Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI (POKRAČOVÁNÍ) Oprávněnost partnera a partnerství Klíčové aktivity 6.4. a 8.4 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI (POKRAČOVÁNÍ) Oprávněnost partnera a partnerství Klíčové aktivity 6.4. a 8.4 2009."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI (POKRAČOVÁNÍ) Oprávněnost partnera a partnerství Klíčové aktivity 6.4. a 8.4 2009

2 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A PARTNERSTVÍ Kritérium: partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera stanovené pro danou výzvu

3 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI Splnění kritéria:  partner splňuje podmínky pro oprávněnost partnera stanovené pro danou výzvu a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK, pokud výzva nestanoví jinak Oprávněnost partnera  Právnická osoba (např. také Úřad práce – organizační složka státu)  Sídlo partnera na území ČR  Partner nesmí být v úpadku dle zákonač. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  Bezdlužnost vůči veřejné správě Partnerem nemůže být fyzická osoba, kraj

4 PARTNERSTVÍ  Vztah mezi dvěma či více subjekty založený na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu projektového cyklu.  Partneři projekt společně vytvářejí, koordinují,realizují a vyhodnocují naplnění cílů  Zapojení partnera musí být účelné a opodstatněné a nezastupitelné pro naplnění cílů  Příjemce společně s partnery realizují alespoň 51% aktivit projektu  Partnerství má projekt obohatit, přinést něco nového  Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu  Partner nesmí být skrytým dodavatelem, tj. partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (např. nákup VT, IT vzdělávání, realizace jazykových kurzů atd.)  Podíl partnera na „udržitelnosti projektu“

5 PARTNERSTVÍ Typy partnerství:  Partner s finančním příspěvkem  partnerovi vzniknou náklady při realizaci projektu  partner přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci projektových aktivit - záloha od příjemce podpory - následné proplacení vzniklých způsobilých výdajů příjemcem po předložení vyúčtování Finanční partnerství neznamená, že se partner podílí na financování projektových aktivit z vlastních prostředků!! Upozornění: v Benefitu u partnera uvádět v políčku „podíl na nákladech projektu“ finanční částku, kterou bude nárokovat z prostředků OP VK v souvislosti s realizací projektu

6 PARTNERSTVÍ  Partner bez finančního příspěvku  podílí se na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance bez nároku na finanční příspěvek za účast na realizaci projektu  Pořízení majetku v rámci partnerství  Finanční partnerství – majetek pořízený z prostředků projektu přechází do vlastnictví finančního partnera ihned po jeho pořízení  Nefinanční partnerství – majetek ve vlastnictví příjemce po dobu realizace a udržitelnosti, partnerovi zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce

7 PARTNERSTVÍ Požadované dokumenty v případě úspěšného žadatele s partnerem  Před uzavřením smlouvy o realizaci grantového projektu je třeba dodat:  Smlouvu o partnerství s vymezením kompetencí, rolí a finančního zapojení partnera  Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství (pouze je-li žadatelem právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí, svazkem obcí) Upozornění: V případě odstoupení partnera před uzavřením právního aktu mezi žadatelem a poskytovatelem, ztrácí žadatel nárok na finanční podporu

8 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A KLÍČOVÉ AKTIVITY Kritérium: Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy Poznámka: rozlišujte podporované aktivity x klíčové aktivity

9 Splnění kritéria:  Jsou-li všechny navržené klíčové aktivity v projektu v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy  současně žadatel identifikoval podporované aktivity ve webové žádosti Benefit7  navržené klíčové aktivity projektu představují alespoň 70% způsobilých výdajů projektu UPOZORNĚNÍ Za klíčové aktivity projektu se nepovažují aktivity směřující dovnitř projektu, např. řízení projektu, monitoring projektu, povinná publicita projektu. Náklady spojené s těmito projektovými aktivitami jsou vyčísleny v rozpočtu projektu. Tyto aktivity jsou rozpracovány na záložce „Popis projektu“ v poli „Vnitřní postupy řízení a organizace“, včetně možnosti vyčíslení nákladů na aktivity řízení, monitoring projektu, povinná publicita.

10 Nesplnění kritéria:  Nejsou-li navržené klíčové aktivity v projektu v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy  žadatel je nevybral ve webové žádosti Benefit7  klíčové aktivity projektu nedosahují více než 70% celkových způsobilých výdajů projektu.

