Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BENEFIT7 Barbora Zigušková Oddělení řízení grantových schémat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BENEFIT7 Barbora Zigušková Oddělení řízení grantových schémat."— Transkript prezentace:

1 BENEFIT7 Barbora Zigušková Oddělení řízení grantových schémat

2 registrace přihlášení www.eu-zadost.cz

3 Registrační formulář

4 Potvrzení registrace, aktivace

5 Přihlášení do systému

6 Založení nové žádosti založení nové žádosti

7 Seznam formulářů

8 Výběr konkrétní výzvy

9 Vyplňování webové žádosti Typy záložek  Navigace  Operace se žádostí  Datová oblast žádosti (slouží k vyplňování vlastního textu žádosti) Záložky vyplňujte postupně, některé jsou provázané a data se mezi nimi načítají

10 Přístup k žádosti

11 Vyplňování webové žádosti Barevné rozlišení polí  Žlutá – povinná  Šedá bez orámování – vyplňují se automaticky  Šedá s orámováním – nepovinná Rozevírací seznam = nabídka/číselník Nápověda k oknu

12 Identifikace žádosti

13 Projekt

14 Žadatel projektu 2 1

15

16 Adresa žadatele  Zadávají se dvě adresy – oficiální adresa a adresa pro doručování (i pokud jsou shodné): nejprve zadat jeden typ adresy, uložit, tlačítkem Nový záznam zadat druhý typ a opět uložit nebo Kopírovat záznam (změnit pouze typ adresy a uložit)

17 Osoby žadatele  Statutární zástupce/i – pokud mají společné podpisové právo, uvádí se všichni a zaškrtne se společné podpisové právo  Kontaktní osoba Musí se uvést obě funkce, pokud je to jeden člověk, mohu zaškrtnout současně obě funkce.

18 Partner projektu v Benefit7  Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (jaký má toto partnerství přínos, proč konkrétně tento partner, proč nelze realizovat formou dodávky od dodavatele)  Popis zapojení partnera (způsob jeho zapojení v příslušných aktivitách, podrobněji rozepsat na záložce Popis realizace klíčové aktivity)  Zkušenosti partnera s řízením a realizací projektů RLZ  Zkušenosti s prací s cílovou skupinou  Partner projektu, Adresa partnera, Osoby partnera – podobné jako u žadatele

19 Popis projektu Vyplňuje se:  Cíle projektu  Zdůvodnění potřebnosti  Popis cílové skupiny  Zapojení a motivace cílové skupiny  Přínos pro cílovou skupinu  Rizika projektu  Popis opatření na eliminaci rizik  Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF  Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní  Vazby na jiné projekty  Vnitřní postupy řízení a organizace  Podporované aktivity

20 Území dopadu a realizace filtr Dopad – územní působnost, tj. záměrné působení projektu na určité cílové území

21 Území dopadu a realizace Realizované investice NUTS 3 – podíl plánovaných výdajů projektu v % vztahujících se k NUTS 3 = Liberecký kraj = 100 % Realizace – místo, kde je projekt fyzicky realizován

22 Klíčové aktivity  Název klíčové aktivity – v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v příslušné výzvě (aktivity týkající se projektového řízení jsou pouze doplněním v rámci popisu a nikoliv samostatné aktivity – na záložce Popis projektu, pole Vnitřní postupy a řízení organizace)  ESF způsobilé výdaje  Křížové financování (z ERDF)  Podrobný popis realizace klíčové aktivity

23 Klíčové aktivity  Výstup klíčové aktivity  Organizace zajišťující klíčovou aktivitu – Vybere se z číselníku (zde je žadatel a partneři)

24 Harmonogram aktivit Vyplňuje se pro jednotlivé aktivity a jednotlivé roky Postup:  Rok  Výběr klíčové aktivity  Zaškrtnout příslušné měsíce  Uložit záznam  Opakovat pro všechny aktivity

