Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence hnojení Ing. Josef Svoboda Ředitel Odboru kontroly zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence hnojení Ing. Josef Svoboda Ředitel Odboru kontroly zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský"— Transkript prezentace:

1 Evidence hnojení Ing. Josef Svoboda Ředitel Odboru kontroly zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský www.ukzuz.cz

2 Legislativa Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, – –Novela 2014 Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, – –zcela nahrazuje vyhl. č. 274/1998 Sb., Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, – –Novela 2014 – –Rozšíření typových hnojiv (fugát a separát digestátu, substráty)

3 Evidence hnojení 1.Způsoby vedení evidence 2.Kontrola evidence hnojení 3.Povinné údaje, pomocné tabulky 4.Jak zaznamenat minerální hnojiva 5.Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva 6.Jak zaznamenat statková hnojiva 7.Jak zaznamenat upravené kaly

4 Evidence o hnojivech vyžadována již od roku 1998 – –§ 9 zákon 156/1998 Sb., Způsob vedení evidence dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., – –Nezáleží na formě, ale na obsahu Evidence musí obsahovat údaje podle vzoru ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., – –Veškeré další údaje jsou možné, avšak nepovinné 1. Způsob vedení evidence

5 Tabulky přímo z vyhlášky - www.ukzuz.cz – Formuláře ke stažení – hnojiva a půda (http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke- stazeni/hnojiva-a-puda/evidence-hnojeni.html)www.ukzuz.czhttp://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke- stazeni/hnojiva-a-puda/evidence-hnojeni.html Tabulky z počítače (formát doc, xls, pdf) Různé sešity, „hnojné knihy“, karty honů, … Počítačové programy (možnost výpisů) Portál farmáře – Aplikace Evidence přípravků a hnojiv (EPH) od roku 2007, – –data lze (dobrovolně) zpřístupnit ÚKZÚZ 1. Způsob vedení evidence

6 Možné třídění údajů o hnojení podle: - pozemků (1 pozemek = 1 list, více let) - plodin (pozemky se stejnou plodinou = 1 list, 1 rok) - let Možné třídění údajů o hnojení podle: - pozemků (1 pozemek = 1 list, více let) - plodin (pozemky se stejnou plodinou = 1 list, 1 rok) - let 1. Způsob vedení evidence

7 Tabulka vedení evidence hnojiv IČ, bylo-li přiděleno:

8 2. Kontrola evidence hnojení Evidence se uchovává nejméně 7 let - ÚKZÚZ může kontrolovat za celých 7 let zpátky Evidence se uchovává nejméně 7 let - ÚKZÚZ může kontrolovat za celých 7 let zpátky Na požádání orgánu odborného dozoru jsou zemědělští podnikatelé povinni: - evidenci předložit (písemná forma, výpis z PC) - umožnit ověření uvedených údajů Na požádání orgánu odborného dozoru jsou zemědělští podnikatelé povinni: - evidenci předložit (písemná forma, výpis z PC) - umožnit ověření uvedených údajů Kontrola má právo vyžadovat evidenci 1 měsíc zpětně Kontrola má právo vyžadovat evidenci 1 měsíc zpětně

9 3. Povinné údaje Identifikační údaje zemědělského podnikatele Identifikační údaje zemědělského podnikatele Údaje o katastrálním území a pozemku Údaje o katastrálním území a pozemku Plodina, datum hnojení, použité množství na 1 ha, dávka živin na 1 ha Plodina, datum hnojení, použité množství na 1 ha, dávka živin na 1 ha Výměra pozemku, výměra hnojené plodiny, datum zapravení, hnojená plocha, druh použitého hnojiva, použité množství hnojiva celkem Výměra pozemku, výměra hnojené plodiny, datum zapravení, hnojená plocha, druh použitého hnojiva, použité množství hnojiva celkem

10 3. Pomocné tabulky pro vyplňování evidence (Vyhláška č. 377/2013 Sb., přílohy 1 a 3) Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (příloha č. 3) Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (příloha č. 3) Průměrná roční produkce statkových hnojiv (příloha č. 1) Průměrná roční produkce statkových hnojiv (příloha č. 1) Produkce výkalů a moči na pastvě (příloha č. 3) Produkce výkalů a moči na pastvě (příloha č. 3)

