Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obezita nemoc i rizikový faktor a problém veřejného zdraví v České republice MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. hlavní hygienik ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obezita nemoc i rizikový faktor a problém veřejného zdraví v České republice MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. hlavní hygienik ČR."— Transkript prezentace:

1 Obezita nemoc i rizikový faktor a problém veřejného zdraví v České republice MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. hlavní hygienik ČR

2 Obezita nemoc a rizikový faktor  nemoc E 66.0 závažné chronické metabolické onemocnění, které je charakterizováno zvýšeným podílem tukové tkáně na celkové hmotnosti  stává se závažným rizikovým faktorem vedoucím k rozvoji metabolických onemocnění ( dislipidemie, diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, ateroskleroza či metabolický syndrom a mnoho dalších)  přispívá k progresi dalších onemocnění (např. onemocnění pohybového aparátu)  může být provázena řadou psychických a psychosociálních problémů  Ovlivňuje výkonnost

3 OBEZITA PŘINÁŠÍ ŘADU KOMPLIKACÍ CMP HYPERTENZE ICHS NÁHLÁ SMRT TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC NEPLODNOST MENORAGIE HYPOGONADISMUS GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY ARTRÓZA DNA SOCIÁLNÍ DISKRIMINACE PORUCHY MOTIVACE DEPRESE, ÚZKOST HYPOVENTILACE SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE EKZÉMY A MYKÓZY HIRSUTISMUS POCENÍ ZÁNĚT ŽLUČNÍKU STAETÓZA JATER GASTROINTESTINÁLNÍ NÁDORY HIÁTOVÁ HERNIE DIABETES DYSLIPIDÉMIE HYPERINZULINÉMIE

4 BMI Definice BMI BMI – index tělesné hmotnosti, je jedním z nejpoužívanějších ukazatelů obezity. Lze jej vypočítat jako podíl hmotnosti osoby v kg a její výšky v metrech, umocněné na druhou (kg/m2). Hodnoty BMI – jejich interpretace BMI nižší než 18,5 = podváha. BMI v rozmezí 18,5 – 24,9 = tělesná hmotnost v normě. BMI v rozmezí 25,0 – 29,9 = nadváha, tzv. preobezita. BMI vyšší než 30,0 dělí se na 3 stupně: – Obezita I. stupně – BMI = 30,0 – 34,9 – Obezita II. stupně – BMI = 35,0 – 39,9 – Obezita III. stupně – BMI větší než 40

5 Riziko onemocnění podle BMI a WHR Typ rozložení tukugynoidnísmíšenýandroidní WHR muži< 0,850,85 – 1,0> 1,0 ženy< 0,700,70 – 0,85> 0,85 BMIriziko 18,5 – 24,9---+ 25,0 – 29,9-+++ 30,0 – 34,9++++++ 35,0 – 39,9+++++ ≥ 40,0+++ riziko: -- velmi nízké - nízké + mírné ++ vysoké +++ velmi vysoké (WHO 1997)

6 Nadváha a obezita v ČR zdroj: www.obesity-news.czwww.obesity-news.cz

7 ČR – prevalence nadváhy a obezity Matoulek M., Svačina, Š., Lajka J. VZP Žij zdravě, Studie STEM Mark, 2010

8 Vývoj léčby nadváhy a obezity u dětské populace v létech 1995 - 2011

9 Rozložení DALYs připisovaná sedmi vedoucím rizikovým faktorům ChNO v Evropském regionu WHO, 2000 Rizikový faktor Vysoký krevní tlak Tabák Alkohol Vysoká hladina cholesterolu v krvi Nadváha Nízká spotřeba ovoce a zeleniny Nedostatek pohybové aktivity

10

11 Obezita Výsledek energetické bilance Výsledek vysoké konzumace rizikových faktorů stravy Výsledek nízké konzumace protektivních faktorů stravy Genetická predispozice Farmakoterapie

12 Sportují denně alespoň 1 hodinu - dívky 15 let

13 Sledují ve všední dny TV 2 a více hodin - chlapci 15 let

14

15

16

17 Kardiovaskulární účinky  -3 mastných kyselin snížení celkového cholesterolu snížení LDL zvýšení HDL snížení (zvýšeného) krevního tlaku snížení agregace trombocytů prodloužení krvácivosti snížení viskozity krve dilatace cév a kapilár snížení zánětlivosti snížení VLDL snížení poruch srdečního rytmu (Singer, Wirth 2003)

18 Sn í žen í n á hl é srdečn í smrti př í sunem ω-3 PUFA autor N délka intervence snížení náhlé srdeční smrti Oomen, C.M. 2 777 ♂ 20 let - 34 % Ascherio A. 44 895 ♂ 6 let - 26 % Daviglus M. 1 822 ♂ 30 let - 48 % Kormhout D. 852 ♂ 20 let - 50 % Burr M.L. 2 033 ♂ 2 roky - 29 % (2. infarkt) GISSI 11 324 ♂ 3 ½ roku - 50 % (2. infarkt) snížení případů mozkové mrtvice Iso H. 79 893 ♀ 14 let - 28 % (2 x týdně ryba) - 52 % (bohatý konzum ryb) Keli S.O. 552 ♂ 15 let - 52 %

19

20 Příjem ovoce a zeleniny jako důležitých zdrojů protektivních a životně důležitých složek stravy je nedostatečný a dochází k jeho snižování.

