Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. VALIDACE procesů a zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. VALIDACE procesů a zařízení"— Transkript prezentace:

1 5. VALIDACE procesů a zařízení
Jištění kvality technologických procesů JKTP přepracované 2016

2 Validace Základní pojmy a definice Kvalifikace zařízení a systémů
Validace procesů Dokumentace Monitoring JKTP přepracované 2016

3 Základní pojmy validační technologie
Pod pojmem validace je vnímáno systematické, dokumentované komplexní provádění zkoušek a testů, které prokáží spolehlivost všech prvků, které proces ovlivňují. Všechny procesy, které mají vliv na kvalitu produktu, jsou validovány a zařazeny do řídícího plánu validace. JKTP přepracované 2016

4 Základní pojmy validační technologie
Řídící plán validací ( Validation Master Plan , VMP ) Firemní standard, který definuje a specifikuje validační politiku, zásady a organizaci provádění zkoušek. Jeho součástí je plán činnosti pro konkrétní objekty Je to plán shrnující požadované validační aktivity zpravidla na dobu jednoho roku. Plán obsahuje stručný výčet validací ve vazbě na jednotlivé uživatelské objekty, jednotlivé odpovědnosti, termíny zkoušek, druhy zkoušek a pod. JKTP přepracované 2016

5 Základní pojmy validační technologie
Řídící plán validací ( Validation Master Plan , VMP ) Kvalifikační a validační koncepce Organizační struktura, včetně rolí a odpovědností za činnosti kvalifikace a validace Přehled prostor, zařízení, systémů a procesů daného pracoviště a stav kvalifikace a validace Řízení změn a odchylek pro kvalifikaci a validaci Pokyny ke stanovení akceptačních kritérií Odkazy na stávající dokumenty Strategie kvalifikace a validace, včetně případné rekvalifikace JKTP přepracované 2016

6 Příklad VMP JKTP přepracované 2016 OZ_ZK_ Provoz_ Objekt Zkouška
Datum provedení Manažer validace Garant Uživatel Z001272 PLF C Tabletovací lis (nový) Instalační kvalifikace Béžová Pavel Dobrý Alena Dvořáková Z001414 PLF D CIP systém Lab&Pharma (PLF D, GL 4,5) Validace řídicího systému Dlouhý Petr Ptáček Z001413 Operační kvalifikace Tenký Josef Novák Z001412 PLF Technologický informační systém_TIS PLF tabletárna Z000922 TLF média Systém čisté páry Kemiterm (TLF A) Kalibrace teplotního snímače Růžová Jana Zíková Hana Nová Z000248 SMČ Čerpání vaselin _ čerpadla 3x, produkt Měření temperace produktovodů surovin Zelený Jan Starý Z001309 Filtry - úletové, výdechu _ fluidní sušárna, granulátor Doba použitelnosti filtrů po praní Libový Z001357 VÚFB Fluidní sušárna Niro Aeromatic S (chemie) Kalibrace průtokoměru vzduchu Tučný Gustav Pěnkava JKTP přepracované 2016

7 FÁZE KVALIFIKACE PRO ZAŘÍZENÍ, PROSTORY, MÉDIA A SYSTÉMY
Specifikace uživatelských požadavků (User requirements specification, URS) Soubor vlastnických, uživatelských a technických požadavků nezbytných a dostatečných pro vytvoření proveditelného návrhu splňujícího účel systému. URS by měly sloužit jako referenční bod v průběhu celého životního cyklu validace. Požadavek má obsahovat nezbytné informace pro inženýrské řešení. Požadavky uživatele na zařízení Kapacitní a výkonové Designové SVP Ekologické Ochrana pracovníka Energetické Jiné normativní JKTP přepracované 2016

8 FÁZE KVALIFIKACE PRO ZAŘÍZENÍ, PROSTORY, MÉDIA A SYSTÉMY
Kvalifikace návrhu (Design Qualification, DQ) Dokumentované ověření toho, že návrh prostor, systémů a zařízení (objektů) je vhodný pro zamýšlený účel. Jedná se např. o systematické připomínkování, doplnění a opravy prováděcího projektu akce ( výstavby výrobní jednotky; instalace linek; skladových prostor apod.) JKTP přepracované 2016

