Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

2 ALOKACE PRO PRAHU  Celková alokace finančních prostředků pro Prahu v mil. € 2

3 ROZDĚLENÍ ALOKACE MEZI ESF A EFRR  Rozdělení celkové alokace finančních prostředků mezi ESF a EFRR 3

4 4 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE OPPA Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 3 Modernizace počá- tečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 3 Modernizace počá- tečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce

5 ROZPOČET OPPA Prioritní osa Celkové zdroje (v mil. €) Zdroje EU (v mil. €) Národní zdroje (v mil. €) Podíl EU (v %) Podíl HMP (v %) Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 48,741,47,385 %15 % Podpora vstupu na trh práce 38,732,95,885 %15 % Modernizace počátečního vzdělávání 43,236,76,585 %15 % Technická pomoc4,43,70,785 %15 % Celkem135114,820,385 %15 % 5

6 TYPY PROJEKTŮ OPPA  Individuální grantové projekty –Velikost projektu: min. 1 mil. Kč, max mil. Kč –Délka realizace: max. 30 měsíců  Individuální komplexní projekty –Velikost projektu: min. 3 mil. Kč, max. hranice není stanovena –Délka realizace: max. 30 měsíců –Žadatelem může být pouze hlavní město Praha 6

7 SCHVÁLENÉ PROJEKTY OPPA  Celková alokace schválených projektů dle jednotlivých os a výzev v mil. Kč 7

8 INDIVIDUÁLNÍ KOMPLEXNÍ PROJEKTY V OPPA  Individuální komplexní projekty 8 Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Objem předložených žádostí v Kč Objem zrealizovaných projektů v Kč PO PO PO

9 9 VÝBĚR PROJEKTŮ V OPPA  Výzva ke konzultacím projektových záměrů –8 týdnů  Výzva k předložení projektových žádostí –2 týdny  Formální posouzení –4 týdny  Expertní posouzení –6 týdnů  Výběrová komise –4 týdny  Výbor evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy –2 týdny  Rada hl. m. Prahy –2 týdny  Zastupitelstvo hl. m. Prahy –2 týdny  Příprava uzavření smlouvy –4 týdny  Celkem 8 – 9 měsíců

10 SEMINÁŘE A KONZULTACE V OPPA  Semináře –Pro žadatele– počet: 47 Obecné informace o OPPA Představení výzev a příprava projektu Jak pracovat s formulářem žádosti - Benefit –Pro příjemce – počet: 104 Zahájení realizace projektu Zpracování monitorovací zprávy Zadávací řízení  Konzultace –Před podáním žádosti: osobní (počet: 1574), telefonické a ové (počet: 9982) –Při realizaci projektu: osobní, telefonické a ové – počty neevidovány 10

11 ZJEDNODUŠENÍ V JPD3 – OPPA – OP PPR  OPPA: Zavedení nepřímých nákladů v maximální výši 20 % přímých způsobilých nákladů projektu  OP PPR: –Zavedení zjednodušeného vykazování výdajů - jednotkové náklady a jednorázové částky –Zavedení vyššího limitu nepřímých nákladů pro ESF projekty (přesun administrativních pozic do nepřímých nákladů a zrušení jejich pracovních výkazů) 11 Objem přímých nákladů% nepřímých nákladů Do 5 mil. Kč20 % Mezi mil. Kč18 % Nad 10 mil. Kč16 % Objem přímých způsobilých nákladů% nepřímých nákladů Do 10 mil. Kč včetně25 % Nad 10 mil. Kč20 %

12 12 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Podporované aktivity –Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání –Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji –Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí  Uznatelné cílové skupiny –Zaměstnanci –Zájemci o podnikání –Zaměstnavatelé –OSVČ  Oprávnění žadatelé –Podnikatelské subjekty –Veřejné instituce –Nestátní neziskové organizace –Profesní a zájmová sdružení –Školy

13 13 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Celková alokace – €  Předložené žádosti –1 599 žádostí  Schválené projekty –404 projektů

14 14 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Podporované aktivity ve výzvách PO1 Výzva 1Výzva 2Výzva 3Výzva 4Výzva 6 A1. Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce XXX A2. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a (případně) partnera XXX A3. Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a OSVČ XX B. Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti VaV a/nebo v oblasti envi technologií X C. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji XX

15 15 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Struktura příjemců v jednotlivých aktivitách PO1 A1A2A3BCcelkem Nestátní neziskové organizace Soukromá firma - MSP Soukromá firma - ostatní Veřejný příjemce Celkem

