Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Havarijní plán Olomouc - 19. února 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Havarijní plán Olomouc - 19. února 2009."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Havarijní plán Olomouc - 19. února 2009

2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Ochrana podzemních vod před znečišťováním nebezpečnými látkami Uplatnění směrnice Rady 80/68/EHS v ČR: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách –§ 38 nakládání s odpadními vodami –§ 39 nakládání se závadnými látkami Vyhláška č. 450/2005 Sb. (havarijní) Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech - č. 9/2009 Sb., účinnost od 23.01.2009 Novela vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Z ákon č. 254/2001 Sb. o vodách (novela č. 20/2004 Sb.) § 39 „Závadné látky“ (1)Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Závadné látky = hnojiva, statková hnojiva, pesticidy, PHM, … Příloha č. 1 zákona vymezuje mezi závadnými látkami: Nebezpečné látky Zvlášť nebezpečné látky

4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Nebezpečné závadné látky (zkráceně „nebezpečné látky“) 1.Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 2.Biocidy a jejich deriváty neuvedené mezi zvlášť nebezpečné látky. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, … 4. Toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, … 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Neperzistentní minerální oleje a neperzistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. Dle výkladu MŽP (8.2006) sem patří statková hnojiva, minerální hnojiva, komposty, sil. šťávy apod. 9. Kyanidy. (Zde byla statková hnojiva atd. do konce roku 2003)

5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. § 39 (2) Když uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu (= podnikatelsky) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření: a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále „havarijní plán“); havarijní plán schvaluje příslušný vodoprávní úřad; může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel se správcem vodního toku havarijní vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. - účinnost od 1.5.2006 (netýká se hnojení) vzor havarijního plánu na adrese: http://www.agronavigator.cz/nitrat (http://www.nitrat.cz)http://www.nitrat.cz b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

6 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. … § 39 (4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Je povinen zejména: - umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, - používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, který je vhodný i z hlediska ochrany jakosti vod,

7 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. § 39 (4) pokračování (první právní úprava pro zkoušky těsnosti), říká kdy, ale neříká jak - nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky (zápis do provozního deníku) !!! - zkoušet těsnost 1 x za 5 let (nebezpečné látky) - v případě zjištění nedostatků provádět opravy - nepropustná úprava proti úniku do vod - vybudovat a provozovat kontrolní systém (týká se nových nádrží nebo těch, kde je vybudován, zpětně se nebuduje)

8 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (podle nového stavebního zákona č. 183/2006 budou vyhlášky č. 191/2002 a č. 137/1998 nahraženy novou stavební vyhláškou, tam bude kapitola „zemědělské stavby“ a zde uvedené požadavky na zkoušení těsnosti budou zrušeny) (druhý právní úprava zkoušek těsnosti, zase neřeší, jak?) Doplňkové zabezpečení jímek, nádrží a skladů (§ 6) (hnojůvka, močůvka, kejda, silážní šťávy, siláž pod 30 % sušiny) při umístění: - v oblastech se zvýšenou ochranou vod (nyní celá ČR!!!) - v ochranných pásmech požadavek: (zase se hovoří o tom, kdy mají být prováděny zkoušky těsnosti, ale neříká se jak) - zkouška vodotěsnosti před uvedením do provozu a dále - jednou za 5 let u zemních jímek - jednou za 10 let u nadzemních nádrží - kontrolní systém

9 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zkoušky těsnosti – třetí právní úprava Způsob provedení zkoušky těsnosti: V současné době je upraveno ve vyhlášce 450/2005 Sb. § 3 Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek ze zařízení (= systém kontroly) budují a provozují uživatelé závadných látek uvedení v § 39 odst. 4 vodního zákona jedním nebo více z těchto způsobů: a) technickým zjištěním – provádí odborník s licencí – vodou, plynem, rentgenem, ultrazvukem b) zjišťováním přítomnosti závadné látky v okolí zařízení – rozbory půdy, rozbory půdy z okolí jímky c)měřením množství závadné látky v zařízení se zjištěním dosažení nejvyšší hladiny d) senzorickou kontrolou těsnosti zařízení jedenkrát za 6 měsíců Způsob zkoušení těsnosti je nutné popsat v havarijním plánu, který je schvalován vodoprávním úřadem.

10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Jak provádět zkoušky těsnosti je tedy v současné době upraveno jen ve vyhlášce 450/2005. Nová právní úprava zkoušek těsnosti bude opět po dohodě s MŽP řešena novelou této vyhlášky.Nebude ji tedy řešit novela vyhlášky 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, jak bylo avizováno. Kontroly těsnosti budou kontrolovány u všech skladů závadných látek, ale na snížení dotací bude mít vliv jen pochybení u zkoušek těsnosti skladů ropných látek. Za nedostatky u zkoušek těsnosti u ostatních jímek (statková hnojiva) budou postihy v rámci národní kontroly. Samozřejmě předmětem kontroly podmíněnosti bude kontrolováno zacházení se všemi závadnými látkami v podniku, tak jak je popsáno v havarijním plánu.

