Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů Vyhlášek, Technických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů Vyhlášek, Technických."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů Vyhlášek, Technických podmínek, ČSN specifikovaných níže

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy Definice pojmů a přehled prvků viz přednáška „Zklidňování dopravy“ Zadání: Navrhněte pro konkrétní lokalitu kroky dle následně uvedeného postupu pro zklidnění dopravy: Odlište cíle pro části sítě MK (místní komunikace) od cílů pro jednotlivé MK a jejich křižovatky; Navrhněte podklady (např. formuláře a postup jejich užití, kde lze zjistit přístup do statistických údajů), které je nutné shromáždit, (příp. i nově naměřit) uvádějící hodnoty významné pro zklidnění dopravy viz dále.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podklady ke zklidnění dopravy topografické zobrazení zklidňované oblasti topografickou evidenci dopravních nehod podle denních hodin, typů a následků, měření intenzit a rychlostí dopravních proudů, sledování pohybů proudů pěších včetně míst přecházení, průzkum (doba, obsazenost) parkování, přehled o charakteru zástavby v dané lokalitě (školy, nemocnice, kulturní zařízení, úřady, průmysl a sklady, druh obchodů apod.), věkovou skladbu rezidentů, místo a druh jejich zaměstnání a jiné podle potřeby,

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podklady ke zklidnění dopravy vytvoření dopravního systému v řešení komunikační sítě a její členění do funkčních tříd v návaznosti na potřeby průjezdné dopravy a stupně obsluhy daného území, při respektování charakteru zástavby a potřeb obyvatel, využití všech možností optimalizace provozních podmínek pomocí organizace a regulace dopravy; je třeba volit takový způsob, aby se neúměrně neprodlužoval průjezd obslužnými komunikacemi a aby orientace v organizaci dopravy byla jednoduchá a logická, vedení tras pro cyklisty, vedení tras pro MHD, řešení dopravy v klidu, zejména umístění parkovišť (možnosti využití telematiky = průběžné podávání informací o jejich obsazenosti), zlepšení provozních podmínek na křižovatkách (např. koordinace SSZ, zvýhodnění pěších, uplatnění nižších rychlostí, zjednosměrnění aj.)

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V návrhu specifikujte: uspořádání prostoru jednotlivých MK (včetně křižovatek), odpovídajícího co nejvíce konkrétním požadavkům na dané místo a sestávajícího jak z přidělení ploch jednotlivým účelům v příčném řezu komunikace, tak z uplatnění změn průběhu těchto ploch po trase komunikace (ve smyslu zařazení této MK do určité funkční třídy a typu zástavby), uplatnění prvků zpomalení motorové dopravy a zvýhodnění pohybu chodců a cyklistů (ostrůvky, zúžení, šikany, zvýšené plochy, okružní křižovatky) v rozsahu přiměřeném funkční třídě příslušné komunikace (viz dále), komunikací IV. třídy (na základě existujících TP, např. TP 103 a dalších souvisících ČSN, event. Sborníků M viz použitá literatura), zjištění odezvy na jednotlivé návrhy současně s propagací, resp. osvětovou kampaní, mezi obyvateli a názornými informacemi pro cizí řidiče.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu musí vycházet z cílů, kterých mělo být podle návrhu opatření dosaženo a které jsou předem stanoveny. Dosažení jednotlivých cílů je přitom možné v různé míře, mnohdy je třeba hledat a zdůvodnit přiměřený kompromis, neboť některé cíle mohou být vzájemně kontroverzní. Pro konkrétní řešenou plošnou část města nebo jednotlivou komunikaci lze hodnotit návrh dle těchto oblastí: doprava (zejména její bezpečnost, provoz), životní prostředí, architektura prostoru MK, hospodárnost úprav.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu – doprava bezpečnost Která opatření ke snížení počtu nehod byla přijata? Jaká opatření zvýšila bezpečnost zranitelnějších účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů, starších osob, dětí a osob ZTP)? Jak dalece je řidičům z utváření prostoru MK patrno, jaký způsob jízdy a jaká rychlost jsou přiměřené požadovanému způsobu využívání daného prostoru MK? Působí navržená opatření logicky s ohledem na pohyb všech účastníků silničního provozu? Jak často je umožněno bezpečné a snadné přecházení jízdních pásů chodci? Je zajištěno přiměřené osvětlení prostoru MK při setmění a v noci z hlediska viditelnosti chodců? Je vyloučeno nebo alespoň podstatně omezeno couvání zásobovacích vozidel? V případě rekonstrukce stávající MK - je provedena analýza bodových závad, jejichž odstranění by z hlediska bezpečnosti postačilo nebo alespoň výrazně přispělo ke zklidnění celé MK nebo dílčí části jejich sítě?