11 Přívody živin - PASTVA 26.9.201611

12 Průměrná produkce statkov. hnojiv do 2014

13 Průměrná produkce statkov. hnojiv od 2014 13

14 Minimální skladovací kapacity do 2014

15 Minimální skladovací kapacity od 2014 15

16 4. Jak zaznamenat minerální hnojiva Povinně se evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku Přehled registrovaných popř. ohlášených minerálních hnojiv a údaje o obsahu živin lze vyhledat v registru na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz – Půda a hnojiva – Registr hnojiv www.ukzuz.cz http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/hnojiva-a-puda/registr- hnojiv.html

17 Příklad záznamu evidence hnojení Vzor – minerální hnojivo *Hustota DAM 390 je 1 300 kg/m 3 = 0,0013 t/l Ledek obsahuje 27 hm.% N DAM 390 obsahuje 39 kg N na 100 l – viz. etiketa

18 5. Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva U registrovaných organických a organominerálních hnojiv se povinně evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku Přehled registrovaných a ohlášených typových i netypových organických a organominerálních hnojiv a údaje o obsahu živin uvádí registr hnojiv na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz – Půda a hnojiva – Registr hnojivwww.ukzuz.cz U organických hnojiv připravených pro vlastní účely (komposty) se nově pro evidenci využijí hodnoty z tab. z přílohy č. 3 vyhl. 377/2013 – –(do 2014 u N (5,0 kg.t), pro P2O5 (2,3 kg.t), pro K2O (3,6 kg.t), nebo vlastní rozbory

19 V evidenci se uvádí přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (dle tabulek, již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování) je uveden v kg/t čerstvé hmoty při normativní sušině Při většinovém zastoupení jednoho druhu statkového hnojiva (např. hnůj prasat ve směsi s hnojem skotu) se použijí hodnoty pro toto hnojivo Pokud bude poměr statkových hnojiv ve směsi přibližně stejný, použijí se průměrné hodnoty obsahů živin 6. Jak zaznamenat statková hnojiva

20 Povinnost evidence se nevztahuje na vedlejší produkty při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy Je nutné evidovat zapravení hlavních produktů při pěstování, např. „zelené hnojení“ (ZH), mulčování trávy V tomto případě se eviduje jen druh a datum (použití, zapravení), bez udání hmotnosti a obsahu živin 6. Jak zaznamenat statková hnojiva

21 Statkovým hnojivem jsou i výkaly a moč hospodářských zvířat při pastvě nebo při jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě Do statkových hnojiv se nově řadí i technologické vody z dojíren, mléčnic a přilehlých prostor, vody vznikající při očistě stáje a při napájení zvířat Do evidence se uvádí množství výkalů a moči, včetně přívodu živin do půdy; počítá se podle údajů v tabulkách (produkce výkalů a moči celkem, průměrný přívod živin) 6. Jak zaznamenat statková hnojiva

22 Podkladem pro výpočet je poměrné „zatížení“ půdy jednotlivých pozemků hospodářskými zvířaty (DJ/ha) 1 DJ (dobytčí jednotka) = 500 kg živé hmotnosti (nezaměňovat s VDJ pro kontrolu intenzity) Pastva skotu se (od 2015) již nezaznamenává podle kategorií + kdy v případě směsného stáda skotu bylo nutno rozdělit poměrnou částí DJ podle věku zvířat (nad 2 roky = 3,3 kg N/t, pod 2 roky = 2,6 kg N/t). – –Pro pastvu skotu je nyní jedna hodnota = 4,9 kg N/t výkalů a moči 6. Jak zaznamenat statková hnojiva

23 Skot nad 2 r. (krávy): 14,0 t/rok : 365 = 0,0384 t exkr./DJ a den Skot do 2 r. (jalovice, býci): 13,5 t/rok : 365 = 0,037 t exkr./DJ a den Skot do 2 r. (telata): 18,3 t/rok : 365 = 0,0501 t exkr./DJ a den Ovce, kozy: 9,1 t/rok : 365 = 0,0249 t exkr./DJ a den Koně: 8,6 t/rok : 365 = 0,0236 t exkr./DJ a den 6. Pomocné výpočty - do 2015 pastva (pobyt), množství výkalů a moči (exkrementů) od 1 DJ (500 kg) za den

