Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formulář kontrolního hlášení Informace k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4.12.2015 Formulář kontrolního hlášení od 1.12.2015 k dispozici pro potřeby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formulář kontrolního hlášení Informace k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4.12.2015 Formulář kontrolního hlášení od 1.12.2015 k dispozici pro potřeby."— Transkript prezentace:

1 Formulář kontrolního hlášení Informace k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4.12.2015 Formulář kontrolního hlášení od 1.12.2015 k dispozici pro potřeby testování na testovacím serveru Daňového portálu

2 Záhlaví KH -Finanční úřad a územní pracoviště (místně příslušné dle DŘ - bez ohledu na to, že data KH budou uložena na centru; pokud podává datovou schránkou i toto podání je adresováno místně příslušnému FÚ/ÚzP); -DIČ DPH (kmenová část); -Typ DS: Právnická osoba (PO) x Fyzická osoba (FO); -Období: Měsíc x Čtvrtletí a Rok nebo „od – do“; (rok musí být 2016 a dále), nastavena kontrola pro řádné vyplnění období ve vztahu PO x FO -Datum vyhotovení KH (výběrové pole) -Druh KH:  řádné,  následné (+ datum zjištění důvodu pro podání NKH),  opravné - Rychlá odpověď na výzvu (výběrové pole): Nemám povinnost podat KH Tzv. „nulové podání“ Potvrzuji správnost naposledy podaného KH - Číslo jednací výzvy: ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. oddělovačů (vyplnění zejména v případě rychlé odpovědi na výzvu, ale i možnost v jiných případech reakce na výzvu SD)

3 Záhlaví KH -Obchodní jméno a sídlo (PO) x jméno, příjmení a adresa místa pobytu (FO) – dle § 13 odst. 1 DŘ - Kontaktní údaje (vyplnění jednoho z polí je povinné!):  ID datové schránky – pokud ji má DS zpřístupněnu, jinak vyplní:  E-mail (dle § 101g odst. 4 písm. b) ZDPH – e-mail určený pro doručení písemností souvisejících s KH (zejména výzvy doručované dle § 101g odst.4 a 5 ZDPH).  Pozn.: pokud má DS sice zpřístupněná dat. schránku, ale jeho (sml./zákonný) zástupce nikoliv, pak dle § 41/1 DŘ je nutné uvést e-mail (pro doručení zástupci DS).  Využit bude vždy pouze jeden z kontaktů – datovka má přednost  Telefon (nepovinné) - Údaje o podepisující osobě (tj. včetně zástupce DS a jeho identifikace) - FO oprávněná k podpisu (je-li DS PO s uvedením vztahu k PO) - Kontaktní osoba (další): Příjmení, jméno, telefon

4 Část A – Plnění s povinností přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu PDP (tuzemský RCH) A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, u kterých je povinen přiznat daň příjemce Tuzemský RCH – náhrada výpisu z evidence pro daňové účely, avšak v KH bez měrných jednotek! Odpovídá hodnotě z řádku 25 DAP DPH DIČ odběratele – povinné, musí jít o plátce! (kód státu a kmenová část bez mezer) Ev. číslo daň. dokladu (délka max. 60 znaků) DUZP – (dle zákonných principů k RCH §92a/1 – zálohy ne, pouze až celá hodnota k DUZP), tvar: DD.MM.RRRR (např.: 02.03.2016) Základ daně - daň nikoli, tu je povinen odvést příjemce (koresponduje s hodnotou v ř. B1 u příjemce ZP) Předmět plnění – současné kódy z evidence pro daňové účely

5 A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, u kterých je povinen přiznat daň příjemce Předmět plnění – současné kódy z evidence pro daňové účely (výběrové pole pro oddíly A.1. a B.1.): 1 - dodání zlata (plnění podle § 92b) 3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d ZDPH) 4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e ZDPH) 5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c ZDPH) 11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů 12 - obiloviny a technické plodiny 13 - kovy, včetně drahých kovů 14 - mobilní telefony 15 - integrované obvody a desky plošných spojů 16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy) 17 - videoherní konzole 18 – převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie 19 – dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 20 – dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi Pokud je na dokladu více druhů plnění (spadající pod různé kódy) – nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek (evid. č. DD je stejné).

