Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace veřejných zakázek a zakázek – legislativa, postupy Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace veřejných zakázek a zakázek – legislativa, postupy Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ."— Transkript prezentace:

1 Realizace veřejných zakázek a zakázek – legislativa, postupy Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ

2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Základní dokumentace při realizaci zadávacího řízení Základními dokumenty při realizaci zadávacích řízení jsou: 1)Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 2)Metodický pokyn Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 – aktuální verze 8.6 (dále jen „MP“) Rozhodné pro určení relevantních postupů jsou: - § 2 Zákona – Zadavatel veřejné zakázky - § 12 Zákona (limity zakázek) - Článek 7 MP (kategorie zakázek)

3 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Limity podle Zákona č. 137/2006 Sb., o VZ Zdroj: http://www.indoc.cz/nove-limity-ve-verejnych-zakazkach

4 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Limity podle MP ZZ 8.6 I. kategorieméně než 15 000,- Kč (bez DPH), II. kategorieméně než 200 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 600 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, III. kategorieméně než 800 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 3 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, IV. kategorieméně než 2 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 6 000 000,-Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, V. kategorieméně než 30 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, méně než 100 000 000,- Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce, VI. kategorieod 30 mil. Kč (bez DPH) u zakázek na dodávky nebo služby, od 100 mil. Kč (bez DPH) u zakázek na stavební práce.

5 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Společná ustanovení z MP Článek 4 Metodického pokynu - Předmět úpravy 2. V případech veřejných zakázek, jejichž průběh zadávání je upraven zákonem o veřejných zakázkách, postupuje zadavatel podle zákona o veřejných zakázkách. Tento Metodicky pokyn se v daném případě použije pouze, pokud jde o účast na jednání hodnotící komise (čl. 25), kontrolu dodržování správnosti postupu při zadávání zakázek a veřejných zakázek (čl. 26), archivaci (čl. 27), odvody při porušení pravidel pro zadávání zakázek a veřejných zakázek (čl. 28). Jiná ustanovení tohoto Metodického pokynu se při zadávání veřejných zakázek nepoužijí.

6 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Společná ustanovení z MP 3. Jak u veřejných zakázek, jejichž průběh zadávání zakázek je upraven zákonem o veřejných zakázkách, tak u veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, stejně jako u zakázek dle tohoto Metodického pokynu platí tento zákaz: a)Zakazuje se používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek (ve smyslu § 78 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách) jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele. b)Zakazuje se používat v výběrovém řízení náhodný výběr losem, a to i v kombinaci s objektivními kriterii (ve smyslu § 61 a § 66 zákona o veřejných zakázkách). c)Zakazuje se v rámci technických kvalifikačních kritérií požadovat doložení dokladu o dispozici s obalovnou živičných a asfaltových směsí, a doklad o dispozici s betonárnou. d)Nedoporučuje se stanovení termínu dokončení zakázek a veřejných zakázek pevným datem bez v zadávací dokumentaci stanovené možnosti přiměřeného prodloužení zahájení a dokončení stavebních prací v případě zdržení způsobeným neočekávaným prodloužením zadávacího řízení. e)Zakazuje se požadavek na osobu dodavatele a jeho charakteristiky, který neodpovídá v zákoně taxativně vyjmenovaným kvalifikačním předpokladům.

7 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Kontrola dodržování správnosti postupu při zadávání zakázek a veřejných zakázek – článek 26 MP Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky III. – V. kategorie a v případě veřejných zakázek zadávaných v souladu se zákonem budou vyžadovány především následující dokumenty: a)výzva k podání nabídky a další dokumenty vymezující předmět zakázky vč. dokladů prokazujících její odeslání, příp. uveřejnění, b)nabídky podané uchazeči, c)seznam doručených nabídek, d)zpráva o otevírání obálek s nabídkami, pokud není součástí protokolu o hodnocení, e)protokol o hodnocení podepsaný relevantními osobami, f)prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise / náhradníků / hodnotitele, pokud toto prohlášení není součástí protokolu o hodnocení, g)závazek mlčenlivosti členů hodnotící komise / náhradníků / hodnotitele, pokud vyjádření závazku mlčenlivosti není součástí protokolu o hodnocení, h)smlouva uzavřená s vybraným uchazečem (vč. všech příloh, dodatků), i)oznámení o výsledku výběrového řízení zaslané všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v výběrovém řízení, včetně dokladů prokazujích jejich odeslání, j)jiná korespondence mezi zadavatelem a uchazeči (např. žádosti o dodatečné informace, poskytnutí dodatečných informací, oznámení o vyloučení uchazeče).

