Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro studenty 1. ročníku bakalářské studium v prezenční formě akademický rok 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro studenty 1. ročníku bakalářské studium v prezenční formě akademický rok 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Informace pro studenty 1. ročníku bakalářské studium v prezenční formě akademický rok 2012/2013

2 Akademický rok 2012/13 Studenty FaME se stáváte zápisem do 1. ročníku Akademický rok začíná 1. 9. 20 12 a končí 31. 8. 201 3 Výuka v zimním semestru začíná dne 24. 9. 20 12 Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářských studijních programů proběhne 24. 9. 2012 dopoledne

3 Časový plán na akademický rok 2012/13 ZIMNÍ SEMESTR Výuka 24. 9. - 21. 12. 2012 Prázdniny 24. 12. – 1. 1. 2013 Zkouškové období2. 1. – 1. 2. 2013 Opravné zkouškové obd. 4. 2. – 22. 2. 2013 Předzápis na LS14. 1. – 28.1. 2013 LETNÍ SEMESTR Výuka 4. 2. – 3. 5. 2013 Zkouškové období 6. 5. – 7. 6. 2013 Opravné zkouškové obd. 10. 6. – 4. 7. 2013 Rektorský den sportu30. 4. 2013 Prázdniny 15. 7. – 31. 8. 2013 Předzápis na ZS 2013/14srpen 2013

4 Povinnosti studenta Předzápis povinných a povinně volitelných předmětů v příslušném akademickém roce na portale.utb. Pokud student nemá předmět zapsán v portale.utb, nemůže jej absolvovat Přihlašovat se ke zkouškám (zápočtům) pouze prostřednictvím portalu Kontrolovat si na portale.utb své známky - musí souhlasit se zápisem v indexu, případné nesrovnalosti řešit neprodleně s vyučujícím (nebo na sekretariátu příslušného ústavu) Znát Studijní a zkušební řád UTB (www.utb.cz → o univerzitě → úřední deska → vnitřní předpisy) a Vnitřní normu FaME doplňující studijní a zkušební řád UTB (www.fame.utb.cz → o fakultě → úřední deska → vnitřní předpisy FaME)www.utb.czwww.fame.utb.cz Sledovat změny rozvrhu (www.fame.utb.cz → pro studenty → změny v rozvrhu) a další informace týkající se studiawww.fame.utb.cz Pravidelně sledovat sdělení studijního odd., aktuality, směrnice a vyhlášky na www.fame.utb.cz → aktuality → informace studijního oddělení www.fame.utb.cz

5 Způsob zakončení předmětu ZÁPOČET (z) celkem 2 termíny:  řádný  opravný ZKOUŠKA (zk) KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET (klz) celkem 3 termíny:  řádný - nutné vykonat v řádném zkouškovém období, jinak termín propadá  I. opravný, II. opravný - lze vykonat v řádném i v opravném zkouškovém období K aždý předmět si lze zapsat nejvýše dvakrát !

6 Klasifikační stupnice ECTS A výborně1 Bvelmi dobře1,5 Cdobře2 D uspokojivě2,5 E dostatečně3 F nedostatečně- FXnedostatečně- FX zápočet se automaticky uznává v dalším akademickém roce Fzápočet se neuznává v dalším akademickém roce Vážený průměr (VP) Σ K p. Z p VP = ———— Σ K p K p … je počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem Z p … je klasifikace zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu zakončující předmět p,

7 Struktura předmětů Povinné předměty – Blok A postupně musíte absolvovat všechny předměty studijního plánu daného oboru Povinně volitelné předměty – Blok B nutné splnit předepsaný počet kreditů v daném oboru za celé bakalářské studium Volitelné předměty – Blok C - předměty interuniverzitního studia v ČJ nebo AJ - předměty z jiných studijních oborů FaME (blok A nebo B) Za celé bakalářské studium musí student získat nejméně 180 kreditů!