24 Kategorie zvířat + technologie chovu: Skot: krávy s TPM: ustájení s produkcí hnoje a močůvky 9,1 t/rok : 365 = 0,024 t hnoje/DJ/den 7,3 t/rok : 365= 0,02 t močůvky/DJ/den Skot: (jalovice, býci): ustájení s produkcí hnoje a močůvky 8,7 t/rok : 365 = 0,023 t hnoje/DJ/den 6,1 t/rok : 365 = 0,016 t močůvky/DJ/den Ovce, kozy: hluboká podestýlka + pastva 7,8 t/rok : 182 (1/2 roku) = 0,04 t hnoje/DJ/den 8,2 t/rok : 182 (1/2 roku pastva) = 0,044 t výkalů/DJ/den Koně: ustájení s produkcí hnoje, bez močůvky 6,3 t/rok : 365 = 0,017 t hnoje/DJ/den 6. Pomocné výpočty - od 2015 pastva, množství výkalů a moči od 1 DJ za den

25 Pomocné výpočty u pastvy (do 2015) přívod dusíku do půdy od 1 DJ (500 kg) Skot nad 2 r. (krávy): 3,3 kg N/t exkrementů x 14,0 t/rok = 46,2 kg N za rok (0,127 kg N/den) Skot do 2 r. (jalovice, býci): 2,6 kg N/t exkrementů x 13,5 t/rok = 35,1 kg N za rok (0,096 kg N/den) Skot do 2 r. (telata): 2,6 kg N/t exkrementů x 18,3 t/rok = 47,6 kg N za rok (0,130 kg N/den) Ovce, kozy: 4,9 kg N/t exkrementů x 9,1 t/rok = 44,6 kg N za rok (0,122 kg N/den) Koně: 2,8 kg N/t exkrementů x 8,6 t/rok = 24,1 kg N za rok (0,066 kg N/den)

26 Skot (BTPM): již nerozlišena kategorie + stáří chovaných zvířat – –Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N – –14 t výkalů/rok x 4,9 kg N/t/výkalů = 68,6 kg N/rok/t výkalů (0,187 kg N/den) Ovce, kozy: – –Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N – –9,1 t výkalů/rok x 8,2 kg N/t/výkalů = 74,62 kg N/rok/t výkalů (0,204 kg N/den) Koně: – –Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N – –8,6 t výkalů/rok x 4,7 kg N/t/výkalů = 40,42 kg N/rok/t výkalů (0,110 kg N/den) Jelenovití – –Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N – –12,3 t výkalů/rok x 2,9 kg N/t/výkalů = 35,67 kg N/rok/t výkalů (0,097 kg N/den) Divoká prasata – –Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N – –12,5 t výkalů/rok x 5,0 kg N/t/výkalů = 62,5 kg N/rok/t výkalů (0,171 kg N/den) Mufloni – –Průměrná produkce výkalů x koeficient přívodu N – –11,8 t výkalů/rok x 4,9 kg N/t/výkalů = 57,82 kg N/rok/t výkalů (0,158 kg N/den) Pomocné výpočty u pastvy (od 2015) přívod dusíku do půdy od 1 DJ (500 kg)

27 Př. vyplnění evidence hnojení - do 2015

28 Př. vyplnění evidence hnojení - od 2015

29 Výpočet pro smíšené stádo skotu do 2015 1. 1.Záznam o pastvě (pobytu) se vede - v detailním pastevním deníku (po kusech, dle AEO HRDP) - v jednoduchém přehledu (po stádech, po skupinách) - přímo v evidenci hnojení 2. 2.Příklad pro vyplnění za 1 půdní blok (100 ha) doba pastvy = 1.4. - 30.9.07 celodenně celkem dnů pastvy = 183 dní počet zvířat = 300 ks skotu prům. hmotnost = 500 kg věk = 100 ks nad 2 roky, 200 ks pod 2 roky 3.Průměrné zatížení půdního bloku (1 DJ = 500 kg) 100 ks x koef. 1 : 100 ha = 1 DJ/ha 200 ks x koef. 1 : 100 ha = 2 DJ/ha 4.Přívod výkalů a moči – pro zjednodušení brát skot nad 2 roky 3 DJ/ha x 183 dní x 0,0384 t exkr./DJ a den = 21 t/ha 5.Přívod N – brát průměrný přívod N skotu nad a pod 2 roky 21 t/ha x (3,3+2,6)/2 kg N/t = 62 kg N/ha

