Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Ing. Milan Sliacky Ing. Patrik Horažďovský Standardy kvality veřejné dopravy a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Ing. Milan Sliacky Ing. Patrik Horažďovský Standardy kvality veřejné dopravy a."— Transkript prezentace:

1 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Ing. Milan Sliacky Ing. Patrik Horažďovský Standardy kvality veřejné dopravy a možnosti jejich ověřování

2 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Definice IDS s ohledem na téma přednášky Technické a provozní podmínky (standardy) Co je stanoveno v předpisech Standardy kvality a jejich ověřování Certifikace zařízení OIS Laboratoř OIS na FD ČVUT v Praze Osnova

3 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Soustava dopravních subsystémů ve veřejné osobní dopravě charakterizována: jednotným tarifem vč. přepravních podmínek, definovaným územím, programovou a koordinovanou poptávkou, společnou a koordinovanou nabídkou dopravního výkonu a souvisejících služeb, financováním na základě jednotných kritérií, společnými technickými a provozními podmínkami (standardy) Integrovaný dopravní systém (IDS)

4 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Dopravní obsluha území Frekvence spojů Dostupnost veřejné dopravy na území - docházková vzdálenost Technické a provozní standardy (vůči dopravcům) Požadavky na vybavení vozidel Požadavky na vybavení zastávek a označníků Odbavení cestujících, prodej a vzhled jízdních dokladů Vzhled jízdních řádů (vyhláška 122/2014 Sb.) Garance návazností, čekacích dob a dispečerského řízení Provozní zálohu, výluky a omezení dopravy Dopravní výkony Společné technické a provozní podmínky

5 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Zákon č. 194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. stanovení min. hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících Norma ČSN EN 13816 Norma o definování jakosti služby, cíle a měření Regionální plány dopravní obslužnosti mj. upřesňuje požadavky výše uvedených předpisů Přehled relevantních předpisů

6 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou 1.Definuje pojem dopravní obslužnost: zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především: do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu 2.Požadavky na dopravní obslužnost pro veřejnou linkovou a veřejnou drážní osobní dopravu a)zajišťovanou kraji (viz bod 1) b)zajišťovanou obcemi (obslužnost nad rámec bodu a) c)zajišťovanou státem (celostátní/nadregionální vlaky) Zákon č. 194/2010 Sb. – obsluha území

7 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou 3.Požadavky na dopravce – musí splňovat standardy kvality a bezpečnosti včetně standardů pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a)Informační zařízení pro cestující (označení vozidla + akustické informace) b)Požadavky na vozidla s ohledem na přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (vč. kočárku, vodícího psa, invalidního vozíku) c)Technické parametry vozidel (odkaz na n.v. 63/2011 Sb.) Zákon č. 194/2010 Sb. – standardy

8 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Stanovuje minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování, konkrétně: 1.Stanovuje minimální počty vozidel, která musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 2.Stanovuje maximální průměrné stáří vozidel ve veřejné linkové dopravě (< 9 let), 3.Upravuje způsob prokazování standardů kvality a bezpečnosti (dopravce poskytne objednateli seznam vozidel: výrobní číslo, datum registrace, počet vozidel pro OOSPO, +průměrné stáří voz.) Nařízení vlády č. 63/2011

9 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou - je povinný dle zák. 194/2010 Sb. - musí být aktualizovaný každých min. 5 let 1.Standardy projektování dopravy a)Frekvence spojů (od – do v pracovní den, večer, o víkendu, pro osoby se sníženou pohyblivostí) b)Zásady koncepce infrastruktury (přestupní vazby – např. min. doba přestupu, preference dopravy, P+R) c)Standardy obsaditelnosti (počet osob pro typ vozidla) d)Maximální docházková vzdálenost 2.Standardy a kvalita služby a)Dokumentace b)Způsoby vyhodnocování Regionální plán dopravní obslužnosti

10 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Zařazení normy: Doprava - logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření Účel normy: Specifikace požadavků na definování cíle z hlediska kvality služeb (ve veřejné přepravě osob) a měření této kvality Zavedení vodítka pro výběr metod měření Prosazování očekávání zákazníka, vnímání jakosti jako životaschopné, měřitelné a řiditelné parametry Vhodné pro zapracování do požadavků na dodávku služeb ve výběrových řízeních Příloha A - Podrobný seznam kritérií jakosti z pohledu zákazníka Příloha B - Slovník relevantních termínů použitých v normě Příloha C - Aspekty měření jakosti (spokojenosti zákazníků a provedení služby na straně jejího poskytovatele) Norma ČSN EN 13816

11 4 pohledy na kvalitu služby očekávaná - cílová = měřítko schopnosti poskytovatele směřovat úsilí správným směrem cílová – dosažená = měřítko schopnosti poskytovatele dosahovat cílů kvality vnímaná – dosažená = souvisí se znalostí zákazníka o úrovni dosažené služby, subjektivní očekávaná – vnímaná = vyjadřuje stupeň spokojenosti zákazníka Smyčka kvality dle ČSN 13816

