Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORIE, ETOLOGIE, PLEMENA, CHOVATELSKÉ ZA Ř ÍZENÍ A VYBAVENÍ, OCHRANA P Ř E DRAVCI BLOK A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORIE, ETOLOGIE, PLEMENA, CHOVATELSKÉ ZA Ř ÍZENÍ A VYBAVENÍ, OCHRANA P Ř E DRAVCI BLOK A."— Transkript prezentace:

1 HISTORIE, ETOLOGIE, PLEMENA, CHOVATELSKÉ ZA Ř ÍZENÍ A VYBAVENÍ, OCHRANA P Ř E DRAVCI BLOK A

2 NĚCO MÁLO Z HISTORIE

3 KUR BANKIVSKÉHO (Gallus gallus)  V ě dci se p ů vodn ě myln ě domnívali, že kur bankivský je jediným p ř edkem dnešní slepice.  Divoce žijící pták dodnes žijící v celé Indonésii a severní Indii.  Cílený chov kura bankivského je doložen kolem roku 3200 p ř.n.l., p ř edevším v Indii.

4 KUR SONNERATŮV (G.sonneratii)  Genetické rozbory ale dokázaly, že kur domácí nemá jediného p ř edka a že zdomácn ě l hned v n ě kolika oblastech jihovýchodní Asie nezávisle na sob ě.  Sou č asné domácí slepice tak mají mezi svými p ř edky i kura Sonneratova, který dodnes obývá lesy tém ěř celé Indie.

5 KUR SRÍLANSKÝ (G.lafayettei)  Domácí slepice cestovaly se svými majiteli i do dalších zemí sv ě ta a tam, kde m ě ly možnost setkání s místními divokými kury, docházelo ob č as k jejich vzájemnému k ř ížení. Práv ě tak nejspíš dostal kur domácí do vínku i geny divokého kura srílanského, který jinde než na ostrov ě Srí Lanka nežije.

6 KUR DOMÁCÍ (Gallus domesticus)  P ů vodní zám ě r chovu a držení slepic byly náboženské d ů vody a kohoutí zápasy.  Pozd ě ji pro nenáro č nost chovu se za č ali slepice chovat na maso a pro vejce v klášterech a jako zdroj potravy vojsk ů m.  Doložený cílený chov byl v Č ín ě p ř ed 5600 lety, jižní Asie 4500 lety, jižní Evropa 7.st. p ř.n.l.  Perská ř íše = kohout jako b ů h, Egypt a Ř ím kohouty používali k náboženským rituál ů m, v západoafrických legendách se kohout objevuje jako stvo ř itel afrických údolí, Asie obliba kohoutích zápas ů.

7 ZDOMÁCNĚNÍ V EVROPĚ  Po staletí se slepice chovaly ve volnosti, pobíhali kolem stavení, hospodyn ě jim p ř ilepšovala a vybírala hnízda, která nebyla centralizovaná.  Pozornost k užitkovosti kura domácího se objevila až na za č átku 19.st., kdy byla vyšlecht ě na první nosná plemena odvozena od bílých leghornek a st ř edn ě t ě žká plemena odvozena od č ervených rodajlendek.

8 ŠLECHTĚNÍ PLEMEN  Mnohá dnešní plemena jsou známa od 16.st. (japonka šabo, hudánka), ale zájem o plemenné chovy se za č al rozši ř ovat až koncem 18.st. a to ve vyšších vrstvách, kde se stal chov okrasných plemen slepic módní záležitostí. Brzy z pot ř eby srovnávání jedinc ů mezi sebou bylo nutné definovat a popsat jednotlivé znaky plemen = plemenné standardy.  První výstavy na za č átku 19.st., kdy za č ali vznikat i první spolky chovatel ů a šlecht ě ní a chov slepic se tak stal pro mnoho lidí koní č kem nebo dokonce vášní.

9 ETOLOGIE DRŮBEŽE

10 JAK TO MAJÍ SLEPIČKY  30 miliard slepic na sv ě t ě.  Žijí v hejnech, vedoucí samec, samice a ku ř ata.  V p ř irozených podmínkách harémy tvo ř í 8 -50 jedinc ů, kde panuje p ř ísný ř ád, tzv.“klovací po ř ádek“.  Chov v zajetí – v ě tšinou skupiny stejného pohlaví i v ě ku – nemožnost uplat ň ovat p ř irozené chování.