25 Realizační tým  Výběr typu pozice (manažerské či administrativní x odborné)  Název Pozice  Název subjektu (ten, kdo pracovníka zaměstná)  Forma (pracovní smlouva/DPP/ DPČ)  Úvazek (pracovní smlouva např. 100 nebo 50%; DPČ či DPP počet hodin za měsíc)  Jednotka (počet hodin nebo %)  Sazba (výše hrubé mzdy, u pracovní smlouvy měsíční, u DPČ/DPP hodinová)  Jednotka (za hodinu x za měsíc)  Pracovní náplň

26 Rozpočet projektu  V jednotlivých kapitolách lze přidávat libovolný počet řádků  Neplátce DPH uvádí cenu včetně DPH

27 Přehled financování  Příjmy projektu – příjmy, které vznikají v době realizace projektu, vyplňte 0,- (pokud je podpora poskytnuta v režimu veřejné podpory, příjmy se neodečítají)  Soukromé spolufinancování – zde vyplňte 0,-  Rozpad financí – přepočítá podíly jednotlivých zdrojů a doplní další kolonky na této záložce

28 Harmonogram čerpání Předpokládaný plán žádostí o platbu (předpokládaná částka a datum předložení žádosti o platbu) Postup:  První ŽoP = záloha ve výši 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu – první měsíc realizace projektu  Druhá ŽoP – tři měsíce od podpisu smlouvy (následný interval by měl být šestiměsíční)  Poslední ŽOP – maximálně do dvou měsíců po termínu data ukončení projektu na záložce Projekt  Součet všech plateb se musí rovnat celkovým způsobilým výdajům projektu

29 Horizontální témata  Vybrat vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj z číselníku  Popsat a zdůvodnit vliv – např. konkrétně jaká aktivita podpoří rovné příležitosti, o kterou aktivitu udržitelného rozvoje se jedná.

30 Kategorizace pomoci  Výběr hospodářské činnosti – č. 18 Vzdělávání  Výběr typu území – město x vesnice (města podle zákona č. 182/2000 Sb., o obcích)  Výběr prioritního tématu  Prostředky z EU v Kč – musí se rovnat částce v poli Strukturální fond na záložce Přehled financování (85% CZVP)

31 Monitorovací indikátory  Vybírají se z rozevíracího seznamu, kam se automaticky načítají podle oblasti podpory – všechny MI (pokud není pro Váš projekt relevantní, zadáte nulovou hodnotu) !  Vyplňuje se plánovaná hodnota, kterou plánujete dosáhnout během realizace projektu, a datum, kdy předpokládáte její dosažení  Vyplněním se žadatel zavazuje k jejich splnění

32 Výběrová řízení Navazuje na zaškrtávací pole Počítá projekt s výběrovým řízením? na záložce Projekt Vyplňuje se:  Název VŘ  Specifikace druhu zadavatele (veřejný, sektorový, dotovaný, osoba, která není zadavatelem dle zákona)  Druh VŘ podle předmětu (dodávky, služby, stavební práce)  Stav VŘ (VŘ zahájeno, ukončeno, plánováno, zrušeno)  Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH  Postup při VŘ - vybírá se ze seznamu  Předpokládané/skutečné datum zahájení a ukončení VŘ

33 Publicita  Dodržovat pravidla publicity uvedená v PPŽ a PPP  relevantní Způsob zajištění publicity se vybere z rozevíracího seznamu (Zvláštní tiskové a mediální zprávy, Propagační předměty, Internetové stránky projektu, Informační a komunikační materiál atd.)  Popíší se konkrétní opatření pro zajištění publicity

34 Další projekty  Projekty, které realizuje žadatel a které jsou financované z veřejných zdrojů (rozpočty obcí, krajů, státní rozpočet, fondy EU)  Realizované nebo připravované v době podání žádosti

35 Přílohy projektu  Číslo přílohy  Název přílohy  Požadovaná příloha – pouze u povinných příloh, které jsou přednastavené, jinak nelze editovat  Počet listů – listy tištěné verze  Doložena – zaškrtnout  Nerelevantní  Datum schválení  Popis  Příloha – přidat, načíst Vkládat scany listinných příloh (tj. i s podpisy apod.) ! Velikost jedné přílohy max 4 MB Celková velikost max 20 MB (*pdf)

