Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum empirických výzkumů Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě 3. září 2015, Opava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum empirických výzkumů Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě 3. září 2015, Opava."— Transkript prezentace:

1 Centrum empirických výzkumů Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě 3. září 2015, Opava

2 Centrum empirických výzkumů Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze – průřez výsledků výzkumu doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. 3. září 2015, Opava

3 Struktura sdělení » předmět výzkumu » respondenti výzkumu » metody a techniky výzkumu » klíčová výzkumná zjištění » výzkumné závěry » doporučení

4 PŘEDMĚT VÝZKUMU Terminologická objasnění: » připravenost pedagogů » sociální vyloučení – sociální znevýhodnění » děti a žáci cílových skupin připravenost pedagogů inkluzepraxe orientace

5 RESPONDENTI VÝZKUMU 1. skupina skupiny dětí a žáků v mentální normě skupiny dětí a žáků s mentálním postižením * skupiny dětí a žáků v mentální subnormě * 2. skupina skupiny dětí a žáků se SVP bez mentálního postižení skupiny dětí a žáků z prostředí sociální exkluze * 3. skupina skupiny dětí a žáků z etnicky většinové společnosti skupiny dětí a žáků z etnicky menšinové společnosti

6 RESPONDENTI VÝZKUMU

7 METODY A TECHNIKY VÝZKUMU » dotazník » 3 výzkumné oblasti » názorová a postojová schémata » kvantitativní strategie ve všech směrech » výzkumné otázky Výzkumné otázky 1. Jaká je orientace pedagogů základních škol v klíčových tématech, zasahujících do konceptu sociální exkluze a edukace? 2.Jaká je (reálná) terénní praxe pedagogů základních škol v edukaci žáků cílových skupin? 3.Jak je vnímaná realizace inkluze u pedagogů základních škol v kontextu žáků cílových skupin?

8 KLÍČOVÁ VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ VO1: Jaká je orientace pedagogů základních škol v klíčových tématech, zasahujících do konceptu sociální exkluze a edukace? » 92 % sociální znevýhodnění a sociální exkluze považují za synonymum » 84 % se domnívá, že v SVL v ČR žijí výhradně Romové » 21 % si myslí, že etnicky menšinová společnost staví vzdělání hodnotově na nízkém stupni » 67 % se domnívá, že žáci se SZn by se měli vzdělávat podle RVP ZV LMP » 96 % se domnívá, že žáci se SZn mají MP » 42 % se domnívá, že žáci v HP by se měli vzdělávat podle RVP ZV LMP

9 KLÍČOVÁ VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ VO2: Jaká je (reálná) terénní praxe pedagogů základních škol v edukaci žáků cílových skupin? » 84 % deklaruje, že se neorientují dobře ve SPP práce s žáky se SVP » 71 % uvádí, že neznají všechny podmínky uvedené v RVP pro vzdělávání žáků se SVP » 87 % udává, že ani jejich kolegové tyto podmínky neznají » 95 % uvádí, že škola pro úspěšné vzdělávání žáků se SZn neuplatňuje všechny podmínky stanovené kurikulem RVP ZV » 94 % deklaruje, že škola pro úspěšné vzdělávání žáků s MP uplatňuje všechny podmínky stanovené kurikulem RVP ZV. » 85 % přiznává, že se neorientují v definovaných vyrovnávacích a podpůrných opatřených pro žáky se SVP

10 KLÍČOVÁ VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ VO2: Jaká je (reálná) terénní praxe pedagogů základních škol v edukaci žáků cílových skupin? » 87 % nehodnotí spolupráci školy se školským poradenským zařízením jako funkční » 82 % nehodnotí spolupráci školského poradenského zařízení se školou jako funkční » 74 % udává, že k RŽ v procesu školní edukace je vhodné přistupovat frontálně » 87 % konstatuje, že k žákům s MP v procesu školní edukace je vhodné přistupovat frontálně » 28 % absolvovali kurz, resp. kurzy v rámci systému DVPP » 11 % …že jejich kolegové absolvovali kurz, resp. kurzy v rámci systému DVPP

11 KLÍČOVÁ VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ VO3: Jak je vnímaná realizace inkluze u pedagogů základních škol v kontextu žáků cílových skupin? » 57 % se domnívá, že společné vzdělávání žáků CS s ostatními žáky narušuje sociální klima třídního kolektivu » 60 % udává, že žáci CS ve společném vzdělávání ostatními žáky nejsou přijímaní rovnocenně » 67 % deklaruje, že žáci většinové společnosti odmítají spolupracovat s RŽ » 43 % deklaruje, že přítomnost žáka se SZn ve společném vzdělávání je obohacením pro všechny žáky » 50% je toho názoru, že přítomnost žáka s MP ve společném vzdělávání je obohacením pro všechny žáky. » 77 % se považuje za zastánce společného vzdělávání žáků s MP s intaktními žáky. » 62 % nepovažuje své kolegy za zastánce společného vzdělávání žáků s MP s intaktními žáky.