6 A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH, u kterých je povinen přiznat daň příjemce Příklad: Plátce dne 3. 2. 2016 uskutečnil dodání zboží mobilních telefonů za 300 000 Kč a notebooků za 150 000 Kč. K těmto plněním vystavil jeden daňový doklad č. 2016-021. Dále dne 6. 2. 2016 obdržel zálohu na dodávku tabletů ve výši 210 000 Kč. Dne 18. 2. 2016 poskytnul stavební práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti v hodnotě 3 500 Kč (daňový doklad č. 2016- 032). Kontrolní hlášení bude vyplněno následovně: Číslo řádkuDIČ odběratele Ev. číslo daň. dokladuDUZPZáklad daně Kód předmětu plnění 123456 1 12345678902016-021 03.02.2016 300000 14 212345678902016-02103.02.2016 15000016 311122233302016-03218.02.201635004

7 A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH Údaje týkající se řádků DAP DPH: ř. 3, 4, 5, 6, 9 a 12, 13: § 24 ZDPH: Poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku – služby dle § 9 až 10d ZDPH (tj. i služba přijatá od zahraniční OPD), dodání zboží s instalací a montáží (§ 7 odst. 3) nebo dodání zboží soustavami a sítěmi (§ 7a odst. 1 nebo 3) § 25 ZDPH: Pořízení zboží z JČS, přemístění zboží z JČS (§ 16 odst. 4/5), pořízení NDP plátcem od osoby neregistrované v JČS (§ 19 odst. 4) DPPD = datum povinnosti přiznat daň dle § 24 či § 25 ZDPH (tj. i ze záloh) Uvedení v KH za období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň (§ 24 a § 25) – bez ohledu na držení daňového dokladu = dodatečné úpravy jako v DAP DPH (pole "Evid. číslo DD" může zůstat prázdné nebo lze uvést číslo z interní databáze plátce); Případné změny na základě později obdrženého DD: uvést do řádného KH pouze hodnotové změny základu daně a daně (uvést rozdíl) za období, kdy plátce obdržel DD (nebo kdy doklad byl vystaven dodavatelem z JČS/3. země), nebo storno původního řádku a nové údaje. " Není-li k dispozici VAT ID (např. zahraniční osoba ze 3. země, vybrané případy přemístění zboží sobě, OPD z JČS neregistrovaná k DPH) - může pole "Identifikace dodavatele (VAT ID)" - zůstat prázdné (jinak formát přednastaven např. DE123456789) Č. řádkuIdentifikace dodavatele (VAT ID) Ev. číslo daň. dokl.DPPDZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3

8 A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH Příklad: Plátce dne 16. 2. 2016 zaplatil zálohu ve výši 20 000 Kč na reklamní službu, kterou mu dne 27. 2. 2016 poskytla švýcarská osoba povinná k dani v celkové výši 50 000 Kč (doplatek 30 000 Kč). Od poskytovatele obdržel daňový doklad č. 20162222 na obdrženou platbu předem a č. 20163333 k datu poskytnutí služby. Dále dne 26. 2. 2016 pořídil zboží podléhající první snížené sazbě daně z Německa od osoby registrované k dani v jiném členském státě v hodnotě 40 000 Kč. Daňový doklad byl dodavatelem DE12345678 pod č. 201602-333 vystaven dne 28. 2. 2016. Dne 15. 2. 2016 zaplatil tomuto dodavateli zálohu ve výši 10 000 Kč. č.ř. Identifikace dodavatele (VAT ID) Ev. číslo daň. dokladuDPPD Základ daně 1Daň 1 Základ daně 2Daň 2ZD 3 Daň 3 12345678910 1 20162222 16.02.2016 20000 4200 2 2016333327.02.2016300006300 3DE12345678201602-33328.02.2016 400006000

9 A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 ZDPH Č. řádku Identifikac e odběratele (DIČ/VAT ID) Odběratel bez DIČ/VAT IDEv. č. daň. dokladu DUPHodnota osvoboze- ného plnění Jméno a příjmení Obchodní jméno Datum narození Místo pobytu/Sídlo Hodnota osvobozeného plnění koresponduje s ř. 26 DAP Vyplňuje pouze plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato § 92 ZDPH uskutečnil pro jiného plátce/neplátce dodání investičního zlata osvobozené od daně s místem plnění v tuzemsku, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH. Vyplňují se údaje z DD – jeden řádek = jeden DD Souhrnný DD (§ 31b) – několik sam. plnění pro jednu osobu = uvede se souhrnná hodnota plnění z DD na jednom řádku KH a do pole DUP uvede se poslední (kalendářní) datum uskutečnění z DD. Odběratel s DIČ/VAT ID (kód státu + kmenová část) Odběratel bez DIČ/VAT ID - jméno a příjmení/Obchodní jméno - datum narození (pouze u FO nepovinných k dani ve tvaru DD.MM.RRRR) - místo pobytu/sídlo (údaje oddělené čárkou) DUP = datum uskutečnění osvobozeného plnění (ve tvaru DD.MM.RRRR)

