Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy osobnosti Jaké znáte poruchy osobnosti ? Jaké změny chování lze podle Vás u poruch osobnosti sledovat ? Setkali jste se již s případem poruchy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy osobnosti Jaké znáte poruchy osobnosti ? Jaké změny chování lze podle Vás u poruch osobnosti sledovat ? Setkali jste se již s případem poruchy."— Transkript prezentace:

1

2 Poruchy osobnosti

3 Jaké znáte poruchy osobnosti ? Jaké změny chování lze podle Vás u poruch osobnosti sledovat ? Setkali jste se již s případem poruchy osobnosti (např. i v historii )?

4  Trvalý stav  Projevuje se nepříznivými a nadměrně zvýrazněnými vlastnostmi osobnosti  Dále se projevují odchylky v citovém prožívání, myšlení a chování a to zvláště ve vztahu k ostatním lidem  Přetrvává většinou celý život  Vzniká interakcí bio-psycho-sociálních faktorů  Vyskytují se až u 6-9% populace

5  Kognitivní funkce – zvláštní způsob uvažování a hodnocení konkrétních situací (egocentrismus, vztahovačnost,..)  Emotivita – odlišná kvalita a intenzita prožívání vzhledem k vlastní osobě i realitě (přecitlivělost, emoční otupělost, povrchnost,..)

6  Maladaptabilita  Snížená sebekontrola  Nestandardní reakce na podněty  Nepřiměřený způsob uspokojování potřeb ------------------------------------------------------- Úkol : Jakými nevhodnými způsoby si mohou lidé s poruchou osobnosti uspokojovat potřeby ?

7  Nevhodné způsoby uspokojování potřeb u lidí s poruchou osobnosti :  Lhaní  Krádeže  Agresivita  Manipulace a vydírání  Nadřazování  Necitlivost vůči ostatním a jejich potřebám

8  Diagnostika je možná až od adolescence  Poruchy osobnosti mohou být získané i během života – extrémní zážitek ( přepadení, týrání, sexuální zneužívání), onemocnění či jiné postižení CNS ( úraz, otrava, meningitida,…)

9  Nadměrná citlivost k negativnímu hodnocení  Negativní postoj k okolí  Neschopnost odpustit reálné či předpokládané bezpráví  Snaha o zdůraznění vlastní osoby  Podezíravost, vztahovačnost a tendence k nesprávné interpretaci chování a postojů ostatních lidí  Nadměrný důraz na osobní práva a jejich vymáhání  Projekce vlastních konfliktů a nepřátelství do jiných osob  Častější je u mužů ( např. žárlivost v partnerském vztahu)

10  Neschopnost prožívat uspokojení  Emoční útlum, chladnost a oploštělé citové prožívání  Nápadná introverze a zaměřenost na vlastní prožívání a uvažování  Nezájem o vnější svět  Obavy z intimity a neschopnost vřelých citových vztahů  Nezájem o hodnocení a názory ostatních  Obtíže s akceptací společenských norem a zvyků  Jedinci se ostatním jeví jako podivíni  Neuzavírají partnerství ( více muži)

11  Lze užít i asociální porucha  Neschopnost dostatečné sociální adaptace  Silný egoismus, nezdrženlivost, zaměřenost pouze na vlastní uspokojování potřeb  Častá podrážděnost a netolerance  Odchylky v rámci autonomního NS – potřeba silného vzrušení a silných podnětů  Neschopnost tlumit a ovládat vlastní reakce  Nízká tolerance vůči zátěži  Emoční nezralost, časté afektivní výbuchy, agrese a násilí na druhých  Tendence k suicidálním pokusům  Neschopnost adekvátního hodnocení situace (černo bílý svět)  Slabě vyvinuté svědomí ( vinu mají jen ti druzí)  Omezená schopnost sociálního učení (nemožnost resocializace)  Vztahy k druhým jsou dány nestálostí, nespolehlivostí a bezohledností  Porucha může být diagnostikována již v dětství  Významné jsou dědičné faktory  Výskyt – 0,2 – 9,4%  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  Úkol :  a) U jakých osob se nejčastěji setkáváme s touto poruchou ?  b) Vysvětlete pojmy – egoismus, emoční nezralost, resocializace

12 a) S dissociální poruchou se nejčastěji setkáváme u pachatelů trestných činů. b) egoismus – sobectví, zaměřenost na vlastní „já“ emoční nezralost – jedinec podléhá náladám, není schopen sebekontroly resocializace – snaha o opětovné zařazení jedince do společnosti

13  Akcentovaná emocionalita a teatrálnost  Emoční labilita, nestálost, povrchnost  Zvýšená sugestibilita  Nadměrná potřeba vzrušení  Důraz na vlastní osobu, egocentričnost a potřeba upoutávat pozornost na vlastní osobu  Porucha je častější u žen  Chce být za všech okolností obdivována a oceňována  Může se objevit sklon k tzv. bájné lhavosti  Mají konfliktní partnerství a konflikty s jinými ------------------------------------------------------------ Úkol : Barevně vyznačené termíny vysvětlete

14  Teatrálnost – dramatičnost, dotyčný se předvádí jako herec  Emoční labilita – citová nevyrovnanost  Sugestibilita – ovlivnitelnost názory a postoji ostatních  Egocentričnost – zaměřenost na vlastní ego  Bájná lhavost – dotyčný si vymýšlí příběhy, ve kterých je hrdinou

15  Porucha emočního prožívání ( napětí, pocity ohrožení)  Nízké sebehodnocení, pocity neschopnosti a méněcennosti  Nadměrné obavy z kritiky a odmítnutí  Nadměrný důraz na hodnocení a názor ostatních  Tendence k izolaci  Odmítání aktivit, při kterých se dá očekávat neúspěch  Neschopnost dosáhnout pocitu uspokojení a pohody

