Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro seminář učitelů a školení trenérů IV. třídy zpracoval Miroslav Hurta 2013 Vedení šachového kroužku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro seminář učitelů a školení trenérů IV. třídy zpracoval Miroslav Hurta 2013 Vedení šachového kroužku."— Transkript prezentace:

1 Pro seminář učitelů a školení trenérů IV. třídy zpracoval Miroslav Hurta 2013 Vedení šachového kroužku

2 Pedagogika jako vědecká disciplína (pojem, využití, význam) Termín pedagogika - pochází z antického Řecka - paidagógos - později paedagogus Termín pedagogika - pochází z antického Řecka - paidagógos - později paedagogus Definice 1-Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života a společnosti. Definice 1-Věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života a společnosti. Definice 2-Pedagogika je věda o permanentní výchově Definice 2-Pedagogika je věda o permanentní výchově Zahrnuje teorii i praxi Zahrnuje teorii i praxi Předmětem pedagogiky je výchova Předmětem pedagogiky je výchova Význam pedagogiky - teoretický (odhalení zákonitostí výchovy) a praktický (podněty pro edukační aktivity) Význam pedagogiky - teoretický (odhalení zákonitostí výchovy) a praktický (podněty pro edukační aktivity) Dělení pedagogiky dle obsahové náplně – podle obsahu zkoumání, podle věku, podle fází společenského vývoje, podle oblastí aplikace a speciálně pedagogické disciplíny Dělení pedagogiky dle obsahové náplně – podle obsahu zkoumání, podle věku, podle fází společenského vývoje, podle oblastí aplikace a speciálně pedagogické disciplíny

3 Předmět pedagogiky - výchova Předmětem pedagogiky je výchova = záměrné působení na rozvoj jedince začínající v rodině a postupně se stávající záležitostí profesionálních pedagogických pracovníků Předmětem pedagogiky je výchova = záměrné působení na rozvoj jedince začínající v rodině a postupně se stávající záležitostí profesionálních pedagogických pracovníků Pedagogika věda o permanentní výchově Pedagogika věda o permanentní výchově Výchova jak normálních jedinců, tak i výchova jedinců postižených Výchova jak normálních jedinců, tak i výchova jedinců postižených Šest sfér aplikací pedagogických poznatků - v oblasti školství, v oblasti mimoškolního vzdělávání, v oblasti ekonomického rozhodování, v oblasti sociální politiky, v oblasti pomáhajících profesí a v oblasti samotné vědy Šest sfér aplikací pedagogických poznatků - v oblasti školství, v oblasti mimoškolního vzdělávání, v oblasti ekonomického rozhodování, v oblasti sociální politiky, v oblasti pomáhajících profesí a v oblasti samotné vědy Důležité je skloubení teorie s praxí Důležité je skloubení teorie s praxí

4 Vychovávaný jedinec Cílem VVP je plný a mnohostranný rozvoj osobnosti jedince Cílem VVP je plný a mnohostranný rozvoj osobnosti jedince Předpoklady jedince Předpoklady jedince fyzické - celková tělesná zdatnost a zdraví, citlivost smyslových orgánů psychické - schopnosti a nadání pro určitou činnost; vlohy jsou základem rozvoje schopností Jedince ovlivňují - sociální situace (sociální vazby mohou vzdělávání a výchovu motivovat pozitivně, ale i zasahovat rušivě) a dosavadní vzdělanostní úroveň (dosavadní vědomosti, dovednosti, návyky i postoje, zájmy a potřeby jsou na úrovni žádoucí z hlediska další výchovně-vzdělávací činnosti) Jedince ovlivňují - sociální situace (sociální vazby mohou vzdělávání a výchovu motivovat pozitivně, ale i zasahovat rušivě) a dosavadní vzdělanostní úroveň (dosavadní vědomosti, dovednosti, návyky i postoje, zájmy a potřeby jsou na úrovni žádoucí z hlediska další výchovně-vzdělávací činnosti) Výchova z hlediska interakce a druhů Výchova z hlediska interakce a druhů vztahvýchova pedagog → vychovávaný jedinec =autoritativní pedagog ← vychovávaný jedinec =submisivní (pedocentrická) pedagog ↔ vychovávaný jedinec =kooperativní (spolupracující)

