Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 24. březen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 24. březen 2011."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 24. březen 2011

2 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 2 1. Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2. 2.Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 Ing. Antonín Špaček 3. 3.Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 Ing. Antonín Špaček 4. 4.Podklady pro státní závěrečný účet za rok 2010 Ing. Antonín Špaček 5. 5.Výkazy PO za I. čtvrtletí Ing. Jana Tomková 6. 6.Účtování transferů v roce 2011 Ing. Jana Tomková 7. 7.Účtování sociálních dávek v roce 2011 Ing. Jana Tomková 8. 8.Legislativa v oblasti rozpočtu a financování obcí Ing. Marek Kurka 9. 9.Aktuální situace - vývoj účetnictví státu Ing. Antonín Špaček 10. 10. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Ing. Antonín Špaček 11. 11. Dotazy, diskuse a závěr Program

3 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 3 Roční účetní závěrka 2010 - právní předpisy zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném do 31. 12. 2010, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, České účetní standardy: Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih, Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery, Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky, vyhláška č. 383/2009 Sb., - technická vyhláška o účetních záznamech, vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

4 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 4 Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 - termíny termín pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku (středa 9. únor) termín pro předložení výkazů se čtvrtletní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 18. únorem následujícího roku (čtvrtek 17. únor) termíny byly ze strany krajského úřadu stanoveny takto: účetní obraty měst, obcí a DSO do 21. ledna 2011 /z těchto dat KrÚ vygeneroval jak finanční, tak i účetní výkazy/, výkazy neškolských příspěvkových organizací do 7. února 2011, důraz na kontrolu zpětných protokolů a analytických předvah, nové rozhranní GXML - jeho nastavení řešeno i s méně obvyklými softwary.

5 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 5 Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 důkladné provedení inventarizací, vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, neprovádět transfery mezi rozpočty v závěru roku, vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, o veškerých opravách po zaslání dat nutno informovat referenta účetnictví a zaslat dávku účetnictví znovu, na potřebné kontroly upozorněno v metodickém pokynu ke zpracování roční účetní závěrky – součást zpráv 4/2010.

6 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 6 Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 - účelové znaky velmi opožděně obdrženy od MF ČR sestavy s účelovými znaky, MŠMT, MZe, MK – uvolňování některých dotací pro příspěvkové organizace, ačkoliv protékaly rozpočtem kraje a zřizovatele, MPSV – záměny v okresech, MMR - dotace na Přeshraniční spolupráci - kurzové rozdíly, dotace pro PO kraje uvolněny "jakoby" obcím, MZE - pozor na dotace na úroky - je to dotace, tedy 4xxx s daným ÚZ, PRV/SZIF/EAFRD - rozdíly INV x NIV u obcí na okrese Hodonín, aspekty DPH - náhrada od PGRLF patří na 2329, některé obce účtovaly jako dotaci, stanovení ÚZ - prioritní osa projektu podle uzavřené dohody, ROP NUTS II Jihovýchod - RRRS zasílá k dotaci vždy avízo, podle něho je třeba zaúčtovat a případné rozdíly řešit, poměry financování, MŽP x SFŽP x Operační program Životní prostředí evropský podíl 4x16 s ÚZ 15xxx, český podíl 4x13 s ÚZ 90001 nebo 90877, nástroje 53 nebo 54, nikdy už ne 35 ! SFŽP - půjčka má vždy ÚZ; vykazovány dotace pro a.s., chybné území...

7 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 7 Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 - problémy kontrola zůstatku bankovního účtu s účetním stavem, nulování pokladny rozpočtových činností s ohledem na položku 5182, transfery na konci roku - podařilo se dořešit, účtování položek třídy 8 - Financování, stále problémy s celkovým chápáním úvěrů - kdy začít účtovat? nedůslednost v používání analytických účtů - především u předpisů a úhrad pohledávek a závazků, účtování o základním běžném účtu v roce 2011 nacházeny počáteční stavy na 231.1x,2x,3x... nelze hodnotit, jak bylo účtováno o vyúčtování dotací - nicméně z dotazů jsou různé chyby - zúčtování v plné výši nebo naopak nezúčtování vůbec, o účetních metodách časového rozlišení, o opravných položkách k pohledávkám, reálné hodnotě...

8 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 8 Prosincové mzdy některé obce přešly na obvyklý postup, podobně i vlastní JMK, problematické u dotací, z nichž jsou hrazeny např. mzdové výdaje metodika SPOD pro rok 2011 - Mzdy pracovníků (nově přijatých i stávajících) vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Ke mzdovým nákladům z hlediska úhrady uvádíme, že výdaj musí být v roce vzniku zaevidován a vypořádán. Prostředky na platy zaměstnanců za měsíc prosinec se v předpokládané výši jejich výplaty převádějí na depozitní účet (účet cizích prostředků – jedná se o platy zaměstnanců za měsíc prosinec), jsou sledovány jako výdaj daného roku a v lednu roku následujícího se provádí jejich výplata.

9 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 9 Rozvaha k 31. 12. 2010 Majetkové účty - účtová skupina 01, 02, 03, 07, 08 majetkové účty 012, 013, 014, 015 a 019 nemohou mít záporný zůstatek platí rovnice "brutto - korekce > 0" majetkové účty 021, 022, 025 a 029 nemohou mít záporný zůstatek platí rovnice "brutto - korekce > 0" totéž se týká účtu 031 a 032 majetkové účty 018 a 028 musí mít zůstatek 0 platí rovnice "brutto - korekce = 0" účty 041, 042 a 043 musí mít ve sloupci netto zůstatek větší než 0, účty 044 a 045 musí mít k 31. 12. zůstatek 0, oprávky se vykazují ve sloupci korekce (vždy se znaménkem +) zůstatek účtu 018 = zůstatek účtu 078 zůstatek účtu 028 = zůstatek účtu 088

10 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 10 Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 - výkazy PO aktualizace číselníku účetních jednotek formulář součástí pokynu pro předkládání dat v roce 2011, nutno včas vědět o vzniku nových PO (DSO), u PO největší problémy ve vztahu k často se měnícím strukturám XSD schémat a XML výkazů, vykazování minusových hodnot u rozvahových účtů, vykazování fondů ve výkazu Příloha - problém v samotné konstrukci výkazu a nenávaznosti na úpravu fondů podle zákona č. 250/2000 Sb.

