Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech Jan Jindra V Českých Budějovicích 13.12.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech Jan Jindra V Českých Budějovicích 13.12.2012."— Transkript prezentace:

1 1 Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech Jan Jindra V Českých Budějovicích 13.12.2012

2 Úvod Pro zpracování příspěvku byla použity materiály VaK JČ. V letech 2007 a 2008 byl VaK JČ největším provozovatelem vodohospodářských zařízení v jihočeském kraji. Pro své smluvní partnery zpracovali pracovníci rozvoje VaKu na 300 plánů obnovy a částečně se zúčastnili i jejich projednávání. Dále jsou uvedeny základní poznatky a zjištění z této činnosti. 2

3 Základní pojmy Novela zákona o vodovodech: Obnovou pro plán financování obnovy vodovodů a kanalizací je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka, nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace. Obnova se realizuje jako:  údržba  oprava  investice do obnovy (ne rozvojové)  technické zhodnocení (část zhodnocení vždy zahrnuje obnovu) Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady Opravou se odstraňují účinky fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Při opravě lze použít jiné materiály, součásti a technologie pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Opravou se nezíská nová (delší) životnost. Investice představuje tok výdajů, určených na udržení nebo rozšíření kapitálové zásoby. Jde o výdaje nesloužící okamžité spotřebě, ale k zabezpečení budoucích důchodů. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. 3

4 Legislativa Zákon č.274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v úplném znění zákona č. 76/2006. §8(11) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodu a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis. Čl. II Přechodná a závěrečná ustanovení Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008. Vyhláška č.515 / 2006, kterou se mění vyhláška č.428/2001 Sb. § 13a Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování (1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18. (2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Všechny předchozí plány se archivují.“. 4

5 Náležitosti Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 1.Identifikační údaje vlastníka a provozovatele název, sídlo, statutární orgán (starosta, jednatel, představenstvo) 2.Seznam majetku a hodnota majetku dle pravidel majetkové evidence Metodický pokyn MZe pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů pro plány financování obnovy vodovodů a kanalizací 3.Vyhodnocení stavu majetku Pro hodnocení stavu majetku byla použita tzv. rizikové analýzy. Byla vybrána kritéria která rozhodují o životnosti zařízení (např. pro VS bylo zvoleno 6 kritérií-materiál, ztráty, tlak, spoje a pod).Velmi pracný postup s nejistým výsledkem. Nahrazen jediným kritériem stáří potrubí. 4.Seznam jmenovitých akcí obnovy 5.Potřeba finančních prostředků-tabulka 6.Doklady o schválení a realizaci plánu Řeší novela zákona o vodovodech: kalkukulace bude obsahovat řádek: prostředky do obnovy-plán a skutečnost 5

6 vodovodní síť průměr potrubí a materiál potrubí hydrostatický tlak a jeho kolísání ztráty vody v potrubí použité trubní spoje počet poruch zaznamenaný v uplynulých 5 letech dopravní zatížení potrubí a zatížení spodní vodou kanalizační síť průměr potrubí a materiál potrubí podíl balastních vod přiváděný kanalizací na ČOV použité trubní spoje počet poruch zaznamenaný v uplynulých 3 letech dopravní zatížení potrubí a zatížení spodní vodou objekty stáří objektu technický stav zařízení z pohledu provozovatele (odborný odhad) Kriteria vyhodnocení stavu majetku

7 3.Vyhodnocení stavu sítí % opotřebení sítě bylo stanoveno jako podíl skutečného stáří potrubí a předpokládané životnosti podle vzorce: pro celý vodovod nebo kanalizaci bylo opotřebení vypočteno jako vážený průměr vzhledem k délce jednotlivých úseků Příklad: Litinové potrubí z roku 1967 vykazuje opotřebení 50% 45 let 90let 45 % opotřebení = ------ x100 =50% 90 3.Vyhodnocení stavu sítí

8 vodovodkanalizaceobjekty pro úpravu vody a ČOV materiál potrubí udávaná životnost materiál potrubí udávaná životnost zařízenípředpokládaná životnost ocel40ocel40vrt30 litina90litina90stavba80 plast (PE,PVC,…) 60plast (PE,PVC,…) 60čerpadla, dmychadla,kompr esorové stanice 10 azbestocement35sklolaminát30ostatní strojní technologie 20 tvárná litina110kamenina110elektroinstalace30 sklolaminát60železobeton60oplocení30 beton35zeleň50 zděný profil100 Předpokládaná životnost zařízení