5 Pedagogické principy Nejobecnější požadavky (normy) optimalizující výchovně-vzdělávací činnost; výchovně- vzdělávací zásady 1. Princip cílevědomosti - jasně stanovit konečné i dílčí cíle, dostatečně je zdůvodnit a objasnit 2. Princip soustavnosti - výchovné podněty uspořádány do systému umožňujícího osvojování v logickém pořádku 3. Princip aktivnosti - samostatná činnost jedince preferována, aktivizovat poznávací, citové a volní procesy 4. Princip názornosti - vycházet ze smyslového nazírání předmětů a jevů skutečnosti a z jejich obrazů, opírat se o dosavadní představy a zkušenosti vychovávaného jedince 5. Princip uvědomělosti - učivo se ve vědomí má odrážet ve formě jasných představ přesných pojmů, soudů a úsudků 6. Princip trvalosti - jednou osvojené vědomosti, dovednosti a zájmy se stanou trvalým majetkem jedince 7. Princip přiměřenosti - obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s věkovou vyspělostí a dosavadní úrovní jedince 8. Princip emocionálnosti - probouzet adekvátní citové prožitky vychovávaného jedince, opírat se o tyto prožitky, udržovat trvale radostnou tvůrčí atmosféru 9. Princip jednotnosti výchovného působení - jednota v požadavcích i přístupech všech učitelů a vychovatelů

6 Předmět didaktiky Didaktika – umění vyučovat J.A.Komenský (1592-1670) – Didaktika velká (1657)) J.A.Komenský (1592-1670) – Didaktika velká (1657)) Didaktiku vymezujeme jako teorii vzdělávání a vyučování.

7 Materiální vybavení kroužku

8 Šachové soupravy, šachové hodiny, nástěnná šachovnice; Šachové soupravy, šachové hodiny, nástěnná šachovnice; Pravidla šachu, šachové knížky a učebnice, pracovní sešity; Pravidla šachu, šachové knížky a učebnice, pracovní sešity; Počítačové šachové programy (Fritz, Chessmaster), losovací program. Počítačové šachové programy (Fritz, Chessmaster), losovací program.

9 Cíl trenéra Soustředit se na 1-2 talentované děti se záměrem udělat z nich „šachové hvězdy”, zbytek skupiny je ponechán sám sobě a postupně se mu šachy znechutí Soustředit se na 1-2 talentované děti se záměrem udělat z nich „šachové hvězdy”, zbytek skupiny je ponechán sám sobě a postupně se mu šachy znechutí (proč mám hrát šachy, když stejně nebudu velmistrem) ŠPATNĚ Naučit co nejvíce dětí základům šachový hry, získat jejich zájem a působit pozitivně na jejich všestranný harmonický rozvoj osobnosti. Naučit co nejvíce dětí základům šachový hry, získat jejich zájem a působit pozitivně na jejich všestranný harmonický rozvoj osobnosti. Motivační složka (tj. pod- chycení zájmu dětí o šach) je u trenéra začátečníků na prvním místě! Motivační složka (tj. pod- chycení zájmu dětí o šach) je u trenéra začátečníků na prvním místě! (nemusím být velmistrem, ale můžu mít rád šachy) DOBŘE

10 Hlavní zásady výuky šachové hry dětí v mladším školním věku Čím mladší děti, tím více je nutno uskutečňovat výuku zábavnou formou. Čím mladší děti, tím více je nutno uskutečňovat výuku zábavnou formou. Čím mladší děti, tím více je nutno věnovat pozornost úrovni jazykového projevu trenéra (vyhnout se složitým metaforám, složitým souvětím, abstraktním pojmům). Čím mladší děti, tím více je nutno věnovat pozornost úrovni jazykového projevu trenéra (vyhnout se složitým metaforám, složitým souvětím, abstraktním pojmům). Na druhou stranu projev trenéra nesmí být infantilní a musí být věcně správný (tedy ne „králíček”, ale „král”, ne „věžka”, ale „věž” apod.). Na druhou stranu projev trenéra nesmí být infantilní a musí být věcně správný (tedy ne „králíček”, ale „král”, ne „věžka”, ale „věž” apod.). Používat různé metody a formy práce (jedné činnosti se věnovat maxim. 15 minut). Používat různé metody a formy práce (jedné činnosti se věnovat maxim. 15 minut). Co možná nejčastěji opakovat a upevňovat probranou látku. Co možná nejčastěji opakovat a upevňovat probranou látku.

11 Nespěchat s výukou. Nespěchat s výukou. Při probírání nové látky se soustředit pouze na jedno téma (zásada v jedné lekci se probírá pouze Při probírání nové látky se soustředit pouze na jedno téma (zásada v jedné lekci se probírá pouze jedna figura; jedna figura; jeden matovací způsob; jeden matovací způsob; jeden taktický motiv apod.). jeden taktický motiv apod.). Kvůli střídání metod práce zařadit i volnější prvky: rébusy, křížovky, kvízy, písničky apod. Kvůli střídání metod práce zařadit i volnější prvky: rébusy, křížovky, kvízy, písničky apod. Používat mnemotechnické pomůcky (říkanky, básničky apod.). Používat mnemotechnické pomůcky (říkanky, básničky apod.). Povzbuzovat dívky (je jich v šachu málo). Povzbuzovat dívky (je jich v šachu málo). Vyprávět šachové pohádky, úsměvné příhody ze šachové historie, šachové vtipy, zajímavosti z právě probíhajících turnajů, používat veselé šachové obrázky a pohlednice apod. (vzbuzení zájmu o šach). Vyprávět šachové pohádky, úsměvné příhody ze šachové historie, šachové vtipy, zajímavosti z právě probíhajících turnajů, používat veselé šachové obrázky a pohlednice apod. (vzbuzení zájmu o šach). Navázat a udržovat kontakt s rodiči dětí. Navázat a udržovat kontakt s rodiči dětí. Rozvážně plánovat domácí úkoly. Rozvážně plánovat domácí úkoly.

