Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantový projekt INKLUSIVNÍ ŠKOLA Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Rovné příležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantový projekt INKLUSIVNÍ ŠKOLA Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Rovné příležitosti."— Transkript prezentace:

1 Grantový projekt INKLUSIVNÍ ŠKOLA Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Rovné příležitosti ve vzdělávání Příjemce podpory: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

2 Financování projektu: projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Finanční podpora: 5 868 928,60 Kč Doba trvání projektu: 1. listopad 2009 – 30. červen 2012

3 Často používané pojmy

4 Inklusivní škola škola, která realizuje inklusivní vzdělávání inklusivní vzdělávání = společné vzdělávání žáků s postižením i bez postižení

5 Rovné příležitosti ve vzdělávání rovné příležitosti vzdělávací možnosti žáka bez handicapu podpora vzdělávací možnosti žáka s handicapem

6 Bariéry bránící rovným příležitostem ve vzdělávání bariéry nevhodné technické podmínky nedostatečné materiální zabezpečení nedostatečná profesní úroveň pedagogů nepřijetí filosofie „rovných příležitostí“ pedagogy

7 Další pojmy: Monitorovací indikátory závazné výstupy projektu – počet nově vytvořených metodických materiálů, počet osob podpořených v rámci projektu, počet osob poskytujících služby Monitorovací zprávy příjemce podpory je povinen v průběhu realizace projektu sledovat naplňování monitorovacích indikátorů a vykazovat je v pravidelných čtvrtletních zprávách o realizaci projektu a dále na konci realizace v závěrečné zprávě Logolink příjemce podpory je povinen označit předepsanými logy každý dokument či materiál vztahující se k projektu, místnosti a kanceláře, kde je projekt realizován, zařízení zakoupené z prostředků ESF

8 Cíl projektu vytvoření podmínek pro budování inklusivního školního prostředí pro společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich zlepšení rovných příležitostí ve vzdělávání osob se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním v běžné základní škole omezení rizika sociálního vyloučení handicapovaných dětí a žáků, zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání a posílení jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu práce

9 Cílová skupina projektu Projektové aktivity jsou změřeny na 2 cílové skupiny: primárně na cílovou skupinu dětí a žáků doplňkově na cílovou skupinu pedagogů

10 Cílová skupina dětí a žáků 1.1 všichni žáci Projekt řeší rozvoj osobnostně sociálních kompetencí cílové podskupiny a včasné rozpoznání ohrožení rizikovými jevy. Monitorovací indikátory: 120 žáků tříd A, B, C 1.2 žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění Projektové aktivity zaměřeny na přizpůsobení forem a metod výuky individuálním vzdělávacím možnostem a potřebám žáků a zlepšení podmínek pro vzdělávání. Monitorovací indikátory: 50 žáků tříd A, B, C

11 1.3 žáci zdravotně postižení Projekt řeší specifické potřeby žáků v oblasti rehabilitačních a fyzioterapeutických programů. Monitorovací indikátory: 30 žáků tříd E a D 1.4 děti přípravné třídy Projektové aktivity zajišťují přípravu dětí ohrožených sociálním vyloučením na zahájení povinné školní docházky v hlavním vzdělávacím proudu. Monitorovací indikátory: 30 dětí přípravné třídy

12 Cílová skupina pedagogů Pedagogové: učitelé vychovatelé asistenti pedagoga Projektové aktivity zaměřeny na zvýšení kompetencí pedagogů k odstraňování bariér rovného přístupu ke vzdělání a k realizaci inkluzívního prostředí prostřednictvím: dalšího vzdělávání týmové tvorby metodických materiálů a inovovaných vzdělávacích programů Monitorovací indikátory: 35 pedagogů

13 Řídící a realizační tým Řídící tým Manažer projektu:J. Svobodová Koordinátor projektu:P. Glajc, D. Humlíčková, J. Nečadová Finanční manažer:L. Bukáčková Odborný administrativní asistent: J. Šikulová Realizační tým Odborný pracovník: učitelé tvorba metodických materiálů a inovovaných vzdělávacích programů a jejich ověřování formou přímé práce se žáky lektor vzdělávání pedagogů Odborný asistent: asistenti pedagoga asistence v integrovaných třídách a v přípravné třídě

