční listiny s minimem povinné publicity, názvem projektu, registračním číslem projektu, datem, časovou dotací kurzu a jménem přednášejícího. Na prezenčních listinách se nesmí objevit loga dodavatele Tabulka sledování MI www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

19 2. část MZ Identifikační údaje 2. část monitorovací zprávy: Od 1.11.2012 je platný nový vzor (je ke stažení na stránkách www.osf-mvcr.cz) pro vyplňování druhé části MZwww.osf-mvcr.cz Nezapomínat na HASH kód a datum vypracování při opravě MZ www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

20 2. část MZ Realizované klíčové aktivity: Soulad vykazovaných období KA s harmonogramem a sledovaným obdobím Neuvádět KA, které nebyly ve sledovaném období realizovány Nekopírujte text ze Žádosti o dotaci a minulých MZ, uvádějte reálný popis uskutečněných aktivit Shrnutí aktivit rozepište, ne text „Vše bylo v pořádku“ ZMZ - je nutné doložit na speciální příloze či v „Dalších informacích“ shrnutí celého projektu zdůrazňující přínosy pro dané ministerstvo www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

21 2. část MZ Nepodstatné změny: Jakékoli změny popsat v nepodstatných změnách ve druhé části MZ (formální, věcné, rozpočtu) Nepodstatné změny doporučujeme konzultovat dopředu Doložit kopii komunikace s PM či FM, pokud se na ni odkazujete v MZ Nepodstatná změna nemůže jít proti rozhodnutí Hodnoticí komise Uvádějte termín platnosti nepodstatné změny www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

22 Změny rozpočtu Každý přesun prostředků či úprava oproti schválenému rozpočtu musí být pro projekt nezbytná a nově navržené využití těchto prostředků efektivní Efektivita výdaje – výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým a musí být vynaložen v souladu s následujícími principy: Hospodárnosti – minimalizace výdajů, Účelnosti – nezbytný pro projekt, Efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Podstatné změny I. Mají dopad na plnění povinností vyplývajících z PA, stále musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu původního návrhu smlouvy Úprava PA formou Dodatku na základě Žádosti o PZ Formulář Žádosti o PZ ke stažení na webových stránkách: – http://www.osf-mvcr.cz/file/1176/http://www.osf-mvcr.cz/file/1176/ –http://www.esfcr.cz/file/7588/http://www.esfcr.cz/file/7588/ Zaslat v listinné i elektronické podobě (ve formátu.doc) Ve sporných případech doporučujeme (ne)podstatné změny konzultovat s PM Konzultací s PM nevzniká automatický nárok na schválení změny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

24 Podstatné změny projektu II. Podstatné změny nelze provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem (vystavení Dodatku k PA) Podstatné změny nelze odsouhlasit se zpětnou platností Provedení změn bez souhlasu poskytovatele dotace může vést k odnětí finančních prostředků (stanoví poskytovatel) Návrh na změnu předložit nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu Na přijetí změny není právní nárok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Podstatné změny projektu III. Nejčastější podstatné změny projektu: Změna data ukončení projektu -řádné odůvodnění nutnosti prodloužit termín ukončení realizace -popsat změny v harmonogramu projektu, doložit aktualizovaný harmonogram KA, aktualizovaný rozpočet -projekt nelze prodloužit nad maximální lhůtu stanovenou příslušnou výzvou Změna monitorovacích indikátorů -nenaplnění cílových hodnot MI = ohrožení cílů projektu -problémy v naplňování hodnot MI nutné konzultovat -snížení cílových hodnot = snížení rozpočtu! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Podstatné změny projektu IV. Změny v rozpočtu přesuny mezi kapitolami větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly změny ve výši investičních a neinvestičních výdajů řádné zdůvodnění nezbytnosti změn v rozpočtu podrobný popis provedených změn v rozpočtu, nutné doložit rozpočet projektu zobrazující stav před a po navrhované změně změny v rozpočtu nesmí být v rozporu se stanoviskem HK při změně rozpočtu musí být dodrženy limity jednotlivých kapitol rozpočtu dané metodikou a relevantní výzvou k předkládání projektů nutnost dodržet obvyklé ceny a mzdy/platy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

27 Podstatné změny projektu V. Pozor – Velké podstatné změny: v případě komplikovaných návrhů na změnu v projektu konzultujte s OSF s dostatečným předstihem! předložený změnový formulář musí být ucelený, zahrnovat všechny části projektu, kterých se změna dotkne, zdůvodnění musí být opodstatněné nelze žádat o změnu cílu projektu, cíle projektu je nutné zachovat Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 2. část MZ Čestné prohlášení: Příjemce NENÍ PLÁTCEM DPH ve vztahu k projektu www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

29 Klíčové změny od 1. 11. 2012 Úvazky: Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po 1. 11. 2012: max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele Nákup zařízení a vybavení pro RT projektu platí, že nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu (např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku) Zrušení závaznosti jednotkových cen: ceny obsažené v rozpočtu jsou orientační, navýšení musí být v souladu s obvyklými cenami, mzdami a platy s výjimkou opodstatněných a odůvodněných případů, ceny snížené hodnotící komisí musí být zachovány a každá změna musí být řádně zdůvodněná www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

30 Dotazy k projektové části Ing. Lukáš Lojda Ing. Miroslava Šašmová Projektoví manažeři Oddělení realizace OP LZZ Tel. 974 818 523 Tel. 974 818 517 lukas.lojda@mvcr.czlukas.lojda@mvcr.cz miroslava.sasmova@mvcr.czmiroslava.sasmova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy Projektová část Praha, 3. a 4. prosince 2014 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google