12 Struktura „klasické” tréninkové lekce Úvod (kontrola docházky, kontrola domácích úkolů) Úvod (kontrola docházky, kontrola domácích úkolů) Opakování probrané látky Opakování probrané látky Výklad nové látky: Výklad nové látky: Motivace (úvod k látce – šachovou historkou, pohádkou atd.). Motivace (úvod k látce – šachovou historkou, pohádkou atd.). Výklad látky Výklad látky Praktické cvičení ve dvojicích/individuálně na šachovnici Praktické cvičení ve dvojicích/individuálně na šachovnici Písemné cvičení (řešení diagramů – na papíře, na počítači, v pracovním sešitě – dle podmínek a materiálního vybavení) Písemné cvičení (řešení diagramů – na papíře, na počítači, v pracovním sešitě – dle podmínek a materiálního vybavení) U malých dětí přidáme básničku/písničku a omalovánku U malých dětí přidáme básničku/písničku a omalovánku Zadání domácího úkolu Zadání domácího úkolu Závěr a shrnutí. Závěr a shrnutí.

13 Přemýšlení nad tahem 1. Čím můj protivník hrozí? 2. Není jeho tah chybou? 3. Jaký tah je z mé strany nejsilnější? 4. Co na můj tah odpoví?

14 Obecné zásady zahájení a) boj o střed - obsazení centra pěšci (bílý se snaží svými pěšci obsadil pole e4 a d4, černý e5 a d5), protože kdo ovládá střed, ovládá většinou celou šachovnici! b) vývin figur - obvykle vyvíjíme nejprve střelce a jezdce, později věže a většinou až naposledy dámu; c) zajištění bezpečnosti krále - král by měl být dopraven na bezpečné místo (pomocí rošády) co nejdříve!

15 Taktika Dvojí úder Dvojí úder Vidlička Vidlička Vazba Vazba Vazba absolutní Vazba absolutní Vazba relativní Vazba relativní Mat na poslední řadě Mat na poslední řadě Kombinace na zavlečení figury a blokádu pole Kombinace na zavlečení figury a blokádu pole Kombinace na odvlečení figury a uvolnění pole (linie) Kombinace na odvlečení figury a uvolnění pole (linie) Kombinace na rozrušení obrany Kombinace na rozrušení obrany Kombinace na překrytí a dobytí pole Kombinace na překrytí a dobytí pole

16 Koncovky Pěšcové koncovky: Pěšcové koncovky: Pravidlo čtverce Pravidlo čtverce Kritická pole Kritická pole Opozice Opozice Klíčová pole Klíčová pole Průlom Průlom Uplatnění pěšcové převahy Uplatnění pěšcové převahy Vzdálený a volný pěšec Vzdálený a volný pěšec Dáma proti pěšci na předposlední řadě Dáma proti pěšci na předposlední řadě Věžové koncovky Věžové koncovky Postavení mostu Postavení mostu Obrana na šesté (třetí) řadě Obrana na šesté (třetí) řadě Základní principy věžových koncovek Základní principy věžových koncovek Střelec proti jezdci v koncovce Střelec proti jezdci v koncovce Střelcové koncovky Střelcové koncovky Koncovky stejnobarevných střelců Koncovky stejnobarevných střelců Koncovky nestejnobarevných střelců Koncovky nestejnobarevných střelců

17 Použitá literatura a informační zdroje: Hurta, Miroslav: Rukověť trenéra šachu http://szachywszkole.pzszach.pl/files/metodyka-nauczania-gry-w-szachy.ppt http://www.ped.muni.cz/wedu/Body/Stud_mat/DUP1/uvod_do_pedagogiky.ppt http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-179-version1-StudijMaterOborovaDidakt.ppt http://www.chess.cz/www/assets/files/mladez/metodika/Zakladni_vycvik_zacatecniku.pdf


Stáhnout ppt "Pro seminář učitelů a školení trenérů IV. třídy zpracoval Miroslav Hurta 2013 Vedení šachového kroužku."

Podobné prezentace


Reklamy Google