Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné finance Úvod do problematiky. Veřejné finance Vymezení VS Řízení VS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné finance Úvod do problematiky. Veřejné finance Vymezení VS Řízení VS."— Transkript prezentace:

1 Veřejné finance Úvod do problematiky

2 Veřejné finance Vymezení VS Řízení VS

3 Definice Veřejné finance jsou specifické finanční vztahy a operace probíhající v rámci ekonomického systému mezi autoritami tzv. veřejné správy na straně jedné a ostatními subjekty na straně druhé. Hamerníková, Kubátová, 1999 Veřejné finance představují tu část finančního systému národního hospodářství, která prochází přerozdělovacím procesem cestou veřejných rozpočtů, rozhoduje se o nich ve veřejné správě, veřejnou volbou a podléhají veřejné kontrole Strecková, 1998

4 Principy vzniku a funkce VF Nenávratnost Neekvivalence Nedobrovolnost Alokační Distribuční Stabilizační Funkce Principy

5 Rozpočtová soustava Soustava veřejných rozpočtů Rozpočtová pravidla Orgány řízení a správy veřejných financí

6 Soustava veřejných rozpočtů

7 Horizontální úroveň Vertikální úroveň

8 Rozpočtová pravidla Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (velká) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (malá)

9 Rozpočtové zásady pravidelnost – rozpočet je každoročně sestavován, předkládán a schvalován reálnost a pravdivost odhadů veřejných příjmů a navržených/schválených výdajů, úplnost a jednotnost - rozpočet zahrnuje veškeré operace dané vlády nebo samosprávy dlouhodobá vyrovnanost publicita

10 Rozpočtový proces příprava a projednávání návrhu rozpočtu ve vládě projednávání a schvalování návrhu v parlamentu – trojí čtení!! plnění rozpočtu – sledování na příjmových a výdajových účtech následná kontrola – státní závěrečný účet

11 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy státního rozpočtu

12 Soustava veřejných rozpočtů Výdaje státního rozpočtu

13 Soustava veřejných rozpočtů Daňové příjmy v mil. Kč

14 Soustava veřejných rozpočtů Nedaňové příjmy SR v mil. Kč

15 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy státního rozpočtu 2002 - 2007

16 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy státního rozpočtu 2009 - 2013

17 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy státního rozpočtu 2009 - 2013 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/

18 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy státního rozpočtu 2012 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/

19 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy státního rozpočtu 2012 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/

20 Soustava veřejných rozpočtů Příjmy a výdaje SR 2002 - 2008 v mil. Kč

21 Soustava veřejných rozpočtů Struktura výdajů SR v roce 2007

22 Soustava veřejných rozpočtů Struktura celkových výdajů SR 2009-2013 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/

23 Soustava veřejných rozpočtů Struktura celkových výdajů SR 2009-2013 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/

24 Soustava veřejných rozpočtů Vývoj příjmů a výdajů SR a státního dluhu Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2012/statni-rozpocet/

25 Soustava veřejných rozpočtů Výdaje státního rozpočtu

26 Soustava veřejných rozpočtů Výdaje státního rozpočtu

27 Soustava veřejných rozpočtů Hospodaření samospráv - Kraje Zdroj: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123484

28 Soustava veřejných rozpočtů Hospodaření samospráv - Obce Zdroj: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123484

29 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Veřejné příjmy Veřejné výdaje Deficit Veřejný dluh

30 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Veřejné příjmy Složitost daňové legislativy (x reforma veřejných financí 2007 – 2009) Daňová vymahatelnost - daňové úniky

31 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Podstatnou část výdajů státního rozpočtu tvoří „mandatorní“ výdaje, tj. výdaje, které nelze ovlivnit při schvalování státního rozpočtu. Veřejné výdaje Omezení prostoru pro rozhodování o státním rozpočtu.

32 Problémy veřejných rozpočtů v ČR  Mandatorní výdaje dosáhly v roce 2007 výše 569,8 mld. Kč (54,7 %), což je o 67,8 mld. Kč, tj. o 13,5 % více než v roce 2006.  Z toho na sociální výdaje – 469,3 mld. Kč (z toho dávky důchodového pojištění – 287,4 mld. Kč). Veřejné výdaje

33 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Mandatorní výdaje

34 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Mandatorní výdaje

35 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Výdaje MPSV – Mandatorní výdaje (2005-2007)

36 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Vývoj - mandatorní výdaje (2000 -2013) Zdroj: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123484

37 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Vývoj - mandatorní výdaje (2000 -2013) Zdroj: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123484

38 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Vývoj - mandatorní výdaje (2000 -2013) Zdroj: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123484

