Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRHY ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař PaedDr. Stanislav Drbout PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRHY ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař PaedDr. Stanislav Drbout PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař."— Transkript prezentace:

1 NÁVRHY ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař PaedDr. Stanislav Drbout PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař PaedDr. Stanislav Drbout

2 2 VÝCHODISKA pro návrh změn koncepce základního vzdělávání

3 3 ŽÁK čl. 28 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) čl. 28 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) –bezplatné a povinné základní vzdělání –vzdělání přijatelné a dostupné pro každého –informace a poradenská služba všem dětem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy k povolání –podpora pravidelné školní docházky a snížení počtu žáků, kteří školu nedokončí čl. 23 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) čl. 23 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) –duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti –právo postiženého dítěte na zvláštní péči v závislosti na rozsahu existujících zdrojů –pomoc při naplňování zvláštních potřeb postiženého dítěte podle možnosti bezplatně

4 4 RODIČ Odpovědnost čl. 18 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) čl. 18 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) –má prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte –smyslem péče musí být zájem dítěte

5 5 STÁT Podmínky čl. 18 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) čl. 18 (výňatek z:Úmluva o právech dítěte) –potřebná pomoc rodičům (zákonným zástupcům) při plnění jejich úkolu –zabezpečení institucí, zařízení a služeb pro děti

6 6 pro návrh změn koncepce základního vzdělávání RÁMEC pro návrh změn koncepce základního vzdělávání

7 7 ŠKOLA – INSTITUCE – NÁZEV VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – (pro) ŽÁK ZVÝŠENÝ NORMATIV – ŽÁK (s, se) – –Zdravotním znevýhodněním – –Zdravotním postižením – –Sociálním znevýhodněním – –Mimořádným nadáním (kritéria stanoví škola s rozšířenou výukou předmětů) ZŠ – RVP ZV – NORMATIV

8 8 pro návrh změn koncepce základního vzdělávání LEGISLATIVA pro návrh změn koncepce základního vzdělávání

9 9 MATEŘSKÉ ŠKOLY Poslední rok předškolního věku, povinná docházka do –předškolního zařízení nebo –přípravné třídy

10 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Povinná docházka při odkladu –Přípravná třída UPRAVIT SPÁDOVOST UPRAVIT SPÁDOVOST –Nabídka – zřizovatel –Škola nabízí vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele Zřizovatel by měl zajistit spádovost v rozsahu své působnosti Zřizovatel by měl zajistit spádovost v rozsahu své působnosti Není nutné, aby žák „musel“ být přijat na konkrétní školu, pokud nelze naplnit požadavky speciálních vzdělávacích potřeb žáka v souvislosti se vzdělávacím programem Není nutné, aby žák „musel“ být přijat na konkrétní školu, pokud nelze naplnit požadavky speciálních vzdělávacích potřeb žáka v souvislosti se vzdělávacím programem Zákonný zástupce nese odpovědnost za vzdělávání dítěte Zákonný zástupce nese odpovědnost za vzdělávání dítěte –individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole-dále jen "individuální vzdělávání" –školská právnická osoba podle zřizovatele (soukromá, církevní státní) Výběr vzdělávacího programu z nabídky škol Výběr vzdělávacího programu z nabídky škol –Rozhoduje zákonný zástupce –Informovaný souhlas s odborným doporučením v souladu se školskou legislativou

11 11 Ředitel školy Ředitel školy –Vytváří koncepci subjektu –Reaguje na změny požadavků –Připravuje vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele Vyhlášky Vyhlášky –Základní vzdělávání –Střední vzdělávání Speciální vzdělávání – v obou vyhláškách Speciální vzdělávání – v obou vyhláškách Definovat Definovat –Zdravotní postižení –Zdravotní znevýhodnění –Sociální znevýhodnění a pokusit se u těchto „kategorií“ stanovit(?) výši normativu na jednoho žáka a pokusit se u těchto „kategorií“ stanovit(?) výši normativu na jednoho žáka