9 Procento opotřebení vodovodní sítě 9

10 10 3.Vyhodnocení stavu objektů %opotřebenído 20%20-40%40-60%60-80%nad 80% %teoretické životnosti do 20%20-40%40-60%60-80%nad 80% stav zařízenívelmi dobrý stav (nové zařízení po rekonstrukci) dobrý stav (minimum oprav) ojedinělé opravy časté opravy havarijní stav % opotřebení zařízení pro úpravu vody a čistíren odpadních vod bylo stanoveno odborným odhadem dle tabulky:

11 Materiál vodovodního potrubí

12 Stáří vodovodního potrubí

13 % opotřebení vodovodní sítě

14 Materiál kanalizačního potrubí

15 Stáří kanalizačního potrubí

16 % opotřebení kanalizační sítě

17 Zdroje pro financování obnovy

18 Bilance finančních prostředků údaje VaK JČ pro rok 2008

19 Vlastník Počet obyvatel Hodnota majetku % opotřebení majetku Procent o obnovy ročně Potřeba tvorby prostředků ročně pokryto z nájmu mil Kčvodovod ÚV +zdroje kanalizaceČOV%mil Kč% Adamov5102223,0 25,1 2,450,45931,0 Křemže1 3509744,58,5 2,442,38718,4 Lišov2 94012324,3 26,45,51,972,41823,4 N.Hrady2 01013528,99,537,02,51,822,39737,0 Rudolfov2 50013750,2 33,7 2,523,4643,6 Mirotice9103258,3 89,5 10,493,37615,0 Mirovice1 2502431,7 51,65,02,40,587139,0 Protivín3 71032127,3 56,010,52,58,03132,4 K.Řečice2 03022230,8 58,75,02,75,98650,0 Dačice6 010331 62,229,14,615,32215,0 Bechyně5 80032357,4 77,025,55,5717,96924,2 Č.Velenice3 81525749,038,061,538,03,38,61753,2 Č.Krumlov13 74048748,1 46,7 2,5412,36668,5 J.Hradec23 7001 57036,0 51,828,22,6141,00472,7 Kaplice6 45038034,4 28,84,51,395,294100,2 Písek29 5001 59540,315,038,88,0231,94584,6 Prachatice12 06047445,2 62,65,02,2910,86584,4 Studená2 10016846,055,018,750,42,494,16968,7 Zliv3 63013528,19,561,16,12,683,65499,6 Velešín3 80015834,4 45,620,02,263,572101,9 Tábor35 1202 53133,8 53,524,22,6567,12147,8 celkem162 9359 52141,229,449,621,02,63251,00356,7

20 Závislost přepočtené ceny sítí (ME) na 1 obyvatele na velikosti obce

21 Vlastní finanční prostředky-navýšení vodného a stočného velikost obcepořizovací cena majetkupotřebná výše nákladů na opravy a nájmu pro pokrytí potřeb obnovy VSKS VSV+S počet obyvatel tis.Kč/obyv. Kč/m 3 do 2004872 324880 200-5003053 203555 500-1tis2349 153348 1-3tis.2246 153045 3-20tis.1833 122234 nad 20tis.2034 132235

22 Poznatky z projednávání Starostové pozitivně hodnotí plány jako inventuru majetku, jsou překvapeni hodnotou majetku Souhlasí s potřebou investovat (v minulosti zanedbáváno)-technický stav neodpovídá možnostem doby Seznam jmenovitých akcí: oobce do 2000 obyvatel zpravidla nepředpokládají žádné investice do VH oobce nad 2000 obyvatel-konkrétní akce do 2 let (funkční období),do 5 let méně přesné,nad 5 let -vize Dopad na V+S- finanční prostředky vlastní x ostatní Není znám způsob kontroly zpracování a realizace plánů obnovy

23 Závěr Z provedeného hodnocení vyplývá značný stupeň opotřebení vodohospodářských zařízení zejména kanalizační sítě, kde cca čtvrtina z celkové délky byla vybudována před více jak 50lety Bilance finančních prostředků předpokládá kombinaci vlastních zdrojů, tj navýšení vodného a stočného v sociálně přijatelné míře a ostatních prostředků (dotace, jiné příjmy obcí, úvěry..).Prostředky z nájmu by měly být vraceny do VH majetku. Je třeba si uvědomit, že potřeba obnovy vzniká již v okamžiku zahájení projektové přípravy. Je výhodné volit levná a osvědčená řešení. Drahá a složitá zařízení jsou zpravidla spojena se zvýšenými náklady na údržbu a provoz a následně i s potřebou zvýšených prostředků do obnovy. Strategický cíl státu v oblasti financování obnovy je odbourat veškeré dotování a veškeré náklady krýt samofinancováním z vybraného vodného a stočného.

24 24 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "1 Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech Jan Jindra V Českých Budějovicích 13.12.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google