36 Kontrola, finalizace, tisk  Kontrola (proběhne automaticky při finalizaci)  Finalizace (klíč žádosti + klíč verze = unikátní kód „hash“) = shoda s tištěnou verzí - bez finalizace nelze žádost odevzdat - lze stornovat (a poté znovu fin.)  Tisk – žádost se vygeneruje ve formátu *pdf

37 Formální podoba žádosti Předkládá se:  Ve formě finalizované žádosti v aplikaci Benefit7 (včetně příloh shodných s listinnými)  Listinná podoba včetně příloh (1x)  Na CD ve formátu *.pdf (včetně příloh!) (1x) Listinná a elektronická verze žádostí se musí shodovat (včetně hashe)

38 Forma předkládání žádosti Žádost  Samotná žádost orazítkována a podepsána statutárním/i zástupci žadatele/partnera (je – li relevantní), nebo jinou osobou na základě plné moci  Vytištěná žádost sešitá/svázaná a přelepená páskou v levém horním rohu na přední i zadní straně  Páska označená z obou stran razítkem a podpisem statutárního zástupce žadatele (jinou osobou)

39 Forma předkládání příloh Přílohy – ve druhém svazku  Titulní list svazku příloh = Seznam příloh musí být podepsán stat. zástupcem (jinou osobou) a orazítkován  Na Seznamu příloh je uveden počet listů jednotl. příloh včetně seznamu příloh  Předkládají se v listinné podobě v originále (nebo úředně ověřené kopii) a nesmějí být starší tří měsíců k podání data žádosti  Dodržet řazení příloh tak, jak jsou zadané v Benefit7  Každá příloha označena pořadovým číslem podle Seznamu příloh  Listy musí být číslované  Vícestránková příloha pevně spojena  Všechny přílohy sešité/svázané v jednom svazku, přelepené páskou, která musí být z obou stran orazítkována a podepsána statutárním zástupcem (jinou osobou)

40 Forma předkládání příloh Povinné přílohy 1)Doklad o právní subjektivitě žadatele (druh požadovaného dokladu dle právního statutu stanoví PpŽ, kap. 4.1) 2)Čestné prohlášení k poskytnuté veřejné podpoře 3)Prohlášení o partnerství – je-li relevantní 4)Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem k poskytnuté veřejné podpoře – je-li relevantní 5)Doklad o zařazení projektu do IPRM – je-li projekt do IPRM zařazen a je-li IPRM schválen

41 Obálka Žádost se předkládá v obálce, na které musí být uvedeno:  Přední strana: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Název a adresa žadatele Upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele

42 Obálka  Zadní strana: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 3 Číslo oblasti podpory: 3.2 Číslo výzvy: 02 Registrační číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.01 Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Název oblasti podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Obor – do něhož projekt spadá (viz příloha č. 1 Výzvy) Název projektu

43 Místo předložení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat 14. patro, kancelář č. 1419, 1420 U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

44 Nejčastější chyby  Různé verze žádostí (odlišný hash v listinné a elektronické verzi) = po každé finalizaci tisk/vypálení aktuální verze  Nedostatečná kontrola limitů rozpočtu – Benefit7 automaticky nehlídá limity kapitol/% nepřímých nákladů  Nesplnění formálních náležitostí předkládání žádosti: - chybějící podpisy, - nesvázané přílohy, - chybějící razítka na přelepkách, - chybějící přílohy na CD, - předložené přílohy nejsou v požadovaném formátu.

45 Další informace Další informace naleznete na: http://opvk.kraj-lbc.czhttp://opvk.kraj-lbc.cz Kontaktní e-mail: opvk@kraj-lbc.czopvk@kraj-lbc.cz Děkuji za pozornost. Barbora Zigušková, OŘGS


Stáhnout ppt "BENEFIT7 Barbora Zigušková Oddělení řízení grantových schémat."

Podobné prezentace


Reklamy Google