Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326. Organizace a řízení logistiky Skladové hospodářství u útvaru, členění skladů, jejich vybavení

2 1.Úvod 2.Charakteristika vojenských (mírových) skladů 3.Sklady roty 4.Sklady mechanizovaného praporu 5.Organizace a rozmístění mobilních skladů RL v poli

3 Cíl Cílem přednášky je poskytnout studentům dostatečné informace a návody potřebné pro organizaci a řízení skladů a skladování materiálu a vytvořit studentům ucelený přehled nejnovějších poznatků z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie ve vztahu ke skladování materiálu. Přednáška objasňuje základní termíny a jejich definice související se sklady a skladování v působnosti resortu Ministerstva obrany zejména ve vztahu k Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a výkonu služby. Vyjadřují úlohu řídících a výkonných orgánů zapojených v procesu skladování u útvarů.

4 Úvod Skladové hospodářství v AČR je nedílnou součástí logistického systému AČR a je důležitým podsystémem v oblasti hospodaření s materiálem. Skladové hospodářství zahrnuje soubor provozních, věcných a organizačních prostředků, které slouží k ochraně užitných hodnot skladovaného majetku.

5 Úvod Sklad je vymezený prostor určený pro skladování (majetku) materiálu AČR, vybavený potřebnou skladovací technikou a jiným skladovacím materiálem. Ve skladech se materiál : přejímá, třídí, eviduje, skladuje, vydává, přezkušuje, kompletuje, balí, konzervuje, upravuje, chrání před poškozením, zcizením, znehodnocením. Nejnižším organizačním prvkem, který disponuje sklady je rota (baterie).

6 2. Charakteristiky vojenských skladů Vojenské sklady se vyznačují celou řadou specifik, kterými se výrazně liší od skladů ve státní a soukromé sféře. Základním cílem skladování majetku v AČR je kumulace potřebného majetku pro vytvoření dostatečných zásob k pokrytí mírových i válečných potřeb vojsk. Z tohoto základního cíle lze odvodit i požadavky na skladování majetku na jednotlivých organizačních stupních.

7 2. Charakteristiky vojenských skladů Skladování majetku musí zabezpečit: ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy ochranu před poškozením, zcizením a znehodnocením přesnou evidenci, příjem, výdej, kompletaci před vydáním uživatelům splnění technických a odborných požadavků pro skladování materiálu různých M.U naložení, rychlý vývoz při rozvinování podle PROS efektivní využívání mechanizačních prostředků splnění požadavků BOZP a PO

8 2. Charakteristiky vojenských skladů A) funkce B) druhy a typy C) druhy skladových zařízení D) vybavení E) zásady pro uložení materiálu F) rozsah vedení dokumentace G) základní pravidla BOZP a PO

9 2. Charakteristiky vojenských skladů A) Funkcí vojenských skladů rozumíme schopnost přijímat, vydávat a uchovávat užitné hodnoty materiálu a provádět potřebné skladové manipulace. Funkce skladu jsou: vyrovnávací zabezpečovací kompletační zušlechťovací

10 B) Druhy skladů: 1. Podle stavebního hlediska: Otevřené (volné) úložiště – upravená nebo zpevněná plocha sloužící k účelnému skladování; nemá stěny ani střechu. Polokryté sklady (přístřešky) – upravená (zpevněná) plocha bez obvodových stěn, nebo jen s některou obvodovou stěnou, případně zastřešena. Kryté (budovy, buňky, sila, zásobníky apod.) – upravená (zpevněná) plocha, která má obvodové stěny a je zastřešena. 2. Charakteristiky vojenských skladů

11 2. Podle způsobu provozu: Hlavní (základny logistiky, např. Základna munice, Týniště nad Orlicí)) Vedlejší (pobočné sklady základen logistiky, např.podřízená součást základny munice Dobronín) Průběžné (sklady útvarů) Depozitní (majetek je uložen u jiného útvaru)

12 2. Charakteristiky vojenských skladů 3. Podle podřízenosti: Rotní (v rámci taktického stupně) Praporní (mpr a na roveň postavené útvary a zařízení) Brigádní (mb a jí na roveň postavené celky) Armádní (základny a sklady ŘeLogZdrP)

13 4. Podle určení uloženého materiálu: Sklady běžné potřeby (BP) - pro uložení materiálu k zabezpečení výcviku a mírových úkolů Sklady nedotknutelných zásob (NZ) - pro uložení materiálu k rozvinutí a bojové činnosti 2. Charakteristiky vojenských skladů

14 5. Podle vybavení mechanizačními prostředky: S ruční mechanizací (nejnižší úroveň, sklady rot) S malou mechanizací (nižší úroveň, sklady mpr) Se střední a těžkou mechanizací (střední a vyšší úroveň, sklady mb) S částečnou automatizací (sklady vyšší úrovně, sklady ŘeLogZdrP) S komplexní automatizací ( v AČR zatím nejsou)

