Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

2 Vývoj realizace SROP dle SMT (duben – říjen 2008) Progress of JROP (April – October 2008) MěsícTotal Budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April Červen June Srpen August Říjen October * Částky jsou zaokrouhleny na EUR

3 MěsícTotal Budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April Červen June Srpen August Říjen October * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 - Regional support for enterprise

4 Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 - Regional support for enterprise Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Celkový počet podpořených projektů Total number of assisted SMEs Počet vytvořených pracovních míst Number of assisted jobs

5 MěsícTotal Budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April Červen June Srpen August Říjen October * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure

6 Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Vybudované/zrekonstruované dopravní komunikace (km) Length of built or enhanced roads ,98 Počet uživatelských míst ve veřejných internetových stanicích Number of user places in PIAPs or ICT centres with public Internet access

7 MěsícTotal Budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April Červen June Srpen August Říjen October * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human resources development in regions

8 Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human resources development in regions Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Počet vytvořených pracovních míst Number of assisted jobs Počet podpořených osob, které se zúčastnily kurzů sociální integrace Number of assisted persons (clients) who took part in programmes on social integration

9 MěsícTotal Budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April Červen June Srpen August Říjen October * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development

10 Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Počet podpořených MSP v cestovním ruchu Number of assisted SMEs in tourism Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných zařízeních Number of created permanent beds in hotels and similar accommodation facilities

11 MěsícTotal Budget Approved operations (budget) Contracted operations (budget) Realised expenditure Certified expenditure €%€%€%€% Duben April Červen June Srpen August Říjen October * Částky jsou zaokrouhleny na EUR Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical assistance

12 Priorita 5 – Technická pomoc Priority 5 – Technical assistance Název indikátoru Indicator Cílová hodnota Target value Hodnota realizovaných projektů k Value of implemented projects Počet proškolených osob Number of persons trained Počet článků a tiskových zpráv Number of articles and press releases

13 Certifikace Certification 11. certifikace výdajů za období – Zahrnuto bylo celkem 272 žádostí o platbu ve výši ,94 EUR, z toho 237 žádostí v hodnotě ,23 EUR za ERDF a 35 žádostí v hodnotě ,71 EUR za ESF. Included total of 272 payment claims amounted of ,94 EUR, 237 payment claims amounted of ,23 EUR for ERDF and 35 payment claims amounted of ,71 EUR for ESF 12. certifikace výdajů za období – (certifikace byla prováděna pouze za ESF – opatření 3.2 a 3.3): Zahrnuto bylo celkem 64 žádostí o platbu ve výši ,39 EUR za ESF. Included total of 64 payment claims amounted of ,39 EUR for ESF.

14 Předpoklady v čerpání ERDF a ESF (v Kč) Expected absoption of ERDF and ESF (in CZK) ERDFESFSROP celkem Alokace SF Skutečnost čerpání k srpnu % vyčerpání k alokaci94,18%73,08%92,08% Skutečnost čerpání k říjnu % vyčerpání k alokaci98,43%79,12%96,50% Plán čerpání k prosinci % vyčerpání k alokaci 102%100,32%101,84%

15 Pozitivní faktory/Specifické překážky realizace Positive factors/Specific bariers of realization Pozitivní faktory/Positive factors  neuspokojené projektové záměry ze SROP byly velmi vhodným startem pro ROPY, jejichž sktuktura oblastí intervence je SROPu velmi podobná  projects which were not realized in JROP were good start for ROPs where priority areas structure is similar to JROP  grantová schémata SROP, ve kterých si krajští úředníci mohli vyzkoušet celou implemenetační projektovou linku, přispěla k lepší přípravě a zkušenostem administrativních kapacit v ROPech  Grant schemes in JROP, in which could regional civil servants try the whole implementation project line, contributed to better preparation and new experience of administrative capacities in ROPs Rizikový faktor/Risk factor  s ohledem na realizaci programu IOP z nového období existuje reálné riziko podcenění dostatečné administrativní kapacity pro řádné a kvalitní ukončení programu SROP  regarding to realization of IOP programme from new programing period there is risk of underestimation of adequate administrative capacity

16 Přijatá opatření Steps taken Opatření přijatá k udržitelnosti/Steps taken to defensibility  s ohledem na obavy z udržitelnosti projektů plánuje ŘO SROP ve spolupráci s CRR cyklus seminářů pro KP se zaměřením na nejčastější chyby a rizika v době udržitelnosti.  Concerning the doubts with the projects validity the JROP Managing Authority plans to organise together with Centre for regional development several seminaries for final beneficieries. The aim is to point out the mistakes and risks during the validity period.

