Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014 Robert Křepinský – člen Rady vlády pro BOZP předseda SV pro legislativu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014 Robert Křepinský – člen Rady vlády pro BOZP předseda SV pro legislativu."— Transkript prezentace:

1 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014 Robert Křepinský – člen Rady vlády pro BOZP předseda SV pro legislativu

2 5. Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví. Zodpovědnost: MPSV Připraví: Stálý výbor pro technickou bezpečnost Rady vlády Spolupráce: ČBÚ, MPO, MD, MV, MO Termín: 31. prosince 2013 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014

3 Návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví. Řešení problematiky VTZ bylo zpracováno z podnětu Rady vlády, která na základě požadavku sociálních partnerů zařadila projednání této předmětné oblasti do svého programu jednání na zasedání v roce 2006. V roce 2008 byl zpracován věcný záměr zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Další práce již však nepokračovaly. Důvody zpracování právní úpravy: - odlišný vývoj právních úprav v působnosti jednotlivých resortů, - nedostatečně vyjasněný vztah k předpisům pro regulaci vnitřního trhu, - díky odlišnosti právních úprav není možné dosáhnout vzájemného uznávání osvědčení o odborné a zvláštní odborné způsobilosti, - nesoulad v používaných terminologií v oblasti technických norem upravujících bezpečnost VTZ a odbornou způsobilost obsluh, - právní úprava VTZ nebere v úvahu nové technologie a vývoj bezpečnostních prvků

4 Návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví. Cíl: vytvoření právní úpravy, která bude stanovovat obecné požadavky a postupy platné pro provoz vyhrazených technických zařízení, přičemž požadavky na vlastní provoz TZ pro specifické podmínky a účel (práce v podzemí, vojenská technika apod.) bude řešen příslušnou zvláštní právní úpravou.

5 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014 6. Z pracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Zodpovědnost: MPO Spolupráce: MPSV, ČBÚ, MD, MV, MO Termín: 31. prosince 2014

6 Právní úprava k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Důvody: zastaralou právní úpravu již nelze novelizovat – vydáno neexistujícím ministerstvem stavebnictví zastaralou právní úpravu již nelze novelizovat – vydáno neexistujícím ministerstvem stavebnictví výčet stavebních strojů je s ohledem na další vývoj nedostatečný, zastaralý a jejich využití není možné vázat pouze na stavební činnost výčet stavebních strojů je s ohledem na další vývoj nedostatečný, zastaralý a jejich využití není možné vázat pouze na stavební činnost podmínky odborné způsobilosti odpovídají době svého vydání – Osvědčení o spolehlivosti k obsluze stavebních strojů podle odst. 1 písm. a), b) dává se souhlasem závodního (dílenského ) výboru ROH organizace, která navrhuje uchazeče k zařazení do výcvikového zařízení. podmínky odborné způsobilosti odpovídají době svého vydání – Osvědčení o spolehlivosti k obsluze stavebních strojů podle odst. 1 písm. a), b) dává se souhlasem závodního (dílenského ) výboru ROH organizace, která navrhuje uchazeče k zařazení do výcvikového zařízení.

7 Právní úprava k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. Rada vlády od roku 2010 prostřednictvím SV č. 1 zdůrazňuje nutnost nové právní úpravy v návaznosti na ustanovení § 11 zákona č. 309/2006 Sb. při zachování požadavků na zvláštní odbornou způsobilost

8 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014 8. Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona, se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, praktickou výuku a praktickou přípravu na povolání. Zodpovědnost: MŠMT Zodpovědnost: MŠMT Spolupráce: MPSV, MZ Spolupráce: MPSV, MZ Termín: 31. března 2013 Termín: 31. března 2013

9 Právní úprava k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona  Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 472/2011 Sb.) – ustanovení § 29: 2. Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

10 Právní úprava k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona Stávající stav: -Metodický pokyn MŠMT č, 37 014/2005 – 25, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT – účinnost od 1.1.2006 Historie: Národní akční program BOZP na rok 2005/2006, počítá s vydáním vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Návrh vyhlášky připraven pracovní skupinou zřízenou MŠMT zasedající od roku 2009 – práce dokončeny v roce 2012 se záměrem účinnosti od školního roku 2012 – 2013.

