Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluze Inkluze je takový systém základního vzdělávání, který umožňuje všem dětem navštěvovat běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluze Inkluze je takový systém základního vzdělávání, který umožňuje všem dětem navštěvovat běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště."— Transkript prezentace:

1 Inkluze Inkluze je takový systém základního vzdělávání, který umožňuje všem dětem navštěvovat běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště. Cílem inkluze je zajistit optimální podmínky pro sociální i kognitivní rozvoj všech žáků a podpořit vzdělávací úspěšnost všech žáků vzhledem k jejich individuálním možnostem Inkluze není stav, ale proces

2 Integrace Integrace bývá definována jako oboustranný psychosociální proces sbližování minority znevýhodněných a majority intaktních

3 Nejlepší zájem dítěte Ačkoliv je ve vyhlášce s tímto pojmem často operováno, není vůbec uveden ve školském zákoně a není definován jeho obsah Tato situace představuje dle našeho mínění značný problém, který se týká různorodého výkladu jednotlivých postupů a opatření

4 Podpůrná opatření Přehled podpůrných opatření v příloze vyhlášky se člení na dvě části. Část A popisuje jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich obsah Část B obsahuje výčet speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek.

5 Podpůrná opatření podpůrná opatření, která vymezují metody výuky, organizaci výuky a hodnocení žáka u vyšších stupňů podpůrných opatření vždy zahrnují současně obsah nižších stupňů podpůrných opatření.

6 Podpůrná opatření Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

7 Podpůrná opatření Druhy podpůrných opatření pak odpovídají specifickým vzdělávacím potřebám žáka, s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání (od předškolního až k vyššímu odbornému vzdělávání) Adekvátně tomu se navrhují také formy vzdělávání žáka, které vždy zohledňují i požadavky na organizaci vzdělávání žáka v kontextu jeho speciálních vzdělávacích potřeb

8 Podpůrná opatření Podpůrná opatření spočívají: – v poradenské podpoře školou a ŠPZ, – v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, – v úpravě podmínek přijímání a ukončování vzdělávání, – ve využití kompenzačních pomůcek, – v úpravě očekávaných výstupů ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

9 – ve využití asistenta pedagoga, – ve využití dalšího pedagogického pracovníka, – v poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených,

10 Podpůrná opatření K jejich zavedení je nutný předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka (od II. stupně výš)

11 Podpůrná opatření Podpůrná opatření ke vzdělávání žáků lze nově uplatňovat také pro vzdělávání žáka ve školských zařízeních – školní družina, školní klub……

12 Podpůrná opatření Podpůrná opatření v sobě zahrnují princip normované finanční náročnosti (od 2. stupně) Jsou členěna na pět stupňů podpory Výběr podpůrných opatření musí respektovat nejen nejlepší zájem žáka, ale musí současně respektovat i pravidla účelnosti a hospodárnosti zvolených opatření. Z těchto důvodů je umožněno volit jak stupeň podpůrného opatření, tak také jeho možnou kombinaci s případně vyšším nebo naopak nižším stupněm podpůrných opatření.

13 Podpůrná opatření Podpůrná opatření 1. stupně – žáci mají ve vzdělávání řadu drobných obtíží, které mohou mít významný dopad na průběh vzdělávání, pokud pedagogové s touto skutečností nepracují včas Podrobněji se vrátíme v dalším příspěvku

14 Podpůrná opatření Podpůrná opatření druhého stupně – charakter vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje využívání individuálního přístupu, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případného opatření v podobě IVP – nutnost doporučení školským poradenským zařízením – jde o opatření s normovanou finanční náročností

15 Podpůrná opatření – nepředpokládá se zde úprava očekávaných výstupů vzdělávání – z oblasti klientů poradny sem budou s velkou pravděpodobností patřit žáci, kteří jsou v současné době integrováni, či zařazeni do skupiny zdravotně či sociálně znevýhodněných a nemají doporučenou asistenční službu žáci nadaní žáci s opožděným vývojem

16 Podpůrná opatření Podpůrná opatření třetího stupně – charakter speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě ŠVP, v hodnocení žáka – vychází se z vyhodnocení uplatnění nižšího stupně – v odůvodněných případech úpravy obsahů vzdělávání a výstupů (žáci s diagnostikovaným LMP)

17 Podpůrná opatření – nutnost doporučení školským poradenským zařízením – jde o opatření s normovanou finanční náročností – výčet možných podpůrných opatření obsahuje kromě jiného možnost využití asistenta pedagoga, i přeřazení žáka do speciální třídy – z oblasti klientů poradny sem budou s velkou pravděpodobností patřit Žáci, kteří jsou v současné době integrováni pro závažné poruchy chování a mají asistenta pedagoga

18 Podpůrná opatření Podpůrná opatření čtvrtého stupně – charakter SVP vyžaduje významné úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání a úpravy výstupů – nutnost doporučení školským poradenským zařízením (většinou SPC) – jde o opatření s normovanou finanční náročností

19 Podpůrná opatření Podpůrná opatření pátého stupně – vzdělávací potřeby žáka vyžadují nejvyšší míru přizpůsobené organizace, průběhu a obsahu vzdělávání – tento stupeň je určen žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení, často souběžným postižením více vadami, což vyžaduje kromě jiného zásadní úpravu pracovního prostředí

20 Písemné výstupy z poradenské služby u dětí se SVP Zpráva Doporučení

21 Zpráva Zpráva je určena především zákonným zástupcům, či zletilému klientovi Je zpracovávána do 30 dnů od ukončení posuzování SVP Struktura zprávy je určena přílohou vyhlášky 27/2016 (chybí oddíl, který by se věnoval doporučení dítěti a rodičům pro domácí přípravu!) Rodiči bude zpráva vydána po předchozím projednání jejího obsahu, a podepsání, součástí informace bude i seznámení s doporučením

22 Doporučení Vyhotovuje se za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se SVP Škola ho obdrží přímo od ŠPZ Vychází ze závěrů vyšetření a z případného posouzení podstatných skutečností ke stanovení podpůrných opatření jiným odborníkem

23 Doporučení Podstatnou je skutečnost, že navrhovaná podpůrná opatření poradenským pracovníkem musí být předem projednána nejen se zákonným zástupcem, ale i školou (mělo by dojít k vzájemné dohodě a řešení, které sleduje nejen potřeby žáka, ale i hospodárnost)

24 Děkuji za pozornost

25 Proces tvorby podpůrných opatření II. až V. stupně pro konkrétní dítě žádost vyšetření (diagnostický proces) první návrh podpůrných opatření II. až V. stupně kompletace dalších podkladů z jiných pracovišť informace ze školy (situace ve třídě, již uplatňovaná PO, další možnosti školy, posouzení navrhovaných PO)

26 vyhodnocení všech shromážděných informací zpracování Zprávy a Doporučení další jednání s rodičem – sjednání informovaného souhlasu se Zprávou a seznámení s Doporučením předání Zprávy a Doporučení rodičům předání Doporučení škole škola sjedná informovaný souhlas s Doporučením


Stáhnout ppt "Inkluze Inkluze je takový systém základního vzdělávání, který umožňuje všem dětem navštěvovat běžné základní školy, ideálně v lokalitě jejich bydliště."

Podobné prezentace


Reklamy Google