Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srovnání současného a budoucího programovacího období v ČR Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8. listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srovnání současného a budoucího programovacího období v ČR Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8. listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1 Srovnání současného a budoucího programovacího období v ČR Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8. listopadu 2006

2 Cíl 1  Průmysl a podnikání (ERDF)  Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (ERDF)  Společný regionální operační program (ERDF + ESF)  Infrastruktura (ERDF)  Rozvoj lidských zdrojů (ESF) Cíl 2  JPD 2 Praha (ERDF) Cíl 3  JPD 3 Praha (ESF) Iniciativy Společenství  Equal (ESF)  Espon, Interact, Interreg, Leader+, Urbact (ERDF) Fond soudržnosti Operační programy 2004 - 2006 v ČR

3 Cíl Konvergence  Tématické operační programy OP Životní prostředí (ERDF + FS) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) OP Výzkum a vývoj pro inovaceOP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) OP Podnikání a inovace (ERDF) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) OP Doprava (ERDF + FS) Integrovaný operační program (ERDF)  Regionální operační programy ROP NUTS II (7 OP - ERDF)  Technická pomoc (ERDF) Cíl Konkurenceschopnost a regionální zaměstnanost OP Praha Konkurenceschopnost (ERDF) OP Praha Adaptabilita (ESF) Cíl Evropská územní spolupráce 5 OP přeshraniční,regionální a nadnárodní spolupráce (ERDF) Operační programy 2007-2013 v ČR

4 Finanční alokace ESF 2007-13 v ČR  celková alokace SF pro ČR na období 2004 – 2006 - 2,6 mld. €  celková alokace SF pro ČR na období 2007 – 2013 - 26,6 mld. €, tj. 774 mld. Kč tj. 774 mld. Kč  MŠMT 2004 – 2006 – řízení dvou opatření OP RLZ 97 mil. €  MŠMT 2007 – 2013 – řízení dvou OP – VK 1 811 mil. € - VaVpI 2 070 mil. € - VaVpI 2 070 mil. €  MPSV 2004 – 2006 – OP RLZ 318 mil. €  MPSV 2007 – 2013 – OP LZZ1 811 mil. €  Praha 2007 – 2013 – OP PA 52 mil. €  Praha 2007 – 2013 – OP PA 122 mil. €

5 Co podporuje ESF? ESF Aktivní politika zaměstnanosti a rovné příležitosti Adaptabilita Systémy vzdělávání a odborné přípravy Veřejná správa a veřejné služby Sociální začleňování

6 OP RLZ SROP JPD3 ESF 2004 - 2006 EQUAL Cíl 1 – celá ČR vyjma Prahy Cíl 2 – vybraná území Prahy (cca 33 %) Cíl 3 – celá Praha

7 OPPA OPLZZ ESF 2007 - 2013 OPVpK Cíl „Konvergence“ – celá ČR vyjma Prahy Cíl „Konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – Praha Cíl „Evropská územní spolupráce“ – vybraná území

8 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb ESF 2004 - 2006

9 ESF 2004 - 2006 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací JPD 3 Opatření 2.3 Globální grant - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání Opatření 3.3 Rozvoj cestovního ruchu 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ

10 ESF 2007 – 2013 ŘO MŠMT 1. PRIORITNÍ OSA POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti žáků 2. PRIORITNÍ OSA TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ Oblast podpory 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání Oblast podpory 2.2 Podpora vyššího odborného vzdělání 3. PRIORITNÍ OSA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Oblast podpory 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání Oblast podpory 3.2 Individuální vzdělávání Oblast podpory 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Oblast podpory 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK Oblast podpory 2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání Oblast podpory 2.5 Partnerství a sítě

11  Prioritní osa 1 - Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků  Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj  Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti 3.1 Podpora sociální integrace 3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života  Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby  Priorita 5 - Mezinárodní spolupráce ESF 2007 – 2013 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ŘO MPSV)

12  Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání 1.2 Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu 1.3 Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí 1.4 Inovace organizace práce 1.5 Efektivní veřejná správa města  Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce 2.1 Začleňování znevýhodněných osob 2.2 Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby 2.3 Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob 2.4 Spolupráce se zaměstnavateli 2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky 2.6 Globální grant  Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání 3.1 Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství 3.3 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách 3.4 Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami ESF 2007 – 2013 OP Praha Adaptabilita (ŘO Magistrát hl.m.Prahy)

13  Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech 1.2 Rozvoj center excelence 1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu  Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým 2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu 2.2 Ochrana duševního vlastnictví 2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV  Prioritní osa 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání ERDF 2007 – 2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace (ŘO MŠMT)

14 Podstatné změny v administrativním rámci  Spolufinancování z národních zdrojů v průměru 15 % oproti 25 % resp. 50 % (v rozmezí od 5 do 28 % podle charakteru priority)  N+3 až do roku 2010, následně N+2  Paušál na režijní (nepřímé) výdaje do 20 % přímých výdajů u grantů  Křížové financování ESF/ERDF  Nákup vybavení (počítače, kancelářská technika), nábytku, automobilů nejsou uznatelnými výdaji z ESF (návrh do 40 000 resp. 60 000 Kč)  Nákup vybavení pouze v rámci křížového financování  Zvýšení podpory de-minimis na 200 000 EUR

15 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Odbor pro záležitosti EU (strukturálních fondů)  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz  www.msmt.cz, odkaz Evropský sociální fond a ERDFwww.msmt.cz  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Srovnání současného a budoucího programovacího období v ČR Ing. Jarmila Modrá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 8. listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google