Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vyplnit žádost o finanční podporu z OP LZZ? Seminář pro žadatele Výzva A4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vyplnit žádost o finanční podporu z OP LZZ? Seminář pro žadatele Výzva A4."— Transkript prezentace:

1 Jak vyplnit žádost o finanční podporu z OP LZZ? Seminář pro žadatele Výzva A4

2 Základní informace Benefit7 - webová aplikace sloužící pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ žadatelem, předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu příjemcem. Kde formulář pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete? www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.euwww.eu-zadost.eu Další důležité informace: Výzva pro předkládání GP 3.4 – Zařízení péče o děti (č. A4) Výzvu naleznete na internetových stránkách www.esfcr.cz a v aplikaci Benefit7www.esfcr.cz pod odkazem:

3 Důležité informace Odstávky aplikace Plánované i mimořádné odstávky aplikace Benefit7 naleznete na www.esfcr.cz, odkaz Výzvy, a rovněž na úvodní stránce na www.eu-zadost.czwww.esfcr.czwww.eu-zadost.cz Plánované odstávky během trvání výzvy A4 jsou: 3. ledna a 1. února 2013 Nenechávejte si finalizaci a odevzdání žádosti na poslední chvíli! Pomůcka k vyplnění projektové žádosti Dokument k dispozici u textu výzvy A4 na stránkách www.esfcr.czwww.esfcr.cz Dále dokument naleznete přímo v aplikaci Benefit, v části Pokyny řídícího orgánu, v první sekci dokumentů k dispozici „Pokyny řídícího orgánu“  Pomůcka pro vyplnění projektové žádosti "Zařízení péče o děti" - PDFPDF Pozn.: Pokyny řídícího orgánu jsou k dispozici jen pro uživatele, kteří jsou nalogovaní a už založili žádost o podporu v rámci OP LZZ; nelze je vyvolat, pokud uživatel zrovna needituje žádost založenou v rámci OP LZZ Technické problémy V případě technických problémů s aplikací Benefit7 emailujte na benefit7@mpsv.cz benefit7@mpsv.cz Do předmětu e-mailu napište KLÍČ ŽÁDOSTI (tzv. hash projektu), který je k dispozici na záložce Identifikace žádosti

4 Zásady aplikace Benefit7 Benefit7 umožňuje:  prostý text (nelze vložit obrázek, graf apod.; pouze ve formě přílohy žádosti)  alternativní strukturu textu (číslování, odrážky)  průběžné ukládání a tisk  automatické načítání dat V Benefit7 jsou:  zapracované kontroly úplnosti a správnosti vyplněných dat  zapracované kontroly pravopisu

5 Titulní strana Benefit7 Na titulní straně Benefit7 se nacházejí a průběžně aktualizují důležitá sdělení a novinky

6 Registrace do aplikace Benefit7 Žadatel obdrží potvrzení registrace do své e-mailové schránky, která obsahuje aktivní klíč. Kliknutím na tento klíč aktivuje svůj účet. Tuto aktivaci je nutné provést v den registrace, jelikož je klíč platný pouze do 6:00:00 následujícího dne.

7 Založení žádosti o finanční podporu Nová žádost Po levé straně ovládacího panelu naleznete tlačítko Nová žádost. Otevře se přehled OP. Po výběru operačního programu (OP LZZ) se zobrazí nabídka všech aktuálně vyhlášených výzev pro předkládání žádostí o finanční podporu (grantových, individuálních, projektů technické pomoci) a globálních grantů v rámci OP LZZ.

