Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

2 WWW.OPPA.CZ ALOKACE PRO PRAHU  Celková alokace finančních prostředků pro Prahu v mil. € 2

3 WWW.OPPA.CZ ROZDĚLENÍ ALOKACE MEZI ESF A EFRR  Rozdělení celkové alokace finančních prostředků mezi ESF a EFRR 3

4 WWW.OPPA.CZ 4 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE OPPA Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 3 Modernizace počá- tečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 3 Modernizace počá- tečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce

5 WWW.OPPA.CZ ROZPOČET OPPA Prioritní osa Celkové zdroje (v mil. €) Zdroje EU (v mil. €) Národní zdroje (v mil. €) Podíl EU (v %) Podíl HMP (v %) Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 48,741,47,385 %15 % Podpora vstupu na trh práce 38,732,95,885 %15 % Modernizace počátečního vzdělávání 43,236,76,585 %15 % Technická pomoc4,43,70,785 %15 % Celkem135114,820,385 %15 % 5

6 WWW.OPPA.CZ TYPY PROJEKTŮ OPPA  Individuální grantové projekty –Velikost projektu: min. 1 mil. Kč, max. 5 - 15 mil. Kč –Délka realizace: max. 30 měsíců  Individuální komplexní projekty –Velikost projektu: min. 3 mil. Kč, max. hranice není stanovena –Délka realizace: max. 30 měsíců –Žadatelem může být pouze hlavní město Praha 6

7 WWW.OPPA.CZ SCHVÁLENÉ PROJEKTY OPPA  Celková alokace schválených projektů dle jednotlivých os a výzev v mil. Kč 7

8 WWW.OPPA.CZ INDIVIDUÁLNÍ KOMPLEXNÍ PROJEKTY V OPPA  Individuální komplexní projekty 8 Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Objem předložených žádostí v Kč Objem zrealizovaných projektů v Kč PO11018 079 8900 PO2134552 395 08799 388 432 PO375144 509 60883 024 458

9 WWW.OPPA.CZ 9 VÝBĚR PROJEKTŮ V OPPA  Výzva ke konzultacím projektových záměrů –8 týdnů  Výzva k předložení projektových žádostí –2 týdny  Formální posouzení –4 týdny  Expertní posouzení –6 týdnů  Výběrová komise –4 týdny  Výbor evropských fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy –2 týdny  Rada hl. m. Prahy –2 týdny  Zastupitelstvo hl. m. Prahy –2 týdny  Příprava uzavření smlouvy –4 týdny  Celkem 8 – 9 měsíců

10 WWW.OPPA.CZ SEMINÁŘE A KONZULTACE V OPPA  Semináře –Pro žadatele– počet: 47 Obecné informace o OPPA Představení výzev a příprava projektu Jak pracovat s formulářem žádosti - Benefit –Pro příjemce – počet: 104 Zahájení realizace projektu Zpracování monitorovací zprávy Zadávací řízení  Konzultace –Před podáním žádosti: osobní (počet: 1574), telefonické a emailové (počet: 9982) –Při realizaci projektu: osobní, telefonické a emailové – počty neevidovány 10

11 WWW.OPPA.CZ ZJEDNODUŠENÍ V JPD3 – OPPA – OP PPR  OPPA: Zavedení nepřímých nákladů v maximální výši 20 % přímých způsobilých nákladů projektu  OP PPR: –Zavedení zjednodušeného vykazování výdajů - jednotkové náklady a jednorázové částky –Zavedení vyššího limitu nepřímých nákladů pro ESF projekty (přesun administrativních pozic do nepřímých nákladů a zrušení jejich pracovních výkazů) 11 Objem přímých nákladů% nepřímých nákladů Do 5 mil. Kč20 % Mezi 5 - 10 mil. Kč18 % Nad 10 mil. Kč16 % Objem přímých způsobilých nákladů% nepřímých nákladů Do 10 mil. Kč včetně25 % Nad 10 mil. Kč20 %

12 WWW.OPPA.CZ 12 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Podporované aktivity –Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání –Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji –Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí  Uznatelné cílové skupiny –Zaměstnanci –Zájemci o podnikání –Zaměstnavatelé –OSVČ  Oprávnění žadatelé –Podnikatelské subjekty –Veřejné instituce –Nestátní neziskové organizace –Profesní a zájmová sdružení –Školy