16 16 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Alokace výzev, objem a počet žádostí a počet projektů v PO 1 Číslo výzvy Alokace výzvy (mil. Kč) Objem předložených žádostí (mil. Kč) Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici (%) Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Úspěšnost žadatelů (%) , , , , ,

17 17 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Finanční objemy předložených a schválených žádostí PO1 podle výzev v mil. Kč

18 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Průměrné hodnoty požadované a přiznané dotace v PO 1 podle výzev v Kč 18 Číslo výzvyPrůměrná žádost o dotaci Průměrná schválená dotace IKP X celkem

19 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Záměr pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení financování z OPPA 19

20 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Záměr realizovat projekt i bez podpory z OPPA 20

21 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY Odpovědi na některé evaluační otázky: –V případě, že příjemce podpory pokračuje v aktivitách projektu i po skončení financování z OPPA, jaké jsou zdroje financování těchto aktivit?  Ve většině případů se jedná o interní (vlastní) zdroje organizace, v některých případech také o dotace. –Pomohly aktivity projektu k udržení zaměstnání osobám v kategorii zaměstnanci nad 50 let, a pod 30 let, zdravotně postižení, nízkokvalifikovaní (osoby s nejvýše středním vzděláním s výučním listem)?  V 60 % případů se zlepšilo jejich postavení na trhu práce, přičemž v kategorii mladých zaměstnanců je tento podíl 75 %, v kategorii starších pracovníků 53 % a v kategorii nízkokvalifikovaných pracovníků 51 %. –Jaký je podíl pracovníků, kteří považují s odstupem min. 6 měsíců po ukončení podpory z projektu své postavení na trhu práce za lepší (kariérní růst, potenciál lepšího uplatnění) ve srovnání se svou situací před zahájením podpory z projektu?  Celkem 60 % úspěšně podpořených osob považuje své postavení na trhu práce za lepší. U 2/3 je to díky větší jistotě v zaměstnání. 21

22 22 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Plnění indikátorů cílových skupin ve vazbě na Nařízení EK 1828/2006 Název indikátoruPočet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Rozdělení celkem/muži/ženy Celkem Muži Ženy Rozdělení na trhu práce Zaměstnaní OSVČ Dlouhodobě nezaměstnaní2321 Nezaměstnaní celkem3324 Neaktivní osoby celkem Rozdělení dle věku Mladí lidé let Starší pracovníci let

23 23 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Podporované aktivity –Začleňování znevýhodněných osob –Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob –Podpora souladu pracovního a soukromého života –Rozvoj kapacit malých NNO  Uznatelné cílové skupiny –Znevýhodněné osoby –Pracovníci organizací sociálních služeb –Zaměstnavatelé  Oprávnění žadatelé –Nestátní neziskové organizace –Veřejné instituce –Podnikatelské subjekty

24 24 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Celková alokace – €  Předložené žádosti –1 174 žádostí  Schválené projekty –329 projektů

25 25 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Podporované aktivity ve výzvách PO2 Výzva 1Výzva 2Výzva 4Výzva 5Výzva 6 Výzva 7 A. Začleňování znevýhodněných osob XXXXX B. Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob, vč. kapacit NNO XX C. Podpora souladu pracovního a soukromého života XXXXX

26 26 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Struktura příjemců v jednotlivých aktivitách PO2 ABCCelkem Nestátní neziskové organizace Soukromá firma - MSP Soukromá firma - ostatní 1023 Veřejný příjemce Celkem

27 27 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Alokace výzev, objem a počet žádostí a počet projektů v PO2 Číslo výzvy Alokace výzvy (mil. Kč) Objem předložených žádostí (mil. Kč) Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici (%) Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Úspěšnost žadatelů (%) IKP- 552x

28 28 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Finanční objemy PO2 podle výzev v mil. Kč

29 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Průměrné hodnoty požadované a přiznané dotace v PO 2 podle výzev v Kč 29 Číslo výzvyPrůměrná dotace v žádostiPrůměrná dotace v projektu IKP Celkem

30 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Záměr pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení financování z OPPA 30

31 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Záměr realizovat projekt i bez podpory z OPPA 31