11 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 11 Zhodnocení roční účetní závěrky 2010 - předání výkazů předány všechny finanční a účetní výkazy, dosaženy VVK i MVK, dodatečná oprava účetních výkazů dne 23. 2. 2011 - účetní výkazy se v prostředí CSÚIS neschvalují, výkaz Přehled o peněžních tocích (cash - flow) a o změnách vlastních kapitálu předán celkem za 15 účetních jednotek, jeho složitost a individuální sestavení do budoucna nutné nastavit.

12 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 12 Předání Přehledu o peněžních tocích za 2010 při sestavení účetní závěrky za rok 2010 je pro vybrané účetní jednotky mimo jiné významné, zda mají povinnost sestavit výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, povinnost sestavit tyto výkazy mají vybrané účetní jednotky podle § 18 odst. 1 poslední věty zákona o účetnictví: „pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2“. Pro naplnění povinnosti sestavit výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu musí proto vybraná účetní jednotka současně splnit dvě podmínky: více než 40 000 000 Kč aktiv celkem a více než 80 000 000 Kč ročního úhrnu čistého obratu. v případě ročního úhrnu čistého obratu mohou vznikat pochybnosti, jak mají vybrané účetní jednotky v roce 2010 postupovat při zjišťování čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní období, tj. za rok 2009. Účetní reforma v oblasti veřejných financí byla započata k 1. 1. 2010 a některé vybrané účetní jednotky tudíž za rok 2009 nevykazovaly žádné výnosy, z nichž by bylo možné vypočítat roční úhrn čistého obratu podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví.

13 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 13 Předání Přehledu o peněžních tocích za 2010 při sestavení účetní závěrky za rok 2010 je pro vybrané účetní jednotky mimo jiné významné, zda mají povinnost sestavit výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, v případě těchto účetních jednotek dochází k nemožnosti naplnění podmínek pro povinné sestavení výkazu o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za rok 2010, a to i v případě, že jejich vykázané příjmy za rok 2009 překročily hranici 80 000 000 Kč. i vzhledem k této nemožnosti platí, že při zjišťování povinnosti sestavovat výkazy Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu vybranou účetní jednotkou za rok 2010 musí tato účetní jednotka splnit kriteria aktiv celkem i ročního úhrnu čistého obratu současně za účetní období roku 2010 i roku 2009. pokud v roce 2009 tato účetní jednotka nevykazovala výnosy vůbec, nebo pouze například v rámci hospodářské činnosti (a nepřesáhly 80 000 000 Kč), nenaplňuje pro rok 2010 podmínku povinnosti sestavit zmíněné výkazy. Výše dosažených (vykázaných) příjmů či výdajů je v daném případě nevýznamná.

14 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 14 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 termíny dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. byly ze strany krajského úřadu dodrženy, žádná z obcí se nedopustila porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu tím, že by včas neodvedla vratku dotace zpět do státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje, v roce 2010 byly prostřednictvím Jihomoravského kraje obcím zaslány dotace z jednotlivých resortů státního rozpočtu (formou kompenzačních operací) v celkové výši Kč 4.808.344.405,93, z toho byly v rámci finančního vypořádání za rok 20 10 odvedeny vratky v celkové výši Kč 4 6 777 897, 89.

15 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 15 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 - vratky ÚZ 04428 – Podpora terénní sociální práce - vratka Kč 1.226,- ÚZ 13002 – Transfery na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou - vratka Kč 6.558,- ÚZ 13005 – Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny - vratka Kč 6.018,- ÚZ 13235 – Transfery na příspěvek na péči - vratka Kč 19.528.700,- ÚZ 13306 – Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené - vratka Kč 21.667.619,39 ÚZ 14005 – Dotace z Programu prevence kriminality – Městský program prevence kriminality v roce 2010 - vratka Kč 32.200,- ÚZ 15065 – Účelové neinvestiční prostředky zoologickým a botanickým zahradám - vratka Kč 20.240,- ÚZ 34053 – Veřejné informační služby knihoven – neinvestice - vratka Kč 384,- ÚZ 34070 – Kulturní aktivity - vratka Kč 16,-

16 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 16 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 - vratky MF ÚZ 98216 - Výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí 8 měst vyčerpalo v plné výši 5 měst vrací Kč 2.689.029,15 8 měst požaduje doplatek Kč 1.620.742,68 zjištěny závady ve vyplněných tabulkách č. 5 v minulých obdobích ÚZ 98116 - Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 1 město vrací Kč 3.938,- ÚZ 98071 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vratky Kč 1.812.369,65 požadavky na doplatky 2.362.006,01 u MF ČR nárokováno přečerpání Kč 549.636,36, po jeho obdržení bude vykryt doplatek města Brna

17 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 17 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 - vratky MF ÚZ 98187 - Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí vratky Kč 3.048.361,82 požadavky na doplatky Kč 3.238.837,84 u MF ČR nárokováno přečerpání Kč 190.476,02, po jeho obdržení bude vykryt doplatek města Znojma, ÚZ 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 dotace Kč 3.957.232,00 vratky Kč 2.821.969,35 3 mimořádné dotace z OSFA plně využity.

18 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 18 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 nedodržení metodického pokynu k provedení finančního vypořádání, chybně vyplněné tabulky - některé obce vyplňovaly tabulky několikrát, než byly v pořádku, vratky poslané na nesprávný účet JMK vratky dotací z JMK se vrací na výdajový účet - změna pojetí bankovních účtů, nedodržení termínu odevzdání tabulek k finančnímu vypořádání, POZOR na dotace pro příspěvkové organizace... vratka dotace, ačkoliv byl nárokován doplatek...