11 ZRAK  Binokulární vid ě ní 30°, monokulární 300°.  Barevné vid ě ní – 5x lepší než č lov ě k (oblíbené č ervená, žlutá x oranžová, zelená).  Jiný stupe ň sv ě tlosti (modrá barva skoro nevidí).  Ostrost na krátké vzdálenosti (do 50m velká plemena).  Pouze plošné vid ě ní – stranové pohledy umožn ě ny pohyby t ě la č i krku.  Mžurka – t ř etí ví č ko.  Pohyb zaznamenává velice dob ř e.  Vidí ultrafialové sv ě tlo.

12 SLUCH  Zevní ucho není – kožní ř asa, ope ř ení – ústí zvukovodu.  Sluch je velice dobrý, pro slepice je závadný hluk nad 65dB (u č lov ě ka je mluvená ř e č kolem 60dB).  Reaguje na hlubší frekvence, od 6dB.  Chybí orientace odkud zvuk p ř ichází – správná orientace p ř i poslechu každým uchem zvláš ť.  Ku ř e 24 hod p ř ed líhnutím pozná matku a po tm ě ji podle zvuku najde na 15m.

13 CHUŤ A ČICH  Rohová vrstva jazyka a tvrdé patro neumož ň ují využívat chu ť ové bu ň ky.  Slepice rozeznávají všechny chut ě, ale ho ř kou vnímají nejmén ě (vodní dr ů bež je háklivá na ho ř ké jako č lov ě k).  Č ich velmi slabý, zcela chybí receptor pro v ů ni.

14 HMAT A PAMĚŤ  Zdroj informací a sociálního chování.  Hlavn ě na špi č ce horního a dolního zobáku, k ů ži b ě hák ů, pod ocasními pery.  Receptory na bolest, teplo, chlad, tlak.  Velmi špatná pam ěť, zejména krátkodobá (do 10 týdn ů si ku ř ata nezapamatují místa pro napáje č ky, po 60 dnech slepice zcela zapomene).

15 TERMOREGULACE  Chybí potní žlázy, teplo se odpa ř uje z neope ř ených míst.  Strategie na horko x zimu.

16 SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ  Pevn ě nastavena pod ř ízenost x nad ř ízenost.  Kohouti nad ř azeni slepicím, starší mladším, slabší siln ě jším.  Agresivita nad ř azených jedinc ů.  Sociální za ř azení ve v ě ku 2 -3 týdn ů.  Do 100ks jsou slepice schopné dodržovat tato pravidla, pak to vzdávají, dochází pak už jen konflikt ů m mezi jedinci.  Nutno mít dostatek krmítek a napajedle – klid v hejnu, dobrá psychická kondice slepic.

17 JAK AGRESIVITU ŘEŠIT

18 KOMUNIKACE V HEJNU  Divoce žijící jedinci žijí v pralese v nep ř ehledném terénu = nutnost vokalizace č inností a dorozumívání na v ě tší vzdálenost.  Slepi č ka vokalizuje když hledá vhodné místo ke snesení vejce. Kohout slepici n ě kdy s hledáním hnízda pomáhá, prozkoumávají p ř itom všechny možné kouty a k ř oviny. Když kohout hlídá kvo č nu u hnízda vydává u toho takové tiché kru č ení.  Kohout hlásí specifickým zp ů sobem nebezpe č í ze vzduchu x na zemi, najití potravy, shán ě ní hejna dohromady, apd.  Kvo č na, která zasedla na vejce.  Ku ř ata komunikují s kvo č nou už ve vejcích, oznamují teplo, chlad, pot ř ebu jídla, ztracení se od hejna.

19 BIOLOGICKÉ RYTMY  Orientace dle doby denního sv ě tla.  Sv ě tlo stimuluje hypofýzu a ovliv ň uje snášení vajec.  Sv ě telný režim v um ě lých chovech – p ř isv ě cování.  Zab ě hlý denní režim: ráno shán ě ní potravy, dopoledne snášení vajec, k poledni popelení (1x za 2 dny), vyh ř ívání na sluní č ku, po poledni č išt ě ní pe ř í a odstra ň ování starého, v p ř ípad ě dostatku potravy odpo č inek, jinak op ě t hledání potravy, sexuální chování brzy po poledni, druhé krmení p ř ed spaním, spole č né h ř adování, zalézání do kurníku.

