Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, Jirkov 24. 01. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, Jirkov 24. 01. 2013."— Transkript prezentace:

1 nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, www.jirkov.cz Jirkov 24. 01. 2013

2 Jirkov - aktuálně 20.349 obyvatel (k 01. 01. 2012) početná romská komunita a) starousedlíci - plně začlenění b) přistěhovaní v 80.- 90. letech -do nových sídlišť z důvodu pracovních příležitostí v těžkém průmyslu – po útlumu ztráta práce a následné sociální problémy c) řízená migrace v posledních 10 letech -levné byty v regionu jsou využívány k přesidlování Romů a sociálně slabých občanů z jiných částí republiky, za nimi přicházejí další příbuzní včetně občanů jiných států (zejména SR, Ukrajina, Rumunsko)– nejvíce problémová skupina z důvodu nezačlenění do prostředí Jirkov se ve velké míře potýká s problémy typickými v celé pánevní oblasti  vysoká kriminalita nápad trestné činnosti se dlouhodobě pohybuje kolem 20 %  Městská policie řeší v průměru 50 dětí ročně (záškoláctví, drobné krádeže)  Policie ČR objevila na území města 3 laboratoře na výrobu pervitinu, řeší několik případů šíření toxikománie a výroby drog  od roku 1997 nadprůměrně vysoká nezaměstnanost 3 sociálně vyloučené lokality (dle Gabala) žije v nich cca 150 osob, dalších cca 1.500 lidí sociálně vyloučených či vyloučením ohrožených žije na území města mimo tato místa radnice řeší problémy aktivním přístupem v otevřené spolupráci s občany, odborníky a neziskovými organizacemi - sociální a návazné služby jsou řešeny komunitním plánováním, uzavření Lokálního partnerství s Agenturou vlády pro začleňování v romských lokalitách, podpora neziskového sektoru

3 Vzdělávání Současná situace Město Jirkov je zřizovatelem: 9 MŠ soustředěných do jedné příspěvkové organizace 4 základních škol Základní umělecké školy Domu dětí a mládeže Problémy - u dětí z cílové skupiny chybí podpora rodiny a motivace ke vzdělávání, naráží na sociokulturní a částečně i jazykové bariéry a často i nepřijetí kolektivem třídy, nízká očekávání Střední školy a SOU Integrovaná střední škola a odborné učiliště, další v dojezdové vzdálenosti MHD Od příštího školního roku 2013/2014 město zřídí městské gymnázium Problémy - u některých romských žáků chybí podpora rodiny. Po ukončení povinné školní docházky nemají o další vzdělávání zájem a pokud do sekundárního vzdělávání nastoupí, málokdy školu dokončí. Většinou skončí během 1. ročníku, evidují se jako uchazeči o zaměstnání, práci však aktivně nehledají.

4 Vzdělávání Přístup města pro Jirkov je typický nesegregační přístup v MŠ integrace dětí z cílové skupiny do běžných tříd mateřské školy, dostatek míst pro všechny zájemce možnost zařazení do tříd zaměřených na rozšiřování jazykových kompetencí a logopedii v primárním vzdělávání byla zrušena základní škola praktická a třídy s praktickou výukou jsou součástí běžné školy, děti tak nejsou stigmatizovány, snaha udržet děti v hlavním vzdělávacím proudu zřízena přípravná třída pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí a logopedická třída při ZŠ v předcházejícím školním roce zaměstnáno 7 asistentů pedagoga (v současné době pro nedostatek finančních prostředků pouze 2 a to pro zdravotně postižené děti) spolupráce s neziskovým sektorem – do konce roku provozovala o.p.s. Člověk v tísni zařízení předškolního vzdělávání s využitím metody Grunlaget, klub matek a doučování v rodinách přímo ve vyloučených lokalitách. (Od roku 2013 poskytuje službu pouze v sousedním Chomutově). Občanská sdružení provozují ve městě 2 mateřská centra (rodiče + děti do 4 let) a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (6 – 26 let) Cíl vytvořit projekt „Vzdělávání nekončí základní školou“ zaměřený na další vzdělávání a prohlubování kvalifikace mládeže a dospělých vytvořit projekt na podporu vzdělávání rodičů, přípravu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na primární vzděláván a rozšíření doučování přímo v rodinách podpora školních psychologů a školských poradenských pracovišť

5 Zaměstnanost Současná situace nezaměstnanost v Jirkově v listopadu 2012 činí 14,51 % v romské komunitě je bez zaměstnání cca 70% práceschopných osob ve vyloučených lokalitách téměř 100 % Přístup města v předcházejících letech organizována veřejná služba pro příjemce dávek v hmotné nouzi k získání nebo obnovení pracovních návyků (250 osob/rok) v rámci sociálního poradenství pomoc při vyhledávání pracovních míst sociální poradna pomáhá při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, hospodařením rodin atd. možnost využití psychologa, sociálně právního poradenství - zdarma ve spolupráci s ÚP vytváření společensky účelných pracovních míst zřízení sociální firmy ONZA – akciová společnost podán projekt „Jirkov dává šanci“ – zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel

6 Zaměstnanost Cíl zvýšit možnosti pracovního uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením, např. podporou sociálního podnikání podporovat subjekty, které ke zvýšení zaměstnanosti budou žádat či čerpat prostředky z OP LZZ 3.1., sociální ekonomika Vytvářet a rozšiřovat možnosti pro odborné poradenství – dluhová problematika, finanční poradenství