19 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 19 Zhodnocení finančního vypořádání za rok 2010 konzultace postupu kraje při finančním vypořádání prověřováním předloženého podkladu (tabulky k FV a zaslané vratky) zjištěna nedostatečná vratka v rámci finančního vypořádání, následně (10.2.) zbytek vrácen po termínu dle vyhlášky (5.2.), MF ČR: § 8, odst. 3, písm. a) vyhlášky č. 52/2008 Sb. - kraj po obdržení podkladů do 20. února následujícího rozpočtové roku prověřuje předložené písemnosti a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce nebo příjemce dotace na poskytování sociálních služeb o neodkladné provedení jejich opravy tato náprava musí být provedena do 20. února, KrÚ JMK tedy tyto prostředky zahrnul do souhrnných podkladů o finančním vypořádání a předložil je poskytovateli; v termínu také převedl na účet cizích prostředků poskytovatele vratky dotací.

20 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 20 t ermín předložení podkladů k sestavení SZÚ ČR dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., včetně zpracování a předložení hodnotící zprávy, byl ze strany krajského úřadu dodržen. obcemi byl termín pro předložení podkladů rovněž (až na výjimky) dodržen, vyplnění příloh vyplňování v Kč a tis. výsledek hospodaření PO - ověřením z hodnot předaných výkazů zjištěny dlouhodobý špatný zdroj pro tento údaj. Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2010

21 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 21 hospodaření roku 2010 lze hodnotit jako dobré, kladné saldo příjmů a výdajů - 540,21 mil. Kč, z celkového počtu 806 obcí a DSO - 484 vykázalo přebytek, 322 schodek, daňové příjmy 14 897,11 mil. Kč, tj. růst o 5,3% (stále ovšem není dosažena úroveň roku 2008), trvale rostoucí trend - dotace, příjmy z EU-dotací 2 325,42 mil. Kč (nejvíce OP ŽP, NUTS II Jihovýchod, OP LZZ) celkové příjmy 30 496,97 mil. Kč, celkové výdaje 29 956,76 mil. Kč výrazné zvýšení hodnoty přijatých úvěrů a půjček ovlivněno úvěrem města Brna od EIB 3 000,00 mil. Kč nejvíce Česká spořitelna a Komerční banka. 981 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi –883 zisk, 98 ztráta. Zhodnocení předávání podkladů pro sestavení státního závěrečného účtu ČR za rok 2010

22 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 22 Účetní výkazy PO za I. čtvrtletí 2011 POZOR ZMĚNA! Vstupní údaje výkazů jsou předkládány v Kč, s přesností na dvě desetinná místa (již ne v tis. Kč), termín pro předložení výkazů za neškolské příspěvkové organizace byl stanoven od 11.4 – 15.4.2011. upozorněte prosím Vámi zřízené PO, aby kontaktovali své dodavatele SW a měli vždy aktuální verzi XSD schémat (nyní balíček 11 z 22.3.2011). Výkazy budou přebírány obvyklým způsobem, pomocí automatu: po.obec@kr-jihomoravsky.cz Příkl. pro „předmět zprávy“ WinVYK25 03/2011 11.04.2011 08:15:10 00209392 Domov důch. Sokolnice

23 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 23   první část změn - v souvislosti s přijetím zákona č. 402/2010 Sb., který novelizuje:   zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,   zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí,   zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.   změny v podpoře výroby elektrické energie ze slunečního záření přinášejí zvýšené výdaje SR v roce 2011, přičemž tyto jsou plně kompenzovány:   zavedením odvodu z elektřiny ze slunečního záření,   uvalením daně ve výši 32 % na bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů,   zvýšením odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a stanovením, že 75 % z nich je příjmem státního rozpočtu (SFŽP 15%, obce 10%),   vyšším výnosem DPH. Změna zákona č. 433/2010 Sb., o SR ČR 2011

24 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 24   druhá část změn - příspěvek na výkon státní správy,   schválený rozpočet na rok 2011 - dosažení úspor 1,8 mld. Kč v rámci finančních vztahů k rozpočtům obcí - usnesení vlády č. 563 z 11. srpna 2010,   odůvodnění participací na dodatečných daňových příjmech - odhad až 2,4 mld. Kč   analýza dopadů přijatých opatření,   v některých případech kompenzace snížení příspěvku na VSS pro obce formou participace na dodatečných daňových příjmech nedostatečná,   navrhuje se navýšit ukazatel "Další prostředky pro územní samosprávné celky" o 179,782 mil. Kč a poskytnout je vybraným obcím, Změna zákona č. 433/2010 Sb., o SR ČR 2011

25 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 25   objem tohoto navýšení odpovídá možnostem schváleného státního rozpočtu na rok 2011,   objem činí cca 10 % z celkového snížení příspěvku na výkon státní správy pro obce,   poskytnuto nejvíce postiženým obcím v roce 2011 formou jednorázové mimořádné dotace ve výši 50 % ztráty,   ztráta je vyjádřena rozdílem mezi očekávaným navýšením daňových příjmů obce dle zákona o RUD a ztrátou ze snížení příspěvku na VSS této obce v roce 2011. Změna zákona č. 433/2010 Sb., o SR ČR 2011

26 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 26 Změna zákona č. 433/2010 Sb., o SR ČR 2011 - obce v Jihomoravském kraji MěstoČástka v tis. KčMěstoČástka v tis. Kč Šlapanice3 497Veselí n./ Moravou1 526 Kyjov2 351Rosice1 520 Boskovice2 143Vyškov1 418 Hustopeče1 939Slavkov u Brna1 336 Židlochovice1 931Moravský Krumlov1 210 Znojmo1 912Ivančice1 076 Hodonín1 829Mikulov1 052 Blansko1 753Pohořelice963 Břeclav1 730Bučovice923 Tišnov1 568Kuřim921