9 FÁZE KVALIFIKACE PRO ZAŘÍZENÍ, PROSTORY, MÉDIA A SYSTÉMY
Instalační kvalifikace (Installation Qualification, IQ) Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou instalovány či modifikovány, odpovídají schválenému návrhu a doporučením výrobce. IQ má dále zahrnovat: Ověření správnosti instalace dílů, přístrojové techniky, zařízení, potrubí a inženýrských sítí podle inženýrských výkresů a specifikací Ověření správnosti instalace podle předem stanovených kritérií Sběr a shromáždění provozních a pracovních pokynů dodavatele a požadavků údržby Kalibraci přístrojové techniky                          Verifikaci konstrukčních materiálů. JKTP přepracované 2016

10 FÁZE KVALIFIKACE PRO ZAŘÍZENÍ, PROSTORY, MÉDIA A SYSTÉMY
Operační kvalifikace (Operational Qualification, OQ) Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou instalovány či modifikovány, pracují tak, jak je zamýšleno, a to v celém předpokládaném operačním rozsahu. Jedná se např. o měření parametrů granulovacího zařízení ( frekvence otáčení míchadel; kroutící moment na ose míchadla; funkcionalita duplikovaného vytápění apod.) nebo parametrů sterilizačního autoklávu atd. JKTP přepracované 2016

11 FÁZE KVALIFIKACE PRO ZAŘÍZENÍ, PROSTORY, MÉDIA A SYSTÉMY
Procesní kvalifikace (Performance Qualification, PQ) Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou propojeny, mohou účinně a reprodukovatelně pracovat podle schváleného výrobního postupu a specifikací výrobku. Jde o kompletní pohled např. na výrobní jednotku, zda produkt vytvořený na této jednotce má při nastavení všech zkvalifikovaných parametrů ( v ověřeném rozsahu platných hodnot ) očekávanou kvalitu při očekávaném výkonu jednotky PQ má zahrnovat, mimo jiné i zkoušky s použitím výrobních materiálů, kvalifikovaných náhražek nebo simulovaného produktu, o nichž je prokázáno, že za běžných provozních podmínek se chovají stejně jako velikosti šarže nejhoršího případu. Četnost odběru vzorků uplatňovaná pro potvrzení procesu kontroly má být zdůvodněna. JKTP přepracované 2016

12 FÁZE KVALIFIKACE PRO ZAŘÍZENÍ, PROSTORY, MÉDIA A SYSTÉMY
Rekvalifikace Dokumentované ověření že zařízení, prostory, média a systémy jsou neustále pod kontrolou. Posouzení možnost drobných změn během času. JKTP přepracované 2016

13 Základní pojmy validační technologie
Validace procesu (Process Validation) – Přípravková validace Zdokumentované ověření toho, že proces provozovaný v rámci stanovených parametrů může účinně a reprodukovatelně vyrábět léčivý přípravek splňující předem stanovené specifikace a atributy jakosti. Jedná se o kompletní pohled na soubor procesů ovlivňujících produkt a probíhajících na zvolených jednotkách při nastavení všech požadovaných hodnot parametrů. Cílem je prokázání, že konečný produkt je reprodukovatelně kvalitní podle očekávání. Volí se systematické zkoušky zpracování materiálu až po finální produkt. Prokázání jakosti vyráběného produktu při dodržení všech procesních parametrů se řadí do skupiny procesní validace označované jako přípravková validace PV. Výrobní procesy mohou být vyvíjeny pomocí tradičního přístupu nebo přístupu průběžného ověřování. Bez ohledu na to, jaký přístup se použije, je však potřeba, aby se prokázalo, že procesy jsou spolehlivé a zajišťují konsistentní kvalitu přípravku předtím, než se jakýkoliv přípravek propustí na trh. Výrobní procesy, které využívají tradičního přístupu, mají být podrobeny programu prospektivní validace, kdykoliv je to možné, před certifikací přípravku. JKTP přepracované 2016

14 Základní pojmy validační technologie
Přístup „bracketing“ Přístup k validaci vycházející z vědeckého základu a zohlednění rizik, podle nějž se v procesu validace zkoušejí pouze šarže v nejzazších bodech určitých předem stanovených odůvodněných faktorů návrhu, jako je např. síla, velikost šarže a/nebo velikost balení. Tento koncept předpokládá, že validace jakýchkoliv středních úrovní je představována validací nejzazších bodů. Tam, kde se má validovat škála sil, lze uplatnit bracketing. JKTP přepracované 2016

