Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FAI UTB ve Zlíně Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v ak. r. 2013/2014 Zápisem do 1. ročníku jste se stali studenty FAI UTB ve Zlíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FAI UTB ve Zlíně Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v ak. r. 2013/2014 Zápisem do 1. ročníku jste se stali studenty FAI UTB ve Zlíně."— Transkript prezentace:

1 FAI UTB ve Zlíně Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v ak. r. 2013/2014 Zápisem do 1. ročníku jste se stali studenty FAI UTB ve Zlíně

2 Osnova 1. Kontakty, informace 1.1Kontaktní adresa, IČO, DIČ 1.2Studijní oddělení 1.3Informace na webových stránkách 2.Akademický rok 2013/2014 2.1Délka ak. r. 2013/2014, zahájení výuky, Imatrikulace 2.2Zimní semestr 2.3Letní semestr 2.4Předzápis předmětů pro akademický rok 2013/2014 2.5Dny výuky, které budou nahrazeny 3.Stipendia, poplatky 3.1Stipendia 3.2Poplatky

3 Osnova 4.Kreditový systém 4.1Kreditový systém 4.2Způsob zakončení předmětu 4.3Klasifikační stupnice ECTS 4.4Rozlišujte klasifikační stupeň FX a F! 4.5Vážený studijní průměr 4.6Termíny pro zakončení předmětu 4.7Uznání zkoušek a zápočtů 5.Další zařízení pro podporu studia 5.1Koleje 5.2Menza 5.3Knihovna 5.4Areálová studovna FAI UTB ve Zlíně 5.5Prodejna skript 5.6Průkaz studenta 5.7Zahraniční studijní pobyty

4 1.1 Kontaktní adresa, IČO, DIČ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky studijní oddělení Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín 5 IČO: 708 835 21 DIČ: CZ 708 835 21

5 1.2 Studijní oddělení úterý 8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30 středa 8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30 pátek 8:00 - 11:00 a 13:00 - 14:30 tel.: 57 603 5051, 57 603 5052 Děkujeme, že dodržujete úřední hodiny. Při vyřizov á n í Va š ich studijn í ch z á ležitost í postupujte podle Vyhl áš ky děkana; je uvedena na: www.utb.cz/fai → Intranet → Pro studenty → Základní studijní předpisy → VD/10/11 Vyřizování studijních záležitostí.

6 1.3 Informace na webových stránkách Základní informace najdete na www.utb.cz/fai, dále pokračujte v nabídce: - Aktuality – sledujte průběžně! - Intranet, Pro studenty - Základní studijní předpisy - Statut UTB ve Zlíně - Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně - Směrnice FAI ke studijnímu a zkušebnímu řádu UTB ve Zlíně - Rozhodnutí děkana – sledujte průběžně!

7 2.1 Délka ak. r. 2013/2014, zahájení výuky, Imatrikulace 1. Délka akademického roku Akademický rok 2013/2014 Akademický rok 2013/2014 začíná 1. 9. 2013 a končí 31. 8. 2014. začíná 1. 9. 2013 a končí 31. 8. 2014. 2. Zahájení výuky Výuka bude zahájena 16. 9. 2013. Výuka bude zahájena 16. 9. 2013. 3. Imatrikulace studentů (1. ročník bakalářských studijních programů) Imatrikulace se koná v sobotu 14. 9. 2013.

8 2.2 Zimní semestr Výuka v ZS 16. 9. 2013 – 20. 12. 2013 Vánoční prázdniny 23. 12. 2013 – 1. 1. 2014 Zkouškové období2. 1. 2014 – 31. 1. 2014 Opravné zkoušk. období10. 2. 2014 – 28.2.2014 Kontrola studia v 1. ročníku bakalářského studia = podmínkou pro postup do LS je získání alespoň 10 kreditů do 3. 3. 2014.

9 2.3 Letní semestr Výuka v LS 3. 2. 2014 – 9. 5. 2014 Zkouškové období12. 5. 2014 – 13. 6. 2014 Opravné zkouškové období16. 6. 2014 – 11. 7. 2014 Letní prázdniny14. 7. 2014 – 31. 8. 2014 Mezní termín zápočtů a zkoušek za LS v ak. r. 2013/2014 30. 8. 2014 do 12 hodin.