27 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 27   23. února 2011 projednáno v Rozpočtovém výboru, který doporučil Poslanecké Sněmovně návrh ke schválení (sněmovní tisk 239),   Rozpočtový výbor doporučil navýšit hodnotu položky o 40,806 mil. Kč pro dalších 60 obcí (z Jihomoravského kraje žádná),   schváleno v Poslanecké sněmovně PČR 23. března ve 3. čtení včetně pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Změna zákona č. 433/2010 Sb., o SR ČR 2011 - stav projednání

28 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 28   vyhláška č. 51/2011 Sb. (účinnost od 15. března),   zavádí novou položku 1234 – Odvod z elektřiny ze slunečního záření. Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

29 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 29 1. Senátní novela RUD:   sněmovní tisk č. 209,   rozšiřuje spektrum „sdílených“ daní pro obce a kraje o daň z elektřiny,   týká se výroben elektřiny, které vyrobily více než 100 GWh elektřiny za rok,   obec na jejímž kat. území se nachází výrobna by se podílela na daň. výnosech částkou 0,45 Kč z každé vyrobené MWh,   dále obce sousedící s touto obcí se budou podílet na daň. výnosech procentním podílem na částce 1,05 Kč z každé vyrobené MWh,   dále obce ležící v zóně havarijního plánování výrobny se podílí na daň.výnosech procentním podílem na částce 0,0043 Kč na každý km 2 této zóny. ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

30 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 30 1. Senátní novela RUD:   přínos pro územní rozpočty ve výši 509,5 mil. Kč (pro obce 212,7 mil. Kč),   vláda s tímto návrhem vyslovila nesouhlas. 2. Vládní novela RUD:   probíhá diskuse o podobě RUD, předpoklad vyhlášení zákona v roce 2012 s účinností od roku 2013,   navýšení objemu prostředků? - revize dotačních titulů a jejich převedení do RUD,   spektrum sdílených daní:   rozšíření spektra sdílených daní,   vázat systém na inkaso jedné daně (DPFO),   zachovat stávající spektrum sdílených daní. ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

31 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 31 2. Vládní novela RUD:   do zákona o RUD definovat tzv. „záklopku“   obce a kraje se budou automaticky podílet na kladných i záporných efektech spojených s ek.vývojem, efekty vyplývající z legislativních změn budou podléhat politickému rozhodnutí (viz např. zvýšení sazby DPH).   Kritéria (max. 4-5):   zachování stávajícího systému,   zavedení nových kritérií:   počet žáků,   modifikace kritéria rozlohy (tzv. rezidenční rozloha – tj. bez zemědělské půdy, lesních pozemků a vodních ploch),   zohlednit věkovou strukturu (počet obyvatel nad 65 let). ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

32 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 32 2. Vládní novela RUD:   diskuse o posílení motivačních prvků,   možnost zapojení vyrovnávacích mechanismů dle hospodářské vyspělosti regionu,   diskuse o zachování zvláštního postavení Brna, Ostravy, Plzně a Prahy.   z titulu zvýšení dolní sazby DPH a zavedení jednotné sazby DPH se plánuje snížení procentního podílu krajů a obcí na této dani (plánovaná novela zákona o DPH, zahrnuje i novelu zákona o RUD):   pro rok 2012 – snížení podílu z 21,4 % na 19,93 %,   pro rok 2013 – snížení podílu z 19,93 % na 19,9 %, ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

33 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 33 2. Vládní novela RUD:   tím bude zajištěno, že veškeré efekty ze zvýšení sazeb DPH poplynou pouze do státního rozpočtu,   novela zákona o DPH obsahuje i novelizaci zákona o daních z příjmů:   zvýšení slevy na dítě,   očekávaný pokles výběru DPFO,   v roce 2012 – 3,4 mld. Kč,   v roce 2013 – 4,0 mld. Kč,   dopady na územní rozpočty a jejich kompenzace? ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

34 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 34 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚR návrh novely na základě usnesení vlády ze dne 15. března 2010 č. 212 - Návrhy legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti upravuje prekluzívní lhůtu pro podání žádosti o prominutí nebo částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále, a to 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně nebo penále, umožňuje v případě méně závažného porušení rozpočtové kázně uložit nižší odvod za porušení rozpočtové kázně, stanoví rovný přístup ke všem skupinám příjemců dotace při ukládání odvodu a penále, včetně příspěvkových organizací, kromě výše uvedených změn se navrhují některé změny spočívající v terminologické nebo formulační úpravě stávajícího textu zákona.

35 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 35 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚR § 11 - Vypracování rozpočtu ÚSC na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění rozpočtu. § 17 - Závěrečný účet podobně jako u návrhu rozpočtu, povinná součást při zveřejnění – min. závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, § 22 - Porušení rozpočtové kázně odst. 2 - definice neoprávněného použití peněžních prostředků se upřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že porušením rozpočtové kázně je jednak použití peněžních prostředků v rozporu s právním předpisem (ne pouze zákonem, ale např. i právním předpisem EU) nebo podmínkami stanovenými ve smlouvě nebo rozhodnutí o jejich poskytnutí.

36 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 36 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚR § 22 - Porušení rozpočtové kázně odst. 2 - neoprávněným použitím peněžních prostředků je i porušení povinnosti nebo podmínky, ke kterému došlo před poskytnutím peněžních prostředků, pokud příjemce nedostatek neodstranil do jejich poskytnutí - v takovém případě dnem připsání peněžních prostředků na účet příjemce dochází k porušení rozpočtové kázně, odst. 5 - možnost uložit za porušení rozpočtové kázně nižší, pokud to umožňuje smlouva nebo rozhodnutí o poskytnutí peněžních prostředků (konkrétní porušení je smlouvou či rozhodnutím považováno za méně závažné), při dílčích platbách - poskytovatel dotace z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně sníží další platbu o částku "předpokládaného odvodu za porušení rozpočtové kázně" - následně je rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně - lze zohlednit a "započíst". odst. 12 - jednoroční prekluzívní lhůta pro uplatnění práva podat žádost o prominutí odvodu nebo penále.