11 Chybně

12

13 Správně

14 PODPOROVANÉ AKTIVITY Základní podmínky pro splnění přijatelnosti:  Vždy musí být naplněna myšlenka OP VK – aktivity vedoucí k posílení konkurenceschopnosti a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce  Vhodně zvolená oblast podpory  1.1 – budou podpořeny projekty, jejichž aktivity jsou zaměřeny převážně na žáky, tj. výdaje směrem k žákům musí být dominantní. Vzdělávání PP lze jen doplňkově ve vazbě na aktivity projektu. Přímý dopad na žáky.  1.2 - budou podpořeny projekty, jejichž aktivity jsou zaměřeny převážně na žáky se SVP, tj. výdaje směrem k žákům musí být dominantní. Vzdělávání PP lze jen doplňkově ve vazbě na aktivity projektu. Přímý dopad na žáky se SVP.  1.3 – aktivity projektu jsou zaměřeny na PP. Vzdělávání musí být využitelné pro práci s žáky v rámci výuky. Akreditace nutná!!

15 Pokračování  Nelze mixovat aktivity z různých oblastí podpory  Projekt nesmí být zaměřen dovnitř organizace (pravidlo 70/30)  Vzdělávání PP v 1.1 a 1.2 vždy uplatnit při práci s dětmi již v rámci projektu  Metodiky zpracované v rámci 1.1 ukončit minimálně pilotáží UPOZORNĚNÍ Vždy pamatovat na udržitelnost projektu! Inovativnost projektu Metodický dopis č. 6 (www.kr-jihomoravsky.cz)www.kr-jihomoravsky.cz

16 PODPOROVANÉ AKTIVITY Příklady aktivit NESPLŇUJÍCÍ kritérium přijatelnosti:  Projekt zaměřený převážně na investice  Činnosti zajišťující běžný chod organizace  Volnočasové aktivity a nepovinné předměty bez vazby na ŠVP a vzdělávací programy apod. (platí pro 1.1)  Školy v přírodě, pobyty v ekolog.centrech bez vazby na vzdělávání  Poznávací zahraniční zájezdy pro žáky(zaměřit na výuku jazyka, reálie doplňkově)  Zkoušky a certifikáty nenavazující na vzdělávací aktivitu v rámci projektu  Projekty zaměřené pouze na organizování soutěží

17 Pokračování  Metodická a obsahová podpora tvorby nových výchovných předmětů zaměřených na rozvoj základních sociálních dovedností u žáků na základě osobního zážitku a zkušenosti (řeší IP)  Inovace ŠVP s akcentem na dovednosti žáků ve čtení a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků (řeší IP)  Tvorba učebnic a metodických materiálů celostátní povahy (řeší IP)  Projekt zaměřený pouze/převážně na vytváření pozic asistentů pedagoga (lze doplňkově)  Prevence sociálně patologických jevů (v 1.1 a 1.2 lze podpořit zlepšení sociálního klimatu na školách, rozvoj sociálních kompetencí žáků)  Jazykové vzdělávání (tj. ČJ) dospělých cizinců

18 Pokračování  Vzdělávání pracovníků NNO (v 1.2) bez přímé vazby na děti a žáky v rámci projektu  Zřizování přípravných tříd  Projekty v 1.2 zaměřené pouze/převážně na rozvíjení pohybových dovedností, smyslové vnímání  Projekty zaměřené na vzdělávání PP v oblasti ESF (např. psaní projektů atd.)  Rekvalifikace  Specializační studium (lze podpořit pouze dílčí vzdělávací aktivity)

19 Pokračování  Projekt zaměřený pouze/převážně na zahraniční stáže (lze jako doplněk)  Vzdělávání pracovníků škol a ŠZ v oblasti týmové spolupráce a outdoorových aktivit  Proškolení managementu škol v oblasti personální politiky a řízení (lze pouze v omezeném rozsahu)  Zvyšování odborné kvalifikace pedagogů vyučujících cizí jazyky (řeší IP)  Vzdělávání koordinátorů tvorby ŠVP (řeší IP)

20 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU Kritérium: Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě Splnění kritéria:  Délka trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě  Doba realizace grantového projektu nesmí překročit 36 měsíců, projekt musí být ukončen nejpozději do 30.6.2012 Nesplnění kritéria:  Délka trvání projektu není v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě

21 HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A POŽADOVANÁ VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Kritérium: Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy Splnění kritéria:  Požadovaná výše finanční podpory je ve stanoveném rozmezí minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy  Minimální výše: 400 tis. Kč, maximální výše: 25 mil. Kč Nesplnění kritéria:  Požadovaná výšení finanční podpory není ve stanoveném rozmezí minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy

22 Děkuji za pozornost Ing. Miroslava Jedličková Projektový manažer Tel. 541 651 220 jedlickova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI (POKRAČOVÁNÍ) Oprávněnost partnera a partnerství Klíčové aktivity 6.4. a 8.4 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google