15 2. Charakteristiky vojenských skladů

16 B) Typy skladů: Podlažní skladování Regálové skladování C) Druhy skladových zařízení: pro přemísťování materiálu (vozíky) pro skladování materiálu (regály) pro ukládání (bedny, palety, kontejnery) pro balení a kompletaci (plniče) pro kontrolu (váhy, měřiče)

17 2. Charakteristiky vojenských skladů D) Obecné požadavky na vybavení skladů: Podle možností musí vojenské sklady umožnit dodržení skladových podmínek, snadné rozmístění a kontrolu materiálu, jeho údržbu, příjem a rychlý výdej, případně umožnit použití mechanizačních prostředků. Všechny sklady musí mít: Rychle otevíratelná vrata (dveře) – jejich počet závisí na druhu a množství uloženého materiálu, jeho vývozu. Musí být opatřena zámky, pečetěmi a viditelným pořadovým číslem.

18 2. Charakteristiky vojenských skladů

19 Vybudované nájezdy (rampy) – příjezdové a odjezdové cesty musí zabezpečit hladký vjezd, výjezd, manipulační plochy atd. Zabezpečení bleskosvody – kryté a uzavřené sklady. Suché a vzdušné prostředí – přirozené nebo umělé větrání. Pevný povrch podlah – min.o 30 cm vyšší než okolní terén. Z vnější strany zabezpečení proti zatékání povrchové vody. Trvalé nouzové pracovní osvětlení Zabezpečení oken a vrat

20 2. Charakteristiky vojenských skladů E) Zásady pro ukládání materiálu: Ochrana majetku - před nepříznivými povětrnostními vlivy - před poškozením, zcizením a znehodnocením Přesná evidence, příjem, výdej, kompletace, Splnění technických a odborných požadavků a pokynů pro skladování materiálu příslušných majetkových uskupení, Naložení, rychlý vývoz skladovaných zásob, Efektivní využití mechanizačních prostředků, Splnění požadavků BOZP, PO a OŽP, Kontrola majetku, skladu, …

21 2. Charakteristiky vojenských skladů

22 Materiál ukládat v použitelném stavu, přehledně podle kategorií, ročníků, sérií, výrobních čísel, druhu materiálu, charakteru, Ukládání provádět tak, aby zabezpečovalo snadnou manipulaci - vyskladnění apod., Ukládat materiál ve vhodných obalech, paletách, kontejnerech, Zabezpečit správnou fixaci, způsob ochrany, kontroly, dodržení zásad BOZP,PO,OŽP,

23 2. Charakteristiky vojenských skladů Materiál musí být řádně označen - u rozměrných dílů každý jednotlivý kus, - u drobných každý jednotlivý obal. Označení obsahuje: Katalogové (výkresové) číslo materiálu Počet kusů v balící jednotce Název materiálu Datum revize Datum výroby u materiálu, u kterého se rok sleduje Skladový štítek Dnes : čárový kód

24 2. Charakteristiky vojenských skladů

25

26 F) Dokumentace vedená ve vojenských skladech: Rozsah a obsah dokumentace vedené ve skladech vychází v předpisu Log-10-3, dále je konkretizován směrnicemi nebo nařízeními nadřízených MM. U mpr vedení dokumentace upřesňuje NL, který za organizaci skladového hospodářství odpovídá. Vedení příslušné dokumentace ve skladech je předmětem provádění kontrolní činnosti. Za zpracování dokumentace odpovídají náčelníci (správci) skladů. Správce skladu vede: Pracovní deník ve skladu Záznam o měření teploty a vlhkosti vzduchu Evidenci majetku uloženého ve skladu Knihu prohlídek a kontrol

27 2. Charakteristiky vojenských skladů

28 F) Dokumentace vedená ve vojenských skladech: Jednoduchý situační plán skladu včetně místností a podlah Plán rozmístění jednotlivých druhů materiálu Směrnice a plán PO Směrnice a plán ochrany a střežení majetku Plán činnosti při vyhlášení jednotlivých stupňů BoPo Funkční povinnosti funkcionářů a pracovníků skladu Skladová evidence uloženého materiálu Přehled prostředků manipulace s materiálem Pravidla BOZP Záznamník teplot a vlhkosti vzduchu Kniha prohlídek a kontrol materiálu Provozní řád skladu Plán evakuace materiálu při požáru a jiné živelní pohromě Seznam předmětů a zařízení v místnosti (skladu) Roční (měsíční) plán prací ve skladu