15 Základní pojmy validační technologie
Je definována : Prospektivní validace (Prospective Validation) Konkurentní (souběžná) validace (Concurrent Validation) Validace přípravků je prováděna prospektivně nebo konkurentně. V případě nových produktů se většinou používá prospektivní validace. Konkurentní validace se používá pouze v případech, kdy procesy jsou známé resp. technologie je analogická již ověřené. Konkurentní validace je prováděná za výjimečných okolností, zdůvodněná na základě významného přínosu pro pacienta, kdy se činnosti podle protokolu validace uskutečňují v souběhu s uváděním validačních šarží na trh. Při revalidaci je plánováno provést konkurentní validaci. JKTP přepracované 2016

16 Základní pojmy validační technologie
Průběžné ověřování procesu během životního cyklu Výrobci mají sledovat jakost přípravku, aby se zajistilo, že v průběhu celého životního cyklu přípravku bude zachována kontrola, přičemž se hodnotí relevantní trendy procesu. Rozsah a frekvence průběžného ověřování procesu je třeba pravidelně revidovat Průběžné ověřování procesu se má používat v průběhu celého životního cyklu přípravku, aby se podpořil validovaný stav přípravku, jak je zdokumentován v Hodnocení jakosti přípravku (Product Quality Review). Dále je třeba zohlednit přírůstkové změny během času a posoudit potřebu jakýchkoliv dalších kroků, např. rozšířený odběr vzorků. JKTP přepracované 2016

17 Validační technologie
..\Literatura a přílohy k přednáškám\SOP-06400_Kvalifikace.pdf JKTP přepracované 2016

18 Základní pojmy validační technologie
Validace čistění (Cleaning Validation) Validace čištění je zdokumentovaný průkaz toho, že schválený postup čištění reprodukovatelně odstraní předchozí přípravek nebo čisticí prostředky používané v zařízení pod vědecky stanovenou maximální přípustnou úroveň Ověření čištění (Cleaning verification). Shromažďování průkazů prostřednictvím chemické analýzy po každé šarži/kampani s cílem prokázat, že rezidua předchozího přípravku nebo čisticích prostředků byla snížena pod vědecky stanovenou maximální přípustnou úroveň. . Více se čtenář dozví v samostatné kapitole JKTP přepracované 2016

19 Základní pojmy validační technologie
Validace počítačových systémů je systematická činnost, jejímž cílem je zajistit takové podmínky, aby vznikl předpoklad vysokého stupně pravděpodobnosti, že procesy probíhající v samotném počítačovém systému budou probíhat v rozsahu předem určených specifikací. JKTP přepracované 2016

20 Základní pojmy validační technologie
Validace analytických metod Veškeré analytické zkušební metody používané při kvalifikaci, validaci nebo postupech čištění je třeba podle potřeby validovat s odpovídajícím limitem detekce a kvantifikace Potvrzení zkoumáním a poskytnutí objektivního důkazu, že jsou splněny jednotlivé požadavky pro specifické zamýšlené použití Procesy validace spojené s novými léky resp. léčivými látkami JKTP přepracované 2016

21 Základní pojmy validační technologie
Validace balení Odchylky v parametrech zpracování pro zařízení, především pro vnitřní obaly, mohou mít významný vliv na integritu a správnou funkčnost balení, např. u blistrů, stripů, sáčků, a sterilních komponent; proto je nutno zařízení pro vnitřní a vnější balení konečných a nerozplněných přípravků kvalifikovat. Kvalifikace zařízení, používaného pro primární balení je třeba provádět v minimálním a maximálním výrobním rozmezí stanoveném pro kritické procesní parametry, jako je teplota, rychlost stroje a tlak, vyvíjený při uzavírání, nebo pro jakékoliv další faktory. JKTP přepracované 2016

22 Základní pojmy validační technologie
Revalidace (Re-Validation) Opakovaný proces validace s cílem ujistit se, že změny v procesu/zařízení zavedené v souladu s postupy kontroly změn nebudou mít nepříznivý dopad na charakteristiku procesu a jakost výrobku. JKTP přepracované 2016

23 Základní pojmy validační technologie
Ověření dopravy Konečné léčivé přípravky, hodnocené léčivé přípravky, nerozplněné přípravky a vzorky se musejí z místa výroby přepravovat v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci, schválenými údaji na obalu, souborem specifikací přípravku nebo tak, jak odůvodní výrobce. Ověření dopravy může být problematické vzhledem k proměnlivosti zúčastněných faktorů, nicméně přepravní cesty je nutno jasně definovat. Při ověřování přepravy je třeba také zohlednit sezónní a další odchylky. Vzhledem k proměnlivým podmínkám očekávaným během přepravy je třeba provádět nepřetržité sledování a zaznamenávání kritických podmínek okolního prostředí, jimž může být přípravek vystaven, pokud není odůvodněno jinak. JKTP přepracované 2016