14 Klíčové projektové aktivity 1.uplatňování a zlepšování organizačních forem a metod výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání 2. zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělávání 3.rozšíření nabídky speciálně pedagogických a asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 4.vybudování "záchytné sítě" pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání

15 Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem a metod výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání

16 Činnosti: 1.1 Týmová tvorba a ověřování specializovaného vzdělávacího programu specializovaný vzdělávací program bude vytvořen pro vzdělávací oblasti Jazyk a komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda - fyzika, chemie koncepce programu spočívá v přizpůsobení metod a forem výuky speciálním vzdělávacím potřebám žáků při zachování synergie se vzděláváním žáků běžné populace v integrované třídě ověřování bude probíhat: v rámci projektu formou skupinové výuky (ve 3 skupinách v celkovém počtu 35 vyučovacích hodinách týdně) mimo projekt ve třídách C a v běžných třídách, ve kterých jsou vzděláváni individuálně integrovaní žáci výuka dle programu umožní naplňovat koncepční strategii inkluzívního vzdělávání žáků se SVP a žáků bez postižení v integrovaných třídách

17 Realizační tým: všichni učitelé 1.stupně učitelé 2. stupně s aprobací ČJ, AJ, M, F a CH počet realizátorů – 12 osob Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – uplatňování a zlepšování organizačních metod a forem výuky Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti pracovní smlouva Výstup činnosti: specializovaný vzdělávací program využívaný v integrovaných třídách při skupinové výuce a ve třídách zřízených pro žáky s SPU Cílová skupina: žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění (včetně žáků se sníženým intelektem) počet podpořených osob: 30 Technické zázemí: nákup 15 PC sestav pro práci se žáky se SVP

18 1.2 Týmová tvorba a ověřování vzdělávacího programu pro výuku nepovinného předmětu Osobnostně sociální výchova vzdělávací program pro výuku nepovinného předmětu Osobnostně sociální výchova bude vytvořen pro výuku v běžných nebo integrovaných třídách 1. stupně a pro výuku volitelného předmětu Osobnostně sociální výchova na 2. stupni ověřování bude probíhat v 6 skupinách ( 5 skupin na 1.stupni, 1 skupina na 2.stupni) v celkovém rozsahu 6 hodin týdně cílem činnosti je rozvoj osobnostně sociálních kompetencí žáků a zároveň včasná depistáž ohrožení rizikovými jevy

19 Realizační tým: všichni učitelé 1.stupně učitel 2. stupně – metodik prevence počet realizátorů – 6 osob Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – uplatňování a zlepšování organizačních metod a forem výuky Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti Výstup činnosti: vzdělávací program pro výuku nepovinného předmětu Osobnostně sociální výchova v běžných nebo integrovaných třídách 1. stupně a pro výuku volitelného předmětu Osobnostně sociální výchova na 2. stupni Cílová skupina: všichni žáci – 1.stupeň, žáci ohrožení rizikovým jednáním – 2.stupeň počet podpořených osob: 120

20 1.3 Týmová tvorba a ověřování dílčího vzdělávacího programu pro výuku žáků se zdravotním postižením ve specifickém prostoru SNOEZELEN dílčí vzdělávací program bude vytvořen pro výuku žáků se zdravotním postižením ve specifickém prostoru SNOEZELEN týmová tvorba programu bude realizována pedagogy vzdělávající žáky ve třídách E v celkovém rozsahu 10 hodin měsíčně ověřování programu bude realizováno v rámci výuky ve speciálních třídách E dílčí vzdělávací program bude vytvářen v těsné synergii s individuálními vzdělávacími možnostmi a potřebami zdravotně postižených žáků