10 2.4 Předzápis předmětů pro akademický rok 2013/2014 Předzápis předmětů do Stagu pro akademický rok 2013/2014 bude v termínu 17. 6. 2013 - 12. 7. 2013. Student, který bude požadovat dodatečný předzápis předmětů mimo uvedený termín, je povinen zaplatit poplatek: 100,- Kč za 1 předmět, případně 500,- Kč za 1 semestr.

11 2.5 Dny výuky, které budou nahrazeny V tyto dny výuka odpadá: Státní svátek28. 10. 2013 Velikonoční pondělí 21. 4. 2014 Rektorský den sportu30. 4. 2014 Státní svátek 1. 5. 2014 Státní svátek 8. 5. 2014

12 3.1 Stipendia 1. Prospěchové stipendium 2. Mimořádné stipendium 3. Ubytovací stipendium 4. Sociální stipendium Podrobné informace jsou zveřejněny na: www.utb.czwww.utb.cz/fai www.utb.cz - Intranet, Pro studenty - Stipendia - Základní studijní předpisy - Stipendijní řád UTB ve Zlíně - Směrnice FAI ke Stipendijnímu řádu UTB ve Zlíně

13 3.2 Poplatky 1. Poplatek za delší studium 2. Poplatek za další studium Poplatky za studium upravuje. Poplatky za studium upravuje § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu se směrnicí rektora. Podrobné informace jsou zveřejněny na: www.utb.czwww.utb.cz → O univerzitě → Úřední deska → Směrnice rektora 3 2013 → Poplatky za přijímací řízení a studium pro ak. r. 2013/2014. www.utb.cz Ž á dost o prominut í, sn í žen í poplatku či odložen í splatnosti: www.utb.czwww.utb.cz/fai → Intranet, Pro studenty → Formul á ře pro studenty → Pro studenty Bc. A Mgr. studia → Formuláře studijního oddělení → Ž á dost o prominut í, sn í žen í poplatku za studium. www.utb.cz Školné se na FAI UTB ve Zlíně neplatí.

14 4. Kreditový systém Pro hodnocení studia se užívá kreditový systém kompatibilní s ECTS umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. 1. Každému předmětu je přiřazen počet kreditů. 2. Student získá tento počet kreditů zakončením předmětu (viz. 4. 2 Způsob zakončení předmětu). 3. Kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají. 4. Počet získaných kreditů a VÁŽENÝ PRŮMĚR (viz. 4. 5 Vážený průměr) slouží pro kontrolu studia.

15 4.1 Způsob zakončení předmětu Předměty jsou zakončeny buď: a) udělením zápočtu, b) udělením klasifikovaného zápočtu, c) vykonáním zkoušky nebo d) vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu. Zakončením předmětu získá student příslušný počet kreditů.

16 4.2 Klasifikační stupnice ECTS Stupeň ECTS Slovní vyjádření Číselné vyjádření AVýborně/Excellent1 B Velmi dobře/Very good 1,5 CDobře/Good2 DUspokojivě/Satisfactory2,5 EDostatečně/Succifient3 FXNedostatečně/Unsatisfactory- FNedostatečně/Unsatisfactory-

17 4.3 Rozlišujte klasifikační stupeň FX a F! Pokud je student hodnocen stupněm FX, je mu při opětovném zápisu předmětu zápočet automaticky uznán. Pokud je student hodnocen stupněm F, není mu při opětovném zápisu předmětu zápočet uznán. (viz. 4.3 Klasifikační stupnice ECTS)

18 4.4 Vážený studijní průměr Vážený studijní průměr (VP) se užívá pro: 1. přiznání prospěchového stipendia, 2. celkové hodnocení studia. VP = Kp je počet kreditů za předmět p zakončený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem Zp je klasifikace zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu zakončujícího předmět p

19 4.5 Termíny pro zakončení předmětu Student si může během studia zapsat každý předmět nejvýše dvakrát: - první zápis předmětu: v příslušném ak. r. má student na zakončení předmětu 3 termíny (první termín je tzv. „řádný“, zbývající dva jsou „opravné“). Pokud nebude předmět ani po 3. termínu zakončen, musí ho student zapsat do dalšího ak. r. = druhý zápis předmětu. Pokud nebude předmět ani po 3. termínu zakončen, musí ho student zapsat do dalšího ak. r. = druhý zápis předmětu. -druhý zápis předmětu: student má na zakončení předmětu opět 3 termíny (1 řádný a 2 opravné). UPOZORNĚNÍ: Nezakončení předmětu v ak. roce jeho druhého zápisu je důvodem pro vyloučení studenta ze studia.