24 Základní pojmy validační technologie
Řízení změn (Change Control) Formální systém, podle něhož kvalifikovaní zástupci z vhodných oborů přezkoumávají navržené nebo skutečné změny, které by mohly mít vliv na validovaný stav prostor, systémů, zařízení nebo procesů. Záměrem je stanovit potřebné kroky k zajištění a dokumentaci toho, že systém i nadále zachovává validovaný stav. JKTP přepracované 2016

25 Základní pojmy validační technologie
Nejhorší případ (Worst Case) Podmínka nebo soubor podmínek obsahujících horní a dolní limity provozních limitů a okolnosti v rámci standardních operačních postupů, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost závady produktu či procesu ve srovnání s ideálními podmínkami. Tyto podmínky nemusejí nutně vést k závadě produktu či procesu. JKTP přepracované 2016

26 Základní pojmy validační technologie
Simulovaný produkt . Materiál, který blízce napodobuje fyzikální a kde je možné i chemické vlastnosti validovaného produktu (např. viskozitu, velikost částic, pH apod.). V mnoha případech splňuje tuto charakteristiku placebo. JKTP přepracované 2016

27 Základní pojmy validační technologie
Validační tým Skupina pracovníků, která organizuje realizaci validace vč. Dokumentace Pracovník uživatele ( vlastníka ), validační specialista (garant), analytik, zástupce jištění jakosti JKTP přepracované 2016

28 Základní pojmy validační technologie
Manažer validace Výkonný pracovník, který připravuje a zpracovává dokumentaci a řídí zkoušky Garant Specialista v oboru – garantuje odbornou část předpisové dokumentace ( postup práce, metodiku, kritéria přijatelnosti) JKTP přepracované 2016

29 Základní pojmy validační technologie
Vlastník procesu Pracovník odpovědný za chod definované části výrobního, vývojového, laboratorního nebo podnikatelského procesu . Někdy označovaný jako „uživatel“. JKTP přepracované 2016

30 Validační dokumentace
validační (kvalifikační, optimalizační nebo jiný ) protokol validační zpráva zápis nebo záznam o zkoušce, vyplněná záznamová dokumentace o zkouškách veškerá jiná dokumentace potřebná k prokázání kvality provedení validace . JKTP přepracované 2016

31 Validační dokumentace
Kontrolující pracovník, který ověřuje data a údaje vložené do validačního dokumentu Vydavatel pracovník zodpovědný za vydání, distribuci a evidenci validačního dokumentu JKTP přepracované 2016

32 Validační dokumentace
Záznamové dokumenty – předepsané formuláře / vzory / templáty, které jsou zpravidla součástí protokolů případně volné listy vhodně označené do kterých se ručně nejlépe modrým perem zaznamenává průběh předepsaných činností a procesů parciální nebo konečná data a údaje jsou následně tištěny z elektronických záznamů, které mohou být např. ze sond v zařízení nebo doplňkových měřících přístrojů. JKTP přepracované 2016

33 Validační dokumentace
Primární dokumentace – vyplněná záznamová dokumentace označená podpisem autora ( pracovníkem, který měření provedl ) a datem měření. Dokumentace musí být uspořádána způsobem, ze kterého je zjevný postup a smysl záznamu. U záznamové dokumentace vytištěné z elektronického dokumentačního systému musí správnost a úplnost tisku ověřit ten, který dokument vytiskl a opatřit ho svým podpisem a datem vytištění. JKTP přepracované 2016

34 Validační protokol Protokol je předpis ( závazný scénář ) validace
Protokol se svým charakterem řadí z hlediska řízené dokumentace do kategorie Předpisové dokumentace- Řídících norem. Je zde úlohou důsledně popsat nebo literárně odkázat na metody a postupy validačních zkoušek a uvést druhy zkoušek vč. jejich významu Opakované validace zpracovány SOP se specifickými postupy při validacích O konečné podobě rozhoduje zpravidla validační tým. JKTP přepracované 2016