10 A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny opravy dle § 44 ZDPH, bez ohledu na limit č. řádkuDIČ odběratele ev. číslo daň. dokl. DPPDZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3Kód režimu plnění § 44 ZDPH 1123456782016B12515.01.201625000052500-běžné 1- § 89 2 -§ 90 - Uskutečnění zdanitelného plnění dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku – ř. 1 a 2 DAP DPH (§ 13, § 14) Plnění, na která musí být vystaven daňový doklad s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně (i z případných přijatých plateb "záloh" před uskutečněním ZP) - Uvedení použití zvláštního režimu dle § 89 a § 90 ZDPH (pro posouzení limitu se uvažuje celá hodnota plnění) – plátci, kteří stanovují přirážku pro jednotlivá poskytnutí zvlášť: 0 = běžné plnění (přednastavena), 1 = § 89, 2 = § 90 - DIČ odběratele musí být vždy uvedeno = povinná položka (jedná se tedy o plnění poskytnutá pro: plátce, OPD – neplátce, PO nepovinné k dani (§ 28 odst. 1 písm. a)). – uvádí se DIČ DPH nebo DIČ pro daňové účely dle § 130 DŘ. Pokud nemá odběratel tuzemské DIČ = uvádí se do části A.5. KH bez ohledu na limit.

11 A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny opravy dle § 44 ZDPH, bez ohledu na limit - Vyplní se údaje z DD - Nebo přímo evidence pro daň. účely – v příp. § 89 a § 90 – do KH uvádím údaje o ZD a daně týkající se pouze přirážky (ř. 1, 2 DAP DPH) – dle ZDPH § 89/9 a § 90/14 se údaje ohledně přirážky na DD sam. neuvádějí – výjimka je DD o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdrav. postižením § 90/14) - Souhrnný DD (§ 31b): souhrnná hodnota všech plnění z DD s DPPD = poslední kalendářní datum z DD – v členění dle příslušných sazeb daně. Pro zjištění limitu (10.000,- Kč) – součet DD. - U § 44 ZDPH bude vyplněna pouze hodnota daně (se záporným/kladným znaménkem) a zaškrtnuto X ve sloupci § 44 ZDPH = věřitel vyplní bez ohledu na limit (pole je však defaultně přednastaveno jako "prázdné") Nahrazuje podání samostatného přehledu oprav u věřitele podle § 44 odst. 4 písm. b) ZDPH, kopie dokladů však musí být přiloženy k DAP DPH. č. řádkuDIČ odběratele ev. číslo daň. dokl. DPPDZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3 Kód režimu plnění § 44 ZDPH 1123456782016B12602.02.2016-420x

12 A.4. – položky řádku -DIČ odběratele: povinné (kmenová část), jedná se o DIČ pro účely DPH a v případě OPD-neplátců a PO nepovinných k dani – DIČ pro daňové účely dle § 130 DŘ -Ve speciálních případech, pokud odběratel nemá tuzemské DIČ (pro daňové účely) = uvede se plnění do části A.5. bez ohledu na limit (např. u OPD neusazená v tuzemsku, zahraniční osoby – např. přeprava osob po našem území, dodání zboží bez přepravy v tuzemsku, dodání os. nepovinným k dani aj.) -Evid. číslo DD -DPPD = dle § 21 ZDPH (den uskutečnění ZP, nebo den přijetí úplaty, tj. vč. případných přijatých plateb „záloh“ před uskutečněním ZP – který den nastane dříve), ve tvaru: DD.MM.RRRR -Základ daně (vyjma případu § 44 ZDPH) a daň – v členění dle sazeb. Pokud jsou na DD plnění s různými sazbami = rozepíšu do 1 řádku KH, ale dle sazeb (vždy základ daně a daň). -Kód režimu plnění: 0- běžné, 1 - § 89 ZDPH (cestovní služba), 2 - § 90 ZDPH (použité zboží) -§ 44 ZDPH: „ano x ne“ -Opravy dle § 42 ZDPH pro část A.4.: musí ve své absolutní hodnotě (opravy, tj. rozdílu) splnit limit „10.000,- vč. daně.