8 Ovládací prvky aplikace Benefit7  Konto žádosti - tlačítko slouží pro rychlý návrat do seznamu žádostí uživatele  Nápověda - pro každou jednotlivou stránku (záložku) projektové žádosti se zobrazí okno, které podrobněji popisuje význam datových polí nacházejících se na dané stránce. ŘO tuto nápovědu neaktualizuje  Pokyny řídícího orgánu - na této záložce nalezne uživatel potřebné a aktuální pokyny k vyplnění žádosti, dokumenty ke změnám v aplikaci a odkaz na hotline adresu ŘO benefit7@mpsv.cz.benefit7@mpsv.cz  Pro výzvu A4 byla vytvořena Pomůcka pro vyplnění projektové žádosti o podporu zařízení péče o děti s využitím jednotkových nákladů, kterou najdete právě pod záložkou Pokyny řídícího orgánu:

9 Ovládací prvky aplikace Benefit7  Přístup k žádosti – na této záložce je možné nastavit přístupová práva dalším osobám  Kopírovat – tímto tlačítkem můžete zkopírovat již založenou/finalizovanou/předloženou žádost  Zrušit – tímto tlačítkem vymaže uživatel celou žádost včetně všech dat na záložkách a přílohách. Obnova odstraněné žádosti není možná  Kontrola – spuštěním tlačítka dojde ke zkontrolování správného vyplnění všech povinných polí  Finalizace / Storno finalizace – tlačítko slouží k finálnímu uzavření (uložení) projektové žádosti a přidělení „Klíče verze“  Zpráva – tlačítko slouží pro komunikaci mezi vyhlašovatelem výzvy/poskytovatelem podpory a žadatelem/příjemcem  Tisk - tímto tlačítkem se žádost zobrazí v sestavě pro tisk ve formátu *.pdf

10 Přehled záložek žádosti  Vzhledem k provázanosti záložek je nutné je vyplňovat v pořadí, v jakém jsou řazeny v aplikaci Benefit7 (nabídková lišta v levé části obrazovky). V opačném případě může dojít k nenačtení číselníků indikátorů, cílových skupin, typů žadatele, rozpočtu, příloh atd.  Při průběžném vyplňování jednotlivých polí a záložek, je nutné změny průběžně ukládat (tlačítko Uložit).  Povinná pole v Benefitu7 jsou podbarvena žlutou barvou  Podrobný postup pro vyplnění žádosti o finanční podporu je uveden v Pomůcce pro vyplnění projektové žádosti

11 Projekt (I.)  Základní informace o programu, prioritní ose, oblasti podpory, globálním grantu a výzvě se prvním uložením žádosti automaticky doplní  Zkontrolujte si, zda-li jste založili žádost ve správné výzvě!  Vyberete Typ účetní jednotky  Doplníte Název projektu a Zkrácený název projektu. Název musí vystihovat stručně a jasně základní podstatu připravovaných aktivit.  Do pole Název projektu anglicky vyplňte název projektu v AJ. Je nepřípustné, aby žadatel v tomto poli uvedl pomlčku nebo jiný zástupný znak!

12 Projekt (II.)  Vyplníte Předpokládané datum zahájení realizace projektu a Předpokládané datum ukončení realizace projektu  Stručný obsah projektu → význam projektu, cíle, přínosy  Dále zaškrtnete příslušný checkbox, který je pro váš projekt relevantní. Ponecháte-li checkbox prázdný, znamená to NE.  Po zatržení checkboxu Projekt vychází z IPRM, se automaticky zpovinní (zažlutí) pole Název IPRM a Název aktivity IPRM (viz předchozí strana). (Všechna žlutá pole jsou povinná.)

13 Žadatel projektu  Prvním krokem žadatele je vyplnění IČ. Kliknutím na tlačítko Validace ROS, je zahájen proces validace organizace, jehož výsledkem je načtení základních informací z IS ROS  Z číselníku vyberte Typ žadatele  Doplňte stručnou charakteristiku organizace do textového pole Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu a záznam uložte (tlačítko Uložit)  Dále je nutné vyplnit následující 2 záložky související s žadatelem, tj. Adresa žadatele, která se automaticky doplní z registru RÚIAN

14 Osoby žadatele  Tato záložka je zaměřena na osoby žadatele, je nutné zatrhnout odpovídající checkboxy Kontaktní osoba a Statutární zástupce

