Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera jako nástroj ovlivňování lidí 5. Pracovní týmy 6. Shrnutí 7. Otázky a úkoly

3 VEDENÍ LIDÍ Vedením lidí chápeme zejména:  všechny formy působení na jednotlivce a sociální celky (pracovní skupiny, kolektivy), jež uplatňuje řídící pracovník s cílem ovlivnit jejich pracovní způsobilost.  schopnost, dovednost či umění vedoucích pracovníků vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky (podřízené) ke kvalitnímu, aktivnímu, tvůrčímu plnění své práce.  účelové působení na jednotlivce, aby jeho chování odpovídalo předepsané pracovní roli a zároveň přispívalo k jeho rozvoji a uspokojování jeho potřeb, zájmů a pod.

4 Cíle vedení lidí krátkodobě podnítit žádoucí aktuální pracovní výkony, dlouhodobě formoval kvalifikaci, profesní kompetenci pracovníků i jejich srůstání s podnikem (identifikaci), umožnit v maximální míře pracovníkům uplatnit jejich znalosti, schopnosti, dovednosti a zkušenosti, jejich specifické zvláštnosti ve prospěch podniku, tj. snaha využít potenciál lidí

5 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSLEDKY VEDENÍ LIDÍ dobrovolná a uvědomělá kázeň,tvůrčí pracovní aktivita lidí, vztahy spolupráce mezi vedoucími a vedenými při realizaci společných podnikových cílů, trvalá možnost pracovníků uplatňovat své schopnosti, dovednosti, zkušenosti, své specifické rysy, možnost pracovníků dále rozvíjet,spokojenost vedených pracovníků (na pracovišti i v životě)

6 KONKRÉTNÍ ZÁSADY PRO VEDENÍ LIDÍ: kvalitní uložení úkolu správné vymezení pravomoci a odpovědno sti kvalitní výměna informací dobrá koordinace kvalitní kontrola

7 PRAVOMOC představuje: souhrn práv (disponovat prostředky a lidmi) a moci (nástrojů, umožňujících požadovat určité činnosti, práce atd. ) a uplatňovat za jejich správný výkon odměny a za neplnění sankce, umožňující splnění delegovaných činností, úkolů pravomoc se deleguje se shora dolů v takové míře, aby umožňovala plnění úkolů. Pravomoc, odpovědnost, kompetence

8 ODPOVĚDNOST je zásadně nedelegovatelná, vzniká v procesu pověřování podřízených pracovníků úkoly a vedoucí pracovník nese i nadále odpovědnost za všechny jemu svěřené úkoly (činnosti, oblasti rozhodování), tj. každý vedoucí pracovník je odpovědný nejen za svoji práci, ale i za práci svých podřízených spolupracovníků KOMPETENCE je vymezena delegovanými úkoly, činnostmi, oblastmi rozhodování, pravomocí a odpovědností, které jsou pracovníkovy svěřeny

9 Mini-pauza ke zvýšení koncentrace, zlepšení paměti a myšlení. Babičko zavři oči. Proč broučku? Protože maminka říkala, že až zavřeš oči, budeme mít spoustu peněz.

10 Motiv a stimul  Motivem lze chápat vnitřní příčinu lidského chování. Motiv, skrytá příčina jednání a chování, je „vnitřní záležitostí“ jedince. Je tvořen souhrnem osobnostních determinantů (potřeby, zájmy, hodnoty, postoje, role a další).  Stimuly jsou v procesu motivace vnějšími nástroji působení. K hlavním stimulům patří hmotné odměňování, stimuly sociální povahy, apod.

11 Pracovní motivace, stimulace  proces vzbuzení nebo podnícení pracovní aktivity,  proces udržení aktivity v běhu,  proces usměrnění činnosti do určité, předem zvolené dráhy

12 Pracovní motivace Charakteristika pracovní motivace: kolik pracovník vykoná  kvantitativní stránka -kolik pracovník vykoná, množství a rychlost práce, co dělá nebo chce dělat  kvalitativní stránka co dělá nebo chce dělat, jak se při práci projevuje,  vnější stránka chování - jak se při práci projevuje, MOTIVAČNÍ ČINITELÉ: potřeby člověka (popř. zájmy, postoje, hodnoty, ideje a ideály), prostředí (situace), ve kterém člověk žije a pracuje, osobnost člověka

13 MOTIVUJÍCÍ ČINITELÉ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV STIMULY A CÍLE POTŘEBY PROSTŘEDÍ (SITUACE) ŽIVOTA A PRÁCE

14 Potřeby STIMULY DYNAMICKÉ POLE DETERMINANTREAKCE (podněty) (na straně (na straně(jednání) osobnosti) skupiny) pozitivnírozhodování i negativní stimulychování - hmotné - morální výkon - sociální nezávisle střední proměnnézávisleproměnné potřeby a zájmy role postoje skupina MOTIVAČNÍ MECHANISMUS

15 SKUPINY STIMULŮ  Hmotné hodnocení výkonu mzdou, prémií, odměnou, podílem na zisku nebo postihem za nekvalitní plnění výkonu sníženou mzdou, prémií, neudělením odměny apod.  Hodnocení výkonu delegováním vyšší pravomoci a odpovědnosti nebo naopak ztrátou vedoucího místa při špatném plnění úkolů.  Pravidelné formální (oficiální) hodnocení výsledků práce, profilu jedince jako základ pro povyšování, návrhy odměn nebo pro postihy a jejich zveřejňování.  Hodnocení výkonů zveřejňováním výsledků práce jedinců a skupin (kolektivů).