30 Výpočet pro smíšené stádo skotu od 2015 1. 1.Záznam o pastvě (pobytu) se vede - v detailním pastevním deníku (po kusech, dle AEO HRDP) - v jednoduchém přehledu (po stádech, po skupinách) - přímo v evidenci hnojení 2. 2.Příklad pro vyplnění za 1 půdní blok (100 ha) doba pastvy = 1.4. - 30.9.07 celodenně celkem dnů pastvy = 183 dní počet zvířat = 300 ks skotu prům. hmotnost = 500 kg 3.Průměrné zatížení půdního bloku (1 DJ = 500 kg) 100 ks x koef. 1 : 100 ha = 1 DJ/ha 200 ks x koef. 1 : 100 ha = 2 DJ/ha 4.Přívod výkalů a moči – již nerozlišen věk + kategorie pasených zvířat 3 DJ/ha x 183 dní x 0,0384 t exkr./DJ/den = 21 t/ha 5.Přívod N 21 t/ha x 4,9 kg N/t výkalů/rok /2 (1/2 roku) = 51,45 kg N/ha

31 Zatížení se stanoví na základě záznamu o pastvě - počet zvířat, druh, věková a hmotnostní kategorie, celková délka pastevního období nebo jiného pobytu, celodenní pobyt nebo návrat do stáje atd. Zatížení se stanoví na základě záznamu o pastvě - počet zvířat, druh, věková a hmotnostní kategorie, celková délka pastevního období nebo jiného pobytu, celodenní pobyt nebo návrat do stáje atd. Příklad výpočtu (1 DJ/ha, skot BTPM, celoroční pobyt): - množství výkalů a moči= 14,0 t/rok - průměrný přívod dusíku= 4,9 kg N/t/rok - přívod celkem= 68,6 kg N/ha/rok Příklad výpočtu (1 DJ/ha, skot BTPM, celoroční pobyt): - množství výkalů a moči= 14,0 t/rok - průměrný přívod dusíku= 4,9 kg N/t/rok - přívod celkem= 68,6 kg N/ha/rok Pro účely NS se tento přívod N do půdy započítává do limitu 170 kg N organického původu na 1 ha podniku hospodařícího ve ZO Pro účely NS se tento přívod N do půdy započítává do limitu 170 kg N organického původu na 1 ha podniku hospodařícího ve ZO 6. Jak zaznamenat statková hnojiva

32 7. Jak zaznamenat upravené kaly Od roku 2004 je povinnost evidovat používání upravených kalů Dávka aplikovaných upravených kalů se uvádí v tunách sušiny Přívod živin na 1 ha se vypočte vynásobením hektarové dávky sušiny upraveného kalu a obsahu živin v 1 t sušiny

33 Další možnost jak vést evidenci hnojení Aplikace EPH (evidence přípravků a hnojiv), od 2007 Osevní postup se zadává ve vztahu k parcelám. Parcela představuje jeden PB/DPB s jednou pěstovanou plodinou. Parcely uvnitř bloku lze nastavit, aniž by zemědělec musel ohlašovat něco na AZV. Parcely lze sdružovat do účelových areálů představujících jak pastevní areály, tak např. pozemky se shodnou plodinou. Osevní postup se mění průběžně podle toho, jak sklízíte původní a sejete/sázíte nové plodiny. Osevní postup tedy nemusíte měnit k jednomu zlomovému datu – např. "virtuálnímu" začátku hospodářského roku 1.10. Aplikace hnojiv, POR, pastvy nebo úkony zelené nafty jsou následně vztahovány k parcelám. Hromadné zadávání je pak umožněno prostřednictvím areálů. Aplikace je možné zadávat zpětně. Aplikace EPH je propojena s registrem zvířat, což jednak umožňuje načítat průměrné stavy pasených zvířat v rámci pastevního cyklu a jednak to umožňuje automatické nápočty produkce statkových hnojiv. Aplikace EPH usnadňuje předávání dat v elektronické formě dozorovému orgánu - ÚKZÚZ. Součástí aplikace je export dat ve struktuře dat odpovídající požadavkům těchto dozorových orgánů. Předání dat se archivuje. „Křížová kontrola“ v případě chybně zadaných dat (chyba v PB, překročení povolené dávky)

34 https://farmar.mze.cz

35

36 Základní, statková a vlastní hnojiva Registrovaná hnojiva Registrované přípravky na ochranu rostlin hnojiva

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Děkuji za pozornost Ing. Josef Svoboda ÚKZÚZ Brno E-mail: pepa.svoboda @ukzuz.cz


Stáhnout ppt "Evidence hnojení Ing. Josef Svoboda Ředitel Odboru kontroly zemědělských vstupů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský"

Podobné prezentace


Reklamy Google