Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Štěpánka Kozlerová 24. května 2011 Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Štěpánka Kozlerová 24. května 2011 Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Štěpánka Kozlerová 24. května 2011 Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

2 Rehabilitace nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu či nemoci zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka plynulé a koordinované využití léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků k dosažení co nejvyšší funkční schopnosti člověka

3 Koordinovaná rehabilitace ucelená, komprehenzívní činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) cílem – zařazení člověka s disabilitou znovu do aktivního společenského života na úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a politické celospolečenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů společenského života

4 realizována prostřednictvím: –posilování zachovalých funkcí organismu –využitím a rozvojem vědomostí a kompetencí jednotlivce –nácvikem dovedností a soběstačnosti –vykonáváním činností jiným, náhradním způsobem

5 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením v ČR platná od 10/2010 chrání osoby s disabilitou před všemi druhy diskriminace a pokrývá občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva článek 26 - Habilitace a rehabilitace

6 Článek 26 - Habilitace a rehabilitace dosáhnout a udržet si co nejvyšší úroveň samostatnosti, uplatnit v plné míře tělesné, duševní, sociální a profesní schopnosti a dosáhnout plného začlenění a zapojení do všech aspektů života společnosti

7 organizují, posilují a rozšiřují komplexní habilitační a rehabilitační služby a programy, především v oblasti zdravotní péče, zaměstnanosti, vzdělávání a sociálních služeb, takovým způsobem, aby tyto služby a programy: –začínaly pokud možno co nejdříve a byly založeny na multidisciplinárním posouzení individuálních potřeb a předností –podporovaly zapojení a začlenění do společnosti a všech oblastí jejího života, byly dobrovolné a dostupné pro osoby se zdravotním postižením co nejblíže místu jejich bydliště, a to včetně venkovských oblastí

8 rozvoj vstupního a soustavného vzdělávání odborníků a pracovníků habilitačních a rehabilitačních služeb dostupnost, znalost a využívání kompenzačních pomůcek a technologií určených pro osoby se zdravotním postižením, které usnadňují habilitaci a rehabilitaci

9 Cíl rehabilitace minimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení zajistit včasnost poskytnutí, návaznosti jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) v průběhu ucelené rehabilitace a za součinnosti všech jejích složek se osoba s disabilitou stane méně závislou na pomoci okolí a další podpoře státu

10 Základní principy individuální posouzení potřeb včasnost komplexnost, návaznost a koordinovanost dostupnost efektivita

11 Sociální pracovník zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláška tohoto zákona č. 505/2006 Sb. způsobilost k právním úkonům trestní bezúhonnost zdravotní způsobilost

12 odborná způsobilost –VOŠ - sociální práce, sociální pedagogika, humanitární práce, sociálně právní činnost, charitní činnost –VŠ - sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, speciální pedagogika

13 Činnost sociálního pracovníka předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka se vztahují na sociální pracovníky vykonávající činnost: –v sociálních službách a při pomoci v hmotné nouzi –v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních –ve zdravotnických zařízeních –ve věznicích –v azylových zařízeních

14 Sociální pracovník – náplň práce sociální šetření posuzování životní situace pacienta, analýza sociální situace sociální agendy (řešení hmotné nouze či sociálně právních problémů) sociálně právní poradenství analytická, metodická a koncepční činnost v sociální oblasti

15 odborná činnost v zařízeních poskytujících služby sociální prevence depistážní činnost poskytování krizové pomoci sociální poradenství sociální rehabilitaci

16 poradenství adekvátní k onemocnění nebo následkům úrazu pacienta komunikace s pacienty, rodinnými příslušníky komunikace s poskytovateli sociálních služeb, úřady práce, institucemi domácí návštěvy společně s ergoterapeutem spoluvytváření krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu pacienta

17 Koordinovaná rehabilitace a sociální pracovník součást multidisciplinárního týmu návaznost služeb včasný kontakt s pacientem/rodinou sociálně právní poradenství

18 hledá vhodné služby, které splňují požadavky pacienta společně volí nejefektivnější způsoby řešení služby jsou zaměřeny na pacienta a jeho potřeby

19 Přínos multidisciplinárního týmu víceoborové posouzení individuální přístup k pacientům vyjádření týmu je významným podkladem pro stanovení odpovídajících prostředků rehabilitace

20 provádět diagnostiku navrhovat dlouhodobý a krátkodobý rehabilitační plán spolupracovat s odborníky dalších profesí Úloha multidisciplinárního týmu

21 Case management pojem se v ČR dosud neustálil – tzv. případové vedení efektivnější řešení situace case manager – klíčová osoba pro pacienta a pro celý systém poskytované péče a služeb –koordinátor práce týmu, zodpovídá za vytvoření, aktualizaci a provádění plánu péče

22 Základní prvky case managementu přehled o potřebách a schopnostech pacienta plánování a stanovení jasně definovaného cíle realizace plánu společně s pacientem a jeho sociálním okolím monitorování celého průběhu rehabilitace vyhodnocování

23 Case manager koordinátor, organizátor procesu role se liší v různých modelech –osoba, která klienty vyhledává a kontaktuje –terapeut, poradce –osoba, která hájí zájmy klienta –zprostředkovatel služeb poskytovaných někým dalším –průvodce pacienta a rodiny systémem služeb a péče

24 Přínos case managementu dostupnost kontinuita koordinace přizpůsobivost výkonnost – efektivita minimalizace chybných rozhodnutí

25 Přínos case managementu komplexní posouzení případu různými profesemi cílená, účelná podpora a koordinace služeb finanční úspora – prevence překrývání služeb časová úspora – rychlejší řešení celého případu aktivizace pacienta – je aktivně vtažen do řešení své situace a do procesu plánování služeb (zodpovědný za realizaci)

26 Vztah case managementu k systému služeb

27 Principy case managementu zaměření na zdravé stránky klienta ohled na přání klienta podpora pozitivní změny využívání možností podpory i mimo tradiční služby

28 Fáze koordinované rehabilitace

29 Mezery v procesu koordinované rehabilitace nedostatek ve vzájemné propojenosti a spolupráce všech složek nižší efektivita celého procesu chybí: –koordinace celého procesu –včasná intervence, zahájení a realizace rehabilitace s konkrétně stanovenými cíli –schopnost jedince s disabilitou navrátit se co nejdřív do aktivního společenského života –přehlednost a vstřícnost systémů vůči pacientům a rodinným příslušníkům

30 Důsledky důsledek: zvýšené nároky a požadavky na systém dávek a služeb zásadní faktory podporující proces koordinované rehabilitace: –včasná intervence –komplexnost a spolupráce všech institucí –provázanost a dostupnost služeb a poskytovatelů –individuální přístup –možnost multidisciplinárního posuzování

31

32 Zdroje Duba, P. Koordinace ucelené rehabilitace osob se ZP, MPSV Praha 2010 Sbírka mezinárodních smluv – Úmluva o právech osob se ZP; www.helpnet.czwww.helpnet.cz Stuchlík, J. Asertivní komunitní léčba a case management. Fokus Praha


Stáhnout ppt "Mgr. Štěpánka Kozlerová 24. května 2011 Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google