12 12 Správně definovat jednotlivé kategorie Správně definovat jednotlivé kategorie –zdravotní postižení –zdravotní znevýhodnění –sociální znevýhodnění Poruchy učení a chování (ADD, ADHD) Poruchy učení a chování (ADD, ADHD) jsou specifické poruchy učení a chování totožné? jsou specifické poruchy učení a chování totožné? patří do zdravotního postižení? Podle zákona ano.(?) patří do zdravotního postižení? Podle zákona ano.(?) Poruchy chování by měly mít dvě kategorie Poruchy chování by měly mít dvě kategorie vývojová porucha (vývojová porucha související s věkem, ….) vývojová porucha (vývojová porucha související s věkem, ….) zdravotní postižení (diagnóza) zdravotní postižení (diagnóza) Poruchy učení by měly mít dvě kategorie Poruchy učení by měly mít dvě kategorie vývojová porucha (dys…) vývojová porucha (dys…) zdravotní postižení (diagnóza – až do pásma mentální retardace) zdravotní postižení (diagnóza – až do pásma mentální retardace) –např.: Jsou SPU v kategorii zdravotního postižení správně? Jedná se o vývojové poruchy, tedy by neměly spadat do zdravotního postižení, ale znevýhodnění.

13 13 ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Speciálně pedagogická centra v součinnosti se základní školou, jež je součástí subjektu, se stávají Speciálně pedagogická centra v součinnosti se základní školou, jež je součástí subjektu, se stávají Centry podpory inkluzívního vzdělávání

14 14 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍCH V PROGRAMU

15 15 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ V PROGRAMU MR (LMP) – –zdravotní postižení bez MR (bez LMP) – –bez zdravotního postižení – –zdravotní znevýhodnění

16 16 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ V PROGRAMU „HRANIČNÍ“ bez MR „HRANIČNÍ“ bez MR Pokud by byly splněny podmínky –Druhý, dodatečný odklad školní docházky při selhávání třetí rok školní péče při selhávání třetí rok školní péče –Individuální vzdělávací plán škola navrhne IVP, které je realizováno – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohlo ke zvládnutí klíčových kompetencí, uplatní se následná modifikace IVP škola navrhne IVP, které je realizováno – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohlo ke zvládnutí klíčových kompetencí, uplatní se následná modifikace IVP na základě závěrů školského poradenského zařízení (2x do roka) v součinnosti s kmenovou školou žáka je zjištěno, že druhá modifikace IVP nevede ke zvládnutí klíčových kompetencí na základě závěrů školského poradenského zařízení (2x do roka) v součinnosti s kmenovou školou žáka je zjištěno, že druhá modifikace IVP nevede ke zvládnutí klíčových kompetencí –Opakování ročníku –opakování ročníku – následuje péče školského poradenského zařízení – dále selhává a je navrženo vytvořit: Individuální vzdělávací plán (IVP) Individuální vzdělávací plán (IVP) –žák stále „nezvládá“ učivo daného ročníku, škola navrhne IVP, který je realizován – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohl ke zvládnutí klíčových kompetencí a žák stále selhává, pak: škola poskytne podklady pro zařazení žáka do programu pro žáky škola poskytne podklady pro zařazení žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu na základě těchto podkladů vydá poradenské zařízení doporučení k „zařazení“ žáka do programu pro žáky na základě těchto podkladů vydá poradenské zařízení doporučení k „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu rodič dá informovaný souhlas se zařazením žáka do programu pro žáky rodič dá informovaný souhlas se zařazením žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu ředitel školy v rámci své instituce rozhodne ve správním řízení o tom, že je žák zařazen do vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu ředitel školy v rámci své instituce rozhodne ve správním řízení o tom, že je žák zařazen do vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu

17 17 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ V PROGRAMU Důvodem pro „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu, nesmí být dlouhodobé nehodnocení žáka z důvodu Důvodem pro „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu, nesmí být dlouhodobé nehodnocení žáka z důvodu NEPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. NEPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

18 18 NORMATIV „doprovázející“ žáka

19 19 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Doporučení poradenského zařízení Doporučení poradenského zařízení –v odůvodněných případech na vyžádání poradenského zařízení zákonný zástupce doloží lékařskou zprávu Informovaný souhlas zákonného zástupce Informovaný souhlas zákonného zástupce Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy

20 20 ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ Odborný lékař nebo ošetřující lékař Odborný lékař nebo ošetřující lékař Doporučení poradenského zařízení Doporučení poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce Informovaný souhlas zákonného zástupce Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy

21 21 SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ Škola Škola OSPOD OSPOD Doporučení poradenského zařízení Doporučení poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce Informovaný souhlas zákonného zástupce Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy

