Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvoření a podpora regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě (DV TECH) Ipn - Individuální projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvoření a podpora regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě (DV TECH) Ipn - Individuální projekt."— Transkript prezentace:

1 Vytvoření a podpora regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě (DV TECH) Ipn - Individuální projekt národní MŠMT, partneři HKČR, AKČR

2 prezentace Obsah prezentace o Identifikace projektu o Partneři o Východiska projektu o Obsah projektu o Cíle projektu o Cílová skupina o Klíčové aktivity o Výstupy projektu o Rozpočet projektu o Přínosy projektu 2

3 „Již neplatí, že čemu se člověk naučil do svých 21 let, to mu stačilo jako „základ“ po celý život. to mu stačilo jako „základ“ po celý život. Z tohoto předpokladu vycházel tradiční učňovský systém i ostatní systémy školství. Ovšem dnes se jednotlivci se budou muset i v odborných a vysokoškolských profesích učit novým věcem ještě dlouho poté, co dosáhnou dospělosti. A k tomu jsou potřeba jiné učební osnovy, než ony ze 17. století inovované ve století 19. Potřebujeme proto společnost, kde inovace a podnikavost budou normálním, kde inovace a podnikavost budou normálním, trvalým a nepřetržitým jevem.“ Peter. F. Drucker, Inovace a podnikavost (1993) 3

4 Identifikace projektu o Žádost o finanční podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – IPn o Prioritní osa: 3 Další vzdělávání o Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání o Žadatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o Partneři projektu: Hospodářská komora ČR (HK ČR), Asociace krajů ČR (AK ČR) o Předpokládané datum zahájení a ukončení projektu: 1.3.2012 - 30. 6. 2014 o Celkové způsobilé náklady projektu: 500 000 000 Kč 4

5 Partneři projektu Asociace krajů České republiky o Spolupráce s MŠMT v oblasti odborného vzdělávání v regionech o Kraje jako zřizovatelé odborných škol - rozhodující vliv na implementaci nových vzdělávacích modulů o Spolupráce s úřady práce, vzdělávacími institucemi, zaměstnavatelskými svazy na iniciaci RRLZ Hospodářská komora České republiky o Dlouhodobá spolupráce s cílovou skupinou zaměstnavatelů na celorepublikové i regionální úrovni o Spolupráce s centrálními orgány státní správy i veřejnou správou v regionech o Propojení aktivit na potřeby zaměstnavatelů, implementace nových vzdělávacích modulů do praxe o Propojení na Národní soustavu kvalifikací (NSK) 5

6 Východiska projektu o Hyperkonkurence národních ekonomik na globalizovaném trhu o Cílem je dlouhodobě konkurenceschopná národní ekonomika založená na znalostech a dovednostech jednotlivců a jejich uplatnitelnosti na trhu práce v průběhu celé jejich životní dráhy o Nutnost výrazného posílení kvality, flexibility a adaptability lidských zdrojů o Potřeba rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech na straně nabídky i poptávky o Rozvoj kompetencí pracovní síly v technických profesích v oblasti přírodních věd, moderních technologií i rozvoje podnikatelských dovedností o Návaznosti – Evropa 2020, Strategie konkurenceschopnosti ČR, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy 6

7 Cíle projektu o Posílení kvality lidských zdrojů v technických profesích z pohledu kompetencí pracovní síly v oblasti aplikace přírodních věd, moderních technologií i rozvoje podnikatelských dovedností nutných pro udržení konkurenceschopné ekonomiky v prostředí globálního trhu o Rozvoj priorit a kompetencí pro vzdělávací pracovníky a určené pracovníky institucí veřejné správy a samosprávy o Implementace nutných změn potřeb rozvoje pracovní síly, vzdělávacích metod a systémů rozvoje lidských zdrojů na regionální úrovni v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) o Přenos praktických poznatků směrem projektu k laické a odborné veřejnosti v rámci vzdělávání formou výukových seminářů zaměřených na rozvoj podnikatelských dovedností, přírodních věd a moderních technologií 7

8 Obsah projektu o Tvorba prostředí pro rozvoj dalšího vzdělávání v odborných kvalifikacích v chybějících oblastech moderních technologií o Příprava vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení kvality dalšího vzdělávání a řízeného rozvoje lidských zdrojů v regionech o Iniciace a rozvoj koordinovaného systému RLZ na celostátní úrovni se zohlednění specifických potřeb regionů o Zvýšení úrovně odborných znalostí cílové skupiny s cílem zlepšit profesionalitu, dostupnost a aktuálnost vzdělávání v aplikovaných přírodovědných a technických oborech o Propojení teoretických znalostí do praxe prostřednictvím praktických ukázek, exkurzí a stáží na spičkových odborných pracovištích 8