20 4.6 Uznání zkoušek a zápočtů a) získaných na FT nebo FAI UTB ve Zlíně – student vypíše formulář (není potřeba získat vyjádření garanta předmětu) a dostaví se na studijní oddělení. b) získaných na jiných VŠ – student získá na formuláři vyjádření garanta předmětu, poté se dostaví na studijní oddělení. Oba formul á ře naleznete na: www.utb.czwww.utb.cz/fai → Intranet, Pro studenty → Formul á ře pro studenty → Pro studenty Bc. A Mgr. studia → Formuláře studijního oddělení → Žádost o uznání zápočtu/zkoušky www.utb.cz Uznání se vyřizuje v druhé polovině až do konce října 2013.

21 5.1 Koleje Dojíždějícím studentům je poskytováno ubytování ve vysokoškolských kolejích v jedno-, dvou- a tří-lůžkových pokojích. Všechny informace naleznete na www.utb.cz/kmz. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Koleje a menza Zlín Štefánikova 150 760 01 Zlín Záležitosti vztahující se ke kolejím nevyřizuje studijní oddělení!

22 5.2 Menza V budově FAI UTB ve Zlíně se nachází jídelna (menza), bufet, chlazený automat a automat na kávu. Jídlo v menze lze uhradit čipovou kartou „Průkaz studenta“ (obdržíte u imatrikulace) nebo v hotovosti. Všechny informace (ceník, otevírací doba, apod.) naleznete na www.utb.cz/kmz, dále pokračujte oddílem Stravování.

23 5.3 Knihovna Informace o ústřední knihovně (např. provozní doba, služby) naleznete na www.utb.cz/knihovna. Ústřední knihovna nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín V knihovně je pro studenty zajištěno vyhledávání titulů, studijní místa, archiv, skripta apod.

24 5.4 Studovna FAI UTB ve Zlíně V areálové studovně v budově FAI UTB ve Zlíně na Jižních Svazích jsou studentům k dispozici PC, multifunkční zařízení (kopírka, skener, tiskárna), přístupové body pro bezdrátový internet, atd. Pro vstup do této studovny slouží čipová karta „Průkaz studenta“ (obdržíte u imatrikulace).

25 5.5 Prodejna skript Informace jsou k dispozici na www.utb.cz → Struktura → Academia centrum → Prodejna skript. www.utb.cz Na webových stránkách je k dispozici seznam nabízených skript, provozní doba atd. Prodejna skript a suvenýrů Mostní 5139 760 01 Zlín

26 5.6 Průkaz studenta Student může mít podle své volby jeden typ průkazu: 1. Průkaz studenta s licencí ISIC (pouze pro prezenční studenty, nutno podat písemnou žádost, zpoplatněn částkou 220 Kč, platnost průkazu je od září do prosince následující roku, možno prodloužit zakoupením revalidační známky) 2. Standardní průkaz studenta Průkaz umožňuje vstup do univerzitních objektů, vybraných prostor a učeben, knihovny. Dále studentovi umožňuje stravování, úhradu reprografických služeb a nákup v prodejně skript a suvenýrů.

27 5.7 Zahraniční studijní pobyty Studenti univerzity mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak pracovní stáž. → mezinárodní spolupráce → chci studovat v zahraničí → studijní pobyty www.utb.cz → mezinárodní spolupráce → chci studovat v zahraničí → studijní pobyty www.utb.cz Oddělení vnějších vztahů Fakulty aplikované informatiky: prof. Ing. Roman Prokop, CSc., U51/716, prokop@fai.utb.cz, prokop@fai.utb.cz Ing. Ivana Pejřová, U51/608, pejrova@fai.utb.cz pejrova@fai.utb.cz


Stáhnout ppt "FAI UTB ve Zlíně Průvodce pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v ak. r. 2013/2014 Zápisem do 1. ročníku jste se stali studenty FAI UTB ve Zlíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google