Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

2 Vývoj realizace SROP dle SMT (duben – říjen 2008) Progress of JROP (April – October 2008) MěsícTotal Budget 2004-2006 Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April 599 031 063791 427 514132660 378 121110611 796 406102441 889 18374 Červen June 599 031 063797 595 494133672 722 027112646 312 061108529 112 79888 Srpen August 599 031 063820 076 364137705 226 668118721 979 257121529 184 75488 Říjen October 599 031 063799 810 908134690 470 734115726 611 291121529 184 75488 * Částky jsou zaokrouhleny na EUR

3 MěsícTotal Budget 2004-2006 Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April 60 184 47482 950 59813371 120 23111856 093 2879335 778 29759 Červen June 60 184 47480 422 39113471 482 59311961 389 28810242 184 53170 Srpen August 60 184 47475 536 82812474 440 06312470 533 74211742 184 53170 Říjen October 60 184 47472 912 86112174 315 26312370 535 63811742 184 53170 * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 - Regional support for enterprise

4 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 - Regional support for enterprise Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k 31.10.2008 Value of implemented projects 31.10.2008 Celkový počet podpořených projektů Total number of assisted SMEs 900574 Počet vytvořených pracovních míst Number of assisted jobs 2 9003 714

5 MěsícTotal Budget 2004-2006 Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April 262 664 805352 948 363134379 344 941144280 865 741107206 949 44279 Červen June 262 664 805355 624 348135389 156 428148297 247 672113252 510 07496 Srpen August 262 664 805372 233 691142407 244 257155326 791 845124252 510 07496 Říjen October 262 664 805362 188 450138397 090 546151335 202 148128252 510 07496 * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure

6 Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k 31.10.2008 Value of implemented projects 31.10.2008 Vybudované/zrekonstruované dopravní komunikace (km) Length of built or enhanced roads 100426,98 Počet uživatelských míst ve veřejných internetových stanicích Number of user places in PIAPs or ICT centres with public Internet access 7503 016

7 MěsícTotal Budget 2004-2006 Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April 116 324 774143 226 59312366 978 11758114 420 0129684 746 27573 Červen June 116 324 774144 178 23912867 616 48258119 761 25710397 544 67584 Srpen August 116 324 774150 908 65913071 151 95961137 494 60611897 552 52184 Říjen October 116 324 774147 430 24612769 231 82460135 506 08811697 552 52184 * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human resources development in regions

8 Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human resources development in regions Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k 31.10.2008 Value of implemented projects 31.10.2008 Počet vytvořených pracovních míst Number of assisted jobs 8501 293 Počet podpořených osob, které se zúčastnily kurzů sociální integrace Number of assisted persons (clients) who took part in programmes on social integration 20 00061 332

9 MěsícTotal Budget 2004-2006 Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April 144 114 290197 550 297137139 848 46497151 913 587105108 963 29376 Červen June 144 114 290198 587 342138141 323 63696158 322 508110129 612 25590 Srpen August 144 114 290201 646 951140149 100 603103175 937 758122129 676 36590 Říjen October 144 114 290197 366 962137146 567 066102173 877 707121129 676 36590 * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development

10 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k 31.10.2008 Value of implemented projects 31.10.2008 Počet podpořených MSP v cestovním ruchu Number of assisted SMEs in tourism 360274 Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných zařízeních Number of created permanent beds in hotels and similar accommodation facilities 9006 357

11 MěsícTotal Budget 2004-2006 Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April 15 742 72014 751 663943 086 368208 503 780545 451 87635 Červen June 15 742 72018 783 1741193 142 889209 591 337617 261 26346 Srpen August 15 742 72019 750 2341253 289 7872111 221 307717 261 26346 Říjen October 15 742 72019 912 3901263 266 0352111 489 710737 261 26346 * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical assistance

12 Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical assistance Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k 31.10.2008 Value of implemented projects 31.10.2008 Počet proškolených osob Number of persons trained 10 1405 338 Počet článků a tiskových zpráv Number of articles and press releases 850165