20 SEXUÁLNÍ ŽIVOT  Samci brání teritorium, založení a udržení harému, namlouvání, dvo ř ení, kopulace.  Rituál pá ř ení, oblíbenost slepic v harému.  Akt pá ř ení.  Semeno si slepice v kloace udrží až 14dní, v p ř ípad ě, že dojde ke spá ř ení s atraktivn ě jším samcem, je schopna semeno p ř edešlého kohouta z kloaky vypudit.

21 VHODNÝ VÝBĚR PLEMENE

22 KRITÉRIA VÝBĚRU  Užitkovost – nosné, masné, kombinované, okrasné bojové, brojle ř i.  Plemena – č istokrevná, plemenné chovy, málopo č etná plemena.  K ř íženci.  Charakterové vlastnosti, náro č nost na pé č i, vzhled, kokrhání, temperament, velikost, barva sko ř ápky.

23 ČESKÁ SLEPICE ZLATÁ KROPENATÁ  P ů vodní č eské plemeno chované u nás po staletí.  Snáška vajec 150 – 190 ks/rok.  Temperament – živá, ostražitá, plachá.  Vhodná do velkých výb ě h ů.

24 ŠUMAVANKA  Šlecht ě na v oblasti Šumavy v roce 1946.  Otužilá, shán č livá, ostražitá, otužilá, musela být schopna p ř ežít i bez lidské p ř ítomnosti (odsun n ě mc ů ).  Odolná na mráz – neomrzá h ř eben.  Barva sko ř ápky hn ě dá.  180 vajec/rok, 56g

25 NEJBĚŽNĚJŠÍ ZÁSTUPCI PLEMEN  Na vejce se hodí slepice lehkého až st ř edn ě t ě žkého rámce – Leghornky, Minorky, Vlašky, Č eské zlaté kropenky a Hambur č anky.  Masné slepice t ě žkého typu - Sasexky anebo Ko č inky.  Kombinovaná užitkovost –Laflešky, Farevolky, Amroksy.  Nosní hybridi - Hisex, Dominant, Tetra, Shaver, Moravie a Bovans.  Okrasné - Paduánky, Hedvábni č ky č i Holan ď anky.  Bojová plemena - Asilky, Malajky, Orlovka pestrá.

26 NOSNÁ HYBRIDNÍ PLEMENA

27 MÁLOPOČETNÉ PLEMENO ORLOVKA PESTRÁ

28 ARAUKANA

29 MARANSKA

30 OD KOHO SI SLEPIČKY POŘÍDIT  Malochovatelé x velkochovatelé.  K ř ížené chovy x č isté chovy x plemenné chovy.  Č eský svaz chovatel ů drobného zví ř ectva.  Slepice kroužkované svazovými kroužky.  Ku ř ata z p ř irozeného x um ě lého odchovu.

31 VÝSTAVY SLEPIC

32 CHOVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

33 VOLBA SPRÁVNÉHO KURNÍKU  Na 1m2 se vejde max. 10 slepic (pokud tam budou jen p ř espávat), pokud budou v kurníku také jíst a pít, po č ítá se s 1m2 na 1 slepici.  Mobilní = živý traktor x pevné stání.  Jen pro dosp ě lé kusy x kvo č ny x odchov ku ř at.  Elektrifikace – automatická dví ř ka, osv ě tlení, p ř itáp ě ní.  Zd ě ný x d ř ev ě ný x plastový.  Sklon st ř echy, odtok vody ze st ř echy.  H ř ady, snášedla a kukan ě.  Zateplený x nezateplený.  Omyvatelnost x v ě tratelnost x sv ě telnost.  Zabezpe č ení proti predátor ů m.  P ř íst ř ešek pro p ř ípad špatného po č así.  Cenové relace…

34 KURNÍKY

35 HŘADY  Pro spaní a odpo č inek  Vnit ř ní h ř ady x venkovní h ř ady  Na jeden metr h ř adu se po č ítá 5 až 6 velkých slepic  H ř ady mezi sebou mezeru cca 40cm

36 SNÁŠKOVÁ HNÍZDA  Doporu č ují se 30x30cm na výšku 35cm pro velké plemeno.  Snášedlo by m ě lo být dob ř e vystláno slámou a mohou se p ř idat i podkladky.  Um ě lohmotné podložky.