15 Partner projektu  Tato záložka je aktivní pouze v případě, že žadatel zatrhl na záložce Projekt checkbox  Postup je obdobný jako na záložce Žadatel projektu. Vyplníte IČ, odešlete Validaci ROS a údaje o organizaci partnera projektu se doplní  Dále je nutné vyplnit pole Způsob zapojení partnerů do realizace projektu a Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu

16 Realizační tým  Záložka obsahuje informace o realizačním týmu jak žadatele tak případně partnera projektu  Ze seznamu typových pozic vyberte pozici manažerskou, administrativní nebo odbornou  Vyplňte Název pozice a vyberte Název subjektu (žadatel/partner)  Do pole Popis stručně popište zapojení konkrétního člena RT v rámci projektu  Doplňte Formu – pracovní smlouva, DPP, DPČ a pole Jednotka – hodina, měsíc (úvazek - max.1,0)

17 Popis projektu  Na této záložce je důležité vyplnit pole Kapacita zařízení péče o děti, na základě kterého se automaticky načítá rozpočet projektu  Záložka dále slouží k podrobnému zdůvodnění potřebnosti projektu a definování případných rizik ohrožujících jeho realizaci apod.  Všechna pole jsou povinná. Vzhledem k parametrům výzvy ale patrně bude popis v této části stručnější než u jiných výzev

18 Klíčové aktivity  Klíčové aktivity v rámci výzvy A4 jsou jednotně nastaveny – ke každé existují jednotkové náklady, žadatel tudíž nemůže založit jinou KA  Popište stručně postup realizace každé stanovené klíčové aktivity  Řízení a administrace projektu je jednotkových nákladech na KA zahrnuto a netvoří samostatnou aktivitu

19 Cílové skupiny  Jedinou cílovou skupinou pro výzvu A4 jsou zaměstnanci/kyně. Cílovou skupinu je přesto nutné vybrat ze seznamu  V poli Popis a způsob zapojení cílové skupiny je třeba popsat problémy, s nimiž se cílová skupina potýká, a které jsou pro projekt relevantní. Měl by zde být také popsán způsob, jakým byla zjišťována motivace CS k zapojení do projektu (jaký je zájem o zřizované zařízení)  V poli Vazba aktivit projektu na cílové skupiny bude popsán předpokládaný dopad realizace projektu na cílovou skupinu

20 Harmonogram realizace  Na této záložce postupně zatrhněte rozvrh trvání klíčových aktivit (KA) do měsíců a roků realizace projektu  Délka realizace jednotlivých KA pro provoz zařízení jer stanovena (6 měsíců), u KA pro vybudování musí být délka maximálně 4 měsíce. Aktivity musí navazovat bez přerušení  Zaškrtávací pole - zaškrtnutí pole značí, že aktivita bude probíhat v daném měsíci  Pro každý rok je potřeba založit nový záznam o dané aktivitě  Záznamy je možné kopírovat, případně zrcadlově doplnit tlačítkem „Inverzní naplnění“

21 Rozpočet projektu  Rozpočet je sestavován AUTOMATICKY jednotkových nákladů a kapacity zařízení péče o děti (záložka Popis projektu)  Pomocí tlačítka Přepočti rozpočet žadatel vyvolá automatické naplnění rozpočtu  Vygenerovaný rozpočet negarantuje, že všechna místa budou proplacena v této částce. Záleží na tom, zda se podaří jednotky dosáhnout (Částečně obsazené místo / neobsazené místo) – viz Projektová příručka

22 Zdroje financování a Finanční plán  Záložka Zdroje financování se vypočítá automaticky zároveň s rozpočtem  Současně se automaticky vypočítá Finanční plán na stejnojmenné záložce

23 Hodnoty indikátorů Pro danou výzvu jsou relevantní pouze 2 monitorovací indikátory Počet podpořených osob - celkem - v tomto případě rodič či jiná osoba pečující o dítě, které bude umístěno do zařízení Počet podpořených organizací - celkem – žadatel a partneři Cílové hodnoty indikátorů se v tomto případě považují za nezávazné  Jejich nenaplnění nebude mít za následek žádnou sankci Pro výši nároku na dotaci jsou rozhodující dosažené jednotky!