13 A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny opravy dle § 44 ZDPH, bez ohledu na limit Příklad: Plátce, autobazar, dodal dne 26. 2. 2016 ve zvláštním režimu pro použité zboží ojetý automobil. Automobil nakoupil od soukromé osoby za 50 000 Kč a prodal jej za 55 000 Kč. Zdaněna bude přirážka ve výši 5 000 Kč (ZD 4 132 Kč, DPH 868 Kč), tato se uvádí na ř. 1 přiznání, zbytek prodejní ceny, tj. 50 000 Kč plátce uvede na řádku 26 přiznání. Do kontrolního hlášení se dané plnění uvede do oddílu A.4., jelikož hodnota uvedená na daňovém dokladu přesáhla 10 000 Kč, uvede se zde však jen přirážka. Č.ř.DIČ odběratele Ev. číslo daň. dokl. DPPDZáklad daně 1 Daň 1ZD 2D 2ZD 3D 3Kód režimu plnění § 44 ZDPH 123456789101112 199887766771687554326.02.201641328682

14 A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny opravy dle § 44 ZDPH, bez ohledu na limit Příklad Plátce dne 15. 2. 2016 doručil DD dle § 46 ZDPH svému odběrateli, který mu neuhradil dřívější dodání zboží a nyní se nachází v insolvenčním řízení. Původní plnění za 100 000 Kč + 21 000 Kč DPH nebylo uhrazeno ani částečně, proto plátce provedl opravu dle § 44 ZDPH. částka bez ohledu na hodnotu opravované daně DAP ř. 1 sloupec daň mínusem, ř. 33 (věřitel) daň plusem DPPD - datum doručení DD nebo písemného oznámení dlužníkovi vyplněním KH splněna povinnost podat samostatný výpis z přehledu oprav pro daňové účely podle § 44/4/b ZDPH zůstává povinnost předložit kopie všech vystavených DD, u kterých došlo k provedení opravy Č.ř.DIČ odběratele Ev. číslo daň. dokl. DPPDZáklad daně 1 Daň 1ZD 2D 2ZD 3D 3Kód režimu plnění § 44 ZDPH 123456789101112 199887766771687554315.02.2016-210000x

15 A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad Základ daně 1,2,3Daň 1,2,3 Částky z dokladů (§ 28 a zjednodušených DD § 30) se uvádí kumulativně za období, za které se podává KH - v členění dle sazeb: - ZP pro OPD – plátce, neplátce a PO nepovinné k dani s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, - Plnění s místem plnění v tuzemsku pro OPD zde neusazené, které nemají tuzemské DIČ – bez ohledu na limit - Ostatní uskutečněná plnění, kdy není povinnost vystavit daňový doklad, ale vzniká povinnost odvodu DPH–plnění pro osoby nepovinné k dani (FO) - Případné doklady o použití (§ 32 ZDPH) - Hodnotu přirážky u ZP ve zvlášt. režimech (§ 89 a § 90), která se neuvádí v A.4 bez ohledu na osobu příjemce; přirážka stanovená za ZO (bez ohledu na limit) - Opravy dle § 42 ZDPH s absolutní hodnotou do 10.000,- Kč (rozdíl) vč. daně - Resp. zde se uvádí všechna plnění nebo přijaté úplaty s povinnosti přiznat daň, která se neuvádí v částí A.4 KH (opět ř. 1, 2 DAP DPH)

16 A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad Příklad: Plátce dne 20.2.2016 dodal zboží soukromé osobě za 50 000 Kč + 7 500 Kč DPH. Plátce dne 23.2.2016 přijal od jiného plátce zálohu ve výši 4000 Kč na budoucí dodání sekačky trávy (celková hodnota dodávky 30 000 Kč). Plátce dne 25.2.2016 dodal zboží ve výši ZD 20 000 Kč, DPH 3 000 Kč, fyzické osobě povinné k dani, která nesdělila dodavateli své DIČ (u právnické osoby nejde). Základ daně 1Daň 1Základ daně 2Daň 2Základ daně 3Daň 3 123456 33066947000010500

