Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020 Richard Kadlčák Útvar ministra pro evropské záležitosti Odbor koordinace evropských politik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020 Richard Kadlčák Útvar ministra pro evropské záležitosti Odbor koordinace evropských politik."— Transkript prezentace:

1 Strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020 Richard Kadlčák Útvar ministra pro evropské záležitosti Odbor koordinace evropských politik

2 Strategie EU2020  Hlavní hospodářská strategie EU  Výhledem je rok 2020  Zaměřena na „inteligentní, udržitelný a začleňující růst “  Nahradí aktuální lisabonskou strategii (2000-2010)

3 Obecná pozice ČR  Pokud má být nová evropská strategie úspěšná, je nezbytné, aby se vyvarovala chyb Lisabonské strategie.  ČR považuje za klíčové, aby cíle, které strategie stanoví, byly zaměřeny bezprostředně na zvyšování konkurenceschopnosti a tím podpořily hospodářský růst a tvorbu pracovních míst.  Cíle musí být zároveň splnitelné, nikoli pouze proklamativní.  V současném návrhu Strategie postrádáme především důraz strukturální reformy, na zlepšování podnikatelského prostředí či podporu zvyšování produktivity práce.

4 Pět hlavních cílů – Cíl 1 Návrh EK Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let minimálně na 75%. Summit hlav států a vlád (25.-26.3.2010) Schválil návrh EK. Pozice ČR Souhlas. Zvyšování míry zaměstnanosti je jedním z klíčových faktorů budoucího růstu zejména s ohledem na demografický vývoj ve většině členských států. Aktuální stav v ČR V roce 2008 72,4%, v roce 2009 70,9%.

5 Pět hlavních cílů – Cíl 2 Návrh EK Investice do oblasti výzkumu a vývoje na úrovni 3% HDP. Summit hlav států a vlád (25.-26.3.2010) Schválil návrh EK s tím, že EK v této souvislosti vytvoří ukazatel, který bude vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací. Pozice ČR Souhlas. Investice v této oblasti jsou jedním z klíčových faktorů pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomik členských států EU. ČR nicméně požaduje zajistit v této souvislosti rovněž efektivitu využití. Aktuální stav v ČR V roce 2009 1,54%.

6 Pět hlavních cílů – Cíl 3 Návrh EK Energetický cíl 20-20-20 - 20% snížení energetické náročnosti ekonomiky - 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě -20% redukce emisí CO 2 (oproti r. 1990). Summit hlav států a vlád (25.-26.3.2010) Schválil návrh EK. Pozice ČR Souhlas. (Jedná se o legislativně schválené závazky.) Aktuální stav v ČR Redukce skleníkových plynů v ČR v roce 2008 činila 23,7 %. Podíl OZE na konečné spotřebě elektřiny v roce 2008 činil 5,2%, pro rok 2009 se odhaduje 6,8%.

7 Pět hlavních cílů – Cíl 4 Návrh EK Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 na 40% (nyní 31%). Snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém na méně než 10% (nyní 15%). Summit hlav států a vlád (25.-26.3.2010) Dohoda na zlepšení úrovně vzdělání, zejména snížení míry předčasného ukončování školní docházky a zvýšení podílu obyvatelstva s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním. Číselné hodnoty těchto cílů nicméně budou stanoveny na Evropské radě v červnu 2010. Pozice ČR Souhlas s tím, že ČR klade důraz na udržení a posílení kvality vysokoškolského vzdělávaní, zlepšení podmínek pro terciární vzdělávání osob již zaměstnaných a rovněž na prosazování principu celoživotního učen. Aktuální stav v ČR V roce 2009 předčasně opustilo vzdělávací systém 6% žáků. Ve věkové skupině 19-letých je v ČR 84% vysokoškoláků.

8 Pět hlavních cílů – Cíl 5 Návrh EK Snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby o 25%, tedy o 20 miliónů lidí. Summit hlav států a vlád (25.-26.3.2010) Podpořil sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby s tím, že je třeba dále pracovat na vhodných ukazatelích. Otázka bude na programu Evropské rady v červnu 2010. Pozice ČR ČR nesouhlasí s návrhem EK. Ukazatel vypovídá pouze o míře diferenciace příjmů v daném ČS, nikoliv o podílu osob žijících v absolutní chudobě. Chudoba může být redukována především v důsledku úspěchu EU v globální soutěži a automaticky jí snížíme tím, že budeme úspěšní v naplňování ostatních cílů strategie. Aktuální stav v ČR V ČR v současnosti pod hranicí chudoby žije 8-9 % obyvatel. ČR je tak členským státem s nejnižším počtem osob, žijících pod hranicí chudoby v celé EU.

9 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 1 „Inovační Unie“  Cílem je přeorientovat politiku výzkumu, vývoje a inovací na výzvy, jimž naše společnost čelí, jako jsou změna klimatu, účinné nakládání se zdroji a energií, zdraví a demografické změny.  Každý článek řetězu inovací je třeba posílit, od základního výzkumu až po uvedení produktu na trh.

10 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 2 „Mládež v pohybu“ Cílem je:  zlepšit výsledky a mezinárodní atraktivitu evropských vysokoškolských institucí  zvýšit celkovou kvalitu všech úrovní vzdělávání a odborné přípravy v EU, jež by spojovala vysokou úroveň a spravedlivý přístup  podporovat mobilitu studentů a stážistů  zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti mladých lidí

11 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 3 „Digitální program pro Evropu“ Cílem je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos jednotného digitálního trhu, založeného na rychlém a superrychlém internetu a interoperabilních aplikacích:  se širokopásmovým připojením pro všechny obyvatele do roku 2013  s přístupem k výrazně rychlejšímu internetu (nad 30 Mb/s) do roku 2020  s nejméně polovinou evropských domácností s internetovým připojením rychlejším než 100 Mb/s do roku 2020

12 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 4 „Evropa méně náročná na zdroje“ Cílem je  podpořit posun směrem ke společnosti méně náročné na zdroje a s nízkou produkcí uhlíku, jež využívá všechny zdroje účinným způsobem  oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů a energií  snížit emise CO2  zvýšit konkurenceschopnost  podpořit větší energetickou bezpečnost

13 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 5 „Průmyslová politika pro věk globalizace“ Cílem je:  přizpůsobení se globalizaci  úprava výrobních postupů a výrobků, aby obstály v nízkouhlíkové ekonomice  vypracování rámce pro moderní průmyslovou politiku, který bude podporovat podnikání, pomáhat průmyslu vypořádat se s těmito problémy a podporovat konkurenceschopnost primárních průmyslových odvětví, výroby a služeb v Evropě

14 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 6 „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ Cílem je:  vytvořit podmínky pro modernizaci trhů práce se záměrem zvýšit zaměstnanost a zajistit udržitelnost sociálních modelů  zlepšit postavení občanů pomocí získávání nových dovedností, jež umožní současné i budoucí pracovní síle přizpůsobit se novým podmínkám a případným posunům profesní dráhy, sníží nezaměstnanost a zvýší produktivitu práce

15 Sedm „Stěžejních iniciativ“ - 7 „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ Cílem je:  S přispěním Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zajistit hospodářskou, sociální a územní soudržnost za účelem zvyšování povědomí o základních právech osob, které se potýkají s chudobou a sociálním vyloučením, a uznávání těchto práv, aby mohly důstojně žít a aktivně se zapojovat do společnosti


Stáhnout ppt "Strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020 Richard Kadlčák Útvar ministra pro evropské záležitosti Odbor koordinace evropských politik."

Podobné prezentace


Reklamy Google