17 Ukončování programu SROP Closing JROP programme

18 Ukončování programu SROP Closing JROP programme Konečný termín Final date Úkol Task Kompetence Competency  Ukončení realizace projektů/způsobilosti výdajů  Closing the projects realization/eligibility of expenditure ŘO SROP  Proplacení výdajů konečným uživatelům v rámci GS  Refundig of GS expenditures to final recipient MMR/nositel GS (OŘGS)  Uzavření /vypořádání nesrovnalostí  Finalising of irregularities ŘO SROP (IA, CHJ, PCO)  Uzavření/vypořádání auditních nálezů/zjištění EK, NKÚ, NF, CHJ  closing the audit findings of EK, SAO, NF, CHU ŘO SROP (IA, CHJ, PCO) leden 2009 January 2009  Rozhodnutí o vyřazení nebo zachování v programu nedokončených (nefungujících) projektů  Decisions about rejection or preservation of non-finished (non-functional) projects ŘO SROP

19 duben 2009 April 2009  Proplacení všech způsobilých výdajů projektů a grantových schémat (20.4.)  refunding of all projects and grant schemes eligible costs (20.4) ŘO SROP  Souhrnná žádost o platbu (refundace) proplacených výdajů do max. 95 % celkových prostředků SF programu předána PCO (30.4.)  agregated application of payment (refundation) of refunded expenditures in max. value of 95% of the total SF expenditures of programme given to PCO (30.4.) ŘO SROP  Výzva řídícímu orgánu k předložení podkladů pro závěrečnou certifikaci  Call for preparing of materials for Final Certification to managing authority PCO květen - červen 2009 May – June 2009  Vypracování závěrečné zprávy a její předložení MV SROP ke schválení (závěrečná zpráva bude obsahovat samostatnou část za rok 2008)  Preparation of Final report and its submission to MC JROP for ratification (Final report will contribute chapter for 2008) ŘO/ZS Ukončování programu SROP Closing JROP programme

20  Předložení podkladů pro závěrečnou certifikaci  submission the materials for final certification ŘO (podklady CRR a OŘGS) červen 2009 June 2009  Aktualizace zprávy podle čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 438/2001  Updating the report based on Art. 5 Comission Regulation No 438/2001 ŘO SROP  Roční kontrolní zpráva podle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001  Annual Control Report based on Art. 13 Comission Regulation No 438/2001 CHJ  Závěrečná certifikace a zpracování závěrečného výkazu výdajů, certifikátu a žádosti o závěrečnou platbu  Final Certification and preparation of Final Statement of Expenditures, Certificat and Application for final payment PCO  Výzva CHJ k provedení winding-up, předání schválené závěrečné zprávy  Call of CHU for fulfilment of Winding-up declaration, hand over of Final report ŘO SROP Ukončování programu SROP Closing JROP programme

21 Ukončování programu SROP Closing JROP programme září 2009 September 2009  EK zasílá s podrobnými požadavky na ukončování  EC sends with detailed requirement for finalisation EK září 2009 – březen 2010 Sep 2009 – March 2010  Návštěva EK (2-3 dobré projekty, nabídka pomoci)  EC visit (2-3 successful projects, offer of help) EK, ŘO leden 2010 January 2010  Oficiální dopis EK, které dokumenty je potřeba předložit  EC Official letter with ask for required documents EK před Before 31st March 2010  Předložení prohlášení při ukončení pomoci PCO  Submission of declaration Útvar pro winding-up 31st March 2010  Předložení závěrečné zprávy spolu se závěrečným výkazem výdajů, certifikátem, žádostí o závěrečnou platbu a prohlášením o ukončení programu (winding-up) Evropské komisi  submission of Final Report with Final Statement of Expenditures, Certificat and Application for final payment and Winding-up Declaration to European Commission PCO

22 do 5 měsíců od zaslání within 5 months from sending  Informace, zda EK považuje závěrečnou zprávu za uspokojivou případně zahájí dialog s cílem zlepšit kvalitu závěrečné zprávy  Information from EC, whether the Final Report is eligible or opening the dialog about its improvement is necessary EK do následujících 2 měsíců within next 2 months  Konečná platba od EK (Oficiální dopis EK o zaplacení finální částky)  Final payment from EC (Official lettre from EC confirming payment of final amount of money) EK do 2 měsíců within 2 months  Reakce členského státu, pokud je konečná platba nižší než požadovaná částka  Reaction of member state, when the final payment is lower than required amount Ukončování programu SROP Closing JROP programme

23 Úspěšné projekty SROP Succesful projects in JROP

24 Linka na nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot Žadatel/Applicant: firma LUCCO, s. r. o. Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 9,3 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 2,58 milionu korun Priorita 1 – Regionální podpora podnikání Priority 1 - Regional support for enterprise

25 Rekonstrukce metodou recyklace na silnicích SÚS Kladno V. Žadatel/Applicant: Středočeský kraj Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 30,68 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 23 milionu korun Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury Priority 2 – Regional Development of Infrastructure

26 Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové Žadatel/Applicant : Univerzita Hradec Králové Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 16,1 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 12,89milionu korun Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Priority 3 – Human resources development in regions

27 Poutní místo Svatý Hostýn Žadatel/Applicant: Matice Svatohostýnská Náklady projektu/Total cost of project in CZK: 20,76 milionu korun Příspěvek Evropské unie/SF contribution in CZK: 14 milionu korun Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu Priority 4 – Tourism Development

28 Děkuji za pozornost Thank you for your attention Ing. Lumíra Kafková Řídící orgán SROP JROP Managing Authority


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program 10. Zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google