Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přechod žáka ze ZŠ na SŠ SPŠ Ostrov 25.5.2012. Stručný program setkání 7:30-8:30  příprava ve třídách (otázky pro diskusi, vyzvednutí prac.oděvů, poučení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přechod žáka ze ZŠ na SŠ SPŠ Ostrov 25.5.2012. Stručný program setkání 7:30-8:30  příprava ve třídách (otázky pro diskusi, vyzvednutí prac.oděvů, poučení."— Transkript prezentace:

1 Přechod žáka ze ZŠ na SŠ SPŠ Ostrov 25.5.2012

2 Stručný program setkání 7:30-8:30  příprava ve třídách (otázky pro diskusi, vyzvednutí prac.oděvů, poučení o BOZP)  doprava na SPŠ Ostrov 8:30-9:15  diskuse žáků ZŠ se studenty SŠ  společná diskuse pedagogů ZŠ a SŠ 9:20-9:50  diskuse pedagogů předmět.komisí  seznámení žáků a pedagogů s aktuálními trendy a novinkami v technických oborech (stanoviště) 9:50-9:20  přestávka s občerstvením 10:55-12:35  diskuse pedagogů předmět.komisí  seznámení žáků a pedagogů s aktuálními trendy a novinkami v technických oborech (stanoviště) 12:40-13:05  společné ukončení, oběd, odjezd ZŠ 13:05-14:30  doprava zpět na ZŠ  zhodnocení akce, diskuse, uložení prac.oděvů

3 Srovnání RVP ZV a RVP pro odborné vzdělávání Cíle Kompetence Vzdělávací oblasti Průřezová témata Obsah učiva – očekávané výstupy Počty hodin Vzdělávání SVP a mimořádně nadaných Organizace vzdělávání – přijímání, ukončování studia,….

4 Cíle ZŠ Učení–strategie a motivace, tvořivé a logické myšlení, řešení problémů Komunikace, spolupráce, respekt k práci druhého Vztahy k ostatním, prostředí a přírodě Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, hodnotám SŠ Učit se poznávat Učit se pracovat a jednat Učit se být Učit se žít společně

5 Kompetence ZŠ K učení K řešení problémů Komunikativní Sociální a personální Občanské Pracovní SŠ K učení K řešení problémů Komunikativní Sociální a personální Občanské a kulturní Pracovní Matematické ICT Odborné

6 Vzdělávací oblasti ZŠ Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace ICT Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce SŠ Jazyk a jazyková komunikace Matematické ICT Společenskovědní Přírodovědné Estetické Vzdělávání pro zdraví Ekonomické Odborné

7 Průřezová témata ZŠ Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova SŠ Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie

8 Srovnání RVP ZV a RVP pro odborné vzdělávání Společné znaky Rozdíly Revize RVP ZV

9 Státem stanovené zkoušky Státní maturita – společná část maturitní zkoušky (ČJL, CIJ, MAT, Informatika, Občanský a společenskovědní základ, další předměty – DEJ, ZEM, FYZ, CHE, BIO, Dějiny umění, další jazyky) Celoplošné testování 5. a 9.ročníků (ČJ, CiJ, M, v přípravě OVO) Vnější motivace žáků, resp.rodičů - zkušenosti

10 Znalosti a dovednosti budoucích studentů SŠ Minulost x přítomnost Očekávání x realita Současní žáci na ZŠ – „co přijde na SŠ“ Míra zohlednění studentů se SVP Studentské práce (referáty, prezentace, užití PC aj.)

11 Jít či nejít na maturitní obor? Systém profiorientace na ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov x jiné ZŠ Předpoklady žáka ZŠ pro úspěšné zvládnutí maturitního studia na SŠ Kdy raději doporučovat učební obor?

12 Možnosti, přínosy a rizika užší spolupráce ZŠ a SŠ Co můžeme vzájemně podnikat a proč (motivace jednotlivých učitelů)? Přínos pro oba typy škol Rizika užší spolupráce

13 Program dílčích komisí Návaznost ŠVP ZV a ŠVP SPŠ v předmětech ČJ a lit, AJ, M, F Znalosti,dovednosti a návyky požadované po žácích/studentech v jednotlivých předmětech Diskuse, náměty, návrhy, připomínky k realizaci jednotlivých předmětů, způsob možné spolupráce

14 Děkujeme za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Přechod žáka ze ZŠ na SŠ SPŠ Ostrov 25.5.2012. Stručný program setkání 7:30-8:30  příprava ve třídách (otázky pro diskusi, vyzvednutí prac.oděvů, poučení."

Podobné prezentace


Reklamy Google