12 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Specifický pro každý dopravní systém Konkrétní parametry standardu volí odpovědný subjekt Stanovení obecných podmínek Stanovení technického stavu, vzhledu a vybavení dopravních prostředků Stanovení konkrétních kvalitativních standardů Stanovení požadavků na provoz  !!! Vynucování nastavených standardů Provádění kontrol Pravidelná oficiální kontrola Tajná kontrola !!! Nastavení sankcí při jejich nedodržení Standard kvality

13 Obecný standard kvalityKvalitativní standard Poměr počtu sedících a stojících cestujícíchPlnění grafikonu Speciální vyhrazení místoDodržení kapacity vozidla Sledování polohy vozidla pomocí GPSBezbariérovost vozidel Informační a odbavovací systémGarance bezbariérových spojů Evidenční čísla a logo PIDObsloužení zastávek Osvětlení, topení, odvětráváníDoplňkový prodej jízdenek na městských linkách Min. procento bezbariérově přístup. vozidelProdej jízdenek na příměstských linkách Vybavení pro zrakově postižené cestujícíFunkčnost odbavovacího zařízení Pravidla pro umístění reklamyInformování ve vozidlech Maximální stáří vozidlaInformování na zastávkách Přesnost provozu Přestupní vazby Chování jízdního personálu Ústrojová kázeň Čistota vozidel Čistota zastávkových zařízení Rizikové situace Vybraný standard kvality - autobusy

14 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Provádění pravidelných kontrol objednavatelem Pravidelná oficiální kontrola Tajně provedené zákaznické testy Vynucování nastavených standardů

15 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou - cílem je zajistit splnění vybraných technických požadavků na vozidla a součinnost s dalšími systémy pro dodržení stanovených standardů kvality - je to zájem objednatele/koordinátora Definice konkrétních testovaných periferií Definice parametrů/vlastností/funkcí/procesů Stanovení limitních hodnot měřených parametrů Stanovení požadovaných konfigurací/sestav periferií resp. parametry prostředí Popis certifikačních testů Certifikace odbavovacích a informačních zařízení

16 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Příklady definovaných periferií - PID

17 Příklady definovaných vlastností/funkcí - PID

18 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Pro optimální ověření funkčnosti je provedeno rozdělení testů do 3 částí: 1.Testování v laboratorních podmínkách 2.Testování v daném vozidle při odstavení (typicky v depu) 3.Testování v daném vozidle zařazeném do běžného provozu Udělení certifikátu Certifikace zařízení – druhy testů

19 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Popis procesu testování periferie - PID

20 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Laboratoř OIS na FD ČVUT v Praze Ověřování technické způsobilosti HW kontrola požadovaných technických specifikací (požadavky na napájení, fyzické, elektrické a datové vlastnosti rozhraní, krytí, …) Funkční testy ověřování předepsaných funkcí testovaných komponent OIS ověřování správnosti definovaných procesů systému Ověřování komunikace na rozhraních komunikace palubní jednotky s informačními panely, s hlásičem pro nevidomé, s řadičem křižovatek Ověřování datového formátu (XML) pro vybrané vazby datová struktura BČK vůči definovaným standardům datový formát XML z VT do Clearingu (zaslání transakcí) a do DIS (tzv. on-line data z VT do dispečinku), datový formát XML mezi DIS - DIS (komunikace mezi dispečinky), datový formát XML z přípravy dat do VT (tzv. data do strojků)

21 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Laboratoř OIS na FD ČVUT v Praze Věrohodnost (nezávislost) pod hlavičkou univerzity jednoznačnost (ověřitelnost a transparentnost testů) podrobná dokumentace (postupy, návody, scénáře) ověřování vůči technickým specifikacím a standardům opakovatelnost (garance výsledků) provozní testy komponent ověřovací testy postupů (validace postupů) podrobný protokol o testování úspora času vše na jednom místě pod jednou střechou testování na laboratorním systému eliminováno riziko vzniku škod na reálném (živém) systému možnosti specifických úprav systému (simulace kritických/kolizních stavů)

22 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Zákon č. 194/2010 Sb. Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. Norma ČSN EN 13816 Regionální plány dopravní obslužnosti: -Pražská integrovaná doprava na r. 2015 s výhledem -Zlínský kraj na léta 2012-2016 -Jihomoravský kraj na léta 2012-2016 aktualizace č.2 Standardy kvality PID pro autobus PID Požadované vlastnosti periferie pro PID - palubní počítač Web laboratoře OIS na www.ois.fd.cvut.czwww.ois.fd.cvut.cz Zdroje

23 9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Děkuji za pozornost Ing. Milan Sliacky vedoucí Laboratoře OIS, FD ČVUT sliacky@fd.cvut.cz www.fd.cvut.cz, www.ois.fd.cvut.cz Mobil: +420 603 842 727 Tel.: +420 224 359 975 Konviktská 20, 110 00 Praha 1


Stáhnout ppt "9. 2. 2015 Jméno Příjmení 17.5.2016 Konference IDS 2016, Žďár n. Sázavou Ing. Milan Sliacky Ing. Patrik Horažďovský Standardy kvality veřejné dopravy a."

Podobné prezentace


Reklamy Google