37 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 37 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚR § 25, odst. 4 - zpřesnění ustanovení tak, že za hospodaření, vedení pokladní služby a úplnost podkladů pro účetní záznamy odpovídá vedoucí organizační složky, § 28, nový odst. 10 - pokud příspěvková organizace porušení rozpočtovou kázeň při nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdrží od třetí osoby (SR, SF, RRRS nebo NF) za účelem, aby je dle svého uvážení na základě svého rozhodnutí poskytl jiné právnické nebo fyzické osobě, postupuje se podle § 22, § 34 odst. 2 upřesnění ustanovení – přísp. organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani je jinak zajišťovat, § 39, odst. 4 a odst. 6 - návrh rozpočtu a závěrečného účtu DSO - podobné formulace jako u obcí.

38 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 38   materiál určený k veřejné diskusi na stránkách MF – „Věcný záměr zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. a 190/2004 Sb., o dluhopisech“,   Předmětem věcného záměru je:   navrhnout opatření bránící nadměrnému zadlužování obcí, stanovit postup obce a státu v případě nadměrné zadluženosti obce a umožnit oddlužení obce v případě její extrémní zadluženosti,   upravit rámcová pravidla poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů,   přehodnotit stávající úpravu předchozího souhlasu Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a navrhnout případnou změnu. Řešení nadměrného zadlužování obcí

39 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 39 Varianty řešení: Varianta 0 – zachování stávajícího stavu, (monitoring hospodaření obcí), Varianta 1 (minimalistická)   stanovení limitů bránící nadměrnému zadlužování obcí,   Limit A-zákon stanoví limit schodku rozpočtu ÚSC,   Limit B-zákon zakáže obcím s vyšší mírou rizika hospodaření, aby kryly schodek rozpočtu úvěrem, půjčkou či dluhopisy,   Limit C-použití návratných zdrojů pouze na kapitálové výdaje či překlenutí čas.nesouladu mezi P a V, -návratné zdroje použít výjimečně, s tím že budou splaceny do konce roku, Řešení nadměrného zadlužování obcí

40 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 40 Varianta 1 (minimalistická)   Limit C - vstupovat do takových závazků, které dlouhodobě neohrožují vyrovnanost rozpočtu, - přijmout návratný zdroj financování tak, aby celková částka dluhu nepřekročila 60 % skutečných příjmů předchozího roku a součet ročních splátek nepřekročí 25 % skutečných běžných příjmů loňského roku.   stanovit povinnosti a omezení obce při dosažení hranice vyšší míry rizika hospodaření   podání vysvětlení na MF a přijetí opatření k nápravě do 3 měsíců a jejich projednání v zastupitelstvu,   při neplnění povinností – správní delikt - pokuta či zveřejnění na seznamu zadlužených obcí.   zavedení institutu finančního poradce obce – se souhlasem obce, pouze doporučení a konzultace. Řešení nadměrného zadlužování obcí

41 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 41 Varianta 2   rozšíření Varianty 1 (upravuje celý proces až do oddlužení obce):   zavedení institutu finančního správce obce (obec o jeho jmenování požádá sama či správce obce nebo to učiní finanční poradce či obec bude stále překračovat hranici vyšší míry rizika hospodaření,   úprava zvláštního insolvenčního řízení pro obce. Řešení nadměrného zadlužování obcí

42 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 42   zákon č. 250/2000 Sb., neřeší problematiku poskytování dotací a NFV tak podrobně jako zákon č. 218/2000 Sb.   Navrhované změny přímo do zákona:   definování pojmů dotace a návratná finanční výpomoc,   na dotaci či NFV není právní nárok, o jejich poskytnutí rozhoduje orgán dle zvláštního zákona,   dotace a NFV se poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy,   některé výdaje bude možné uplatnit paušální částkou,   povinnost ÚSC zveřejnit informaci o poskytnuté dotaci na centrální adrese,   přezkoumání souladu smlouvy o poskytnutí dotace či NFV s právními předpisy a řešení sporů z těchto smluv,   žadatel o dotaci musí zveřejnit informace o vlastnické struktuře, ÚSC veškeré informace o dotačním řízení. Poskytování dotací a NFV

43 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 43 novela č. 410/2010 Sb. - novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novela č. 435/2010 Sb. - novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška), novela č. 434/2010 Sb. - novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška), novela č. 403/2010 Sb. - novela vyhlášky č. 449/2009 Sb. ("finková" vyhláška), nové České účetní standardy ČÚS 705 - Rezervy, ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek, ČÚS 707 - Zásoby, novelizace ČÚS 703 - Transfery, novelizace ČÚS 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih (pro MF). Vývoj účetní reformy - právní normy - novelizace od 1.1.2011

44 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 44 snížení významu mezitímní účetní závěrky použití účetních metod i pro účely sestavení mezitímní účetní závěrky nepovinné (ale možné) - § 19, odst. 3, zmírnění kritérií pro povinné sestavení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu - § 18, odst. 1 (aktiva celkem 40 mil. i výnosy celkem 80 mil., obě kritéria za 2 předcházející účetní období), ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji se netýká zásob, nepředání účetního záznamu do Centrálního systému účetních informací státu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem je správním deliktem s pokutou Kč 5.000 (§ 37a). Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

45 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 45 sestavování účetních závěrek v Kč, s přesností na 2 desetinná místa, posun termínu pro předání mezitímních účetních závěrek na 25. den. Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška)