39 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Jaký je vztah mezi běžným a kapitálovým rozpočtem? Je deficit výsledkem špatné rozpočtové politiky? Co je projevem expanzivní politiky? Deficit Agregátní poptávka Oživení ekonomiky Ekonomický růst Nezaměstnanost

40 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Deficit  rozdíl mezi celkovými hotovostními výdaji včetně úroků a celkovými hotovostními příjmy s vyloučením úvěrových příjmů.  strukturální deficit  cyklický deficit

41 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Deficit a veřejný dluh

42 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Deficit a veřejný dluh

43 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Důsledky deficitu Finanční důsledky (tj. dopad ) na rozpočet : v krátkém období hodnoceny kladně, dlouhodobé finanční důsledky jsou většinou hodnoceny negativně Proč? – růst veřejného dluhu, náklady na dluhovou službu Makroekonomické důsledky - jak se deficit veřejných rozpočtů projeví ve změně HDP, inflace, nezaměstnanosti a platební bilance, sporné keynesiánské hodnocení deficitu vyznívá kladně, neoklasický přístup je negativní, neutrální přístup (tj. popírání makroekonomických důsledků) je přístupem neoricardiánským

44 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Řešení deficitu dluhové krytí - řešení pomocí emise státních dluhopisů emisní financování – řešení pomocí úvěru od centrální banky (tato možnost je legislativně omezena) fiskální restrikce – opatření na výdajové a příjmové straně rozpočtu z výnosu z prodeje státního majetku (privatizační příjmy) z přebytků rozpočtů z minulých let

45 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Veřejný dluh Skryté rozpočtové deficity Zjevné rozpočtové deficity Nekvalitní aktiva transformačních institucí Rizikové složky státních garancí

46 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Důsledky existence veřejného dluhu rozpočtové důsledky – ovlivňují saldo veřejných rozpočtů tj.růst úroků z veřejného dluhu omezení prostoru pro aktivní fiskální politiku – růst tzv. mandatorních výdajů) nebezpečí tzv. dluhové pasti nedostatečné množství prostředků na rozvoj investic důsledky finanční – souvisí s umisťování vládních dluhopisů na trhu nízká absorbce vládních dluhopisů na domácím trhu vytěsňování soukromých investic sociální – souvisí se vznikem morálního hazardu

47 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Řešení veřejného dluhu aktivní řešení – vědomé, záměrné řešení vlády ( mimořádná odvodová povinnost, krácení výdajových položek, monetizace dluhu, politicko-administrativní řešení – odmítnutí dluhu, měnová reforma) pasivní řešení – díky pozitivnímu působení exogenních faktorů (tempo růstu HDP je vyšší než reálná úroková míra z veřejného dluhu, prominutí dluhu, dary, inflace)

48 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

49 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

50 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

51 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

52 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

53 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

54 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

55 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

56 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

57 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

58 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Zadluženost obcí

59 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Dopady ekonomického vývoje pokles příjmů nutnost modernizovat ekonomiku Problematické rozhodování politické reprezentace Struktura veřejných výdajů zatížení vysokým podílem mandatorních výdajů Odkládání (nedostatečnost) reforem veřejných financí Jaké byly a jsou příčiny deficitních tendencí v ČR?

60 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Vývoj státního dluhu

61 Problémy veřejných rozpočtů v ČR Saldo vládního sektoru ČR v letech 2009 až 2015 (% HDP, ESA95) Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Statni-dluh_2013_Strategie-financovani-a-rizeni-statniho-dluhu.pdf

62 Srovnání se zahraničím Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Statni-dluh_2013_Strategie-financovani-a-rizeni-statniho-dluhu.pdf Dluh vládního sektoru ve vybraných zemích EU v letech 2010 - 2012

63 Srovnání se zahraničím Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Statni-dluh_2013_Strategie-financovani-a-rizeni-statniho-dluhu.pdf Dluh a saldo vládního sektoru ve vybraných zemích EU v 2012

64 Srovnání se zahraničím

65

66 Veřejné finance - legislativa  Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů  Zákon č. 475/2008 o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

67 Závěr  Veřejné finance jsou základní kategorií pro vymezení a současně řízení veřejného sektoru.  Prostřednictvím veřejných financí jsou uspokojovány společenské a individuální potřeby a jsou tak tím vytvářeny podmínky pro fungování společnosti a státu jako takového.

68 Literatura  Strecková, Y. Malý I.Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Computer press 1998. s. 77 – 1O5.  Internetové zdroje: Eurostat OECD Ministerstvo financí Český statistický úřad

69


Stáhnout ppt "Veřejné finance Úvod do problematiky. Veřejné finance Vymezení VS Řízení VS."

Podobné prezentace


Reklamy Google