13 WWW.OPPA.CZ 13 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Celková alokace –48 729 498 €  Předložené žádosti –1 599 žádostí  Schválené projekty –404 projektů

14 WWW.OPPA.CZ 14 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Podporované aktivity ve výzvách PO1 Výzva 1Výzva 2Výzva 3Výzva 4Výzva 6 A1. Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce XXX A2. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a (případně) partnera XXX A3. Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a OSVČ XX B. Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti VaV a/nebo v oblasti envi technologií X C. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji XX

15 WWW.OPPA.CZ 15 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Struktura příjemců v jednotlivých aktivitách PO1 A1A2A3BCcelkem Nestátní neziskové organizace 101681136 Soukromá firma - MSP821451452248 Soukromá firma - ostatní213732164 Veřejný příjemce1821021556 Celkem131219251019404

16 WWW.OPPA.CZ 16 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Alokace výzev, objem a počet žádostí a počet projektů v PO 1 Číslo výzvy Alokace výzvy (mil. Kč) Objem předložených žádostí (mil. Kč) Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici (%) Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Úspěšnost žadatelů (%) 13702 8417,95489217 23101 4294,63949424 33001 1994,02627729 4130 8486,52705520 6129 2111,61248669

17 WWW.OPPA.CZ 17 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Finanční objemy předložených a schválených žádostí PO1 podle výzev v mil. Kč

18 WWW.OPPA.CZ PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Průměrné hodnoty požadované a přiznané dotace v PO 1 podle výzev v Kč 18 Číslo výzvyPrůměrná žádost o dotaci Průměrná schválená dotace IKP18 079 890X 15 184 7623 953 788 23 625 6663 237 262 34 575 1343 564 216 43 139 5422 223 955 61 698 9641 235 060 celkem4 093 1052 898 585

19 WWW.OPPA.CZ PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Záměr pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení financování z OPPA 19

20 WWW.OPPA.CZ PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Záměr realizovat projekt i bez podpory z OPPA 20

21 WWW.OPPA.CZ PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY Odpovědi na některé evaluační otázky: –V případě, že příjemce podpory pokračuje v aktivitách projektu i po skončení financování z OPPA, jaké jsou zdroje financování těchto aktivit?  Ve většině případů se jedná o interní (vlastní) zdroje organizace, v některých případech také o dotace. –Pomohly aktivity projektu k udržení zaměstnání osobám v kategorii zaměstnanci nad 50 let, a pod 30 let, zdravotně postižení, nízkokvalifikovaní (osoby s nejvýše středním vzděláním s výučním listem)?  V 60 % případů se zlepšilo jejich postavení na trhu práce, přičemž v kategorii mladých zaměstnanců je tento podíl 75 %, v kategorii starších pracovníků 53 % a v kategorii nízkokvalifikovaných pracovníků 51 %. –Jaký je podíl pracovníků, kteří považují s odstupem min. 6 měsíců po ukončení podpory z projektu své postavení na trhu práce za lepší (kariérní růst, potenciál lepšího uplatnění) ve srovnání se svou situací před zahájením podpory z projektu?  Celkem 60 % úspěšně podpořených osob považuje své postavení na trhu práce za lepší. U 2/3 je to díky větší jistotě v zaměstnání. 21

22 WWW.OPPA.CZ 22 PO 1: PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY  Plnění indikátorů cílových skupin ve vazbě na Nařízení EK 1828/2006 Název indikátoruPočet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Rozdělení celkem/muži/ženy Celkem48 08942 398 Muži19 87917 295 Ženy28 21025 103 Rozdělení na trhu práce Zaměstnaní41 54136 514 OSVČ6 3535 769 Dlouhodobě nezaměstnaní2321 Nezaměstnaní celkem3324 Neaktivní osoby celkem580529 Rozdělení dle věku Mladí lidé 15-24 let4 9574 244 Starší pracovníci 55-64 let5 8214 985

23 WWW.OPPA.CZ 23 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Podporované aktivity –Začleňování znevýhodněných osob –Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob –Podpora souladu pracovního a soukromého života –Rozvoj kapacit malých NNO  Uznatelné cílové skupiny –Znevýhodněné osoby –Pracovníci organizací sociálních služeb –Zaměstnavatelé  Oprávnění žadatelé –Nestátní neziskové organizace –Veřejné instituce –Podnikatelské subjekty