21 Realizační tým: všichni učitelé speciálních tříd E počet realizátorů – 6 osob Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – uplatňování a zlepšování organizačních metod a forem výuky Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti Výstup činnosti: dílčí vzdělávací program pro žáky se zdravotním postižením ve specifickém prostoru SNOEZELEN Cílová skupina: žáci zdravotně postižení počet podpořených osob: 30 Technické zázemí: nákup specifického zařízení SNOEZELEN

22 Klíčová aktivita 2 Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání

23 Činnosti: 2.1 Společné vzdělávání pedagogického sboru Oblasti vzdělávání: speciálně pedagogické postupy a metody práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami osvěta inklusivního vzdělávání práce se sociálně znevýhodněnými žáky a žáky s poruchami chování Cíl společného vzdělávání: rozvoj profesní úrovně pedagogického sboru ve specifických podmínkách školy vytváření kompetencí pedagogů k týmové práci

24 Realizační tým: lektoři počet realizátorů – 3 osoby aktivita bude dále zajištěna nákupem služeb Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – lektor Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti Výstup činnosti: zvýšení profesní úrovně pedagogů Cílová skupina: pedagogové – učitelé + vychovatelé + asistenti pedagoga počet podpořených osob: 35

25 2.1 Individuální vzdělávání pedagogických pracovníků Oblasti vzdělávání: rehabilitační programy fyzioterapeutické programy Cíl individuálního vzdělávání: rozvoj profesní úrovně pedagogů, kteří se přednostně věnují žákům s těžkým a středním mentálním postižením, kombinovanými vadami a autistickým postižením

26 Realizační tým: aktivita bude zajištěna nákupem služeb Výstup činnosti: zvýšení profesní úrovně pedagogů Cílová skupina: pedagogové s profilací pro práci s těžce zdravotně postiženými žáky počet podpořených osob: 5

27 Klíčová aktivita 3 Rozšíření nabídky speciálně pedagogických a asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

28 Činnosti: 3.1 Zkvalitnění služeb přípravné třídy Aktivity ve škole: pedagogická asistence logopedická péče v rozsahu 5 hodin týdně tvorba a ověřování metodického materiálu „Metoda dobrého startu pro práci s dětmi v přípravné třídě v rozsahu 3,5 hodiny měsíčně Rozšiřující aktivity realizované mimo školu: kurz dramatické výchovy – návštěva dětských dramatických představení v rámci DDP kurz předplavecké přípravy

29 Realizační tým: učitel – logoped učitel – Metoda dobrého startu asistent pedagoga počet realizátorů – 3 osoby Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – speciálně pedagogické služby odborný asistent Pracovně právní vztahy: pracovní smlouva – učitel logoped, asistent pedagoga dohoda o pracovní činnosti – učitel (Metoda dobrého startu) Výstup činnosti: metodický materiál „ Metoda dobrého startu“ Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti v přípravné třídě počet podpořených osob: 30 Rozšiřující aktivity: zajištěny formou nákupu služeb

30 3.2 Rozšíření nabídky speciálně pedagogických služeb logopedická péče učená žákům 1.stupně v rozsahu 1 hodina týdně tvorba a ověřování metodického materiálu „Metoda dobrého startu“ pro práci se znevýhodněnými žáky na počátku školní docházky ověřování metodického materiálu v rozsahu 3,5 hodiny měsíčně

31 Realizační tým: učitel – logoped učitel – Metoda dobrého startu počet realizátorů – 2 osoby Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – speciálně pedagogické služby Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti Výstup činnosti: metodický materiál „ Metoda dobrého startu“ Cílová skupina: žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění počet podpořených osob: 30 (logopedie – 15 osob, metoda dobrého startu – 15 osob)

32 3.3 Zkvalitnění rehabilitačních a fyzioterapeutických programů Kurzy: hipoterapie rehabilitační plavání Realizace: v rámci výuky Cílová skupina: zdravotně postižení žáci počet podpořených osob: 30 Zajištění: formou dodávky služeb

33 3.4 Rozšíření nabídky asistenčních služeb pedagogická asistence v integrovaných třídách Realizační tým: asistent pedagoga počet realizátorů – 2 osoby Pracovní pozice v projektu: odborný asistent Pracovně právní vztahy: pracovní smlouva Cílová skupina: všichni žáci v integrovaných třídách počet podpořených osob: 60