37 TRUSNÝ STŮL  Zajiš ť uje lepší hygienu v kurníku.  Pod h ř ady.  Na dn ě kurníku  Rám s pletivem nad trusným stolem.

38 KUKANĚ PRO KVOČNY  Kvo č na musí mít klid na sezení.  Výhodné je ve stejném prostoru i odchov ku ř at.

39 AUTOMATICKÁ DVÍŘKA

40 PŘISVĚCOVÁNÍ A PŘÍTÁPĚNÍ

41 VHODNÝ VÝBĚH A ZABEZPEČENÍ VÝBĚHU  Velikost venkovního výb ě hu se standardn ě po č ítá 20m2 na 1 slepi č ku, jinak se výb ě h po prvních deštích zm ě ní na tankodrom bez trávy.  Odvodn ě ní, stín, voda, k ř oviny, stromy, tráva.  Oplocení –výška, voliéra x el.sít ě x ov č í pletivo x pta č í pletivo.  Bazénky na popelení.  P ř íst ř ešek v p ř ípad ě nep ř íznivého po č así.  Systém výb ě hu – odd ě lení chovných harém ů, odchov ku ř at, mladí kohouti, atd.

42 VÝBĚH PRO SLEPIČKY

43 OSÁZENÍ VÝBĚHU  Kostival – odolný proti okusování.  Stromy a ke ř e plodící semena č i plody – č imišník, č ilimník, žanovec, bez a moruše.  Lísky – umíst ě né ve výb ě hu slepi č ek mají o ř íšky ochrán ě ny od brouka, který o ř íšky vyjídá (housenky padají k zemi).

44 NAPAJEČKY A KRMÍTKA  Vnit ř ní x venkovní.  Stojací x záv ě sná.  Omyvatelná.  Napáje č ky vyžadují absolutní rovinu.  Krmítek dostatek na po č et slepic.  Nádoba na grit.  Pro krmítka do kurníku jen bo č ní vstup – kálení.  Velikost napáje č ky na l - pro obecnou p ř edstavu je pot ř eba min. 0,5l č isté vody/den/slepici.

45 KRMÍTKA

46 NAPAJEČKY

47 PODLOŽKY POD NAPAJEČKY, KRMÍTKA

48 OCHRANA DRŮBEŽE PROTI PREDÁTORŮM Etologický zákon ř íká: jak silné jsou zbran ě predátora, tak mohutné a ú č inné jsou obranné prost ř edky potenciální ko ř isti!!!  Kohout ochránce.  Hustá k ř oviska a stromy ve výb ě hu.  Zavírání slepic na noc do kurníku.  Mít voliéru nebo sít ě nad výb ě hem.  Zabezpe č ený plot i proti podhrabání.  Hlídacího psa na volno mezi slepicemi.  Vycházky pod dozorem.

49 DRAVCI VE VZDUCHU  Jest ř áb x orel mo ř ský x krahujec x kán ě myšilov.  Plašení – dravci se bojí lesklých p ř edm ě t ů – sklen ě né koule na plot, rozv ě šená CD.  N ě které druhy zákonem chrán ě ny!!!

50 DRAVCI NA ZEMI  Liška – odnáší si i do zásoby.  Kuna – ukousne hlavu, pak hrudník, táhne t ě lo, chodí i na vejce, ku ř ata.  Lasi č ka – spíše menší kusy, jako ku ř ata, králí č ata.  Potkan – vleze všude, požírá malá ku ř átka.

51 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "HISTORIE, ETOLOGIE, PLEMENA, CHOVATELSKÉ ZA Ř ÍZENÍ A VYBAVENÍ, OCHRANA P Ř E DRAVCI BLOK A."

Podobné prezentace


Reklamy Google