Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů ______________________ Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů ______________________ Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát."— Transkript prezentace:

1 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů ______________________ Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát ČŠI Masarykova 28, 460 00 Liberec iva.kvizova@csicr.cz tel.: 485 234 420

2 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Působnost ČŠI – východiska Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny ve společnosti v 90. letech – prohlubování sociálních rozdílů, nevstřícnost některých sociálních vrstev ke vzdělávání, decentralizace a konkurence škol, mezinárodní srovnání (PISA aj.), nárůst ICT, nutnost komunikace v CJ po uvolnění hranic Evropy, nezbytnost celoživotního vzdělávání. Promítnutí vzdělávací politiky do strategických dokumentů – Vzdělávání pro 21. století (+Delorsovy pilíře), Lisabonské strategie, Národní lisabonský program, Zelená kniha, Bílá kniha, Evropský referenční rámec. 6. června 2011 Iva Kvízová 2

3 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Působnost ČŠI Dodržování zákonnosti (princip legality) Ochrany žáků (rovný přístup, bezpečná a zdravá škola) Kvality výchovy a vzdělávání (identifikace úspěšných škol a postupů x výmaz z rejstříku, podpora rozvoje osobnosti žáků, bezpečná a zdravá škola, skupinám s SVP/nadaným, celková úspěšnost žáků Cílů vzdělávání (vazba na DZ 2007) 6. června 2011 Iva Kvízová 3

4 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Hlavní cíle a úkoly (2009 – 2013) hodnocení + kontrola (SK, VSK) - dáno zákonem rozvíjet hodnocení vzdělávací soustavy (multikriteriální h. rozvíjet metody hodnocení (prohlídka, rozhovory, dotazník) otevřít ČŠI veřejnosti, komunikovat s partnery (dohoda s KÚLK) stanovení inspekčního cyklu (srovnání v čase) národní priority: CJ+ICT, ČG+MG, SG+PG) EU priority: rovnost, udržitelný rozvoj (zdraví, EVVO, sociálně - patologické jevy) Autoevaluace školy Podpora žáků se SVP 6.června 2011 Iva Kvízová 4

5 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Průřezové cíle Zkvalitňování informačního a komunikačního systému Informace veřejnosti (VZ, TZ, IZ) Kvalita výstupů IČ (projekt Kvalita, tým kvality, hodnotící charakter, matematizace) Další vzdělávání (CJ, ICT, lektorský sbor) Mezinárodní spolupráce (Polsko, Slovensko, Francie, Sasko,..) Mezinárodní výzkum (projekt EQAVET) Odpovídající materiální vybavení 6. června 2011 Iva Kvízová 5

6 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Model inspekčního hodnocení v ČR EVALUAČNÍ – sleduje školu jako celek, škola je základním prvkem systému (též např. Skotsko, Anglie) x ADMINISTRATIVNĚ KONTROLNÍ – základním prvkem systému je učitel (např. Francie, Rakousko) Zdroje zjišťovaných skutečností při inspekčním hodnocení – tzv. INSPEKČNÍ TROJÚHELNÍK (PSANÉ – VIDĚNÉ – SLYŠENÉ) 6. června 2011 Iva Kvízová 6

7 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Kritéria pro inspekční hodnocení Zveřejněná „Komentovaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu výsledků vzdělávání na www.csicr.cz Ke každému z 12 kritérií uvedeny znaky jeho splnění (CELKEM 67) a základní právní východiska Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností žáků Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání Systémovost hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy 6. června 2011 Iva Kvízová 7

8 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Kritéria pro inspekční hodnocení: 1. Rovný přístup ke vzdělávání 2. Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy) 3. Řízení školy 4. Personální podmínky 5. Materiální předpoklady 6. Finanční předpoklady 7. Efektivní organizace vzdělávání 8. Účinná podpora rozvoje osobnosti dětí/žáků/studentů 9. Partnerství 10. Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí/žáků/studentů 11. Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání dětí/žáků/studentů 12. Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy 6. června 2011 Iva Kvízová 8

9 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Inspekční škála (vychází z klasifikace rizik): Stav na výmaz z rejstříku Výskyt odstranitelných rizik určené lhůtě Požadovaný standard (odpovídá normě, formální chyby, rizika odstranitelná v průběhu inspekce) Příklad dobré praxe (regionální, nadregionální, mezinárodní úroveň) 6. června 2011 Iva Kvízová 9

10 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Inspekční zpráva IZ = výstup podle inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b), c) na základě písemného pověření. IZ obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Zpracovaná kritéria zapojuje do struktury IZ (předmět, aktuální stav, hodnocení hlavních výsledků ve vztahu k ŠVP, hodnocení předpokladů, závěr). V závěru stanoveny lhůty k odstranění zjištěných nedostatků. Obsah projednat s ředitelem školy, převzetí potvrdí podpisem. Připomínky k obsahu IZ může ředitel podat ČŠI do 14 dnů po převzetí. IZ s eventuelními připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě. IZ je veřejná (web ČŠI) a 10 let je uložena ve škole a v inspektorátu ČŠI. 6. června 2011 Iva Kvízová 10