13 Certifikace Certification 11. certifikace výdajů za období 1.12.2007 – 30.4.2008 Zahrnuto bylo celkem 272 žádostí o platbu ve výši 60 999 596,94 EUR, z toho 237 žádostí v hodnotě 57 546 848,23 EUR za ERDF a 35 žádostí v hodnotě 3 452 748,71 EUR za ESF. Included total of 272 payment claims amounted of 60 999 596,94 EUR, 237 payment claims amounted of 57 546 848,23 EUR for ERDF and 35 payment claims amounted of 3 452 748,71 EUR for ESF 12. certifikace výdajů za období 1.5.2008 – 30.9.2008 (certifikace byla prováděna pouze za ESF – opatření 3.2 a 3.3): Zahrnuto bylo celkem 64 žádostí o platbu ve výši 8 769 909,39 EUR za ESF. Included total of 64 payment claims amounted of 8 769 909,39 EUR for ESF.

14 Předpoklady v čerpání ERDF a ESF (v Kč) Expected absoption of ERDF and ESF (in CZK) ERDFESFSROP celkem Alokace SF 2004 - 2006 11 100 768 9731 227 847 62512 328 616 599 Skutečnost čerpání k srpnu 200810 455 091 896897 312 50811 352 404 404 % vyčerpání k alokaci94,18%73,08%92,08% Skutečnost čerpání k říjnu 200810 926 029 991971 461 02511 897 491 016 % vyčerpání k alokaci98,43%79,12%96,50% Plán čerpání k prosinci 200811 323 742 2871 231 800 33912 555 542 626 % vyčerpání k alokaci 102%100,32%101,84%

15 Pozitivní faktory/Specifické překážky realizace Positive factors/Specific bariers of realization Pozitivní faktory/Positive factors  neuspokojené projektové záměry ze SROP byly velmi vhodným startem pro ROPY, jejichž sktuktura oblastí intervence je SROPu velmi podobná  projects which were not realized in JROP were good start for ROPs where priority areas structure is similar to JROP  grantová schémata SROP, ve kterých si krajští úředníci mohli vyzkoušet celou implemenetační projektovou linku, přispěla k lepší přípravě a zkušenostem administrativních kapacit v ROPech  Grant schemes in JROP, in which could regional civil servants try the whole implementation project line, contributed to better preparation and new experience of administrative capacities in ROPs Rizikový faktor/Risk factor  s ohledem na realizaci programu IOP z nového období existuje reálné riziko podcenění dostatečné administrativní kapacity pro řádné a kvalitní ukončení programu SROP  regarding to realization of IOP programme from new programing period there is risk of underestimation of adequate administrative capacity

16 Přijatá opatření Steps taken Opatření přijatá k udržitelnosti/Steps taken to defensibility  s ohledem na obavy z udržitelnosti projektů plánuje ŘO SROP ve spolupráci s CRR cyklus seminářů pro KP se zaměřením na nejčastější chyby a rizika v době udržitelnosti.  Concerning the doubts with the projects validity the JROP Managing Authority plans to organise together with Centre for regional development several seminaries for final beneficieries. The aim is to point out the mistakes and risks during the validity period.

17 Ukončování programu SROP Closing JROP programme

18 Ukončování programu SROP Closing JROP programme Konečný termín Final date Úkol Task Kompetence Competency 31.12.2008  Ukončení realizace projektů/způsobilosti výdajů  Closing the projects realization/eligibility of expenditure ŘO SROP  Proplacení výdajů konečným uživatelům v rámci GS  Refundig of GS expenditures to final recipient MMR/nositel GS (OŘGS)  Uzavření /vypořádání nesrovnalostí  Finalising of irregularities ŘO SROP (IA, CHJ, PCO)  Uzavření/vypořádání auditních nálezů/zjištění EK, NKÚ, NF, CHJ  closing the audit findings of EK, SAO, NF, CHU ŘO SROP (IA, CHJ, PCO) leden 2009 January 2009  Rozhodnutí o vyřazení nebo zachování v programu nedokončených (nefungujících) projektů  Decisions about rejection or preservation of non-finished (non-functional) projects ŘO SROP

