Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současná pedagogická diagnostika a její metody Pro potřeby výchovných poradců zpracovala Dagmar Ženková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současná pedagogická diagnostika a její metody Pro potřeby výchovných poradců zpracovala Dagmar Ženková."— Transkript prezentace:

1 Současná pedagogická diagnostika a její metody Pro potřeby výchovných poradců zpracovala Dagmar Ženková

2 Obecný rámec diagnostických kompetencí: Kompetence pedagoga: soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro výkon učitelské profese – pedagogická způsobilost reflektující kvalitu učitele konstrukt charakterizující efektivní jednání učitele v jednotlivých vrstvách činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích

3 Klasifikace učitelských kompetencí (V. Švec,1999): a)kompetence k vyučování a výchově psychopedagogická kompetence komunikativní kompetence diagnostická kompetence b)osobnostní kompetence c)rozvíjející kompetence adaptivní kompetence informační kompetence výzkumná kompetence sebereflektivní kompetence autoregulativní kompetence

4 Diagnostické kompetence pedagoga použití prostředků pedagogické diagnostiky na základě individuálních vývojových zvláštností žáků schopnost identifikovat žáky se SVP a dovednost uzpůsobit výběr učiva a metody vyučování jejich možnostem schopnost rozpoznat sociálně – patologické projevy žáků, znát možnosti prevence a nápravy a umět je zprostředkovat efektivní řešení výchovných problémů

5 Diagnostické kompetence pedagoga analýza ústního, písemného, grafického a dalších učebních výkonů žáka diagnostika žákova pojetí učiva a styl jeho učení práce na zkvalitnění příznivého klimatu třídy, inkluzivních principech a individuálním přístupu k žákům diagnostickými kompetencemi by měl disponovat především TU (znalost životních podmínek žáka, jeho rodinného prostředí a sociální struktury třídy)

6 Tři základní úrovně pedagogické diagnostiky: 1) přirozená diagnostika (odhalování výchovně vzdělávacího problému vedoucí k určité povrchnosti, což může mít pozitivní i negativní dopad – jde o sociální percepci; nutné dát pozor na tzv. „halo – efekt“) 2)pedagogická diagnostika (hodnocení výsledků výuky žáků; základním způsobem hodnocení je porovnávání výkonů žáka s normou většinou formou didaktických testů) 3)autodiagnostika učitele – tzv. reflexivní učitel (vlastní reflexe podílu na procesu a výsledku výchovně-vzdělávacího procesu; učitel si je vědom své odpovědnosti, hodnotí svou výukovou činnost, uvědomuje si možnost korekce, nápravy a identifikuje problém v komunikaci)

7 Diagnostický postup: vstupní hypotéza – konkretizace diagnostické otázky, kterou si klade učitel, žák nebo rodič; odpovědi jsou alternativní, volí se forma postupu volba metody, sběr dat - získávání relevantních informací vhodnou diagnostickou metodou, která je validní a má přiměřenou stabilitu analýza dat - zpracovávaní a třídění informací interpretace dat – hodnocení je cílem analýzy (porozumění vztahu dispozic a vnějších činitelů; následné zhodnocení ve vztahu k diagnostické otázce)

8 Diagnostický postup: syntéza a prognóza - pochopení aktuálního stavu - určení směru vhodného opatření - stanovení vývojové prognózy a cíle, ke kterému chceme dojít závěr -forma doporučení, jehož správnost se ověří až při dalším vývoji -nutné je průběžné vyhodnocování, na jehož základě se stanoví další postupy či opatření; možné je i využívání alternativních metod

9 Metody pedagogické diagnostiky: pozorování - nejběžnější metoda vedená s určitým cílem extrospekce – pozorování jiných introspekce – sebepozorování dotazník - soubor písemně položených otázek lehce vyhodnotitelný, ztrácí autentičnost; vhodné kombinovat s ostatními metodami anamnéza – dosavadní vývoj dítěte (rodinná / osobní)

10 ústní a písemné zkoušky – ústní zkouška je specifická forma rozhovoru; nutné správné kladení otázek; volba takové formy zkoušky, aby žáka předem neznejistila (SPU, porucha pozornosti, duševní choroby atd.) didaktické testy – výsledky učení měří spolehlivě a objektivně, jsou východiskem pro další pedagogický postup sociometrické metody vztahy ve skupinách analýza prací žáků – zjišťujeme nejen osvojení učiva, ale i kvalitu práce učitele

11 analýza pedagogické dokumentace - širší rámec výuky a její vývoj analýza učebnic a učebních pomůcek – volba nejefektivněji použitelných podpůrných materiálů hra - umožňuje sledovat komunikaci, soustředění, motoriku, sociální kontakty, uplatnění fantazie dítěte atd. projekt – komunikační úroveň jednotlivých žáků a míry klíčových kompetencí (kompetence k řešení problému a kompetence sociální a personální) portfolio - odraz osobnosti žáka; pomáhá pochopit, čemu žák dává přednost či jaký učební styl může preferovat

12 Závěr: zvládání pedagogicko-psychologické diagnostiky bude pro učitele stále větší nezbytností její význam bude stále sílit


Stáhnout ppt "Současná pedagogická diagnostika a její metody Pro potřeby výchovných poradců zpracovala Dagmar Ženková."

Podobné prezentace


Reklamy Google