Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE – DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE – DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019“"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE – DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019“ Odbor sociálních věcí, oddělení správní a realizace projektů 29. 6. 2016, Plzeň

2 PROGRAM 1/ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE 2/ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ – ZÁLOHOVÉ PLATBY 3/ VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A VYROVNÁVACÍ PLATBY

3 FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKOVÝ ROZPOČET NA REALIZACI PROGRAMU: 304 192 882 Kč z toho: EU: 85 % SR ČR: 10 % PK: 5 % Peněžní prostředky – jsou poskytovány jako součást vyrovnávací platby na základě Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu

4 ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ (dále jen „Zásady čerpání“) ZPŮSOBILÝ VÝDAJ JE: v souladu s právními předpisy, s pravidly OPZ a s podmínkami poskytnutí podpory přiměřený (dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností výdaje) vynaložen na úhradu nákladu, který vznikl v době realizace projektu, tj. od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, uhrazen do 20. 1. 2019

5 ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE splňuje podmínky územní způsobilosti (Plzeňský kraj) vynaložen na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností ve vztahu k Pověření identifikovatelný, prokazatelný, doložitelný - veškeré účetní doklady označit číslem projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632 a nárokovanou částkou

6 DRUHY ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ Výdaj na úhradu: osobních nákladů cestovného nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu režijních nákladů drobných stavebních úprav nákup služeb DPH

7 OSOBNÍ NÁKLADY mzdy a platy pracovníků, kteří jsou příjemcem zaměstnáni výhradně pro Projekt příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců příjemce, kteří se na realizaci Projektu podílejí pouze částí svého úvazku, a to ve výši odpovídající jejich úvazkům na Projektu ostatní osobní náklady na zaměstnance příjemce, kteří jsou v rámci Projektu zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce výdaje na odměnu příjemce podpory, který je OSVČ. Odměna musí odpovídat vykonané práci pro Projekt. Nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě, čase a oboru

8 CESTOVNÉ Cestovní náhrady zahrnují: jízdní výdaje výdaje za ubytování stravné nutné vedlejší výdaje JÍZDNÉ výdaje za jízdenky veřejné dopravy, místenky, jízdenky místní hromadné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla UBYTOVÁNÍ musí odpovídat cenám v místě obvyklým

9 CESTOVNÉ STRAVNÉ závisí na době trvání pracovní cesty výše stravného - na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a prováděcí vyhlášky MF NUTNÉ VEDLEJŠÍ VÝDAJE např. parkovné zaměstnanců nikoli klientů, dálniční poplatek

10 NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU Způsobilé jsou výdaje spojené s nákupem nového nebo použitého vybavení. Výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou nezpůsobilé. Pokud jsou pořízené položky využívány i k jiným účelům, které přímo nesouvisí s cíli Projektu, způsobilá je pouze poměrná část těchto výdajů. Vybavení a zařízení, zakoupené i částečně z prostředků OPZ, není příjemce oprávněn v době realizace Projektu prodat či darovat.

11 NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ, SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU Nákup zařízení a vybavení pro realizační tým Projektu - nárokovat lze pouze výši nákladů na zařízení a vybavení, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena realizačního týmu ve vztahu k jeho zapojení do realizace Projektu. Úvazky jednotlivých členů realizačního týmu je možné sčítat. Případné využívání spotřebního materiálu pro účely i mimo Projekt vyžaduje rozdělení dotčených výdajů na část relevantní pro Projekt a zbývající část.

12 REŽIJNÍ NÁKLADY NÁJEM, LEASING splátky operativního leasingu – způsobilý splátky finančního leasingu – nezpůsobilý OSTATNÍ REŽIE náklady na energie, telekomunikační služby (telefon, internet), úklid, údržba, poštovné, čistící prostředky, potraviny v souvislosti se zajištěním základní činnosti (poskytnutí stravy nebo nemoc při zajištění stravy) v rozsahu Pověření

13 ODPISY, DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY Způsobilý výdaj - daňový odpis (vypočtený ze vstupní ceny majetku) maximálně do výše poměrné částí ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace Projektu. Výdaje na drobné stavební úpravy jsou způsobilé, pokud cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období nepřesáhne v úhrnu 40 000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku Pokud má příjemce daný majetek v nájmu, lze hradit stavební úpravy z Projektu pouze v případě, že je možnost provádění stavebních úprav nájemcem ošetřena v nájemní smlouvě. Stavební úpravy přesahující limit 40 000,- Kč za účetní položku jsou nezpůsobilé.