21 Infrekventní výživa *3-2 voluminózní jídla/den) Iniciace a fázový vývoj - adaptační hyperlipogenézy jako mechanizmus vzniku patofyziologických změn: Játra -  biosyntéza MK, cholesterolu, steatóza (nahromadenie VMK v hepatocytech – možný toxický vliv) Tuková tkáň:  lipogenéza – zmnožení tukové tkáně (hypertrofie a hyperplázie tukových buněk – potvrzená výrazným  syntézy nukleových kyselin DNA v tukové tkani)  utilizace sacharidů  množství sérových lipidů Obezita ICHS  inzulínová senzitivita Vliv infrekventního příjmu jídel, tzv. gorging* na iniciovaní adaptační hyperlipogenézy (podle Teppermana a Cohena) ve vztahu k metabolickým změnám a riziku ICHS - ilustruje schéma podle Fábryho, P. a spol.

22 Snídaně 2.třída4.třída6.třída8.třída ANONEANONEANONEANONE 85%15%72%28%69%31%51%49% Svačina 2.třída4.třída6.třída8.třída ANONEANONEANONEANONE 90%10%81%19%74%26%61%39% Svačina2.třída4.třída6.třída8.třída z domu 88%82%65%46% koupená v bufetu 12%18%35%54% Oběd2.třída4.třída6.třída8.třída ve škole 75%88%76%69% doma 26%16%10%4% fastfood/bufet 0%2%10%19% vůbec 1%2%4%8% S věkem dětí se zhoršuje režim stravování. Přibývá dětí, které vynechávají jedno z pravidelných jídel, případně ho nahrazují stravou z fastfoodů a bufetů.

23 Intervence individuální Poradny zdravé výživy, praktičtí lékaři, specialisté Diskutovat vztah a rizika onemocnění Zjišťovat stravovací zvyklosti Monitorovat stav výživy Realisticky navrhnout změnu s ohledem na souvislosti-ekonomická situace,tradice Srozumitelně komunikovat Praktické příklady Pozor na speciální nutriční potřeby Léčba obezity a její standardizace podle závažnosti a komorbidit. Motivace – aktivní účast na zdravotním pojištění

24

25

26 Intervence komunitní Multisektoriální přístup politické nástroje a legislativa (EU i národní) MZ i ostatní ministerstva: dopravy, MŠMT,.. občanský sektor soukromý sektor media komunita, rodina, domov, škola, pracoviště... posilovat motivovanost obyvatel ke zdravému aktivnímu životnímu stylu vytvářet antiobezigenní prostředí, sociální a fyzické (zdravá výživa, prostředí pro fyzickou aktivitu, dostupnost pro sociálně znevýhodněné skupiny

27 Integrovaný model ochrany veřejného zdraví zaměřený na vytváření antiobezitogenního prostředí a prevenci obezity Legislativa a politické regulace Urbanizace a prostor pro aktivní trávení volného času a transportu Umožnění dostupnosti zdravé volby Výchova ke zdraví a kampaně podporující zdraví Výzkum přinášející prokázaná data pro účinnou intervenci Zdravá pracovní místa Lépe informovaný spotřebitel Potravinářský průmysl a výroba zdravějších potravin Veřejné zdraví: Zlepšené prostředí umožňující lidem snadněji adoptovat zdravější životní styl: Zdravější stravovací a pohybové návyky MD, MMR MZe MŠMT, MZ, MPMR, MK MPSV MF, MPO

28 Mezinárodní strategické dokumenty významné pro boj s nadváhou a obezitou  “EU Physical Activity Guidelines”( 2008) Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit  BÍLÁ KNIHA Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013 ( 2007)  Druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) (2007)  BÍLÁ KNIHA - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (2007)  Akční plán ke Globální strategii pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění na léta 2008-2013 ( WHO, 2007)  Evropská charta proti obezitě (WHO, 2006)  Zelená kniha: „Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob“ (2005)  Globální strategie zaměřená na výživu, fyzickou aktivitu a zdraví (WHO, 2003)

29 Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je integrace zdraví do všech politik a napříč všemi odvětvími. EU doplňuje zdravotní politiku jednotlivých členských států a zaměřuje se na zlepšování ochrany veřejného zdraví, předcházení nemocem a odstraňování jejich příčin. Členské státy však samy nesou plnou odpovědnost za organizaci politiky ochrany a podpory veřejného zdraví.