22 22 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ V PROGRAMU Škola Škola Doporučení poradenského zařízení Doporučení poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce Informovaný souhlas zákonného zástupce Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy

23 23 STANOVENÍ PŘÍPLATKŮ NA SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Materiál vypracovaný v souladu s §161, odst. 2, Školského zákona č.561/2004 Sb. – –vypracovaný materiál je podkladem pro zpracování příplatků na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů

24 24 POČTY ŽÁKŮ ve třídě

25 25 BĚŽNÁ TŘÍDA 14 – 30 žáků 14 – 30 žáků Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

26 26 TŘÍDA SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÁ PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 6 – 14 žáků 6 – 14 žáků Maximálně 25% z nejvyššího počtu žáků bez zdravotního postižení Maximálně 25% z nejvyššího počtu žáků bez zdravotního postižení

27 27 ÚDAJE O ZNACÍCH SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ Materiál, který je vypracován v souladu se zněním školského zákona Materiál, který je pro školské účely vypracován ve spolupráci – –Škola – –OSPOD – –Školské poradenské zařízení

28 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLY

29 29 Základní škola základní vzdělání Základní školy II. stupeň - víceletá gymnázia Základní školy s rozšířenou výukou Tady platí: Žák je ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou výukou přeřazen do skupiny žáků nebo třídy bez rozšířené výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, nebo i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být žák přeřazen i v průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel školy na základě doporučení odborného lékaře. TV (sportovní) Jazyků Vv Matematiky a informatiky Hv Přírodovědných předmětů Základní školy Tady by mělo platit: Žák je ze vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající v programu přeřazen do neupraveného vzdělávacího programu v případě, že dlouhodobě prokazuje předpoklady pro výuku v tomto vzdělávacím programu. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení třídního učitele, doporučení školského poradenského zařízení, po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka, zpravidla ke konci pololetí. Žák dlouhodobě selhávající v programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících v programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající v programu Jednotlivec ZP, ZZ, SZ Skupina ZP, ZZ, SZ Třída ZP Základní školy pro žáky -Zrakově postižené -Sluchově postižené -Hluchoslepé -Tělesně postižené -S poruchou dorozumívacích schopností -Specifickými poruchami učení -Specifickými poruchami chování -ZŠ při zdravotnických zařízeních Žák dlouhodobě selhávající v programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících v programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající v programu Jednotlivec ZZ, SZ Skupina ZZ, SZ Základní škola speciální - základy vzdělání

30 30 VZDĚLÁVÁNÍ V ČR model ASP ČR

31 31 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ RVP ZV s rozšířenou výukou Mimořádně nadaný žák Základní školy II. Stupeň VÍCELETÁ GYMNÁZIA GYMNÁZIA TV - Sportovní Jazyků Matematiky a informatiky HV Přírodovědných oborů Gymnázium Střední odborné školy Střední odborná učiliště Střední odborné školy Střední odborná učiliště Odborná učiliště Praktické školy RVP ZV (upravený vzdělávací program pro žáky dlouhodobě selhávající v programu) Žák dlouhodobě selhávající v programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících v programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající v programu Jednotlivec ZP, ZZ, SZ Skupina ZP, ZZ, SZ Třída ZP Škola hlavního vzdělávacího proudu Žák dlouhodobě selhávající v programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících v programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající v programu Jednotlivec ZZ, SZ Skupina ZZ, SZ pro žáky -Zrakově postižené -Sluchově postižené -Hluchoslepé -Tělesně postižené -S poruchou dorozumívacích schopností -Se specifickými poruchami učení - Se specifickými poruchami chování - ZŠ při zdravotnických zařízeních Odborná učiliště Praktické školy I. stupeň ZŠ (možnost 6 – 9 let) (mimořádné nadání možnost od 5-ti let) II. Stupeň ZŠ Po ukončení povinné školní docházky

32 Připomínky k návrhu nové koncepce základního vzdělávání, vyplývající ze setkání krajských sekcí ASP ČR Vyjádření ASP ČR k jednotlivým připomínkám 32

33 1.V návrhu nové koncepce vzdělávání, se zcela vytratil pojem „žák s LMP“, třídy pro žáky s LMP, školy pro žáky s LMP. MR (LMP) MR (LMP) –zdravotní postižení bez MR (bez LMP) bez MR (bez LMP) –bez zdravotního postižení –zdravotní znevýhodnění 33