32 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE Odpovědi na některé evaluační otázky: V případě, že příjemce podpory pokračuje v aktivitách projektu i po skončení financování z OPPA, jaké jsou zdroje financování těchto aktivit?  U ekonomických subjektů nebo příspěvkových organizací se nejčastěji jedná o vlastní zdroje (zdroje z ekonomické činnosti nebo rozpočtu). U NNO jsou to nové dotační tituly, granty, nadační tituly nebo sponzorské dary. Mezi potenciální zdroje pro financování budoucích aktivit patří i připravované dotační tituly z ESIF. Jaký je podíl znevýhodněných osob pokračujících v zaměstnání nebo pokračujících v aktivitách integrujících na trh práce min. 6 měsíců po ukončení podpory z projektu na celkovém počtu úspěšné podpořených?  Jedná se o 90 % úspěšně podpořených. Při posuzování reálného přínosu účasti v projektu uvádí přibližně 1/2, že se jim podařilo najít zaměstnání. Jak velká část znevýhodněných osob, kteří pokračují v zaměstnání nebo v aktivitách integrujících na trh práce min. 6 měsíců po ukončení podpory, vnímá podporu z OPPA za důvod své úspěšnosti?  48 % jednoznačně spojuje svou úspěšnost s účastí v projektu (17 % činí nezaměstnaní a 31 % činí zaměstnaní). Dalších 46 % pak připouští, že díky účasti v projektu se zvýšila jejich šance na nalezení vhodného zaměstnání. 32

33 33 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Plnění indikátorů cílových skupin ve vazbě na Nařízení EK 1828/2006 Název indikátoruPočet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Rozdělení celkem/muži/ženy Celkem Muži Ženy Rozdělení dle znevýhodnění Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné skupiny Rozdělení dle věku Mladí lidé let Starší pracovníci let

34 34 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Podporované aktivity –Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ –Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně podpory nadaných žáků  Uznatelné cílové skupiny –Žáci a studenti –Pedagogičtí a akademičtí pracovníci –Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém  Oprávnění žadatelé –Školy –Veřejné instituce –Nestátní neziskové organizace

35 35 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Celková alokace – €  Předložené žádosti –934 žádostí  Schválené projekty –293 projektů

36 36 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Podporované aktivity ve výzvách PO3 Výzva 0Výzva 1Výzva 2Výzva 3Výzva 4 Výzva 6 A. Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ A. Začleňování znevýhodněných osob XXXXX B. Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků XX C1. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ XXX C2. Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na VŠ XX D. Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami XXX

37 37 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Struktura příjemců v jednotlivých výzvách PO3 IKP Celkem Nestátní neziskové organizace Soukromá firma - MSP Soukromá firma - ostatní Veřejný příjemce Celkem

38 38 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Alokace výzev, objem a počet žádostí a počet projektů v PO3 Číslo výzvy Alokace výzvy (mil. Kč) Objem předložených žádostí (mil. Kč) Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici (%) Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Úspěšnost žadatelů (%) IKP - 144x

39 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Průměrné hodnoty požadované a přiznané dotace v PO 3 podle výzev v Kč 39 Číslo výzvy Průměrná dotace v žádosti Průměrná dotace v projektu IKP celkem

40 40 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Finanční objemy PO3 podle výzev v mil. Kč

41 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Záměr pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení financování z OPPA 41

42 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Záměr realizovat projekt i bez podpory z OPPA 42

43 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Odpovědi na některé evaluační otázky: –V případě, že příjemce podpory pokračuje v aktivitách projektu i po skončení financování z OPPA, jaké jsou zdroje financování těchto aktivit ?  vlastní zdroje, jiné dotace –Jaká byla díky podpoře z OPPA zavedena systémová opatření?  zapojení žáků se SVP do vyučování, nové předměty na SŠ, důraz na přírodovědné a technické předměty na SŠ, e-learning, nové obory na VŠ, propojení VŠ se zaměstnavateli, mezinárodní spolupráce na VŠ –Jaké aktivity byly v této oblasti vyhodnoceny jako nejpřínosnější?  nové pomůcky, spolupráce s odborníky, asistenti pedagoga, mentoring pedagogů –Jaký je podíl pedagogů či akademických pracovníků, kteří ve výuce uplatňují získané poznatky min. 6 měsíců po ukončení realizace projektu?  více než polovina pedagogů či akademických pracovníků uvádí, že poznatky získané účastí v projektu uplatňují při výuce významným způsobem. 43

44 44 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Plnění indikátorů cílových skupin ve vazbě na Nařízení EK 1828/2006 Název indikátoruPočet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Rozdělení celkem/muži/ženy Celkem Muži Ženy Rozdělení dle trhu práce Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) Zaměstnaní Rozdělení dle věku Mladí lidé let Starší pracovníci let

45 DĚKUJEME ZA POZORNOST ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 29/ PRAHA 1


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google