35 Validační protokol osnova
Úvod a cíl – uvede se objekt validace a jeho stručná charakteristika, typ validace a cíl validace ( případně odkaz na identifikační číslo z VMP ) Složení validačního týmu a zodpovědnosti Charakteristika validovaného objektu nebo procesu ( popis, technologické schéma ) Analýza rizik a kritické stupně Seznam zkoušek ( rozsah a druhy zkoušek, metody zkoušek, kriteria přijatelnosti -limitní hodnoty parametrů , kritické parametry, odkazy na normy) Vzorkování –(metoda, frekvence odběrů, místa odběrů, velikost vzorku, označení vzorku a jiné charakteristiky ) JKTP přepracované 2016

36 Validační protokol osnova
Prostředky použité k validaci (zařízení, měřící prvky apod. ) Metody zpracování a hodnocení výsledků ( statistiky apod.) Doklady o proškolení pracovníků , kteří nejsou členy validačního týmu a podílejí se na validaci Opatření v případě nevyhovujících výsledků Harmonogram validace Seznam souvisejících norem a dokumentů (SOP, normy, Kvalifikace – zařízení, validace analytických metod , validace souvisejících procesů apod.) Přílohy: výkresy, schémata, záznamová dokumentace JKTP přepracované 2016

37 Validační zpráva Zpráva je dokladem ( osvědčením o výsledcích a jejich hodnocení ) ve smyslu protokolu se závěrem Vyhovuje. Pokud jsou výsledky špatné, to znamená překročení kriterií přijatelnosti u kritických parametrů, nelze validační zprávu, tedy Osvědčení vydat. Zpráva se svým charakterem řadí z hlediska řízené dokumentace do kategorie Záznamová dokumentace Zpráva je členěna podle zadání ve validačním protokolu JKTP přepracované 2016

38 Validační zpráva osnova
Validační osvědčení (podmínky platnosti, termín doporučené revalidace) a souhrn výsledků Výsledky validačních měření (vyplněné protokolem předepsané formuláře a ostatní vyplněná záznamová dokumentace, primární data a výsledky) Zpracování výsledků Průběh validace, odchylky od protokolu a návrh opatření v případě nevyhovujících výsledků a jiná doporučení Přílohy ( primární dokumentace, ostatní dokumentace : zápisy, doklady o školení apod.) JKTP přepracované 2016

39 Schéma validace vzor dle GMP Assessment Standards
JKTP přepracované 2016

40 Příklad Validačního dokumentu
..\Literatura a přílohy k přednáškám\Validační zpráva_vzor_I.doc ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační protokol vzor PARALEN.doc.. ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační zpráva Ibalgin 400.doc JKTP přepracované 2016

41 Monitorování jako součást validace procesů
Co je monitorování ( monitoring ): Měření hodnot nebo stavů vybraných parametrů v pravidelné frekvenci a jejich záznamy a vyhodnocování. (proměnlivost hodnot, kontaminační křivky, časové závislosti, trendy ) JKTP přepracované 2016

42 Monitorování jako součást validace procesů
Oblasti monitorování (sledování): Mikrobiologické testy prostředí, povrchů apod. Sledování a testování teplot, vlhkostí prostředí, tlakových poměrů, obsahu částic ve vzduchu Mikrobiologické testy medií ( např. čištěná voda ) Chemické testy medií Měření a sledování dalších veličin-parametrů u kontinuálně provozovaných soustav ( teploty, měrná vodivost čištěných vod apod.) Pravidelné záznamy o kontrolních úkonech ( preventivní kontroly funkce systémů, zařízení) JKTP přepracované 2016

43 „V“ model JKTP přepracované 2016

44 „Comisioning“ a Kvalifikace
DQ, IQ, OQ, PQ označují stupně kvalifikace a jsou v uvedené posloupnosti a provádějí se v rozsahu, který je níže uveden. V průběhu realizace probíhá průběžná kontrola instalace prvků a prostorových jednotek a potrubí, předávání a přebírání zařízení a komponent. JKTP přepracované 2016

45 Otázky Co je validace obecně a k čemu slouží
Vysvětlete rozdíl mezi validací procesu a kvalifikací zařízení Co si představujete pod pojmem „nejhorší případ“ Co je simulovaný produkt Navrhněte jaké zkoušky, kvalifikace zařízení a validace procesu výroby přípravků (např. paralen) byste zahrnuly do VMP při rekonstrukci části výrobní jednotky pro tabletování PLF (instalace nové jednotky s vyšší kapacitou tabletování) JKTP přepracované 2016

46 VALIDACE A VALIDAČNÍ DOKUMENTACE
Konec přednášky č.5 JKTP přepracované 2016


Stáhnout ppt "5. VALIDACE procesů a zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google