11 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontroly cross compliance Zákonný požadavek na hospodaření č. 2 Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Cílem je zabránit znečišťování podzemních vod nebezpečnými látkami a omezovat nebo odstraňovat důsledky znečištění, ke kterému již došlo. Závadné látky mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod. V zemědělství se zachází s nebezpečnými látkami (nikoliv tedy se zvlášť nebezpečnými látkami), mezi které patří zejména: minerální oleje a ropné látky (nafta, benzin apod.), přípravky na ochranu rostlin, minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jednosložková i vícesložková), organická, příp. organominerální hnojiva a jejich výluhy (např. digestát z bioplynových stanic, komposty a jejich výluhy apod.), statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.).

12 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontroly cross compliance Zákonný požadavek na hospodaření č. 2 Kontrolní požadavky: 1.Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? (§ 39 odst. 1, 5 a 9, zákona č. 254/2001 Sb.) 2.Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? (§ 39 odst. 4, písm. a, b, zákona č. 254/2001 Sb.) 3.Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. c, zákona č. 254/2001 Sb.) 4.Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. d, zákona č. 254/2001 Sb.)

13 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontroly cross compliance Zákonný požadavek na hospodaření č. 2 1.Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? (§ 39 odst. 1, 5 a 9, zákona č. 254/2001 Sb.) - vypracovat „havarijní plán“ - provádět záznamy o přijatých opatření - archivovat záznamy po dobu 5 let Hodnocení porušení: Při kontrole se zajišťuje fyzická prohlídka provozu i terénu. Posuzuje se způsob nakládání se závadnými látkami uvedenými v havarijním plánu. Zjišťuje případné úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek. Zhodnotí, zda byla přijata přiměřená opatření k zamezení úniků. Při hodnocení závažnosti porušení se zohledňuje množství a druh uniklé látky, trvalosti havárie a závažnosti z hlediska ohrožení životního prostředí. Za velké porušení požadavku se považuje pokud došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod

14 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontroly cross compliance Zákonný požadavek na hospodaření č. 2 2. Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? (§ 39 odst. 4, písm. a, b, zákona č. 254/2001 Sb.) Opět při kontrole se zajišťuje fyzická prohlídka provozu i terénu stavu, tj. skladů minerálních olejů, ropných látek, přípravků na ochranu rostlin, minerálních, organických, příp. organominerálních hnojiv, statkových hnojiv a objemných krmiv. Povinností kontrolovaného subjektu je předložení provozního deníku se záznamy o výsledcích vlastní kontroly skladů (včetně kontroly výstupů jejich kontrolního systému) a skládek závadných látek. Kontrolní orgán se zaměří na technické zabezpečení skladovacích prostor, včetně čerpacích stanic pohonných hmot a jejich manipulačních ploch z hlediska nepropustnosti konstrukce skladů, zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch zabezpečení skladu proti úniku závadných látek a umístění nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van. Za velké porušení požadavku se považuje pokud nejsou převážně nesplněny požadavky technického zabezpečení.

15 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontroly cross compliance Zákonný požadavek na hospodaření č. 2 3.Jsou nejméně jednou za pět let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. c, zákona č. 254/2001 Sb.) Hodnocení porušení: kontrola posuzuje, zda byla zabezpečeny zkoušky těsnosti v předepsaném intervalu (dle zákona č. 254/2001 Sb. se zkoušky těsnosti týkají nejen u ropných látek), zda jsou k dispozici protokoly o provedení zkoušky těsnosti, zda byly nejméně 1x za 6 měsíců kontrolovány sklady, zda jsou vedeny záznamy o kontrole skladů závadných látek a při zjištění nedostatků byly prováděné včas opravy. Za velké porušení požadavku se považuje pokud se jedná o skladování v podzemních jednoplášťových nádržích.

16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Kontroly cross compliance Zákonný požadavek na hospodaření č. 2 4. Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? (§ 39 odst. 4, písm. d, zákona č. 254/2001 Sb.) Kontrolní systém může být vybudován prostřednictvím technického zjištění těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, dále zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí a povrchových a podzemních vod nebo měřením množství závadné látky v zařízení se zjištěním dosažení nejvyšší hladiny závadné látky v zařízení, popř. senzorickou kontrolou těsnosti zařízení Hodnocení porušení: kontrola posuzuje zda je kontrolní systém popsaný v havarijním plánu skutečně vybudován a zda je funkční. Dle provozního deníku se zjišťuje, zda je pravidelně prověřována funkčnost kontinuálního indikačního systému, pokud je jím zařízení vybaveno.