24 WWW.OPPA.CZ 24 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Celková alokace –38 748 402 €  Předložené žádosti –1 174 žádostí  Schválené projekty –329 projektů

25 WWW.OPPA.CZ 25 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Podporované aktivity ve výzvách PO2 Výzva 1Výzva 2Výzva 4Výzva 5Výzva 6 Výzva 7 A. Začleňování znevýhodněných osob XXXXX B. Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob, vč. kapacit NNO XX C. Podpora souladu pracovního a soukromého života XXXXX

26 WWW.OPPA.CZ 26 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Struktura příjemců v jednotlivých aktivitách PO2 ABCCelkem Nestátní neziskové organizace 1247049243 Soukromá firma - MSP 1502641 Soukromá firma - ostatní 1023 Veřejný příjemce 843042 Celkem14874107329

27 WWW.OPPA.CZ 27 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Alokace výzev, objem a počet žádostí a počet projektů v PO2 Číslo výzvy Alokace výzvy (mil. Kč) Objem předložených žádostí (mil. Kč) Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici (%) Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Úspěšnost žadatelů (%) IKP- 552x13431 1 1902 0141 0603042910 2 300 900 3001813318 4 110 427 388811923 5 2501 074 4302367431 6 100 182 906370 7150 608 40526910740

28 WWW.OPPA.CZ 28 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Finanční objemy PO2 podle výzev v mil. Kč

29 WWW.OPPA.CZ PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Průměrné hodnoty požadované a přiznané dotace v PO 2 podle výzev v Kč 29 Číslo výzvyPrůměrná dotace v žádostiPrůměrná dotace v projektu IKP42 491 93024 847 108 16 626 2186 644 479 24 973 8214 852 481 45 266 3144 710 948 54 549 7683 939 389 62 021 9781 694 871 72 260 7871 973 911 Celkem4 904 1513 499 144

30 WWW.OPPA.CZ PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Záměr pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení financování z OPPA 30

31 WWW.OPPA.CZ PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Záměr realizovat projekt i bez podpory z OPPA 31

32 WWW.OPPA.CZ PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE Odpovědi na některé evaluační otázky: V případě, že příjemce podpory pokračuje v aktivitách projektu i po skončení financování z OPPA, jaké jsou zdroje financování těchto aktivit?  U ekonomických subjektů nebo příspěvkových organizací se nejčastěji jedná o vlastní zdroje (zdroje z ekonomické činnosti nebo rozpočtu). U NNO jsou to nové dotační tituly, granty, nadační tituly nebo sponzorské dary. Mezi potenciální zdroje pro financování budoucích aktivit patří i připravované dotační tituly z ESIF. Jaký je podíl znevýhodněných osob pokračujících v zaměstnání nebo pokračujících v aktivitách integrujících na trh práce min. 6 měsíců po ukončení podpory z projektu na celkovém počtu úspěšné podpořených?  Jedná se o 90 % úspěšně podpořených. Při posuzování reálného přínosu účasti v projektu uvádí přibližně 1/2, že se jim podařilo najít zaměstnání. Jak velká část znevýhodněných osob, kteří pokračují v zaměstnání nebo v aktivitách integrujících na trh práce min. 6 měsíců po ukončení podpory, vnímá podporu z OPPA za důvod své úspěšnosti?  48 % jednoznačně spojuje svou úspěšnost s účastí v projektu (17 % činí nezaměstnaní a 31 % činí zaměstnaní). Dalších 46 % pak připouští, že díky účasti v projektu se zvýšila jejich šance na nalezení vhodného zaměstnání. 32

33 WWW.OPPA.CZ 33 PO 2: PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE  Plnění indikátorů cílových skupin ve vazbě na Nařízení EK 1828/2006 Název indikátoruPočet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Rozdělení celkem/muži/ženy Celkem25 970 15 893 Muži 8 0344 371 Ženy 17 93611 522 Rozdělení dle znevýhodnění Menšiny 1 296 632 Migranti 1 538945 Zdravotně znevýhodnění 4 0872 333 Ostatní znevýhodněné skupiny 12 2587 855 Rozdělení dle věku Mladí lidé 15-24 let 3 2041 702 Starší pracovníci 55-64 let 2 2151 024