34 2. Spádovost – požadavek na „vypuštění“ textu: Není nutné …, protože dítě musí být přijato na nějakou školu. UPRAVIT SPÁDOVOST UPRAVIT SPÁDOVOST –Nabídka – zřizovatel –Škola nabízí vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele Zřizovatel by měl zajistit spádovost v rozsahu své působnosti Zřizovatel by měl zajistit spádovost v rozsahu své působnosti Není nutné, aby žák „musel“ být přijat na konkrétní školu, pokud nelze naplnit požadavky speciálních vzdělávacích potřeb žáka v souvislosti se vzdělávacím programem Není nutné, aby žák „musel“ být přijat na konkrétní školu, pokud nelze naplnit požadavky speciálních vzdělávacích potřeb žáka v souvislosti se vzdělávacím programem „SPÁDOVOST“ je přenesena ze školy na zřizovatele. „SPÁDOVOST“ je přenesena ze školy na zřizovatele. Nemění nic na povinnosti přijmout dítě, žáka do spádové školy v rámci obce. Nemění nic na povinnosti přijmout dítě, žáka do spádové školy v rámci obce. Zákonný zástupce uplatňuje nárok na odpovídající způsob vzdělávání pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami u zřizovatele. Zákonný zástupce uplatňuje nárok na odpovídající způsob vzdělávání pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami u zřizovatele. Zřizovatel rozhoduje o: Zřizovatel rozhoduje o: –Zařazení dítěte, žáka do školy, která již splňuje podmínky pro odpovídající způsob vzdělávání, nebo –Poskytnutí konkrétní ekonomické podpory potřebné k provedení nezbytných úprav nebo k zajištění odpovídajících vyrovnávacích a podpůrných opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 34

35 3. Vyjmout text: Rozhoduje zákonný zástupce. Zákonný zástupce nese odpovědnost za vzdělávání dítěte Zákonný zástupce nese odpovědnost za vzdělávání dítěte –individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole-dále jen "individuální vzdělávání" –školská právnická osoba podle zřizovatele (soukromá, církevní státní) Výběr vzdělávacího programu z nabídky škol Výběr vzdělávacího programu z nabídky škol –Rozhoduje zákonný zástupce –Informovaný souhlas s odborným doporučením v souladu se školskou legislativou Zákonný zástupce rozhoduje fakticky byť v rozporu s doporučenými odbornými postupy dalšího vzdělávání jeho dítěte. Zákonný zástupce rozhoduje fakticky byť v rozporu s doporučenými odbornými postupy dalšího vzdělávání jeho dítěte. Zákonný zástupce vybírá vzdělávací program. Zákonný zástupce vybírá vzdělávací program. Zákonný zástupce dává informovaný souhlas k rozhodnutí ředitele školy. Zákonný zástupce dává informovaný souhlas k rozhodnutí ředitele školy. Ředitel školy vydává rozhodnutí v souladu s nabídkou vzdělávacích programů školy. Ředitel školy vydává rozhodnutí v souladu s nabídkou vzdělávacích programů školy. 35

36 4. Dva odklady jsou zbytečným prodlužováním ekonomické náročnosti poskytované péče. ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ V PROGRAMU ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ V PROGRAMU „HRANIČNÍ“ bez MR „HRANIČNÍ“ bez MR Pokud by byly splněny podmínky –Druhý, dodatečný odklad školní docházky při selhávání třetí rok školní péče při selhávání třetí rok školní péče Žák bez diagnostikovaného zdravotního postižení. Žák bez diagnostikovaného zdravotního postižení. Maximum vyrovnávacích opatření. Maximum vyrovnávacích opatření. První rok odkladu – nezralost dítěte k plnění PŠD není považováno za „selhání“. První rok odkladu – nezralost dítěte k plnění PŠD není považováno za „selhání“. Druhý rok odkladu – DODATEČNÝ ODKLAD – „selhání“ v prvním ročníku. Druhý rok odkladu – DODATEČNÝ ODKLAD – „selhání“ v prvním ročníku. 36