17 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Novela vyhlášky č. 91/2007 Sb. - účinnost od 1.5.2007 Důvody: doplnění položek, terminologie, připomínky EK 1.Skladování organických hnojiv (komposty, digestát, …) 2.Hnůj na složišti max. 2 roky (v ZOD pův. 9, nově 12 měsíců) (zapracovat do havarijních plánů) 3.Separovaná kejda je i nadále statkové hnojivo (fugát = 4 měs.) 4.Snižování nutných skladovacích kapacit (prodej, BPS, pastva,..) 5.I po snížení musí být rezerva pro skladování 2-měs. produkce 6.Nerovnoměrnost hnojení – požadavky jiných předpisů 7.Evidence hnojení – forma nerozhoduje, uvádění ha, záznam za rok, při pastvě se uvádí i přívod živin, pro dotace - PB/DPB 8.Upravená příloha 2 (přívod živin ve statkových hnojivech)

18 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pokud zemědělci zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vod, musí mít zpracovaný havarijní plán, který schvaluje příslušný vodohospodářský úřad. Dále pak musí zaznamenávat provedená opatření a tyto záznamy uchovávat 5 let.

19 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. O větší rozsah se nejedná: v kapalném skupenství v zařízení do 500 l včetně v určených obalech do 1000 l včetně pevné závadné látky v celkovém množství do 1000 kg včetně PHM v dopravních a mechanizačních prostředcích aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

20 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. O větší rozsah se nejedná: nebezpečné závadné látky nafta, benzín, oleje, mazací tuky nebezpečné závadné látky kapalné do 100 litrů nebezpečné závadné látky pevné do 150 kg

21 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. O větší rozsah se nejedná: zvlášť nebezpečné závadné látky zvlášť nebezpečné závadné látky kapalné do 10 litrů zvlášť nebezpečné závadné látky pevné do 15 kg.

22 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Produkce statkových hnojiv Průměrná roční produkce statkových hnojiv v t/rok v přepočtu na 1 DJ (500 kg živé váhy/ Krávy – kejda 21,9 t/rok hl. podestýlka 11,5 t/rok při produkci močůvky 8,1 t/rok Ovce - kejda 11,3 t/rok hl. podestýlka 7,2 t/rok

23 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pojmy Zařízení – technická nebo technologická jednotka, v níž se nakládá se závadnou látkou objekty, ve kterých se produkují a skladují statková hnojiva, technologie stáje, kategorie a počet zvířat, produkce statkových hnojiv na farmě, kanalizace, jímky apod.,

24 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pojmy Ucelené provozní území – území, kde se nachází zařízení nebo soubor zařízení, v nichž je nakládáno s jednou nebo více závadnými látkami / kravín, jímka, hnojiště, čerpací stanice na naftu../ Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro které je zpracováván, a údaje o uživateli závadných látek.

25 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pojmy Vodoprávní úřady jsou: obecní úřady újezdní úřady na území vojenských újezdů obecní úřady obcí s rozšířenou působností krajské úřady ministerstvo jako ústřední vodoprávní úřad

26 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Náležitosti havarijního plánu Popis havárie Autor havarijního plánu (zpracovatel) Uživatel závadných látek (identifikace) Seznam závadných látek Seznam ucelených provozních území – zemědělský podnik zpracovává jeden havarijní plán. Pokud má více ucelených provozních území, pro každé musí být zpracovaná odpovídající část havarijního plánu.

27 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Náležitosti havarijního plánu Části havarijního plánu věnované jednotlivým uceleným provozním územím – popis zařízení a technologií, situační plánek, možné cesty havárií, možný únik do povrchových a podzemních vod, únik látek do kanalizace, identifikační údaje a vlastnosti závadných látek, první pomoc při zacházení s těmito látkami, ochranné pomůcky. Popis postupu při vzniku havárie Kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí Umístění havarijního plánu Způsob vedení záznamů a popis kontrolního systému Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

28 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 6. kolo Programu rozvoje venkova Kolo začíná 10. února a končí 2. března 2009 (pro mladé začínající zemědělce začíná 17. února) Opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů…(podpora využití biomasy (bylo otevřeno v 1. kole, byl malý zájem a tak ve 3. kole spuštěno nebylo, až teď v šestém) I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.4. Využívání poradenských služeb (pozor! Letos bylo v červnu, v příštím roce už v jarním kole!) II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu pro kalamitách III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

29 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Zatím avizované změny Počkat na aktuální pravidla! Modernizace – podpora nosnic - u modernizace staveb pro rostlinou výrobu by mělo být preferenční kritérium – zátěž zemědělské půdy VDJ (0,2-0,3) Mladí – nákup základního stáda - bodován převod farmy od osoby starší 55 let (nejen PUZČ) - bodově zvýhodnění zemědělci, kteří v letošním roce hospodařili, měli příjmy ze zemědělství, popř. brali již dotace na půdu) - ekologický zemědělec – jak bodován ?

30 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Děkuji za pozornost! Zpracoval: Ing. Blanka Fedáková poradce – metodik Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha, regionální pracoviště Klatovy tel.: 731 471 704 e-mail: fedakova.blanka@uzei.czfedakova.blanka@uzei.cz kancelář – Střední zemědělská a potravinářská škola Klatovy


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Havarijní plán Olomouc - 19. února 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google