8 Interuniverzitní studium Studenti mají možnost absolvovat distančně s podporou eLearningu část svého studijního programu na partnerské škole v České republice (interuniverzitní studium v ČR) nebo na zahraniční univerzitě (interuniverzitní studium v angličtině) Interuniverzitní studium v ČR – úvodní tutoriál proběhne na FaME, další výuka bude formou eLearningu, komunikace s vyučujícím přes internet více info: www.fame.utb.cz → pro studenty → interuniverzitní studium v CRwww.fame.utb.cz kontakt: paní Eva Buchtová (buchtova@fame.utb.cz) Interuniverzitní studium v angličtině - úvodní tutoriál proběhne na FaME nebo videokonferencí s vyučujícím, další výuka bude formou eLearningu více info: www.fame.utb.cz → pro studenty → interuniverzitní studium v angličtiněwww.fame.utb.cz kontakt: Eva Buchtová (buchtova@fame.utb.cz) Předměty interuniverzitního studia patří do bloku C

9 Sportovní aktivity Výuku sportovních aktivit zajišťuje Ústav tělesné výchovy (sídlo na FAI, budova U5) Kontakt: www.fame.utb.cz → organizační členění → Ústav TVwww.fame.utb.cz Předzápis sportovních aktivit na zimní semestr bude v září 2013 Student musí během studia absolvovat 4 sportovní aktivity dle vlastního výběru Jednou ze sportovních aktivit musí být plavání Student si zapíše v semestru pouze jednu sportovní aktivitu Student může požádat o osvobození z TV (formulář je na webových stránkách ústavu – www.fame.utb.cz - pro studenty – organizační členění – ústav TV - tiskopisy). Žádost předá přímo na Ústav TV a v případě schválení si místo TV zapíše povinně volitelný předmět dle nabídky. www.fame.utb.cz Více k jednotlivým sportovním aktivitám je uvedeno na webových stránkách Ústavu TV v sekci Výuka

10 Zápis předmětů Student si zapíše všechny povinné předměty (blok A) podle svého studijního plánu na příslušný semestr akademického roku. Registraci předmětů si provede v době předzápisu (srpen 2012) v portálu IS/STAG. Student musí splnit předepsaný počet kreditů volitelné předměty z bloku B za celé bakalářské studium Předměty z bloku C si student volí buď z nabídky volitelných předmětů pro svůj studijní obor nebo z bloku A a B jiných studijních oborů V průběhu bakalářského studia musí student absolvovat alespoň jeden odborný předmět v angličtině – volí si libovolně z bloku A, B nebo C Studenti, kteří mají hlavní jazyk němčinu, si povinně zapíší druhý cizí jazyk – angličtinu (celkem 3 semestry, začíná se v letním semestru 1. ročníku) Jednou zapsaný předmět v IS/STAG je nutné absolvovat

11 Podmínky pro pokračování ve studiu Pro pokračování ve studiu 1. ročníku je nutné získat nejméně 40 kreditů za 1. ročník Za celé bakalářské studium je třeba získat nejméně 180 kreditů Každý předmět lze absolvovat pouze jednou Neukončený předmět si student zapíše znovu v dalším akademickém roce v příslušném semestru. Opět má možnost zkoušku složit v 1 řádném a 2 opravných termínech. Nesplnění předmětu, který je zapsaný podruhé, je důvodem pro ukončení studia

12 Uznání části studia Uznání zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu z předchozího studia na VŠ Formulář ŽÁDOST na www.fame.utb.cz → pro studenty → další informace → tiskopisy ke staženíwww.fame.utb.cz Vyplněnou žádost a výpis předmětů z předchozího studia předloží student garantovi předmětu. Studentovi může být uznán předmět hodnocený známkou A, B, C (klasická stupnice: výborně, velmi dobře) Garantem schválenou a podepsanou žádost student odevzdá do 14 dnů od zahájení výuky příslušného semestru na studijním oddělení Obvykle je možné uznat výsledek do 5 let od data splnění studijní povinnosti

13 Studijní agenda IS/STAG Přihlášení prostřednictvím Portálu UTB na www.portal.utb.czwww.portal.utb.cz Vyhledání přihlašovacích údajů : na www.portal.utb.cz → na hlavní liště „Přihlašovací údaje“ – zadání rodného čísla (pseudorodného kódu), osobní údaje budou zaslány na e-mailwww.portal.utb.cz Přihlášení do IS/STAG: www.portal.utb.cz → vpravo nahoře „přihlášení“ – zadáte přidělené přihlašovací údajewww.portal.utb.cz Problémy s přihlášením řešte na portal@utb.czportal@utb.cz Prostřednictvím IS/STAG si studenti registrují předměty během předzápisu, přihlašují se na zápočty a zkoušky ve zkouškovém období, kontrolují si své studijní výsledky