37 5. Odstranit text: Rozhodnutí ředitele školy – ředitel školy nemůže takové rozhodnutí vydat, spíše SPC a podobně. ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ –Odborný lékař nebo ošetřující lékař –Doporučení poradenského zařízení –Informovaný souhlas zákonného zástupce –Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí pro školské účely ve smyslu normativního financování a aplikace vyrovnávacích opatření ve vzdělávání žáka vydává ředitel školy. Rozhodnutí pro školské účely ve smyslu normativního financování a aplikace vyrovnávacích opatření ve vzdělávání žáka vydává ředitel školy. Veškerá vyjádření (např. SPC…) mají doporučující charakter. Veškerá vyjádření (např. SPC…) mají doporučující charakter. 37

38 6. Počet 50% žáků se zdravotním postižením ve třídě pro žáky bez zdravotního postižení je příliš vysoký. BĚŽNÁ TŘÍDA BĚŽNÁ TŘÍDA –14 – 30 žáků –Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. NE pouze se zdravotním postižením, ale se speciálními vzdělávacími potřebami ( také SPU, poruchy chování, ADHD, ADD…). 38

39 7. Model prostupnosti je nepřehledná tabulka, zabývající se „nesmyslně“ prostupností vzdělávání v ČR. V této prezentaci se nejedná o model prostupnosti! (snímek č. 31) V této prezentaci se nejedná o model prostupnosti! (snímek č. 31) Modelovou prostupnost podle ASP ČR jsme představovali v květnu roku 2010. Modelovou prostupnost podle ASP ČR jsme představovali v květnu roku 2010. Smyslem modelového srovnání a modelové prostupnosti bylo na základě uvedených faktů doložit omyly, které byly tehdejšími zástupci oddělení speciálního vzdělávání, předkládány jako řešení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Smyslem modelového srovnání a modelové prostupnosti bylo na základě uvedených faktů doložit omyly, které byly tehdejšími zástupci oddělení speciálního vzdělávání, předkládány jako řešení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tabulka modelové prostupnosti z roku 2010, spolu se zpracovanými fázemi změn ve speciálním vzdělávání tak, jak byly navrhovány ASP ČR a tehdejším oddělením speciálního vzdělávání a rovných příležitostí MŠMT: Tabulka modelové prostupnosti z roku 2010, spolu se zpracovanými fázemi změn ve speciálním vzdělávání tak, jak byly navrhovány ASP ČR a tehdejším oddělením speciálního vzdělávání a rovných příležitostí MŠMT: 39

40 MODELOVÁ PROSTUPNOST ASP ČR Zákon o předškolním vzdělávání Školský zákon Přípravná třída „běžná škola“ RVP ZŠ „běžná škola“ RVP ZŠ RVP G „víceletá gymnázia“ RVP ZŠ „běžná škola“ G SŠ SOU Přípravná třída 1-2 roky, výjímečně 3 roky v období 5-8 roku věku dítěte RVP ZŠ až 6 let RVP ZŠ Příloha LMP RVP ZŠ příloha LMP OU PrŠ 6-9 let Po ukončení povinné školní docházky PROSTUPNOST

41 VĚCNÝ ZÁMĚR MŠMT 1 FÁZE Víceletá gymnázia

42 VĚCNÝ ZÁMĚR MŠMT 2 FÁZE

43 Tabulka (snímek č. 31), která zobrazuje mimo jiné prostupnost základního vzdělávání, má za úkol nastínit návrh uceleného systému vzdělávací soustavy od předškolního vzdělávání až po ukončení základního vzdělávání pro všechny žáky. Tabulka (snímek č. 31), která zobrazuje mimo jiné prostupnost základního vzdělávání, má za úkol nastínit návrh uceleného systému vzdělávací soustavy od předškolního vzdělávání až po ukončení základního vzdělávání pro všechny žáky. PROSTUPNOST – možnost vzdělávání v různých formách. To NEZNAMENÁ povinnost. PROSTUPNOST – možnost vzdělávání v různých formách. To NEZNAMENÁ povinnost. 43

44 8. Termín: Žák dlouhodobě selhávající v programu, je termín depresivní a demotivující Termín není předkládán jako jediné správné řešení. Termín není předkládán jako jediné správné řešení. –Jinak? ANO –Jak? 44

45 45 KONTAKTY asp@aspcr.cz marcela.bernardova@skolavinohradska.cz 732383285, 224256954 pilarjmz@quick.cz stanislav.drbout@skolavinohradska.cz


Stáhnout ppt "NÁVRHY ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař PaedDr. Stanislav Drbout PhDr. Marcela Bernardová PaedDr. Jiří Pilař."

Podobné prezentace


Reklamy Google