11 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Vymezení základních pojmů pro hodnocení Efektivita Užitečnost (prospěšost, reálný potenciál zlepšení) Hospodárnost Účelnost 6. června 2011 Iva Kvízová 11

12 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Efektivita – tzv. „tvrdý efekt“, lze vyjádřit číselnou hodnotou a transformovat do finančního efektu za období. Znamená „dělat správné věci“ ve smyslu volby průběhu (způsobu), kterou škola má Užitečnost – tzv. „měkké efekty“, sledujeme žádoucí zlepšení, jehož finanční vyjádření je obtížné, jsou nástrojem k dosažení tvrdých efektů. Hospodárnost – produkce maxima na výstupu při využití minima zdrojů: Jaké jsou nutné výdaje ve srovnání se skutečným rozpočtem, jak jsou využity všechny zdroje, jaké je skutečné vytížení PP? Účelnost – je cílů dosahováno za přiměřené náklady v potřebném čase, jsou správně vymezeny cílové skupiny podpory žáků podle jejich potřeb, jsou cíle ŠVP naplňovány v souladu s RVP a ŠZ? 6. června 2011 Iva Kvízová 12

13 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Hodnocení účinnosti ve vzdělávání Jedná se o hodnocení průběhu (způsobu) vzdělávání podle kritéria žádoucího pro rozvoj osobnosti žáka, znamená „dělat věci správně“. Vždy je nutné rozlišit, co může škola sama ovlivnit, někdy je i snaha o udržení stejné míry rizika dobrým výsledkem. 6. června 2011 Iva Kvízová 13

14 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 St á tn í kontrola dodržov á n í š kolsk é ho z á kona a navazuj í c í ch pr á vn í ch předpisů, kter é se vztahuj í k poskytov á n í vzděl á v á n í a š kolských služeb vykon á van á podle § 174 odst. 2 p í sm. d) z á kona 561/2004Sb Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu. K právu kontrolních orgánů patří mj. požadavek dodržování lhůt, poskytování pravdivých a úplných informací, v odůvodněných případech zajišťování dokladů, ukládání pořádkových pokut. Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší. O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. 6. června 2011 Iva Kvízová 14

15 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 St á tn í kontrola dodržov á n í š kolsk é ho z á kona a navazuj í c í ch pr á vn í ch předpisů, kter é se vztahuj í k poskytov á n í vzděl á v á n í a š kolských služeb vykon á van á podle § 174 odst. 2 p í sm. d) z á kona 561/2004Sb. § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona (školní řád) Vedení dokumentace školy podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) až k), odst. 2, 3, 4 a 9 školského zákona Plnění povinnosti ředitele školy podle § 164 a 165 školského zákona Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § § 166 odst. 1, 2 školského zákona Kontrola předpokladů pro výkon funkce pedagogických pracovníků a vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanovením zákona č. 563/2004 Kontrola, zda ředitel školy/školského zařízení vydal školní vzdělávací program a zda ho zveřejnil na přístupném místě (§ 5 odst. 3 školského zákona) Kontrola dodržování ustanovení § 167 a 168 školského zákona – školská rada 6. června 2011 Iva Kvízová 15

16 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Veřejnosprávní kontrola Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Posuzuje se soulad finančních a majetkových operací s právními předpisy a dosažení optimálního stavu mezi hospodárností, účelností a efektivností Hospodárnost – co nejnižší náklady Efektivnost – co nejvyšší kvalita Účelnost – optimální míra dosažení cílů 6. června 2011 Iva Kvízová 16

17 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Inspekce ve středních školách (PHÚ) Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a příslušným RVP Získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti středních škol ve vybraných oblastech příslušného RVP Inspekce podmínek přijímání žáků ke vzdělávání ve střední škole Inspekce ukončování středního vzdělávání Inspekce ŠVP v domovech mládeže 6. června 2011 Iva Kvízová 17

18 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Výkon další inspekční činnosti ve středních školách Inspekce na základě podnětů, stížností a petic Inspekce pro účely přiznání dotací podle zvláštního právního předpisu Inspekce pokusných ověřování a rozvojových programů vyhlašovaných v souladu s § 171 školského zákona Účast v konkurzních řízeních Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením Vedení evidence školních úrazů, státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k zajištění BOZ žáků Státní kontrola školního stravování 6. června 2011 Iva Kvízová 18

19 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Zkrácené názvy právních norem, vždy v platném znění 1. Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 2. Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 5. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 6. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) 7. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 8. Úmluva o právech dítěte, sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., 9. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 10. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 11. Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti DZ, VZ a vlastního hodnocení školy 12. Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI 13. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 14. Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 15. Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků 16. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 17. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 18. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 19. Vyhláška č. 671/2004 Sb., o přijímacím řízení 20. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání v SŠ maturitní zkouškou 21. www.csicr.cz 6. června 2011 Iva Kvízová 19

20 Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Děkuji za pozornost, přeji klidnou a zaslouženou dovolenou.


Stáhnout ppt "Činnost ČŠI ve školním roce 2010/2011 Působnost ČŠI dle školského zákona a koncepčních dokumentů ______________________ Mgr. Iva Kvízová Liberecký inspektorát."

Podobné prezentace


Reklamy Google