17 Část B – Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a (a násl.) ZDPH Č. řádkuDIČ dodavatele Ev. číslo daň.dokl. DUZPZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3Kód předmětu plnění Tuzemský RCH – náhrada výpisu z evidence pro daňové účely, avšak v KH bez měrných jednotek! Odpovídá hodnotě z řádku 10 nebo 11 DAP DPH DIČ dodavatele – povinné, musí jít o plátce! (kód státu a kmenová část) Eviden. číslo DD – číslo z DD vystaveného dodavatelem! DUZP – (dle zákonných principů k RCH – zálohy ne, přiznává se až celá hodnota k DUZP), tvar: DD.MM.RRRR (např. 03.02.2016) Základ daně a daň - v členění dle sazeb Předmět plnění – současné kódy z evidence pro daňové účely (výběrové pole) – shodné jako u dodavatele (část A.1.) Pokud je na DD více druhů plnění (spadající pod různé kódy) – nutno rozepsat každý kód plnění na samostatný řádek KH (evid. číslo DD je stejné).

18 B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 ZDPH bez ohledu na limit č. řádkuDIČ dodavatele ev. č. daň. dokl. DPPDZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3Použit poměr § 44 ZDPH 1123456781012201603.03.2016250005250ANO/NE Přijatá zdanitelného plnění (nebo poskytnuté úplaty na ně) v tuzemsku s hodnotou nad 10.000 Kč od plátce (hodnota DD), od kterého odběratel obdržel daňový doklad a uplatňuje nárok na odpočet daně – ř. 40 nebo 41 DAP DPH, vč. souvisejících vykazovaných oprav (dle § 74 ZDPH s ohledem na limit opravy = absolutní hodnota opravy (rozdíl) musí být vyšší než 10.000,- Kč jinak patří do B.3. U souhrnného DD (§ 31b): pro limit se posuzuje součet hodnoty DD (všechna plnění). Uvede se na jednom řádku. Do KH se neuvádí odpočet podle § 73 odst. 1 písm. b), c) a d) – tj. NO z řádku DAP DPH: 42, 43 a 44. (Jedná se o NO především z plnění vykázaných v části A.2. či B.1. KH. – tj. pořízení zboží z JČS, přijetí služby z JČS, zboží s instalací a montáží nebo dodání soustavami a sítěmi, dovoz a přijatá plnění v tuzemském RCH. Toto platí i pro B.3.!

19 B.2. – položky KH DIČ dodavatele: musí být vždy vyplněno a musí jít o plátce! (kód státu a kmenová část) Evid. číslo DD: uvedené na DD poskytovatelem/dodavatelem plnění! (povinné, pokud se jedná o např. opravy odpočtu dle § 74/1 věta druhá nebo speciální případy nepřímých bonusů aj., kdy není (ještě) k dispozici doklad – uvede se výjimečně interní číslo – dle evidence příjemce), nesmí být duplicitní (vyjma u skupiny – role poskytovatele) – následně nutnost při přijetí opravného dokladu v rámci NKH doplnit! DPPD: datum, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost přiznat daň dodavatelem – datum vzniku nároku na odpočet dle § 72 odst. 3 ZDPH (vazba na § 21 ZDPH), tvar: DD.MM.RRRR Základ daně (vyjma § 44 ZDPH) a daň: - v členění dle sazeb U kráceného NO daně podle § 76 se uvede celá hodnota ZD a daně z daňového dokladu (obdoba dle DAP DPH) U poměrného nároku NO daně podle § 75 se uvede pouze poměrná část ZD a daně a specifikace v položce „Použit poměr ANO/NE“

20 B.2. – položky KH Stejná pravidla pro opravu daně dle § 44 ZDPH jako v části A.4. – zde role "dlužník„ a uvádí se zde bez ohledu na limit opravy–při obdrženém oprav.DD, DAP ř. 40,41 sloupec daň minusem a ř. 34 (dlužník) daň plusem č. řádkuDIČ dodavatele Ev. č. daň.dokl. DPPDZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3Použít poměr § 44 ZDPH 1CZ12345678101201603.03.2016-5250NEx B.2. – příklad: -Měsíční plátce – příjemce obdržel DD dne 25. 2. 2016 s DUZP k 31. 1. 2016 -DD vystaven dodavatelem dne 15. 2. 2016 -Hodnota ZP: 14.520,- Kč vč. daně -Odpočet z toho DD si měsíční plátce uplatní v DAP DPH za únor 2016 -V souladu s tímto uvede hodnoty v KH za únor 2016, které podá do 25.3.16 č. řádkuDIČ dodavatele Ev. č. daň. dokl. DPPDZáklad daně 1,2,3 Daň 1,2,3Použít poměr § 44 ZDPH 112345678101201631.01.2016120002520NE