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu – doprava provoz Pěší provoz Je možný nejen pohyb, ale i pobyt chodců a v jaké míře došlo ke zlepšení? Jaká opatření zajišťují vysokou míru bezpečnosti chodců? Zajišťují navržená opatření možnost přecházení pěších přes jízdní pruhy na co největším počtu míst? Jsou všude zajištěny potřebné šířky ploch určených pro pohyb pěších, a to i s přihlédnutím k požadavkům osob ZTP, vozíčkářů, dětských kočárků, ale také s přihlédnutím k požadavkům na plochy pro různé formy pobytu osob v prostoru MK, eventuálně pro hry dětí tam, kde se to předpokládá? Jaká opatření jsou navržena k eliminaci bariérového účinku Cyklistický provoz Je posouzena potřeba a možnost vybudovat samostatné cyklistické pruhy (podle očekávaných intenzit cyklistického provozu a podle možností šířkového uspořádání? Je posouzena vhodnost šířek a směrových trajektorií pro jízdu cyklistů na společných plochách s chodci nebo s motorovými vozidly, specificky na křižovatkách? Je navrženo a posouzeno vybavení pro cyklistickou dopravu (stojany na jízdní kola, potřeba SSZ pro cyklisty apod.)?

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu – doprava provoz Motorová doprava V pohybu - v jaké míře je zajištěno: umožnění přístupu ke všem budovám a parcelám pro stanovené druhy vozidel (šířky komunikací, poloměry směrových a výškových oblouků, rozšíření apod.), přičemž vycházejí minimální návrhové prvky nikoliv z komfortu jízdní dynamiky, ale z jízdní geometrie stanovených vozidel při nízkých rychlostech (zásobování, svoz odpadků, stěhovací vozy apod.), omezení možnosti dosahovat vysokých jízdních rychlostí, dodržení plynulé jízdy při nízkých rychlostech, co největší omezení intenzit provozu motorové dopravy (zejména odkloněním zbytné dopravy), dosažitelnost zastávek MHD, zejména když linky MHD nebudou vedeny zklidňovanou oblastí (časová dostupnost 5-7 minut chůze). V klidu jsou dodrženy stanovené počty a rozmístění parkovacích stání (viz ČSN 73 6110), se započtením využití parkovacích stání mimo prostor MK (na parkovištích, v parkovacích garážích, ve dvorech, na soukromých pozemcích)? Je navržený způsob parkování v daném místě vhodný (řádně odůvodněný)? parkování podélné, šikmé, kolmé, na chodnících částečně, úplně, bezplatné, placené, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé (příp. jejich procentuální podíly, s využitím ukazatelů průměrné doby parkování a obratu vozidel na jedno parkovací stání), Jak je zajištěna nakládka a vykládka při zásobování, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti chodců a cyklistů a ke komfortu pobytu lidí v prostoru MK? Jak je zajištěna možnost parkování pro návštěvy a zákazníky?