12 VÝZKUMNÉ ZÁVĚRY VO1: Jaká je orientace pedagogů základních škol v klíčových tématech, zasahujících do konceptu sociální exkluze a edukace? -dostatečně se neorientují v klíčových tématech, zasahujících do procesů školní edukace -nezohledňují (S)P teorii a aktuální platné trendy v oblasti inkluze -u žáků se SZn a v HP spíše preferují mimo hlavní proud -téměř všichni si myslí, že žáci se SZn mají MP -sociální exkluzí spojují s romskou etnicitou, což může ve své podstatě směřovat k problému etnicky laděné stereotypizace -osobní pedagogická či zprostředkovaná pedagogická zkušenost, případně jejich subjektivní názorové a postojové schéma dotýkající se vzdělávání etnicky romských žáků z prostředí sociální exkluze, ohraničuje (tj. limituje) jejich vlastní pedagogický přístup

13 VÝZKUMNÉ ZÁVĚRY VO2: Jaká je (reálná) terénní praxe pedagogů základních škol v edukaci žáků cílových skupin? -neor i entují se ve SPP -sami deklarují, že nejsou dostatečně připravení pro pedagogickou práci s dětmi a žáky se SVP -podmínky vzdělávání (v legis a v kurikulu) neznají v plném rozsahu -uvědomují si, že tyto rezervy mají i kolegové -Škola jako VVI z hlediska připravenosti k edukaci CS není dostatečně připravená a neuplatňuje všechny explicitně definované podmínky pro úspěšné vzdělávání SZn a MP -o vzájemné spolupráci Š a ŠPZ si nemyslí, že je suficientně funkční -deklarují, že k RŽ v procesu školní edukace je vhodné přistupovat frontálně -to samé si myslí o žácích s MP -účast na dalším vzdělávání je dosti nízká, ač je velmi žádoucí

14 VÝZKUMNÉ ZÁVĚRY VO3: Jak je vnímaná realizace inkluze u pedagogů základních škol v kontextu žáků cílových skupin? -pohled pedagoga na inkluzi tedy determinuje to, jak vlastní heterogenita třídního kolektivu mezi žáky je vnímaná a jakou podobu má jejich sociální koheze -jen málo pedagogů považuje přítomnost žáka se SZn ve společném vzdělávání obohacením pro všechny žáky -polovina si myslí, že přítomnost žáka s MP ve společném vzdělávání je také pro všechny žáky obohacením a stejně tak uvádí, že společné vzdělávání všech žáků CS s ostatními žáky narušuje sociální klima třídního kolektivu -vysoký počet pedagogů deklaruje, že žáci většinové společnosti odmítají spolupracovat s RŽ -velká část se přitom považuje za zastánce společného vzdělávání žáků s MP s intaktními žáky, -své kolegy na pracovišti považují za zastánce typu společného vzdělávání o něco méně

15 VÝZKUMNÝ ZÁVĚR Vlastní subjektivně vnímaná připravenost pedagogů k edukaci dětí a žáků cílových skupin je významně insuficientní.

16 VÝZKUMNÁ DOPORUČENÍ » Do pregraduální přípravy PP v rámci PPZ cíleně zanést témata, dotýkající se problematiky sociální exkluze a inkluze v nejširším a v nejužším slova smyslu. » V rámci PPZ v pregraduální přípravě budoucích pedagogů (mimo speciální pedagogy, tj. zejména studijní obory učitelského směru) provést analýzu obsahů sylabů (popisů) předmětů zaměřených na základy speciální pedagogiky.

17 VÝZKUMNÁ DOPORUČENÍ » V pregraduální přípravě budoucích učitelů cíleně věnovat dostatek prostoru tématu multikulturní výchova s důrazem na pedagogickou práci s dětmi a žáky z různých etnických skupin, nikoliv pouze multikulturním aspektům společnosti v širším slova smyslu. » Nastavit koordinovaný a systematicky efektivně koncipovaný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

18 VÝZKUMNÁ DOPORUČENÍ » Zajistit koordinovanou a systémově efektivní spolupráci mezi školou a školským poradenským zařízením a podpořit školní poradenské pracoviště. » Školy jako výchovně – vzdělávací instituce by měly všechny žáky vést k přijímání jejich vlastní heterogenity (heterogenity vlastních třídních kolektivů).

19 Děkuji Vám za pozornost. Martin.Kaleja@fvp.slu.cz


Stáhnout ppt "Centrum empirických výzkumů Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě 3. září 2015, Opava."

Podobné prezentace


Reklamy Google