14 Předzápis předmětů na ZS 2012/13 Zápis předmětů na zimní semestr prostřednictvím portal.utb (IS/STAG) se uskuteční v srpnu 2012 na www.portal.utb.cz → studium → předzápiswww.portal.utb.cz Detailní návod k předzápisu najdete v příručce k předzápisu (www.utb.cz – pro studenty – studijní agenda STAG - předzápis)příručce k předzápisuwww.utb.cz Zapíšete si všechny povinné předměty (blok A) na zimní semestr 1. ročníku, cizí jazyk (angličtinu/němčinu), případně povinně volitelné a volitelné předměty (blok B a C) Předměty jiného studijního oboru si vyhledáte v IS/STAG, v sekci studium → předzápis → vyhledat předmět. Do vyznačeného pole zadáte buď zkratku předmětu nebo jeho název. Vybraný předmět si pak zapíšete standardním způsobem jako ostatní předměty. Dodatečný zápis je za poplatek: 1 předmět – 100 Kč, všechny předměty – 500 Kč Změny zapsání/odepsání předmětu po skončení předzápisu je možné provádět do 14 dnů od zahájení výuky. Vyplníte si žádost (tiskopis je na www.fame.utb.cz → pro studenty → další informace → tiskopisy ke stažení ) a přinesete ji na studijní odd. V případě kladného rozhodnutí uhradíte příslušný poplatekwww.fame.utb.cz Je nutné sledovat změny rozvrhu (www.fame.utb.cz → pro studenty → rozvrhy)www.fame.utb.cz

15 Stipendia Aktuální informace o stipendiích budou zveřejněny na www.utb.cz → pro studenty → stipendia během srpna 2012.www.utb.cz Ubytovací stipendium – možné zažádat v termínu 1. 9. – 19. 10. 2012 na portal.utb (IS/STAG). Je nutné zadat číslo bankovního účtu. Sociální stipendium – můžete si podat písemnou žádost, je nutné splňovat podmínky předepsané ve směrnici Prospěchové stipendium – žádost se podává u zápisu do vyššího ročníku. Studijní průměr je nutné mít nejvýše do 1,40. Více je ve SD č. 1/2010 (www.fame.utb.cz → o fakultě → úřední deska → směrnice děkanky)www.fame.utb.cz Mimořádné stipendium – jednorázové (možné přiznat např. za vynikající studijní výsledky za celé studium, za významnou pomoc ve prospěch fakulty, jako výpomoc v mimořádné tíživé situaci) Stipendia vyřizuje Bc. Malíková (malikova@fame.utb.cz).

16 Ubytování na koleji Žádost o ubytování na koleji si lze podat elektronicky do 31. 8. 2012 v systému KOLEJE ONLINE – www.koleje.kmz.utb.czwww.koleje.kmz.utb.cz Možnosti ubytování řešte přímo na kolejích Kontakt: www.kmz.utb.czwww.kmz.utb.cz

17 Knihovna Knihovna se nachází v budově rektorátu – označení U13 Půjčování knih a studijních materiálů na průkaz studenta Kontakt a otevírací doba na: www.knihovna.utb.czwww.knihovna.utb.cz

18 Menza Menza se nachází v budově U4, vchod je z ulice Hradská Jídlo lze zaplatit v hotovosti nebo čipovou kartou (průkaz studenta) Informace a jídelníček naleznete na: www.kmz.utb.czwww.kmz.utb.cz Stravovat se můžete také v bufetu, který se nachází budově FaME (U2)

19 Prodejna skript Prodejna skript se nachází v budově FaME (U2) v etáži -1 Otevírací dobu naleznete na www.utb.cz → pro studenty → prodejna skriptwww.utb.cz Aktuální přehled titulů je zveřejněn na webových stránkách

20 Orientace v učebnách a posluchárnách Budovy UTB jsou označeny písmenem U a číslicí – př. FaME = U2 Další budovy vč. označení naleznete např. v dislokaci (www.utb.cz → o univerzitěwww.utb.cz Místnosti jsou ve STAGu číslovány tímto způsobem: např. místnost 427 je ve STAGu značena 2427 – první číslice 2 značí budovu (tedy U2 – FaME) a další číslice pak označuje samotnou učebnu. První číslo obvykle určuje patro, kde se učebna nachází – 427 – 4. patro. Většina výuky a zkoušek proběhne přímo na FaME

21 Dislokace budov UTB

22 Hodně studijních úspěchů v akademickém roce 2012/13


Stáhnout ppt "Informace pro studenty 1. ročníku bakalářské studium v prezenční formě akademický rok 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google