46 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 46 sestavování účetních závěrek v Kč, s přesností na 2 desetinná místa, zohlednění utajovaných skutečností, změna názvů a obsahového vymezení v souvislosti s novelou ČÚS 703, syntetické účty: 346, 347, 348, 349, 373, 374, 401, 403, 543, skupina 57 a skupina 67, k dlouhodobým drobným majetkům se nevytvářejí opravné položky, první použití metody odpisy DHM a opravných položek (kromě k pohledávkám) k 31.12.2011, pro PO k 1.1.2013 účetní jednotky, které i předtím uvedené metody používají, je i v průběhu roku 2011 používají nadále stejným způsobem (ÚSC v hospodářské činnosti a příspěvkové organizace. první použití metody odpisů (§ 65, odst. 9) k 31.12.2011 jako oceňovací rozdíl při změně metody (SÚ 406), první použití metody opravných položek (kromě k pohledávkám) k 31.12.2011 jako oceňovací rozdíl při změně metody (SÚ 406), odpisování DM u PO od 1.1.2013. Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška)

47 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 47 sestavování finančních výkazů v Kč, s přesností na 2 desetinná místa, posun termínu pro předání finančních výkazů na 20. den. Novela vyhlášky č. 449/2009 Sb. ("finková" vyhláška)

48 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 48 účetní metoda typická pro akruální účetnictví, nejedná se o "odkládání peněz bokem pro zvláštní účely", nýbrž o časové rozlišení nákladů ve věcné a časové souvislosti, tvorba rezervy nemusí mít s tokem peněz společného VŮBEC NIC, rezerva je (dlouhodobý) závazek (pozor na rozdílné pojetí závazků v právu a v účetnictví), a proto znamená pravděpodobný odtok peněz v budoucnosti, a tedy o tvorbě rezervy se účtuje jako o předpisu závazku, prospektivní informace ("moderní účetnictví" - nejenom co se stalo (aktuální stav), ale i budoucnost (co se stane) - důležité pro uživatele účetních výkazů, věcný a poctivý obraz, opatrnost. rezerva se vytváří v případě, že v běžném účetním období nastane skutečnost, jejímž pravděpodobným následkem je významné zvýšení nákladů účetní jednotky v budoucích účetních obdobích (dále jen "budoucí riziko"), a to k okamžiku zjištění této skutečnosti účetní jednotkou, zvláštní právní předpisy mohou stanovit odlišný způsob tvorby, zvýšení, snížení, zrušení i čerpání rezervy, rezerva je ODHAD. ČÚS 705 - Rezervy

49 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 49 tvorbou rezervy dochází ke snížení výsledku hospodaření běžného účetního období při předpokládaném snížení dopadu do výsledku hospodaření budoucích účetních období, ve kterých dochází k následku budoucího rizika, v jehož souvislosti byla rezerva tvořena, o použití rezervy se účtuje v okamžiku vzniku závazku vyplývajícího ze skutečného následku budoucího rizika, pokud k předpokládanému následku budoucího rizika nedojde, rezerva je zrušena pro nepotřebnost ODHAD VÝŠE zvláštní právní předpis může stanovit přesnou výši (např. "daňové" rezervy), pokud nestanoví nebo není-li dle účetní jednotky dostatečná, pak dle VNITŘNÍHO PŘEDPISU, a sice: odhadem výše předpokládaného následku budoucího rizika, nebo procentem z odhadované výše předpokládaného následku budoucího rizika, nebo jinak. ČÚS 705 - Rezervy - tvorba, použití, zrušení

50 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 50 kam, rozhoduje významnost + pravděpodobnost budoucí riziko je významné a pravděpodobné - REZERVA (Rozvaha) budoucí riziko je nevýznamné, ale pravděpodobné - PODROZVAHA budoucí riziko je významné, ale nepravděpodobné - PODROZVAHA budoucí riziko je nevýznamné a nepravděpodobné - NIC, lze dobrovolně podrozvaha. povinná analytika, např. podle titulu rezervy, vztahu k dani z příjmů apod. VNITŘNÍ PŘEDPIS hranice významnosti a odhad pravděpodobnosti včetně odpovědných pracovníků, tituly pro tvorbu rezerv, způsob (výpočtu) jejich tvorby, zvýšení, snížení, zrušení i použití, pravidla pro inventarizaci rezerv (posuzuje se nejméně výše a odůvodněnost). ČÚS 705 - Rezervy - podrozvaha, analytika

51 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 51 opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku (včetně oběžného), a to průběžně, nejpozději k datu účetní závěrky ve vztahu k inventarizaci, opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek - nesmí se jimi navyšovat ocenění majetku, jsou předmětem inventarizace vyřazení pohledávek (dříve tzv. "odpis") standard neupravuje případy zániku pohledávek zaplacením, započtením či splynutím osoby dlužníka a věřitele, standard upravuje případy 1. prekluze, postoupení pohledávky nebo zániku dlužníka 2. další případy upravené většinou zvláštními právními předpisy, resp. vnitřním předpisem účetní jednotky v případech 1. a 2. se zároveň účtuje o zrušení či snížení opravné položky k dané pohledávce v případě 2. se zároveň účtuje o pohledávce na podrozvahové účty. ČÚS 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek

52 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 52 vytváří se k pohledávkám, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny, opravné položky se podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tvoří pouze k některým pohledávkám (např. SÚ 311), k některým nikoliv (např. SÚ 315), tedy má-li účetní jednotka (v souladu s vyhláškou) na výběr, na který SÚ danou pohledávku účtovat, zvažuje také eventuální tvorbu opravné položky k této pohledávce - VNITŘNÍ PŘEDPIS účtování o konkrétních pohledávkách na stanovené SÚ (dle toho možnost/nemožnost tvorby OP k nim), jak často účtovat o tvorbě OP (průběžně, čtvrtletně, ročně?), kdy považuje účetní jednotka pohledávku za nedobytnou (kromě případů uvedených v ČÚS) a vyřadí ji - pozor na ustanovení zvláštních předpisů, pravidla pro inventarizaci nejen pohledávek, ale i opravných položek k nim, atd. Opravné položky k pohledávkám