21 B.2. – položky KH Příklad: Plátce pořídil od plátce CZ1234567890 dne 15. 2. 2016 mobilní telefony za 150 000 Kč (režim přenesení daňové povinnosti) a dále brašny na notebooky za 20 000 Kč + 4 200 Kč. K oběma plněním dodavatel vystavil jeden DD. B.1. B.2. č. ř.DIČ dodavateleev. č. daň. dokl. DUZPZáklad daně 1 Daň 1ZD 2D2ZD 3D 3Kód předm. plnění 1234567891011 1123456789167777715.02.20161500003150014 č. ř. DIČ dodavatele ev. č. daň. dokl. DPPDZáklad daně 1 Daň 1ZD 2 D2ZD 3 D 3Použít poměr § 44 ZDPH 123456789101113 1123456789167777715.02.2016200004200NE

22 B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně Základ daně 1, 2, 3Daň 1, 2, 3 Částky z dokladů se uvádí kumulativně za období, za které se podává KH – v členění dle sazeb Pravidla ohledně kráceného nároku na odpočet DPH nebo poměrného a dále odpočtů, které se do KH neuvádí – v principu jako u položky B.2. Přijatá ZP od plátců (nebo poskytnuté úplaty na ně) s hodnotou do 10.000,- kč včetně daně, u kterých si příjemce (plátce) uplatňuje NO – tj. přijatá plnění, na které byly vystaveny DD (§ 28) nebo zjednodušené DD (§ 30) = ř. 40 a 41 DAP DPH Uplatňování nároku na odpočet u vlastních dokladů o použití (§ 72/2c) Opravy dle § 74 ZDPH vykazované na ř. 40 a 41 DAP DPH s absolutní hodnotou do 10.000,- Kč vč. daně.

23 Část C – Kontrolní řádky na DAP DPH Řádek DAP DPHHodnota základu daně 1A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH 2A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 40B.2. + B.3. celkem základy daně u základní sazby DPH 41B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 25A.1. celkem základy daně 10B.1. celkem základy daně u základní sazby DPH 11B.1. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH 3+4+5+6+9+12+13A.2. celkem základy daně Součástí podání KH nesmí být žádné přílohy. Hodnoty z vložených dat jednotlivých částí A a B se automatizovaně (přes EPO)načítají.

24 Kontrolní hlášení - důležité Pokud hodnota obsažená na DD včetně daně >10 000 Kč, plnění se uvede do oddílu A.4. (uskutečněné plnění) nebo B.2. (přijaté plnění), plnění do 10 000 Kč včetně se zahrnou do součtového řádku A.5. či B.3. Záloha 5 000 Kč a následně k DUZP doplatek ve výši 20 000 Kč - jelikož se vystaví dva samostatné DD, budou se tyto posuzovat samostatně. DD na přijatou úplatu ve výši 5 000 Kč vč. daně se uvede do oddílu A.5. a daňový doklad k DUZP se uvede do oddílu A.4. Pokud je na souhrnném DD několik samostatných plnění, která se uskuteční pro stejnou osobu, souhrnná hodnota se uvede v kontrolním hlášení na jednom řádku a jako datum plnění se uvede poslední (kalendářní) datum povinnosti přiznat daň uvedené na daňovém dokladu. V případě splátkového či platebního kalendáře se pro splnění limitu 10 tis. Kč vč. daně zahrnuje součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat uvedených na DD. Jednotlivá plnění/přijaté úplaty z těchto dokladů se do ř. A.4. uvádějí samostatně dle faktického stavu (s opakováním ev. čísla DD v jednotlivých KH). V případě, když jednotlivá plnění/přijaté úplaty nedosahují stanoveného limitu, ale DD (platební nebo splátkový kalendář) v celkovém součtu limit překročí, vykazujeme v A.4.


Stáhnout ppt "Formulář kontrolního hlášení Informace k vyplnění kontrolního hlášení ke dni 4.12.2015 Formulář kontrolního hlášení od 1.12.2015 k dispozici pro potřeby."

Podobné prezentace


Reklamy Google