34 Klíčová aktivita 4 Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání

35 Činnosti: 4. 1 Týmová tvorba inovovaného metodického materiálu „Podpůrný program pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání“ inovace metodického materiálu realizace formou týmové práce realizačního týmu ve spolupráci se školním speciálním pedagogem tvorba individuálních podpůrných studijních plánů realizace vyučujícími předmětů, ve kterých je ohrožený žák neúspěšný vyhledávání žáků potencionálně ohrožených školní neúspěšností a předčasným odchodem ze vzdělávání prováděno realizačním týmem ve spolupráci s poradenskými pracovišti, součástí činnosti je spolupráce s rodiči ohrožených žáků

36 Realizační tým: učitelé 2. stupně – vyučující ČJ, CJ, M, F, CH počet realizátorů – 6 osob Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – vybudování záchytné sítě Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti Výstup činnosti: inovovaný metodický materiál „ Podpůrný program“ Cílová skupina: žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění (včetně žáků se sníženým intelektem)

37 4. 2 Realizace aktivit prevence předčasných odchodů ze vzdělávání činnost realizována formou individuální práce s ohroženými žáky mimo povinnou výuku Cílová skupinaForma podporyRozsah podpory žáci 1.stupně ve třídách A doučování 1 hodina týdně v každé třídě žáci 1. stupně navštěvující ŠD doučování, domácí úkoly dle potřeby zajišťováno odborným asistentem v rámci aktivity 03 žáci 2.stupně ve třídách A,B,C Školní klub, práce se skupinou 8 hodin týdně

38 Realizační tým: učitelé 1. stupně počet realizátorů – 6 osob učitelé 2. stupně – vyučující ČJ, CJ, M, F počet realizátorů – 8 osob Pracovní pozice v projektu: odborný pracovník – vybudování záchytné sítě Pracovně právní vztahy: dohoda o pracovní činnosti Cílová skupina: žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění (včetně žáků se sníženým intelektem) počet podpořených osob: 50

39 Monitorovací indikátory Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 5 Specializovaný vzdělávací program Vzdělávací program předmětu OSV Dílčí vzdělávací program SNOEZELEN Metodický materiál Metoda dobrého startu Inovovaný metodický materiál Podpůrný program Počet podpořených osob primární cílové skupiny dětí a žáků 180 všichni žáci – 120 osob žáci zdravotně a sociálně znevýhodnění – 50 osob žáci zdravotně postižení – 30 osob děti přípravné třídy – 30 osob Počet podpořených osob sekundární cílové skupiny pedagogů 35 společné vzdělávání pedagogického sboru – 35 osob individuální vzdělávání pedagogů – 5 osob Počet osob poskytujících služby 25 učitelé 1.stupně – 6 osob učitelé 2.stupně – 9 osob učitelé speciálních tříd – 6 osob logoped – 1 osoba asistent pedagoga – 3 osoby lektor – 3 osoby

40 Vykazování monitorovacích indikátorů pracovní výkazy projektové třídní knihy prezenční listiny seznamy žáků zapojených do projektových aktivit školní matrika evaluační zprávy realizačního týmu

41 Zařízení pořízené v rámci projektu vybavení specializované učebny SNOEZELEN nákup 15 počítačových sestav určených pro výuku žáků cílové skupiny Na nákup zařízení bude vyhlášeno výběrové řízení.

42 Harmonogram projektu 2009I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. KA 01 KA 02 KA 03 KA 04 2010I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. KA 01 KA 02 KA 03 KA 04 2011I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. KA 01 KA 02 KA 03 KA 04 2012I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. KA 01 KA 02 KA 03 KA 04

43 Udržitelnost projektových aktivit po ukončení projektu Využívání inovovaných vzdělávacích programů a metodických materiálů Vybudování systému podpory žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání Zvýšené kompetence pedagogů k odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání


Stáhnout ppt "Grantový projekt INKLUSIVNÍ ŠKOLA Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Rovné příležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google