7 Bydlení Současná situace město stále vlastní byty (ponechá si jich cca 790) sociálně vyloučené rodiny často žijí v drahých podnájmech v nájemních bytech často dluží za nájemné a služby a byla jim dána soudní výpověď bydlení je jedním z nejčastějších problémů sociálně vyloučených Přístup města vytvořen systém prostupného bydlení: 1. azylové bydlení, ubytovna 2. přidělení malometrážního bytu na dobu určitou 3. možnost získání obecního bytu s přiměřenou výší nájemného využíváme institut přímé úhrady závazků ze sociálních dávek splátkové kalendáře možnost odpuštění penále

8 Bydlení Cíl rozvíjet systém prostupného bydlení vytvoření sítě azylového bydlení a následně energeticky nenáročného nízkonákladového bydlení pro sociálně slabé občany podpora komunitních programů na zvýšení participace nájemníků v péči o bytový fond poskytovat poradenství – neziskové organizace, sociální poradna, psycholog

9 Bezpečnost a prevence kriminality Současná situace vysoká kriminalita, kriminalita mládeže jedna z nejvyšších v ČR, město a zvlášť vyloučené lokality jsou vnímány jako nebezpečné Přístup města programy na prevenci kriminality a soc. patologických jevů ve školách zavedení kamerového systému pravidelná setkávání občanů se strážníkem MěPO v jejich okrsku primární prevence – podpora volnočasových aktivit v domě dětí, ZUŠ, školních klubech a organizacích nabízejících kvalitní využívání volného času dětí a mládeže podpora o. s. k vytvoření nízkoprahových zařízení akce „Viděn v ulicích“ – neformální setkávání sociálních pracovníků strážníků, policistů a neziskových organizací s občany ve vyloučených lokalitách

10 Bezpečnost a prevence kriminality Cíl zpracovat ucelenou koncepci prevence kriminality ve městě se zřetelem na problematiku vyloučených lokalit a získat prostředky k jejímu naplňování posílit prevenci a nízkoprahové zařízení

11 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ Partnerem projektu v ČR je Ústecký kraj, pilotním městem projektu v ČR je město Jirkov Cílovou skupinou v Ústeckém kraji jsou sociálně a kulturně znevýhodněné děti Mezinárodní projekt za účasti měst Madridu (Španělsko), Bologni (Itálie), Londýna (Velká Británie) a Jirkova (ČR) Projekt bude realizován ve spolupráci s OSVaŠ MěÚ Jirkov, MŠ Klubíčko Jirkov a 3. ZŠ Jirkov

12 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ Popis lokality Nové Ervěnice Dle Gabalovy analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity působících subjektů jsou v Jirkově definovány tři sociálně vyloučené lokality – Březenec, ulice Mostecká a Ervěnice. Ervěnice jsou dlouhodobě existující lokalitou, v rámci které probíhalo sestěhování Romů a sociálně slabých občanů kvůli levnějším nájmům. Dva domy považované za „nejproblematičtější" jsou součástí běžné zástavby této městské čtvrti. Shodnými charakteristikami všech vyloučených lokalit na území města je zadluženost (na nájemném, u bankovních i nebankovních subjektů), vysoký úpadek po nástupu na vyšší stupeň školy po dosažení základního vzdělání a vnímání lokalit jako oblastí se zvýšenou kriminalitou (tato však není zvláště evidována).

13 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ Pracovní skupina Jirkov (název organizace a funkce v organizaci) Mgr. Reicheltová Eva Odbor sociálních věcí a školství, Městský úřad Jirkov - referent školství, zástupce vedoucího odboru Bc. Marková Jitka Odbor sociálních věcí a školství, Městský úřad Jirkov - koordinátor sociálních služeb a sociální pracovník Jiskrová Nataša, DiS. Odbor sociálních věcí a školství, Městský úřad Jirkov - sociální pracovník (terénní pracovník v přímé práci s rodinou a dětmi) Lada Slivková, DiS. Odbor sociálních věcí a školství, Městský úřad Jirkov - sociální pracovník (terénní pracovník v přímé práci s rodinou a dětmi) Kubaczková Vlasta Mateřská škola Jirkov - vedoucí MŠ Nerudova ul., Jirkov (vedení organizační jednotky MŠ + pracovník v přímé práci s dětmi ) Straková Michaela Základní škola Jirkov, Nerudova ul. - učitelka přípravné třídy ???……………………………. psycholog pro potřeby MŠ Klubíčko a 3. ZŠ Nerudova ul., Jirkov

14 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ MŠ Klubíčko, ul. Nerudova 1038, 431 11 Jirkov

15 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ 3. Základní škola Jirkov ul. Nerudova 1151, 431 11 Jirkov

16 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ Lokalita Ervěnice

17 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ Jirkov

18 EMPAC Engaging Migrant Parents and Children „Zapojení rodičů a dětí z řad přistěhovalců“ Kontakty Bc. Jitka Marková 474 616 464, 731 059 339 markova@jirkov.czmarkova@jirkov.cz, socialni@jirkov.czsocialni@jirkov.cz Mgr. Eva Reicheltová 474 616 465, 731 059 339 reicheltova@jirkov.czreicheltova@jirkov.cz, socialni@jirkov.czsocialni@jirkov.cz


Stáhnout ppt "Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, Jirkov 24. 01. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google