Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence a dokumentace památkového fondu Ústřední seznam kulturních památek - historie a současnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence a dokumentace památkového fondu Ústřední seznam kulturních památek - historie a současnost."— Transkript prezentace:

1 Evidence a dokumentace památkového fondu Ústřední seznam kulturních památek - historie a současnost

2 Soupisy Centrální komise počátky systematické památkové péče sahají do dob Rakousko- Uherska počátky systematické památkové péče sahají do dob Rakousko- Uherska v roce 1850 byla založena Centrální komise pro soupis stavebních památek v roce 1850 byla založena Centrální komise pro soupis stavebních památek prvotním cílem bylo provádět soupisy toho, co je ochrany hodné prvotním cílem bylo provádět soupisy toho, co je ochrany hodné nejdřív se zapisovaly jen stavební památky, od roku 1872 i památky movité nejdřív se zapisovaly jen stavební památky, od roku 1872 i památky movité

3 Soupisy Státního památkového úřadu v soupisech se pokračovalo i po zániku Rakousko-Uherska; celkem bylo sepsáno 52 okresů v soupisech se pokračovalo i po zániku Rakousko-Uherska; celkem bylo sepsáno 52 okresů soupisy prováděli odborníci pod vedením konzervátorů do roku 1937 soupisy prováděli odborníci pod vedením konzervátorů do roku 1937 soupisy byly jedním z podkladů přípravy státních seznamů soupisy byly jedním z podkladů přípravy státních seznamů

4 Zákon č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách : §2 (1) Památkou je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem z dějin a kultury. §2 (1) Památkou je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem z dějin a kultury. (2) za památku se považuje také soubor kulturních statků a věcí, i když některé z nich nejsou památkami. (2) za památku se považuje také soubor kulturních statků a věcí, i když některé z nich nejsou památkami. (3) V pochybnostech se považuje věc za památku až do rozhodnutí výkonného orgánu krajského národního výboru, který se před rozhodnutím vyžádá posudek ústavu památkové péče a ochrany přírody. (3) V pochybnostech se považuje věc za památku až do rozhodnutí výkonného orgánu krajského národního výboru, který se před rozhodnutím vyžádá posudek ústavu památkové péče a ochrany přírody. § 7 Památky se zapisují z evidenčních důvodů do státních seznamů památek. Chráněny jsou i památky do seznamů nezapsané. § 7 Památky se zapisují z evidenčních důvodů do státních seznamů památek. Chráněny jsou i památky do seznamů nezapsané.

5 Generální aktualizace nemovitých kulturních památek 1984-1987 zpřesnění evidence – vytvoření závazných seznamů zpřesnění evidence – vytvoření závazných seznamů aktualizace údajů o stavu památkového fondu aktualizace údajů o stavu památkového fondu diferenciace památkové ochrany diferenciace památkové ochrany dokončení kategorizace památek dokončení kategorizace památek odraz památkové ochrany v katastru nemovitostí odraz památkové ochrany v katastru nemovitostí snížení počtu památek snížení počtu památek

6 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči §2 (1) Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury ČR nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, §2 (1) Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury ČR nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. §42 Zákon považuje za kulturní památky také památky zapsané do státních seznamů podle dřívějších právních předpisů §42 Zákon považuje za kulturní památky také památky zapsané do státních seznamů podle dřívějších právních předpisů zavádí Ústřední seznam kulturních památek ČR a odbornou organizaci památkové péče pověřuje jeho vedením zavádí Ústřední seznam kulturních památek ČR a odbornou organizaci památkové péče pověřuje jeho vedením

7 Obnova identifikace – reidentifikace - REI obnova identifikace nemovitých kulturních památek - výzkum podporovaný Ministerstvem kultury v letech 2000-2007 obnova identifikace nemovitých kulturních památek - výzkum podporovaný Ministerstvem kultury v letech 2000-2007 hlavní cíl – zpřesnit údaje o památkovém fondu hlavní cíl – zpřesnit údaje o památkovém fondu obnova identifikace movitých kulturních památek – institucionální výzkum NPÚ v letech 2005-2011 obnova identifikace movitých kulturních památek – institucionální výzkum NPÚ v letech 2005-2011 revize památkově chráněných území revize památkově chráněných území Ústřední seznam kulturních památek ČR v současnosti obsahuje cca 85 tisíc rejstříkových čísel památek, ale celkový počet jednotlivých položek (objektů areálů, předmětů souborů mobiliářů apod.) je více než 1,5 milionu. Ústřední seznam kulturních památek ČR v současnosti obsahuje cca 85 tisíc rejstříkových čísel památek, ale celkový počet jednotlivých položek (objektů areálů, předmětů souborů mobiliářů apod.) je více než 1,5 milionu.