16 PRAVIDLA STIMULOVÁNÍ  vyhýbat se rovnostářskému odměňování a vázat odměnu vždy na konkrétní výsledek, který byl motivačním cílem,  neopomíjet hmotné nebo morální odměny, kde si to pracovníci zaslouží; jinak bude příště působit demotivace,  v řídící činnosti uplatňovat zásadu včas seznámit zaměstnance s cíli motivace,  včas předcházet chybám i nesprávnému jednání zaměstnanců formou upozornění, vyhýbat se „ostrým“ úhlům kritiky „z čistého nebe“,  kritiku či tresty vyřizovat „mezi čtyřma očima“, bez zbytečného dramatizování a účasti ostatních spolupracovníků,  dodržovat zásady spravedlnosti a nestrannosti vůči všem spolupracovníkům, odměňovat přiměřeně (ani málo, ani příliš)

17 Pracovní skupina, pracovní tým  Pracovní skupina je druh sociální skupiny, která vzniká na pracovišti. Jde tedy o vnitřně a funkčně propojený celek minimálně dvou spolupracovníků, kteří jsou spojeni přinejmenším společným pracovištěm (místem výkonu práce).  Pracovní skupina obvykle má své specifické vnitřní hodnoty a normy. Ty mohou být buď v souladu s hodnotami a normami dané organizace - což je v pořádku, nebo v rozporu - což indikuje střet hodnot.  Tým se od pracovní skupiny podstatně liší. Týmy jsou zaměřené na úkol a skládají se z lidí s různými, ale doplňujícími se znalostmi a dovednostmi. Přesto mají týmy s pracovními skupinami mnoho společného, například vývoj skupinových norem, které pomáhají tým definovat a zajišťují jeho hladké a správné fungování. Týmové normy však bývají více zaměřeny na úkol, než normy běžné pracovní skupiny.“  Hlavním rysem týmu je tedy zaměření na společný pracovní úkol.

18 Typy pracovních týmů

19 TÝMOVÁ PRÁCE dobře koordinovaná a účelně synchronizovaná činnost, která je charakteristická těsným propojením aktivity skupiny. VÝHODY TÝMOVÉ PRÁCE:  soustředění potřebné kapacity pro řešení úkolu,  jednodušší komunikace,  možnost lepší koordinace práce,  lepší úroveň motivace práce,  „učení se“ navzájem a zvyšování kvalifikace,  provázanost činnosti jednotlivých členů,  pozitivní efekt pro pracovníky - možnost uplatnit vlastní schopnosti a kreativitu, rozšířit své znalosti a naučit se něco od jiných,  pozitivní efekt pro podnik - větší flexibilita, kvalita a produktivita práce i možnost lepšího uplatnění na trhu

20

21 ZÁKLADNÍ TYPY KOMPLEXNĚJŠÍCH PŘÍSTUPŮ K VEDENÍ PRACOVNÍCH TÝMU  vedení přikazováním, které je doplněno kontrolou,  vedení prostřednictvím hmotných stimulačních nástrojů (především odměnou za práci),  vedení výchovou - těžiště v racionální organizaci práce a v participaci na řízení,  vedení spoluprací - využívání znalostí, dovedností a tvořivosti lidí  práce získává seberealizační obsah a lidé se s ní identifikují,  vzrůstají nároky lidí na kulturnost pracovního prostředí a na kvalitu pracovních podmínek.

22 CHARAKTERISTIKY DOBŘE FUNGUJÍCÍHO TÝMU:  lidé se zajímají jeden o druhého,  členové jsou otevření a mluví pravdu,  v týmu je vysoký stupeň vzájemné důvěry,  k rozhodnutím dochází na základě konsensu,  existuje vysoká míra týmového zaujetí,  ke konfliktu se přistupuje otevřeně, vše se důkladně probere,  lidé pozorně vnímají vyslovené názory a pocity,  lidé vyslovují své pocity bez zábran,  nejsou zanedbávány otázky procesu (úkoly a pocity)

23 Klíčová slova Vedení lidí, autorita, pravomoc, odpovědnost, motivace, pracovní stimuly, týmová práce.

24 Otázky a úkoly 1. Co chápeme pod pojmem vedení lidí? 2. Jaké jsou cíle vedení lidí? 3. Vyjmenujte zásady správného vedení lidí. 4. Co představuje pravomoc, odpovědnost a kompetence v práci managera? 5. Co je podstatou pracovní motivace? 6. Vyjmenujte některé důležité stimuly v motivaci pracovníků. 7. Co je podstatou týmové práce?


Stáhnout ppt "MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google