Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_04_B _05 Hebrejci a Peršané - osobnosti Téma: Dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_04_B _05 Hebrejci a Peršané - osobnosti Téma: Dějepis."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_04_B _05 Hebrejci a Peršané - osobnosti Téma: Dějepis 6. ročník - další starověké státy Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2131

2 Mgr. Lenka Kudrnová

3  hebrejsky Moše (překládáno jako z vody vytažený)  je jednou z nejvýznamnějších postav židovského národa i Starého zákona  je mu připisováno autorství Tóry (prvních 5 knih Starého zákona)  pocházel z kmene Lewi  podle Bible se narodil židovským rodičům v Egyptě, tam však pronásledoval faraon všechny nově narozené Hebrejce

4  aby ho rodiče zachránili, vložili jej do rákosové ošatky a pustili ho po Nilu  vylovila ho faraónova dcera, která jej přijala za svého  když dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a zabil faraónova služebníka, proto musel utéct z Egypta  známé je jeho vidění Boha v hořícím keři, který jej poslal zpátky do Egypta, zachránit židovský lid  jednání s faraonem bylo neúspěšné, proto seslal Bůh na Egypt 10 ran (Egypt sužovaly žáby, komáři, v Nilu tekla krev)  Židy před těmito ranami ochránil, neboť obětovali krev z beránka (svátek Pesach)

5  poté faraon Židy propustil  posléze si však své rozhodnutí rozmyslel a začal je pronásledovat  proto nechal Bůh přejít Mojžíše přes Rákosové moře (vody se rozestoupily a Mojžíš se svým lidem přešli suchou nohou)  vojáci, kteří je pronásledovali se utopili  poté převedl svůj lid přes poušť a po čtyřicetiletém putování do země Moab, kde zemřel  časově je obtížné osobu Mojžíše zařadit - tápeme mezi lety 1648 – 1208 př. n. l.

6  Mojžíš je pro křesťany důležitý také tím, že skrze něj udělil Bůh na hoře Sinaj Desatero božích přikázání  a uzavřel s ním smlouvu, podle níž se Židé stali božím lidem Desatero přikázání v pozdější katechetické formě zní: Já jsem Pán, tvůj Bůh Nebudeš mít jiné bohy mimo mne, nevezmeš jméno Boží nadarmo Pomni, abys den sváteční světil Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi

7 Nezabiješ Nesesmilníš Nepokradeš Nepromluvíš křivého svědectví Nepožádáš manželky bližního svého Nepožádáš statku bližního svého Jakými přikázáními by se měl řídit každý člověk? Které z nich jsou důležité pouze pro věřící? Proč by alespoň část přikázání měl znát každý?

8  byl 3. králem sjednoceného Izraele, vládl patrně v letech 1013 – 973 př. n. l.  je považován za spravedlivého panovníka – je uznávaný básník, válečník a hudebník  hovoří o něm řada biblických textů, je první nezpochybnitelně doloženou postavou Bible  známé je také biblické vyprávění o porážce obra Goliáše (kamenem z praku)

9  dobyl Jeruzalém a podmanil si mnohá okolní království  vládl dlouhých 40 let  zavedl centralistickou monarchii s úřednickou správou  nechal sčítat lid, aby stanovil daně  byl velmi tolerantní k potomkům předchozího krále Saula  nebyl bezchybný – je známa historka o jeho cizoložství s Bat- šebou, které se snažil skrýt natolik, že se dopustil vraždy jejího muže  z tohoto nemanželského poměru se narodil budoucí proslulý král Šalamoun  vlády ve prospěch Šalamouna se vzdává po vzpouře svého vlastního syna Abšoloma, kterou krvavě potlačil

10  vládl přibližně v letech 970 – 931 př. n. l.  jeho jméno je synonymem moudrosti, obdivovala jej i královna ze Sáby  za jeho vlády dosáhlo království největšího územního rozmachu, hospodářství vzkvétalo  nechal v Jeruzalémě postavit proslulý Chrám, který se stal střediskem židovského náboženství až do jeho rozboření v 586 př. n. l.  židovské tradice mu přisuzují autorství 3 knih Bible, moderní historikové však toto tvrzení zpochybňují  vládl dlouhých 40 let a nikdy neválčil

11  je všeobecně známa historka o rozsouzení dvou žen, které se přely o nemluvně, kdy král rozkázal dítě přepůlit  žena, která se ho vzdala byla jeho skutečná matka  na jedné straně je Šalamoun líčen jako moudrý, spravedlivý a zbožný král, diplomat, podporující obchod, výstavbu Jeruzaléma  na druhé straně nesmíme zapomenout, že mnohokrát krutě bojoval o moc a své poddané vytavoval nuceným pracím za nelidských podmínek  protože byl zadlužený, neustále zvyšoval daně  po jeho smrti se království rozdělilo na dvě části

12  perský velkokrál, vládl v letech 522 – 486 př. n. l.  skvělý organizátor a stavebník, vojevůdce  jako královský kopiník se účastnil výpravy do Egypta v roce 525 př. n. l.  po náhlé smrti krále Kambýsa potlačil povstání, které proti němu vypuklo v jádru říše a ujal se vlády  v nástupnictví přeskočil svého otce i děda

13  po uchopení moci musel čelit nepokojům v různých částech říše, které se chtěly odtrhnout (Elam, Babylónie)  v roce 521 př. n. l. konečně ovládl celou perskou velkoříši, která se rozkládala od Egypta a Malé Asie až po Afganistán a Perský záliv