53 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 53 téměř totožný s ČÚS z roku 2009 a dříve, průběžně (způsob A) nebo periodicky (způsob B), způsob A - povinné použití SÚ 111 a SÚ 131, k rozvahovému dni KZ = 0, způsob B - na účty zásob nejpozději k rozvahovému dni, lze i častěji (mezitímní účetní závěrka) - VNITŘNÍ PŘEDPIS !, u způsobu B je důležité "nespláchnout" do zápisu konečného stavu MD 112 / D 501 i výsledky inventur a rozdílů, u způsobu B pozor na aktivaci materiálu (náklad / výnos = MD 501 / D 621) opravné položky k zásobám podle ČÚS 706, oceňování úbytků zásob váženým aritmetickým průměrem (min. 1x měsíčně), FIFO, předem stanovenou cenou. ČÚS 707 - Zásoby

54 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 54 dvoudenní metodické dny MF ČR a krajských úřadů (2. - 3. březen, 7. - 8. červen), zřízena Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu poradní orgán ministra 4 sekce - důležitá zejména "pro metodickou podporu veřejného sektoru a další součinnost" "pro koncepce a rozvoj účetnictví veřejného sektoru" zřízeno samostatné oddělení - metodika účetnictví veřejného sektoru metodické materiály MF výkladové materiály k ČÚS vzorové příklady metodické zásady pro jednotlivé ČÚS ČÚS k odpisování měl být zveřejněn do konce března... Účetní reforma a MF ČR

55 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 55 další plánované změny legislativy zákon o účetnictví´- mimo jiné zavedení schvalování účetních závěrek, prováděcí vyhláška - konsolidace, statistika, úprava Přílohy (jen k účetnictví, ne k rozpočtu) technická vyhláška - mimo jiné ošetření varianty "B" prekluze - pohledávka zaniká promlčení - stěžuje se její vymahatelnost naturální právo - mám právo, ale nemám nárok není předpoklad zaplacení = nemá co dělat ani na podrozvaze, prominutí má následky i na druhou stranu, pohledávka vzniká tehdy, když vzniká nárok přislíben metodický výklad "životní cyklus pohledávky v účetnictví" účtování limitek - Ing. Michal Svoboda - přes 231, Ing. Petr Plesnivý - přislíben návrh vnitřní směrnice k podrozvahám a inventarizacím Metodické dny MF ČR a krajských úřadů - 2. - 3. březen 2011

56 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 56 aktualizace webu k účetnictví státu aktuální právní předpisy, účtování transferů od roku 2011, metodická sociálních dávek, metodika analytik. Účetní reforma a KrÚ JMK

57 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 57 hodně dotazů k chybnému účtování transferů v roce 2010, účtování daně z příjmů právnických osob za obec, přes upozornění (2010 několikrát) zjištěny v počátečních stavech 2011 systémové chyby v účtování základního běžného účtu 231 v 2010 účtováno ve staré logice - 231.1x,2x,3x - přenos zůstatků těchto analytik do 2011, ačkoliv je pouze jeden bankovní účet, některé účetní softwary provedly nedokonale překlopení do roku 2011 v počátečních stavech 2011 se objevují u účtů nesoucích rozpočtovou skladbu položky - způsobuje chybný nápočet výkazu FIN typicky SÚ 231, 244, 068, 223, bilanční kontinuita programově není kontrolována, nápočet z minulého období...? Zkušenosti z přebírání dat 2011

58 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 58 Od 1.1.2011 došlo ke změně vykazování položek v účetní závěrce z tis. Kč na Kč s přesností na dvě desetinná místa. Jakým způsobem mají být v roce 2011 ve sloupcích Minulé období vykazovány položky v účetní závěrce (včetně přílohy účetní závěrky)? Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2010 (například v případě rozvahy Netto aktiv) se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulé období rozšíří o „000,00“ tak, aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkem apod.) tímto postupem nejsou dotčena. Účetní výkazy v roce 2011 - Minulé období

59 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 59 Jakým způsobem budou ve třetím sloupci minulé období výkazu zisku a ztráty vykazovány v účetním období 2011 stavy položek A.III.3., A.III.4., B.IV.3. a B.IV.4., které byly vykázány ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2010 v prvním sloupci běžného období? Vzhledem k tomu, že jednotlivé závazné vzory Výkazu zisku a ztráty v účetním období 2011 již neobsahují položky A.III.3., A.III.4., B.IV.3. a B.IV.4 (zrušené syntetické účty 573, 574, 673 a 674), budou stavy uvedených jednotlivých položek vykázané ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2010 vykázány v účetním období 2011 (ve třetím sloupci minulé účetní období) pouze v položkách A.III. a B.IV. (součtové položky) výkazu zisku a ztráty. V tomto případě nebude dodržen stanovený součtový vzorec v položce A.III. „Náklady na transfery“ a B. IV. „Výnosy z transferů“. Tato skutečnost neovlivní ostatní součtové položky výkazu zisku a ztráty včetně položky B.VI. „Výsledek hospodaření“. Účetní výkazy v roce 2011 - Vykazování zrušených účtů "transferů"

60 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 60 Vykazují územní samosprávné celky ve výkazu zisku a ztráty za účetní období 2010 odpisy ve sloupci týkajícím se hospodářské činnosti? V účetním období 2009 územní samosprávné celky (ÚSC) v hospodářské činnosti vykazovaly ve výkazu zisku a ztráty odpisy dlouhodobého majetku účtované v souvislosti s touto činností tzn., že metodu odpisování dlouhodobého majetku používaly při účtování hospodářské činnosti. S ohledem na ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.. ve znění platném v roce 2010 měly ÚSC provést změnu účetní metody odpisování až v účetním období započatém 1. ledna 2011, v případě ÚSC se tedy tato změna netýkala roku 2010. ÚSC ve výkazu zisku a ztráty za rok 2010 vykážou náklady související s odpisováním dlouhodobého majetku za hospodářskou činnost na položce A.I.25. Odpisy dlouhodobého majetku ve sloupci hospodářská činnost ve výkazu zisku a ztráty. Účetní výkazy v roce 2010 - Odpisy v hospodářské činnosti