16  Konfliktnost  Nerealistické plánování života  Nediferencované vztahy k ostatním  Manipulace s ostatními a jejich využívání ve vlastní prospěch  Tendence k alkoholismu a jiným toxikomániím  Emoční nevyzrálost a nestabilita

17  Poruchy emočního ladění ( mrzutost, neschopnost dosahovat příjemných zážitků)  Nerozhodnost, pochybovačnost a opatrnost v jednání  Nadměrná sebekontrola, perfekcionalismus, nepřiměřená svědomitost a puntičkářství  Zvýšená potřeba pro respektování sociálních a právních norem  Rigidita v uvažování a chování  Častější u mužů V partnerství jsou pedantští, bez smyslu pro humor a bez pochopení pro lidské slabosti

18  Submisivita, naprosté podřízení a neschopnost osamostatnit se  Nízké sebehodnocení, pocity neschopnosti a bezmoci  Nepřiměřené obavy z opuštění  Porucha je častější u žen  Zvýšená potřeba závislosti na jiném člověku

19  Porucha sebehodnocení ( přeceňování vlastní důležitosti, pocity privilegovanosti, vlastní jedinečnosti a vyjímečnosti)  Skrytá přecitlivělost a zranitelnost  Zvýšená potřeba obdivu ze strany druhých lidí  Fantazie o vlastním úspěchu a moci  Nedostatek empatie  Podceňování druhých  Využívání a zneužívání druhých pro dosažení vlastních cílů  Arogantní a bezohledné chování

20  Na internetu vyhledejte kazuistiky ve vztahu k danému tématu  V kazuistikách vyhledejte znaky typické pro dané poruchy osobnosti

21  Poruchy osobnosti jsou…...  Poruchy osobnosti mohou být i získané během života vzhledem k …….. zážitku.  Poruchy osobnosti lze charakterizovat zvláštními ……. osobnosti a zvláštními projevy …...  Ve vlastním světe bez zájmu o realitu žijí lidé se ……… poruchou osobnosti.  Resocializace není možná u osob s …… poruchou osobnosti.  Teatrálnost a egocentrismus jsou typické pro osoby s …….. poruchou osobnosti.  Nepřiměřená svědomitost a perfekcionalismus jsou typické pro ………poruchu osobnosti.  Významnou poruchou sebehodnocení trpí osoby s ….. poruchou osobnosti.

22  Poruchy osobnosti jsou trvalé poruchy.  Poruchy osobnosti mohou být i získané během života vzhledem k extrémnímu zážitku.  Poruchy osobnosti lze charakterizovat zvláštními vlastnostmi osobnosti a zvláštními projevy chování.  Ve vlastním světe bez zájmu o realitu žijí lidé se schizoidní poruchou osobnosti.  Resocializace není možná u osob s dissociální poruchou osobnosti.  Teatrálnost a egocentrismus jsou typické pro osoby s histrionskou poruchou osobnosti.  Nepřiměřená svědomitost a perfekcionalismus jsou typické pro anankastickou poruchu osobnosti.  Významnou poruchou sebehodnocení trpí osoby s narcistickou poruchou osobnosti.

23 Mezinárodní klasifikace nemocí- 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka.Psychiatrické centrum Bohnice. Vydání 1., 1992. ISBN 80-85121-37-9. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál Praha. Vydání 2., 2000. ISBN 80 7178-496-6.

24 Téma sady: Psychopatologie Vzdělávací oblast: Duševní a behaviorální poruchy Vzdělávací obor: Psychologie Tematický okruh: Poruchy osobnosti Anotace: Prezentace s cvičeními k aktivizaci žáků. Materiál vysvětluje základní pojmy a vymezení ve vztahu k tématu. Autorka: Martina Abiadová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Poruchy osobnosti Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák chápe vznik a projevy poruch osobnosti. Rozlišuje jednotlivé poruchy osobnosti ve specifických znacích. Dokáže vyvozovat změny v psychice a chování jedinců s poruchou osobnosti. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova anankastická, schizoidní, histrionská, narcistická a závislá porucha osobnosti, teatrálnost, perfektcionalismus, emoční labilita, sugestibilita, egocentričnost, resocializace, bájná lhavost Druh učebního materiálu: prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: 4. ročník střední odborné školy Typická věková skupina: 18-19 let

25 - Základem materiálu je prezentace využitelná jako osnova pro výklad či opakování výukového tématu. - Úvodní tematické otázky slouží k otevření diskuse se žáky. - Součástí prezentace jsou jednoduchá cvičení. - Cvičení jsou ve formě úkolů zaměřena na objasnění odborných termínů s využitím znalostí z obecné psychopatologie a psychologie, jedno ze cvičení je uvedeno jako kazuistika. Vybraní žáci vyhledají na internetu případy poruch osobnosti a společně s ostatními žáky během další vyučovací hodiny vyhledají znaky pro určení typu poruchy osobnosti. - Poslední cvičení je zaměřeno na zopakování a utvrzení základních znalostí tématu. Materiál je možné rozložit dle aktivity studentů do více vyučovacích hodin. Na daný materiál navazuje pracovní list. Materiál nahrazuje učebnici, která není v dostatečné formě pro žáky dostupná.


Stáhnout ppt "Poruchy osobnosti Jaké znáte poruchy osobnosti ? Jaké změny chování lze podle Vás u poruch osobnosti sledovat ? Setkali jste se již s případem poruchy."

Podobné prezentace


Reklamy Google