8 Informační systém pro vedení ÚSKP MonumIS, MonumNet http://monumnet.npu.cz/  Základ pro vybudování informačního systému památkové péče postaven v letech 1995-2002 - sada lokálních databázových aplikací MonumIS  Vývoj ukončen v roce 2007, ale jsou využívány dosud  MonumIS je určen pro vedení ÚSKP a návazných informací o památkovém fondu ČR  Obsahuje základní evidenční údaje o movitých i nemovitých kulturních památkách, národních kulturních památkách, památkách světového dědictví, památkově chráněných územích a ochranných pásmech, včetně údajů o procesu jejich prohlašování, vyrozumívání vlastníků a katastrálních úřadů o zápisech do ÚSKP,  Po roce 2000 se začala utvářet jeho webová podoba – MonumNet, oboje od počátku vlastními silami s minimem finančních prostředků

9 Veřejná část aplikace umožňuje všem uživatelům vyhledávat, zobrazit, exportovat údaje:  o nemovitých kulturních památkách  o národních kulturních památkách  o památkách UNESCO  o památkově chráněných územích a ochranných pásmech

10 Veřejná část

11 Základní zobrazení ve veřejné části

12 Informace ke kulturní památce ve veřejné části

13 Kostel Očišťování Panny Marie Dub nad Moravou

14 Neveřejná část je přístupná pro pracovníky památkové péče : NPÚ, Ministerstvo kultury, Krajské úřady, Obce s rozšířenou působností, Obecní úřady Aplikace umožňuje uživatelům vyhledávat, zobrazit, exportovat podrobnější údaje:  o nemovitých kulturních památkách  o movitých kulturních památkách  o národních kulturních památkách  o památkách UNESCO  o památkově chráněných územích  o ochranných pásmech  o nejohroženějších kulturních památkách  povolení k restaurování

15 Neveřejná část

16 Základní zobrazení v neveřejné části

17

18

19

20 Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc

21

22 Sloup Nejsvětější Trojice jako památka UNESCO

23 Sloup Nejsvětější Trojice jako národní kulturní památka

24 Sloup Nejsvětější Trojice v rámci městské památkové rezervace

25

26

27 Smart Administration a PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ Nedostatky morálně zastaralého MONUMIS (od r. 1995) již nelze uvnitř tohoto systému efektivně řešit. Nedostatky morálně zastaralého MONUMIS (od r. 1995) již nelze uvnitř tohoto systému efektivně řešit. NPÚ proto pracuje na vytvoření systému nového, s názvem PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ, který bude financován převážně z programu Smart Administration. NPÚ proto pracuje na vytvoření systému nového, s názvem PAMÁTKOVÝ KATALOG NPÚ, který bude financován převážně z programu Smart Administration. Jeho příprava je nyní ve fázi zadávání veřejné zakázky – je ukončováno výběrové řízení na dodavatele systému. Jeho příprava je nyní ve fázi zadávání veřejné zakázky – je ukončováno výběrové řízení na dodavatele systému. Koncem roku 2013 bylo plánováno spuštění zkušebního provozu, během roku 2014 prověření systému v rámci NPÚ a koncem roku uvedení do provozu složky státní správy i pro veřejnost. Koncem roku 2013 bylo plánováno spuštění zkušebního provozu, během roku 2014 prověření systému v rámci NPÚ a koncem roku uvedení do provozu složky státní správy i pro veřejnost.

28 Památkový katalog NPÚ si klade za cíl: Vytvořit moderní přehledný funkční systém evidence všech kulturních památek (nemovitých i movitých) včetně jejich částí a součástí. Vytvořit moderní přehledný funkční systém evidence všech kulturních památek (nemovitých i movitých) včetně jejich částí a součástí. Evidence památkově chráněných území i ochranných pásem. Evidence památkově chráněných území i ochranných pásem. Umožnit evidenci „objektů památkového zájmu“ pro dokumentaci kvalitních objektů v chráněných územích jako možný podklad pro tvorbu plánů ochrany, poskytování podrobných ÚAP apod. Umožnit evidenci „objektů památkového zájmu“ pro dokumentaci kvalitních objektů v chráněných územích jako možný podklad pro tvorbu plánů ochrany, poskytování podrobných ÚAP apod. Zajistit všeobecnou dostupnost údajů, jejich komplexnost a maximální vypovídací hodnotu a neměnnost údajů. Zajistit všeobecnou dostupnost údajů, jejich komplexnost a maximální vypovídací hodnotu a neměnnost údajů. Umožnit v systému vyhledávání podle nejrůznějších kritérií, tisknou různé sestavy. Umožnit v systému vyhledávání podle nejrůznějších kritérií, tisknou různé sestavy.

29 Vazba na katastr nemovitostí Jeden z hlavních a nejdůležitějších cílů, závaznost údajů o parcelách je zatím ve fázi řešení. Podmínkou je přímé propojení s katastrem nemovitostí, protože v současnosti vzhledem k častým změnám v KN není možno aktuálnost údajů zaručit. Jeden z hlavních a nejdůležitějších cílů, závaznost údajů o parcelách je zatím ve fázi řešení. Podmínkou je přímé propojení s katastrem nemovitostí, protože v současnosti vzhledem k častým změnám v KN není možno aktuálnost údajů zaručit. Památkový katalog se tak stane hlavní součástí již existujícího Integrovaného informačního systému památkové péče. Památkový katalog se tak stane hlavní součástí již existujícího Integrovaného informačního systému památkové péče.

30 Děkujeme za pozornost Ing. arch. Alexandra Křížová, vedoucí odboru evidence a dokumentace GnŘ NPÚ krizova.alexandra@up.npu.cz Bc. Veronika Vichrová, oddělení nemovitých památek GnŘ NPÚ vichrova@up.npu.cz


Stáhnout ppt "Evidence a dokumentace památkového fondu Ústřední seznam kulturních památek - historie a současnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google