30 Národní strategické dokumenty významné pro boj s nadváhou a obezitou  Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (UV 1046/2002) Cíl 11 Zdravější životní styl Dílčí úkol 11.1.Rozšířit zdravé chování ve výživě a zvýšit tělesnou aktivitu Aktivita 11.1.1. Snižovat počet dětí a dospělých s nadváhou a obezitou a stabilizovat jejich optimální váhy na základě ozdravění stravovacích návyků  Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013 ( UV 61/2010)

31

32

33

34 Naplňování zdravotní politiky v ČR Zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva je realizováno prostřednictvím výchovy ke zdraví cestou zdravotně výchovných kampaní na celostátní úrovni pod záštitou MZ projekty podporujícími zdraví financovanými z ESF, dotačních řízení MZ a jednotlivých krajů, zdrojů municipalit atd. komunitních projektů např. Zdravá města, Školy podporující zdraví a Mateřské školy podporující zdraví, Podpora zdraví na pracovišti, Projekt CINDI, Zdravá nemocnice, síť „Regiony pro zdraví“ a další

35 Jedním z finančních zdrojů pro podporu veřejného zdraví v ČR je dotační program MZ „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ Cíl dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví. Okruh předkladatelů vládní a nevládní neziskové organizace působící v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví Filozofie projektů dosažení pozitivních změn v životních podmínkách obyvatel ČR a v jejich chování ve vztahu ke svému zdraví – správná výživa, pohybová aktivita, omezování kuřáctví a nadměrné konzumace alkoholu intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci onemocnění a podporu zdraví (výzkumně zaměřené projekty nejsou z tohoto dotačního programu podporovány) pozitivní vliv na vybrané cílové skupiny obyvatel ČR i jiné zdroje financování odbornost

36 Dotační program „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ – počty realizovaných projektů a výše investovaných finančních prostředků v létech 1993-2012

37 Příklady úspěšných projektů podpořených z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity „Pyramidáček“ Vzdělávací program určený dětem předškolního věku zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy a na podporu a rozvoj pohybové aktivity. Do výukových osnov mateřských škol byly dle vydané metodiky zařazeny hry, soutěže, pohádky a výtvarné aktivity, které se týkají správné výživy (konkrétně potravinové pyramidy) informace http://www.pyramidacek.cz

38 Příklady úspěšných projektů podpořených z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity ¨¨ „Hravě žij zdravě“ Internetový průvodce zdravým životním stylem. Stránky byly vytvořeny na doméně www.hravezijzdrave.czwww.hravezijzdrave.cz jsou rozděleny do čtyř základních sekcí: Pro děti Pro rodiče Pro odborníky (součástí je volně stažitelná Příručka pro dětské praktické lékaře a zdravotnický personál s praktickými návody, jak vést v praxi obézní dítě či dítě s nadváhou) Ostatní

39 Příklady úspěšných projektů podpořených z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity „Přijmi a vydej“ Mediální kampaň se soutěží zaměřená na zvýšení motivace a chování rodin s dětmi ke zlepšení návyků v oblasti stravování a pohybové aktivity tak, aby vedly k rovnováze mezi energetickým příjmem a výdejem.

40 Příklady úspěšných projektů podpořených z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity „S pohybem každý den“ Mediální kampaň se soutěží zaměřená na podporu pohybové aktivity Kategorie Děti do 6ti let s dospělým soutěžícím Děti školního věku Mladiství a dospělí Soutěžící si vyhodnocuje v průběhu 30 dnů denní úroveň své pohybové aktivity Kampaň podpořila Květa Jeriová-Pecková, olympijská vítězka v běhu na lyžích a Lída Formanová, mistryně světa v běhu na 800m.

41 Příklady úspěšných projektů podpořených z dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity „Poradenské centrum Výživa dětí“ – Občanské sdružení Výživa dětí Cílem projektu je rozvíjet jediný celostátní preventivní poradenský program v oblasti zdravé výživy dětí v ucelené a komplexní podobě. Hlavní činností poradenského centra Výživa dětí, které je v činnosti již od roku 2006, je poskytování bezplatného poradenství v oblasti správné výživy a zdravého životního stylu dětem od 3 do 18 let a jejich rodičům, pedagogům a široké veřejnosti na území celé ČR.

42 Odpovědnost osobní „Nikdo se nemůže o své zdraví postarat lépe než vy sami“ Odpovědnost společnosti „Vytvořte takové prostředí, ve kterém je zdravá volba tou nejjednodušší“ (Ottawská deklarace, WHO) Sloučení osobní a společné odpovědnosti

43


Stáhnout ppt "Obezita nemoc i rizikový faktor a problém veřejného zdraví v České republice MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. hlavní hygienik ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google