14  jakmile nastolil v říši pořádek, zahájil expanzi  směrem východním rozšířil své území až k Indii, na západě se mu nedařilo proti Skytům (mezi Dunajem a Donem, dnešní Ukrajina)  v Malé Asii se proti němu rozhořelo tzv. iónské povstání, řecká města nechtěla podléhat perské říši  toto povstání bylo potlačeno a Persie se rozhodla napadnout pevninské Řecko, záminkou byla pomoc Athén a Eritreie povstalcům

15  přestože v první výpravě proti Řecku dobyli Eritreiu a potrestali její obyvatelstvo, byla výprava spíše neúspěšná, neboť Peršané přišli o loďstvo u mysu Athos a v závěru byli poraženi Miltidiadem u Marathónu  přestože se chtěl téměř okamžitě vypravit znovu do Řecka, k výpravě nedošlo, protože musel zasahovat proti povstání v Egyptě  nechal vybudovat nové centrum státu – Persepolis (Parsa)  postavil také slavnou královskou cestu, která spojovala Sússy se Sardami – byla dlouhá 2 700 km

16  postavil na umělé terase obrovský palác v Súsách (podpíralo jej 72 sloupů)  svou říši rozdělil na správní oblasti tzv. satrapie v čele s místodržiteli  podle lýdského vzoru nechal razit první mince - dareiky – byly ze zlata, vážily něco přes 8 gramů a zdobil je portrét krále s lukem v ruce  za svého následovníka označil mladšího syna Xerxa pro urozenější původ a lepší schopnosti

17

18  vládl v letech 486 – 465 př. n. l.  jeho jméno ve staroperštině znamená vládce hrdinů  nejprve se musel vyrovnat s povstáním v Egyptě a Babylónii, obě velmi krutě potlačil  poté se začal připravovat na tažení proti Řekům – nechal prokopat kanál přes šíji poloostrova Athos, v Trákii vybudoval síť stanic se zásobováním, přes Helespont nechal postavit dva mosty, smlouvami si zajistil spojence (Kartágo, malé řecké státy a Syrakúsy)

19  shromáždil rozsáhlou flotilu a armádu  Hérodotós udává 2 milióny vojáků, historikové tvrdí, že jich bylo 200 000  počátek výpravy byl úspěšný – řecká flotila byla rozdrcena v bitvě u Artemisia, pěchota byla poražena u Thermopyl, byly dobyty Athény a řecká vojska byla poražena u Saronského zálivu  pak se však navzdory varováním nechal vlákat do Themistoklovy léčky a zaútočil na řeckou flotilu v nevýhodných podmínkách – prohrál bitvu u Salamíny

20  protože bylo přerušeno námořní spojení s Malou Asií, musí se vrátit do Sard  zanechaná vojska byla poražena v bitvě u Platají a bitvě u mysu Mykalé  Řekové nejen ubránili svou samostatnost, ale také přešli do ofenzívy a útočili na západní satrapie Perské říše  prohra uvrhla Xerxa i celou říši do značné apatie, král se stále více zaplétal do dvorských a harémových intrik  nakonec jej zavraždil mocný dvořan  měl zálibu v kolosálních stavbách – dovybudoval Persepolis, Súsy

21  1. Vyjmenuj 3 biblické krále Hebrejců.  2. Jaký Mojžíšův čin považuješ za nejdůležitější?  3. Co je to tóra?  4. Co vše přinesla Davidova vláda?  5. Jaký hrdinský čin David údajně vykonal?  6. Čím se proslavil Šalamoun?  7. Byl jen dobrým vládcem?  8. Jaká kniha je zdrojem informací o životě hebrejských králů?  9. Jaká záliba spojovala Dareia a Xerxa?  10. Co dokázali? Který z nich je podle tebe významnějším panovníkem?

22 AutorMgr. Lenka Kudrnová Vytvořeno dne19. 11. 2012 Odpilotováno dneve třídě Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis 6. ročník – další starověké státy TémaHebrejci a Peršané - osobnosti Klíčová slovaMojžíš, Desatero, David, Šalamoun, Dareios I., Xerxés I.

23 ANOTACE Výkladový materiál obsahově rozvíjející učebnici dějepisu pro 6. ročník. Časová dotace cca 35 min. Materiál obsahuje několik opakovacích otázek, které vyplývají z prezentace, proto není přiloženo řešení. POUŽITÉ ZDROJE Vlastní tvorba. Zdroje obrazového materiálu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Michelangelo_Mose_2007.jpg/220px- Michelangelo_Mose_2007.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/David_SM_Maggiore.jpg http://fos.tym.cz/obr2/solomon.jpg http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/Achaemenid/Bistun/Darius_the_Great_Bistun01_small.jpg http://historika.fabulator.cz/ilustrace/perskarise.jpg http://www.cestyapamatky.cz/img/foto/f/342.jpg http://imgs.idnes.cz/igsvet/A010116_HOP_PERSEPOLISSLOUPY-VELKA_V.JPG http://darkwing.uoregon.edu/~klio/gr/per-war/DOCS/xerxes.jpg otevřená galerie www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Lenka Kudrnová Název: VY_32_INOVACE_04_B _05 Hebrejci a Peršané - osobnosti Téma: Dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google