9 Cílová skupina o Lektoři o Pracovníci vzdělávacích institucí včetně řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských institucí o Účastníci dalšího vzdělávání o Pracovníci institucí veřejné správy a samosprávy působící v oblasti školství, vzdělávání a rozvoje pracovních a sociálních kompetencí o Pracovníci, kteří se orientují na vzdělávání v technických oborech a oblasti vědy, výzkumu a inovací 9

10 SŠ s technickým zaměřením v ČR (zdroj NÚV 2012) kraj celkový počet středních škol počet SŠ s technickým zaměřením 1 hl. m. Praha 19234 2 Jihočeský kraj 7227 3 Jihomoravský kraj 12836 4 Karlovarský kraj 3913 5 kraj Vysočina 7122 6 Královéhradecký kraj 8130 7 Liberecký kraj 5223 8 Moravskoslezský kraj 14457 9 Olomoucký kraj 9633 10 Pardubický kraj 7327 11 Plzeňský kraj 4627 12 Středočeský kraj156neuvedeno 13 Ústecký kraj 10029 14 Zlínský kraj 4930 10

11 Klíčové aktivity o KA01 Příprava, vytvoření, a podpora nabídky vzdělávacích programů ve vytipovaných prioritních technických a přírodovědných oborech o KA02 Vybudování, zavedení a provoz specializovaných učeben a modelových pracovišť (v případě povolení křížového financování ŘO) o KA03 Řízený rozvoj pracovní síly v regionech. Iniciování a aktivizace činnosti rad pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ), aktivizace a koordinace činností regionálních rad pro rozvoj lidských zdrojů o KA04 Pilotní ověření, implementace a podpora nové nabídky vzdělávacích programů s důrazem na praktické dopady na rozvoj lidských zdrojů v regionech 11

12 KA 01 - Příprava, vytvoření a podpora vzdělávacích programů v prioritních a přírodovědných oborech a) Příprava, tvorba, testování vzdělávacích modulů o Inovace stávajících vzdělávacích modulů o Tvorba nových modulů b) Příprava, vytvoření, aktualizace učebních materiálů, metodických pomůcek, prezentací, testů, pracovních sešitů, multimediálních pomůcek, modelů ke všem modulům c) Vytvoření obsahu a metodik e-learningových výukových a zkušebních modulů 12

13 KA 01 – KA 01 – Tematické okruhy o Aplikační možnosti hi-tech výroby o Energetika o Design o Ochrana životního prostředí o GMES - monitoring povrchu země – využití dat pro regionální rozvoj a průmyslové aplikace o Environmentální přiměřenost výrobních technologií, využívání a nároky na přírodní zdroje o Management kvality ve výrobě, výrobní dokumentace o Hygiena a bezpečnost práce 13

14 KA 01 – Výstupy Výstupy o 60 nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích modulů v oblasti DV o 300 nových I inovovaných učebních materiálů o 60 e-learningových modulů o Materiály ve fyzické i elektronické formě pro prezenční, distanční i kombinované studium o Výukové materiály budou k dispozici na portálu MŠMT, v síti HKČR a v krajích ČR o Veškeré materiály včetně překladů a vypořádání autorských práv, případných licencí apod. o Odborné lokalizace do specifického prostředí českého průmyslu a vzdělávací soustavy. 14

15 KA 02 - KA 02 - Vybudování, zavedení a provoz specializovaných učeben sloužících k výuce o Vybudování 20 specializovaných učeben, modelových dílen s respektováním regionální specifičnosti a možností rozvoje lidských zdrojů - specifický účel a vybavení učebny o Učebny budou vybaveny jako vzorová pracoviště - praktické ukázky a demonstrace s cílem vysvětlit problematiku, zatraktivnit učební obor a přiblížit realitu a praxi do teoretické výuky ALTERNATIVA – PŘI NEPOVOLENÍ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ ALTERNATIVA – PŘI NEPOVOLENÍ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ specializovaných učeben - Využití alokace na KA02 na doplnění KA01 o další obory a praktických modely určené pro výuku a KA04 na doplnění praktických zejména částí vzdělávání – stáže a exkurze na pracovištích 15