11 Právní úprava k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona Návrh vyhlášky mimo jiné upravuje: rizika vykonávané činnosti spojená s výchovou a vzdělávání poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytování první pomoci dohled nad žáky zvláštní pravidla při některých činnostech (výuka tělesné výchovy, výuka plavání, zimní výcvikový kurz, sportovně výcvikové kurzy, koupání, bruslení na ledových plochách, bruslení na kolečkových bruslích, lezení na umělých stěnách, zahraniční výjezdy, kontroly tělocvičného nářadí a náčiní, tělocvičen, hřišť, cvičeních a hracích ploch.

12 Právní úprava k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona Nutnost právní úpravy zdůraznila konference organizovaná v roce 2011 – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata – 1. a 2.června 2011 v Brně navazující na výsledky Kulatého stolu, který se konal v září 2010. Nutnost právní úpravy zdůraznila konference organizovaná v roce 2011 – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata – 1. a 2.června 2011 v Brně navazující na výsledky Kulatého stolu, který se konal v září 2010. Stávající stav: - návrh vyhlášky prošel vnitřním připomínkovým řízení na MŠMT - podle vyjádření MŠMT – viz jednání Rady vlády dne 21.9.2012 - návrh měl být předán do vnějšího připomínkového řízení počátkem října 2012 – účinnost od 1.1.2013 - na posledním jednání Rady v měsíci prosinci 2012 MŠMT nevidí důvody k vydání právní úpravy, je však vstřícné ke změně metodického pokynu

13 9. Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. Zodpovědnost: MŠMT Spolupráce: MZ, MPSV Termín: 31. prosince 2013 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014

14 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. NAP BOZP 2009 až 2010 uložil MŠMT úkol: Zpracovat analýzu povinností ukládaných vysokoškolským institucím k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů, vyplývajících ze zákona o vysokých školách, a uplatňování nynější právní úpravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při výuce. Navrhnout případná legislativní, organizační a metodická opatření – termín do 31.3.2009 – úkol splněn Z provedené analýzy vyplynulo, že se vysoké školy řídí obecně závaznými předpisy, na něž se zákon o vysokých školách odkazuje, příp. dalšími speciálními předpisy a nařízeními upravujícími specifickou oblast BOZP, a že toto legislativní zakotvení dané problematiky se v praxi osvědčilo. Z těchto důvodů nevidí odbor vysokých škol potřebu legislativních, organizačních a metodických opatření.

15 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. S touto analýzou nesouhlasil SV pro legislativu v měsíci červnu 2009 – věcné chyby – odkaz na ustanovení § 391 ZP a práva studenta § 62 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. Rada vlády v měsíci prosinci 2009 byla MŠMT informována, že zpracovatelé analýzy odmítají jednání nad uvedenou problematikou s tím, že požadavky právní úpravy budou zahrnuty do zákona o terciálním vzdělávání – toto bylo potvrzeno ministryní Miroslavou Kopicovou v měsíci květnu 2010: „Vážený pane ministře, Reaguji na Váš dopis ze dne 23.3.2010, č.j. 2010/21037-433, ve věci žádosti o změnu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v dané souvislosti Vám sděluji následující: MŠMT v současné době připravuje návrh nového zákona o terciálním vzdělávání, ve kterém bude problematika bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při studiu ve studijních programech upravena. Ve zmíněném zákoně bude zakotvena povinnost vysoké školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví studentů při studiu a s ním přímo souvisejících činnostech a službách, bude poskytovat studentům i nezbytné informace k zajištění BOZ a evidence úrazů.“

16 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. Nutnost právní úpravy zdůraznila konference organizovaná v roce 2011 – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata – 1. a 2.června 2011 v Brně, kde za účasti ministra práce a sociálních věcí zástupci vysokých škol zdůraznili potřebu právní úpravy.

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014 Robert Křepinský – člen Rady vlády pro BOZP předseda SV pro legislativu."

Podobné prezentace


Reklamy Google