34 WWW.OPPA.CZ 34 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Podporované aktivity –Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ –Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ –Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků –Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně podpory nadaných žáků  Uznatelné cílové skupiny –Žáci a studenti –Pedagogičtí a akademičtí pracovníci –Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém  Oprávnění žadatelé –Školy –Veřejné instituce –Nestátní neziskové organizace

35 WWW.OPPA.CZ 35 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Celková alokace –43 172 133 €  Předložené žádosti –934 žádostí  Schválené projekty –293 projektů

36 WWW.OPPA.CZ 36 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Podporované aktivity ve výzvách PO3 Výzva 0Výzva 1Výzva 2Výzva 3Výzva 4 Výzva 6 A. Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ A. Začleňování znevýhodněných osob XXXXX B. Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků XX C1. Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ XXX C2. Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na VŠ XX D. Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami XXX

37 WWW.OPPA.CZ 37 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Struktura příjemců v jednotlivých výzvách PO3 IKP1 2346 Celkem Nestátní neziskové organizace 155332551 Soukromá firma - MSP 3648930 Soukromá firma - ostatní 140 139 Veřejný příjemce 52934352575203 Celkem548494237112293

38 WWW.OPPA.CZ 38 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Alokace výzev, objem a počet žádostí a počet projektů v PO3 Číslo výzvy Alokace výzvy (mil. Kč) Objem předložených žádostí (mil. Kč) Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici (%) Počet předložených žádostí Počet schválených projektů Úspěšnost žadatelů (%) IKP - 144x7571 1 2801 9707043264815 2 220 9044111904926 3150 4913271144237 4 110 44740610437 36 6253 60624019311258

39 WWW.OPPA.CZ PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Průměrné hodnoty požadované a přiznané dotace v PO 3 podle výzev v Kč 39 Číslo výzvy Průměrná dotace v žádosti Průměrná dotace v projektu IKP 20 644 23016 604 892 1 6 043 7115 701 882 2 4 759 1654 455 231 3 4 304 3133 613 058 4 4 302 7432 734 858 6 3 144 5782 422 612 celkem4 886 5973 751 849

40 WWW.OPPA.CZ 40 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Finanční objemy PO3 podle výzev v mil. Kč

41 WWW.OPPA.CZ PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Záměr pokračovat v aktivitách projektu i po ukončení financování z OPPA 41

42 WWW.OPPA.CZ PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Záměr realizovat projekt i bez podpory z OPPA 42

43 WWW.OPPA.CZ PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Odpovědi na některé evaluační otázky: –V případě, že příjemce podpory pokračuje v aktivitách projektu i po skončení financování z OPPA, jaké jsou zdroje financování těchto aktivit ?  vlastní zdroje, jiné dotace –Jaká byla díky podpoře z OPPA zavedena systémová opatření?  zapojení žáků se SVP do vyučování, nové předměty na SŠ, důraz na přírodovědné a technické předměty na SŠ, e-learning, nové obory na VŠ, propojení VŠ se zaměstnavateli, mezinárodní spolupráce na VŠ –Jaké aktivity byly v této oblasti vyhodnoceny jako nejpřínosnější?  nové pomůcky, spolupráce s odborníky, asistenti pedagoga, mentoring pedagogů –Jaký je podíl pedagogů či akademických pracovníků, kteří ve výuce uplatňují získané poznatky min. 6 měsíců po ukončení realizace projektu?  více než polovina pedagogů či akademických pracovníků uvádí, že poznatky získané účastí v projektu uplatňují při výuce významným způsobem. 43

44 WWW.OPPA.CZ 44 PO 3: MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Plnění indikátorů cílových skupin ve vazbě na Nařízení EK 1828/2006 Název indikátoruPočet podpořených osob Počet úspěšně podpořených osob Rozdělení celkem/muži/ženy Celkem123 228 82 140 Muži 63 73741 936 Ženy 59 49140 204 Rozdělení dle trhu práce Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 109 28271 396 Zaměstnaní 61 54041 864 Rozdělení dle věku Mladí lidé 15-24 let 88 80457 616 Starší pracovníci 55-64 let 1 5231 239

45 DĚKUJEME ZA POZORNOST ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 29/35 111 21 PRAHA 1 WWW.OPPA.CZ


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 7. PROSINCE 2015 EVROPSKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google