19 duben 2009 April 2009  Proplacení všech způsobilých výdajů projektů a grantových schémat (20.4.)  refunding of all projects and grant schemes eligible costs (20.4) ŘO SROP  Souhrnná žádost o platbu (refundace) proplacených výdajů do max. 95 % celkových prostředků SF programu předána PCO (30.4.)  agregated application of payment (refundation) of refunded expenditures in max. value of 95% of the total SF expenditures of programme given to PCO (30.4.) ŘO SROP  Výzva řídícímu orgánu k předložení podkladů pro závěrečnou certifikaci  Call for preparing of materials for Final Certification to managing authority PCO květen - červen 2009 May – June 2009  Vypracování závěrečné zprávy a její předložení MV SROP ke schválení (závěrečná zpráva bude obsahovat samostatnou část za rok 2008)  Preparation of Final report and its submission to MC JROP for ratification (Final report will contribute chapter for 2008) ŘO/ZS Ukončování programu SROP Closing JROP programme

20 15.6.2009  Předložení podkladů pro závěrečnou certifikaci  submission the materials for final certification ŘO (podklady CRR a OŘGS) červen 2009 June 2009  Aktualizace zprávy podle čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 438/2001  Updating the report based on Art. 5 Comission Regulation No 438/2001 ŘO SROP  Roční kontrolní zpráva podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001  Annual Control Report based on Art. 13 Comission Regulation No 438/2001 CHJ  Závěrečná certifikace a zpracování závěrečného výkazu výdajů, certifikátu a žádosti o závěrečnou platbu  Final Certification and preparation of Final Statement of Expenditures, Certificat and Application for final payment PCO  Výzva CHJ k provedení winding-up, předání schválené závěrečné zprávy  Call of CHU for fulfilment of Winding-up declaration, hand over of Final report ŘO SROP Ukončování programu SROP Closing JROP programme

21 Ukončování programu SROP Closing JROP programme září 2009 September 2009  EK zasílá e-mail s podrobnými požadavky na ukončování  EC sends e-mail with detailed requirement for finalisation EK září 2009 – březen 2010 Sep 2009 – March 2010  Návštěva EK (2-3 dobré projekty, nabídka pomoci)  EC visit (2-3 successful projects, offer of help) EK, ŘO leden 2010 January 2010  Oficiální dopis EK, které dokumenty je potřeba předložit  EC Official letter with ask for required documents EK před 31.3.2010 Before 31st March 2010  Předložení prohlášení při ukončení pomoci PCO  Submission of declaration Útvar pro winding-up 31st March 2010  Předložení závěrečné zprávy spolu se závěrečným výkazem výdajů, certifikátem, žádostí o závěrečnou platbu a prohlášením o ukončení programu (winding-up) Evropské komisi  submission of Final Report with Final Statement of Expenditures, Certificat and Application for final payment and Winding-up Declaration to European Commission PCO

22 do 5 měsíců od zaslání within 5 months from sending  Informace, zda EK považuje závěrečnou zprávu za uspokojivou případně zahájí dialog s cílem zlepšit kvalitu závěrečné zprávy  Information from EC, whether the Final Report is eligible or opening the dialog about its improvement is necessary EK do následujících 2 měsíců within next 2 months  Konečná platba od EK (Oficiální dopis EK o zaplacení finální částky)  Final payment from EC (Official lettre from EC confirming payment of final amount of money) EK do 2 měsíců within 2 months  Reakce členského státu, pokud je konečná platba nižší než požadovaná částka  Reaction of member state, when the final payment is lower than required amount Ukončování programu SROP Closing JROP programme

23 Úspěšné projekty SROP Succesful projects in JROP

24 Linka na nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot Žadatel/Applicant: firma LUCCO, s. r. o. Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 9,3 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 2,58 milionu korun Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 - Regional support for enterprise

25 Rekonstrukce metodou recyklace na silnicích SÚS Kladno V. Žadatel/Applicant: Středočeský kraj Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 30,68 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 23 milionu korun Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure

26 Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové Žadatel/Applicant : Univerzita Hradec Králové Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 16,1 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 12,89milionu korun Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human resources development in regions

27 Poutní místo Svatý Hostýn Žadatel/Applicant: Matice Svatohostýnská Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 20,76 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 14 milionu korun Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development

28 Děkuji za pozornost Thank you for your attention Ing. Lumíra Kafková Řídící orgán SROP JROP Managing Authority www.strukturalni-fondy.cz/srop srop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google