61 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 61 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011, hlavními důvody pro novelu zákona o DPH byl především závazek České republiky transponovat do právního řádu směrnice Rady EU v oblasti DPH. V prvé řadě se jedná o směrnice, které vstupují v účinnost od 1. 1. 2011 nebo v průběhu roku 2011 a které se týkají místa plnění při poskytování služeb, daňových úniků spojených s dovozem zboží a některých ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (tzv. technická novela), další návrhy změn souvisejí s již platnými směrnicemi a nařízeními Rady EU, která umožňují členským státům využít některá platná ustanovení a která dosud nebyla v ČR uplatněna. Jedná se také o opatření proti daňovým únikům – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a ručení za daň. Nově je zavedena možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Ostatní schválené změny jsou legislativně technické změny a změny reagující na zkušenosti ze správy daně a praxe, http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60991.html

62 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 62 Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění jedná se o transpozici článku 199 Směrnice o DPH, která umožňuje členským státům stanovit, že u vyjmenovaných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno – tj. odběratel, po účinnosti novely bude tento režim využíván jako dosud při dodání zlata a nově i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61003.html PROČ? - odstranění podvodů v oblasti DPH důsledky tok hotovosti struktura rozpočtu - položka 5362 problematika DPH jako uznatelného výdaje u dotací.

63 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 63 Změny v oblasti uplatnění nároku na odpočet daně změny v uplatňování nároku na odpočet vycházejí z některých zásad vyplývajících ze zavedené judikatury Soudního dvora EU a ze zásad vycházejících ze směrnice 2009/162/EU, které jsou členské státy povinny provést, dále byly do textu zákona promítnuty některé postupy, které jsou pro členské státy volitelné a jejichž cílem je zjednodušení aplikace pravidel v praxi, a zavádí se některá opatření, která odpovídají zásadě neutrality zatížení plátců daně. změny oproti dosavadnímu znění zákona jsou popsány v Informaci – Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61002.html konkrétně nárok na odpočet DPH - mít v daném období k dispozici daňový doklad, nastavení softwarů? mimo DUZP datum přijetí dokladu? problém s cash flow z odložených odpočtů - faktury koncem měsíce, problematika náležitosti dokladů odpovědnost za odpočet daně ve správné výši

64 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 64 Opravy základu a výše daně a výše daně v jiných případech další úpravou, která vstupuje v platnost od 1. 4. 2011 jsou změny při opravě základu daně a výše daně (§ 42 a 45) a při opravě výše daně v jiných případech (§ 43 a 45), tyto změny jsou zachyceny v Informaci - Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 a § 43 - od 1. 4. 2011. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61001.html

65 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 65 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení jedná se o nové ustanovení umožňující plátcům za zákonem stanovených podmínek opravit daň u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, komentář k tomuto ustanovení je uveden v Informaci - Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení § 44 a § 46 - od 1. 4. 2011, http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_61000.html

66 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 66 Osvobození od daně při dovozu zboží v rámci novely je provedena změna a také upřesnění textu § 71 Osvobození při dovozu, tyto změny a komentář jsou uvedeny v Informaci - Osvobození při dovozu zboží § 71 zákona o DPH - od 1. 4. 2011. novelou došlo ke zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží do členské země, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu, než do kterého se dovoz zboží uskutečnil, tyto změny jsou uvedeny v Informaci - Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (tzv. celní režim 42) § 71g zákona o DPH – od 1. 4. 2011. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60998.html

67 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 67 Souhrnná hlášení v souvislosti se změnami v novele zákona o DPH účinné od 1.4.2011 je také aktualizována informace týkající se podání souhrnného hlášení, změny a jejich popis je uveden v Informaci – Změna v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení § 102 - od 1. 4. 2011. Souhrnné hlášení bude i nadále možno podávat pouze v elektronické podobě, informace upřesňuje a doplňuje možnosti zasílání souhrnného hlášení i s ohledem na možnosti uvedené v daňovém řádu. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60997.html

68 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 68 Skupinová registrace vzhledem k některým změnám, ke kterým došlo v roce 2010 a 2011 v ustanoveních týkajících se skupinové registrace, jsou tyto změny komentovány v dokumentu - Aktualizace informace ke skupinové registraci k 1. 4. 2011. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_60996.html

69 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 69 Zaslané dotazy Upřesnění postupu při vystavení výměru na úhradu neuhrazeného místního poplatku za provoz technického herního zařízení (povoleného MF ČR) – dle oznamovací povinnosti jsou předány od provozovatelů jiné údaje, než jsou zaslány od MFČR. Na co napsat platební výměr, jak rozporovat, …. Mgr. Martin Koníček - odbor správní, oddělení správy poplatků a vymáhání materiál na poradu tajemníků - pouze informativní, vystaven na metodických listech OSP v sekci Místní poplatky, bude tam k tomu ještě jeden materiál, lze sdělit, že budou muset provádět dokazování, doporučeno kontaktovat OSP.

70 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 24. březen 2011 70 Zaslané dotazy Jaký je vztah následujících 3 veličin - přebytku rozpočtu dle výkazu Fin 2-12 (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu …), změny stavu peněžních prostředků z přehledu o peněžních tocích (písm.F) a výsledku hospodaření po zdanění z výkazu zisku a ztrát.

71 Příští porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu červen 2011

72 Děkujeme V á m za pozornost Oddělen í financov á n í obc í Odbor ekonomický Krajský ú řad Jihomoravsk é ho kraje Ing. Ludmila Hrachovinov á Ing. Anton í n Š paček, tel. 541 65 2233 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 24. březen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google