24 Výběrová řízení I

25 Výběrová řízení II

26 Publicita  Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity - Uveďte podrobnosti k plánované publicitě týkající se nástroje, která jste vybrali v poli Nástroje v oblasti publicity projektu  Informace o financování z OP LZZ  Použít stanovená loga na dokumentech a informačních materiálech  Označit logy a prohlášeními prostor zařízení

27 Horizontální témata - rovné příležitosti  V případě potřeby Vám pomůže Pomůcka k vyplnění projektové žádosti o podporu na zařízení péče o děti s využitím jednotkových nákladů  K dispozici např. u výzvy A4 na www.esfcr.czwww.esfcr.cz

28 Horizontální témata - udržitelný rozvoj  V případě potřeby Vám pomůže Pomůcka k vyplnění projektové žádosti o podporu na zařízení péče o děti s využitím jednotkových nákladů  K dispozici např. u výzvy A4 na www.esfcr.cz www.esfcr.cz

29 Přílohy projektu  Povinné přílohy specifikovány ve výzvě A4  Pomocí tlačítka Stáhnout soubor přílohy si lze přílohu stáhnout z Benefitu7 nebo jsou k dispozici u textu výzvy A4 na www.esfcr.czwww.esfcr.cz  Scan vyplněné přílohy (včetně podpisu) se pomocí tlačítka Připojit, přikládá do Benefitu7  Max. velikost 1 přílohy v Benefitu7 v elektronické podobě je 3MB. Přílohy větší než 3MB je třeba uložit na CD, které předložíte spolu s písemnou verzí žádosti

30 Kontrola žádosti  V tiskové sestavě žádosti o finanční podporu je zapracovaná kapitola - Kontrola žádosti  Jedná se o kritéria pro formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti  Žadatel MUSÍ po finalizaci žádosti provést kontrolu, kde ručně zaškrtá jednotlivá kritéria hodnocení  V případě, že bude některé kritérium pro něj nerelevantní, zatrhne žadatel pole NR

31 Čestné prohlášení a podpisová tabulka  Podpisová tabulka se žadateli ukáže až v tiskové sestavě žádosti na poslední straně žádosti o finanční podporu (pomocí tlačítka Tisk)  Podpis musí být umístěn do samostatného pole, nesmí být přetištěn razítkem nebo být přepsán přes otisk razítka

32 Finalizace žádosti  Finální uzavření žádosti je posledním krokem žadatele  Finalizaci žádosti provedete pomocí tlačítka Finalizace Unikátní klíč žádosti  V zápatí náhledu žádosti a na 1. straně je uveden Unikátní klíč žádosti (10-ti místní kód), který je složen ze dvou částí: klíč žádosti 03mkWP 1. klíč žádosti (03mkWP) klíč verze 0001 2. klíč verze (0001)  Pomocí tlačítka Storno finalizace můžete žádost znovu otevřít, provést změny a opět finalizovat. Při tomto kroku se zvýší klíč verze o 1

33 Tisk a předložení žádosti  Žádost musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem žadatele  Žádost v listinné podobě se předkládá v jednom vyhotovení  Listy výtisku je třeba pevně spojit (sešít, přelepit a opatřit podpisem a razítkem)  Listinná podoba žádosti včetně příloh musí být doručena v zalepené obálce osobně, poštou nebo jinou zásilkou vyhlašovateli výzvy (adresa vyhlašovatele a kontaktní místo jsou uvedeny v textu výzvy)

34 Děkuji za pozornost Řídící orgán OP LZZ Oddělení realizace OP LZZ – sociální integrace a mezinárodní spolupráce Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 benefit7@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Jak vyplnit žádost o finanční podporu z OP LZZ? Seminář pro žadatele Výzva A4."

Podobné prezentace


Reklamy Google