29 2. Charakteristiky vojenských skladů G) Základní pravidla BOZP: Převážnou část činností ve vojenských skladech tvoří skladové manipulace, z toho vyplývají mnohá bezpečnostní rizika. K zajištění BOZP jsou stanoveny konkrétní povinnosti odpovědných osob, vycházející ze Zákon č.262/2006 ve znění pozdějších předp. Zákoník práce - povinnosti zaměstnavatele (velitelů a jim na roveň postavených náčelníků) - povinnosti přímých nadřízených (náčelníků, či správců skladů) - povinnosti pracovníků ve skladech (zaměstnanců)

30 2. Charakteristiky vojenských skladů Hlavní povinnosti zaměstnavatele (velitele): Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci Nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými technologiemi a pracovními postupy Organizovat 1 x za rok kontroly BOZP u útvaru Odstraňovat zjištěné nedostatky a potřebná opatření zahrnout do plánu a kolektivní smlouvy Zabezpečit provádění revizí Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

31 Základní ustanovení o poskytování OOPP jsou uvedena v Nařízení vlády č.495/2001 - rozsah a bližší poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek Seznam funkcí s nároky na poskytování OOPP musí zveřejňovat velitelé útvarů ve svých DR. 2. Charakteristiky vojenských skladů

32 Hlavní povinnosti zaměstnance (Vševojsk-16-6): Dodržovat právní, ostatní předpisy a pokyny k BOZP a stanovené pracovní postupy, s nimiž byli řádně seznámeni. Nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné omamné látky, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat zákaz kouření. Používat při práci OOPP. Účastnit se školení a podrobit se lékařským prohlídkám. Oznamovat nadřízenému závady, jež by mohly ohrozit bezpečnost.

33 3. Sklady roty Rota je nejnižším organizačním prvkem AČR, která disponuje sklady. Velikost a dispoziční uspořádání vychází z kapacitních možností a charakteru jednotlivých rot ( mechanizovaná, druhů vojsk atd.). Charakteristickými rysy skladů rot je: malá mechanizovaná manipulace (lidská síla) jednoduchá skladovací zařízení značná frekvence při přijímání a vydávání materiálu příslušníkům roty

34 Uložení materiálu a techniky jednotky

35 Skladiště zbraní : Závazným normativním aktem pro ukládání zbraní je předpis Vševojsk-5-6. Munice a zbraně se ukládají ve speciálně postavených skladech nebo upravených místnostech, které musí zabezpečovat: dobrý technický stav uložených zbraní a munice, ochranu proti ztrátám a krádežím, možnost kontroly zbraní a munice, jejich ošetření a udržování v neustálé bojeschopnosti 3. Sklady roty

36 Skladiště zbraní : Všeobecné zásady : ukládání zbraní a munice – jednotky společně přímý dohled dozorčího (jednotky, útvaru) otevření jen na základě nařízení VR nebo VPr zodpovídá, uzamyká a pečetí dozorčí jednotky Konstrukce stavebního objektu : pevné zdi, stropy, podlaha oplechované dveře s okénkem, dvěma zámky a pevnými závěsy ALARMIC, osvětlení, větrací okénka (mříže, žaluzie, poklopy okno – kovové mříže, v přízemí síť a neprůhledné sklo

37 3. Sklady roty Vybavení skladiště zbraní : seznam předmětů a zařízení, stojany na zbraně (plechové skříně), plechové skříně nebo kovové bedny na pistole, skříně, bedny (truhlíky) na útočné nože a dalekohledy jednotky, nouzové osvětlení, stůl (polička) na psaní, Kniha prohlídek (kontrol) zbraní, obrazy zbraní, jimiž je jednotka vyzbrojena, uzamykatelná skříňka pro uložení klíčů od stojanů (skříní) se zbraněmi (pouze je-li větší počet stojanů nebo skříní

38 3. Sklady roty Sklad materiálu roty (sklad VPr) Jednotka (rota, baterie) je základním organizačním prvkem AČR a současně je i samostatným účetním celkem. Jednotka má zpravidla jeden sklad materiálu, který slouží k uložení materiálu všech MU, mimo MU 2.2. Skladování materiálu ve skladu materiálu roty (skladu VPr) je důležité v oblasti hospodaření s materiálem.