14 NÁKUP SLUŽEB Dodání služby musí být nezbytné k realizaci Projektu. Předmětem nákupu mohou být zejména následující služby: zpracování analýz, průzkumů, studií lektorské služby (ne služby, na které má příjemce akreditaci) školení a kurzy vytvoření nových publikací, školících materiálů nebo manuálů, CD, DVD pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou (např. pronájem učebny) Pokud byste zadávali veřejnou zakázku na nákup služeb, je nutné postupovat: nad 500 000,- Kč do 2 000 000,- Kč – podle obecné části pravidel OPZ (kap. 20) od 2 000 000,- Kč – podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

15 DPH Určení způsobilosti DPH se liší pro plátce a neplátce DPH: Plátce DPH – způsobilým výdajem je ta část DPH, u které podle zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu Neplátce DPH – daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem

16 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE Plný výčet – Zásady čerpání Nezpůsobilé jsou zejména tyto výdaje: výdaje na nákup infrastruktury a na rekonstrukci infrastruktury v rozsahu větším než jsou drobné stavební úpravy investiční výdaje, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení DHM a DNM výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o soc. službách výdaje na finanční leasing smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, kurzové ztráty výdaje, které nelze účetně doložit

17 VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Příjemce je povinen předložit průběžné vyúčtování v následujících termínech: za rok 2016 – do 23. 1. 2017 za rok 2017 – do 31. 1. 2018 za rok 2018 – do 31. 1. 2019 závěrečné vyúčtování za celou dobu projektu – do 31. 1. 2019 Průběžné vyúčtování předloží Příjemce na formuláři, který bude dostupný na webových stránkách Plzeňského kraje. Závěrečné vyúčtování předloží Příjemce v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *.pdf.

18 VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE Součástí vyúčtování Dotace ambulantních a terénních služeb je i informace o výši úvazků odpovídající průměrné měsíční výši úvazků dané služby za příslušný kalendářní rok. Průměrná měsíční výše úvazku:  za rok 2017 a rok 2018 musí odpovídat úvazku uvedenému v Pověření  za rok 2016 nesmí klesnout pod 20 % plánovaného počtu úvazků Součástí vyúčtování Dotace pobytových služeb je i informace o počtu lůžek odpovídající průměrnému měsíčnímu počtu lůžek dané služby za příslušný kalendářní rok. Průměrná měsíční výše lůžek:  za rok 2017 a rok 2018 musí odpovídat počtu lůžek uvedenému v Pověření  za rok 2016 nesmí klesnout pod 20 % plánovaného počtu lůžek

19 DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE Příjemce je povinen: odděleně účtovat o veškerých výnosech a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby, na kterou má Pověření vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví své výnosy a náklady mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní střediska) neprodleně hlásit poskytovateli veškeré příjmy, které obdržel mimo původní kalkulaci vyrovnávací platby vést výnosy a náklady odděleně od výnosů a nákladů spojených s jinými službami či činnostmi

20 DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou: v rozsahu základních činností, tj. nejsou zahrnovány fakultativní služby v rozsahu Pověření – tzv. „roztržené služby“ (mají na jednu službu 2 Pověření) účtují o každé části služby zvlášť (1/ část služby podporovaná z IP a 2/ část služby nepodporovaná z IP)

21 ČERPÁNÍ DOTACE Dotace bude poukázána v 10 splátkách na bankovní účet Příjemce uvedený ve smlouvě Výše splátek bude odpovídat 1/10 Dotace Splátky budou poukázány na účet Příjemce v intervalech vždy nejpozději k poslednímu dni v měsíci následujícím po ukončení každého tříměsíčního monitorovacího období, s výjimkou 1. splátky, která bude Příjemci poukázána na účet do 15. 7. 2016 Podmínkou pro poukázání splátky Dotace je včasné a řádné předložení Průběžné zprávy o realizaci Projektu dle čl. VI. smlouvy a včasné a řádné předložení průběžného vyúčtování dle čl. X. smlouvy

22 ZMĚNY V ROZPOČTU bez předchozího souhlasu snížení položky navýšení jedné položky do 15 % původní hodnoty o provedené změně příjemce pouze informuje poskytovatele nejpozději v termínu pro vyúčtování dotace s předchozím souhlasem navýšení jedné položky o více než 15 % původní hodnoty o provedení změny rozpočtu může příjemce požádat nejpozději do 30. 11. 2018 (bez předchozího souhlasu se nesmí provézt změna)

23 DĚKUJI ZA POZORNOST ING. VERONIKA KLÁSKOVÁ ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ A REALIZACE PROJEKTŮ VERONIKA.KLASKOVA@PLZENSKY-KRAJ.CZ TEL. 377 195 500 VERONIKA.KLASKOVA@PLZENSKY-KRAJ.CZ


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE – DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019“"

Podobné prezentace


Reklamy Google