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu – životní prostředí Jsou zklidňovacími opatřeními sníženy hlukové imise v řešeném prostoru? Je docíleno zklidňovacími opatřeními snížení množství škodlivých zplodin? Umožňují zklidňovací opatření volnou dostupnost budov a občanské vybavenosti po obou stranách komunikace pro chodce a obyvatele přilehlé zástavby? Je při zklidňování dopravy stavebními úpravami v prostoru MK snížen rozsah ploch opatřených nepropustnými kryty? Jaká opatření jsou použita pro zlepšení stavu mikroklimatu? Jsou uplatněna opatření směřující k dosažení nízkých a rovnoměrných rychlostí motorové dopravy? Jsou použity méně hlučné kryty vozovek? Vyskytují-li se v řešené oblasti objekty zvlášť citlivé na hluk, jsou navržena opatření na ochranu před aktivitami, vyvolávajícími hluk v jejich blízkém sousedství? Je při kolmém a šikmém parkování požadováno parkování vozidel přední části k fasádám budov?

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu – utváření prostoru Usnadňuje navržené řešení rozpoznávání směrů a vzdáleností a tím i rozhodování účastníků provozu o dalším pokračování cesty? Je zajištěna kontinuita optického vedení motorové dopravy, ale i ostatních účastníků? Je uplatněna výraznost a odlišitelnost jednotlivých významných objektů? Je uplatněna tvarová, materiálová a barevná nápaditost a nezaměnitelnost prostorové situace? Je uplatněno vytváření dílčích ucelených prostorů a celků? Do jaké míry přispívají zklidňovací opatření k zachování zvláštností charakteru dané lokality, zejména v použití a rozsahu prvků a materiálů typických pro dané místo? Je dodržena historická kontinuita daného místa, zejména jsou-li použité nové prvky vybavení v přijatelných historických vztazích k danému místu? Posilují navržená opatření míru identifikace daného místa a nezaměnitelnost s jinými místy ve městě, činí ho přitažlivým k pobytu? Jsou nově navržená zařízení a vybavení prostoru MK svými formami a měřítky v souladu s okolní zástavbou? Je dodržen při rozmanitosti prvků a jejich vzájemném působení jednotící architektonický řád? Jsou vytvořeny ucelené architektonické prostory, přiměřené danému místu a jsou vhodně členěny do souborů a prvků? Jaká je jakost estetického působení nově vytvořeného a vybaveného prostoru MK?

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zhodnocení návrhu – hospodárnost úprav Je použito přiměřených návrhových prvků? (za dodržení nezbytné bezpečnosti)? Jsou použity levné ale kvalitní stavební materiály? Je snížen rozsah zpevněných ploch? Jsou použity levné ale kvalitní předměty vybavení (např. lavičky, sloupky, zábradlí, květináče, osvětlovací tělesa apod.)? Je v návrhu zklidňování uplatněna možnost etapovitého provedení? Jsou přezkoumány pořizovací ceny i z hlediska udržovacích nákladů, včetně životnosti použitých úprav? Jsou prověřeny možnosti získat finanční příspěvky na realizaci opatření nebo na budoucí údržbu od majitelů podniků nebo obchodů v řešeném území? Jaké jsou možnosti finančních příspěvků od obyvatel - rezidentů? (např. placení zajištěných parkovacích stání) Je možnost získat finanční příspěvek na investiční náklady od správců podzemních inženýrských sítí (např. na náročnější stavební provedení, které jim však přinese úspory provozních a udržovacích nákladů)?

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy Jak zklidnit dopravu v obcích: Vydala jako Příručku pro zástupce místní samosprávy www.nadacepart nerstvi.cz, 2004 www.nadacepart nerstvi.cz

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Normy ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky, ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení, ČSN EN 1463 Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoflíky. Část 1: Základní požadavky na funkční charakteristiky v novém stavu. Část 2: Zkoušení na zkušebním úseku, ČSN 73 6021 Světelné signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel, ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích; TP 70 - Systém hodnocení hmot pro vodorovné dopravní značení; TP 81 - Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu; TP 85 – Zpomalovací prahy TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 103 - Navrhování obytných zón; TP 125 - Vodicí zařízení. Vodicí retroreflexní prvky; TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 2000 TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích; TP 145 - Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi; TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zklidňování dopravy Podklad ke cvičení Převzato a upraveno dle Zákonů Vyhlášek, Technických."

Podobné prezentace


Reklamy Google