39 Sklad materiálu roty musí splňovat tyto požadavky: 3. Sklady roty Části skladu VPr roty Administrativní část Manipulační část Skladovací část - Funkcí této části je vytvořit VPr příznivé podmínky pro evidenci převzatého materiálu a k plnění funkčních povinností - Funkcí této části je vytvořit VPr příznivé podmínky pro příjem, kompletaci, roztřídění a výdej materiálu - Funkcí této části je zabezpečit VPr plně funkčně, přehledně, organizovaně uložení materiálu po MU

40 Sklad materiálu roty musí splňovat tyto požadavky: 1. Zabezpečit ochranu uloženého (skladovaného) materiálu proti odcizení a zneužití. - nutno věnovat pozornost výběru místnosti 2. Zabezpečit přehledné uložení materiálu. - dostatečná plocha pro přehledné uložení, dostatek regálů, polic, manipulačních stolů apod. k rychlé manipulaci 3. Sklady roty

41 Sklad materiálu roty musí splňovat tyto požadavky: 3. Zabezpečit ochranu materiálu před znehodnocením a ztrátou užitných hodnot. - větrání, osvětlení, vybavení hasícími prostředky atd. 4. Zabezpečit uložení materiálu různých MU z hlediska pořadí výdeje, snášenlivosti a podle použití. - promyšleně mít uložen a viditelně označen materiál po MU, skupinách a položkách, umožnit provádění kontrolní činnosti, odděleně BP od NZ, zvlášť uložit spotřební materiál rozdělení podle snášenlivosti, 3. Sklady roty

42 Evidenční doklady vedené u jednotky : Evidenční kniha materiálu vz.1 Evidenční list materiálu Seznam materiálu vydaného u jednotky Evidenční list nářadí a pomůcek Přehled evidenčních čísel materiálu Kniha zápůjček a oprav Seznam předmětů v soupravě – výkaz neúplnosti

43 Dokumentace vedená u roty : Zařazovací sešit Denní výkaz Výdejka Výkaz vydaného – vráceného materiálu Výkaz vz.16 3. Sklady roty Dokumentace vedená u roty : Kniha prohlídek a kontrol zbraní Kniha prohlídek a kontrol materiálu Kniha cenné pošty Rejstřík evidenčních dokladů Záznamník soupravy

44 Zásady vedení evidence materiálu u roty. Způsob vedení evidence materiálu u jednotky musí být jednotný a musí vycházet z potřeb a požadavků všech MU. O tom, zda se materiál u jednotky povede v Evidenční knize materiálu nebo na Evidenčních listech, rozhoduje Velitel útvaru na návrh Náčelníka logistiky. U jednotky se vede jedna Evidenční kniha materiálu pro všechny druhy MU, přičemž MU 4.2 je možno evidovat samostatně. Evidenci materiálu u jednotky vede výkonný praporčík ! 3. Sklady roty

45 Kontrolní činnost v oblasti skladování majetku u roty. Kontrolní činnost v oblasti skladování majetku u roty je nedílnou součástí řídící práce funkcionářů roty. Pro obsah a četnost kontrol funkcionářů roty platí ustanovení předpisu Vševojsk-1-1. Výkonný praporčík je povinen kontrolovat : a ) nejméně jednou za měsíc : - správnost evidence materiálu zapsaného v evidenční knize roty na EÚP ), záznam o porovnání uskutečnit na posledním listě evidenční knihy, - materiál ve skladišti materiálu u roty, c ) denně : - bezpečné uložení zbraní a munice ve skladu zbraní, pořádek a zabezpečení zbraní a střeliva proti zcizení, - materiál a pomůcky podle rozvrhu zaměstnání k zabezpečení výcviku na příští den, - kvalitu vyčištění, úplnosti a ošetření zbraní, výstroje a dalšího materiálu po výcviku, 3. Sklady roty

46 4. Sklady mechanizovaného praporu Hlavním úkolem skladování majetku u mpr je kumulace potřebného množství materiálu s cílem vytvoření dostatečných zásob pro zabezpečení mírových i válečných potřeb mpr. Konkrétní požadavky na skladování materiálu u mpr vyplývají z charakteru jednotlivých MU při respektování konkrétních zásad daných odbornými předpisy, nařízeními a směrnicemi MM a nakonec i z kapacitních možností mpr. Základním požadavkem je mít na MU samostatný sklad.

47 Materiál útvaru může být uložen: * u jednotek * ve skladech útvaru * v zařízeních útvaru * v depozitech Počet skladů a sdružení materiálu jednotlivých majetkových uskupení ve skladech odpovídá možnostem útvaru. Podle určení je skladování materiálu jednotlivých MU rozděleno : na skladování nedotknutelných zásob (NZ) – sklad NZ na skladování materiálu běžných potřeb ( BP) – sklady BP 4. Sklady mechanizovaného praporu

48 Organizace mobilních skladů RL v poli

49

50

51

52

53

54

55 4. Sklady mechanizovaného praporu ZÁVĚR : V podmínkách AČR byla skladová hospodářství útvarů vybudována před mnoha lety, pro ukládání materiálu různými způsoby např. po materiálových třídách. Dnes stojí AČR před nelehkým úkolem - celou oblast skladového hospodářství modernizovat v souladu s potřebami a požadavky, jež jsou kladeny na AČR.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google