16 KA 03 - KA 03 - Řízený rozvoj pracovní síly v regionech. Iniciování, vznik, činnost a koordinace rady pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) na celostátní a regionální úrovni o Iniciace a aktivizace činnosti rad pro rozvoj lidských zdrojů na regionální úrovni a jejich vzájemná koordinace o Cílený rozvoj lidských zdrojů v souladu s plánem budoucího rozvoje regionů s přihlédnutím na specifické národní a regionální aspekty a možnosti investičního, technologického a technického vývoje výroby a výrobních potřeb o Efektivní rozvoj a udržení konkurenceschopnosti regionů v globální ekonomice pod metodickým vedením MŠMT a ve spolupráci se zástupci státní a veřejné správy spolu se zaměstnavatelskou a zaměstnaneckou samosprávou a sdruženími 16

17 KA 03 - KA 03 - Řízený rozvoj pracovní síly v regionech. Iniciování, vznik, činnost a koordinace rady pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) na celostátní a regionální úrovni o Zastřešení a spolupráce všech významných hráčů na poli vzdělávání v regionech – krajské úřady, úřady práce, vzdělávací instituce, zástupci zaměstnavatelských svazů a zaměstnavatelů o Spolupráce, metodické vedení a koordinace MŠMT o Cílem je vznik jednotného systému RLZ v regionech => 13 RRLZ v regionech a centrální RRLZ na úrovni rady vlády 17

18 KA 04 - KA 04 - Pilotní ověření, implementace a podpora nové nabídky vzdělávacích programů s důrazem na praktické dopady na rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora vzdělávací nabídky v oblasti rozvoje přírodních věd, moderních technologií a podnikatelských dovedností a) Vzdělávací semináře, workshopy, včetně samostudia formou e-learningu b) Stáže a praktické exkurze na špičkových pracovištích v tuzemsku i zahraničí s cílem získávání zkušeností v praxi a ověřování teoretických informací o Provázanost na standardy NSK o Využití specializovaných učeben o Důraz na implementaci znalostí do praxe 18

19 KA 04 – hlavní cíle o Pochopení potřebnosti vzdělávání v technických oborech ze strany „decision makerů“ o Seznámení cílové skupiny se vzdělávacími moduly a jejich souvislosti s praxí a potřebami zaměstnavatelů o Vzdělávání odborníků v akreditovaných vzdělávacích modulech o Získání praktických znalostí v rámci stáží a exkurzí na specializovaných pracovištích o Podpora rozvoje programů dalšího vzdělávání ve školách, které přispějí k provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání 19

20 Výstupy projektu KA 01 o 60 nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích modulů DV o 300 nových I inovovaných učebních materiálů o 60 e-learningových modulů KA 02 o 20 specializovaných učeben o Vybavení pro výuku technických oborů, vzorová pracoviště 20

21 Výstupy projektu KA 03 o 13 funkčních rad pro řízení a rozvoj lidských zdrojů v regionech KA 04 o 980 výukových seminářů včetně výukových podkladů o 130 kulatých stolů – evaluace a zpětná vazba o 80 stáží o 120 odborných exkurzí o 30 soutěží a podpůrných aktivit o 8000 proškolených účastníků jednotlivých výukových seminářů o 2000 certifikovaných účastníků tematických modulů 21

22 Rozpočet projektu KA 01190 000 000Kč KA 02 50 000 000Kč KA 03 20 000 000Kč KA 04185 000 000Kč Realizační tým 55 000 000Kč CELKEM 500 000 000Kč 22

23 Přínosy projektu o Posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání v prioritních přírodovědných a technických oborech o Iniciace zapojení cílové skupiny do zkvalitnění výuky, praktické ukázky praxe, důraz na implementaci zavedení inovativních přístupů na vzdělávacích institucích o Osvojení znalostí nutných pro udržení kvalifikované pracovní síly u cílové skupiny o Zvýšení kvality pracovní síly cílové skupiny, která rozhoduje a určuje vývoj, investiční příležitosti a rozvoj pracovních příležitostí v regionech o Rychlé a dlouhodobé zlepšení investičního, rozvojového a exportního potenciálu jednotlivých regionů ČR 23

24 „Nejdůležitější jistotou v blízké budoucnosti je skutečnost, že budoucí společnost a ekonomika budou mít absolutně odlišnou sociální tvářnost. Bude to znalostní společnost s pracovníky disponující specializovanými znalostmi, největší a zdaleka nejnákladnější složkou pracovních sil.“ Peter. F. Drucker, Kalifornie (2001) Děkuji Vám za pozornost Radek Pažout tajemnik@komora.cz 24


Stáhnout ppt "Vytvoření a podpora regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě (DV TECH) Ipn - Individuální projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google