8 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Doporučení k předkládání dokladů podle článku 26 MP  Doporučujeme požadovat v zadávacích řízeních po uchazečích i kopie nabídek (za nedodržení nelze vyloučit!)  Pokud budou ke kontrole předloženy i originály, doporučujeme si evidovat předloženou dokumentaci tak, aby příjemce měl jasný přehled, jaké dokumenty byly na ROP předány  Průběh zadávacího řízení není povinné dokládat v originále - DOKLÁDAT V KOPII !!!  Vítězná nabídka musí zůstat pro potřeby následných kontrol ve spisové dokumentaci zakázky / projektu – kopie Doporučujeme si pořizovat ze zadávacích řízení kopie nebo scany, včetně kopie nabídek uchazečů!

9 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Metodické oznámení č. 44 - Zpřesnění nastaveného administrativního postupu zakázek a veřejných zakázek  Východiska: Na základě výskytu nepravdivých osvědčení dle ust. § 56 zákona č. 137/2006 Sb., u veřejných zakázek a nepravdivých referencí u zakázek mimo režim zákona o veřejných zakázkách (dále jen „reference“) u vítězných nabídek přistoupil Řídící orgán ROP Střední Morava k vydání tohoto metodického oznámení, jehož cílem je minimalizovat výskyt nepravdivých či nesprávně doložených a vyhodnocených referencí, včetně minimalizace rizik podvodného jednání.  Popis opatření: Příjemce jakožto zadavatel zakázky dle MP Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 či veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prověří správnost doložených referencí u vítězné nabídky a to nejpozději před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem. Prověření správnosti referencí potvrdí v rámci Čestného prohlášení, které bude vyplňovat příjemce, jakožto zadavatel zakázky či veřejné zakázky a bude podepsáno statutárním zástupcem příjemce.

10 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Metodické oznámení č. 44 Postup a nástroje pro provádění kontrol 1)Pokud je reference prokazovaná k veřejné zakázce realizované pro veřejného či dotovaného zadavatele (tento zadavatel vystavil osvědčení o realizaci stavebních prací) budou relevantní tyto údaje, které budou ověřeny za využití následujících nástrojů: a)údaje uvedené ve Věstníku veřejných zakázek, konkrétně z Oznámení o zadání zakázky, b)údaje uvedené na profilech zadavatelů, konkrétně ze zveřejněné smlouvy či údaji o skutečně uhrazeném plnění, c)cílem je ověření pravosti referencí vítězného dodavatele v podrobnosti ověření fyzické existence stavby, která je předmětem reference, její provedení vítězným dodavatelem, včetně ověření specifikace stavby co se týče zadavatelem stanovené minimální úrovně této reference v kvalifikační či zadávací dokumentaci, s výjimkou referencí uvedených v následujícím bodu d), d)u referencí, které byly realizovány před novelou ZVZ účinnou od 1. 4. 2012, která stanovila povinnost uveřejňování údajů uvedených pod písm. b) na profilu zadavatele, a u kterých je tedy omezené množství údajů, ze kterých se může vycházet, mohou být využít i údaje a postupy uvedené dále, včetně cíle uvedeného pod písm. g).

11 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Metodické oznámení č. 44 Postup a nástroje pro provádění kontrol 2)Pokud je reference realizována pro jinou osobu než veřejného zadavatele či dotovaného zadavatele, budou reference ověřeny za využití následujících nástrojů: a)příjemce bude vyzván k doložení lokalizace stavby, které se reference týká (identifikace pozemků, jejichž je stavba součástí), a dále budou současně zjištěny, b)údaje uvedené ve sbírce listin Obchodního rejstříku (Výroční zprávy, Výkazy zisku a ztrát), c)údaje získané fyzickou kontrolou na místě, d)údaje vyžádané od věcně a místně příslušných stavebních úřadů, e)údaje získané proaktivním vyhledáváním dalších všech dostupných informací z veřejně dostupných zdrojů, f)pokud URR na základě výše uvedených zdrojů nedospěje k závěru, že je prokázáno, že daná reference je pravdivá, může si vyžádat doložení relevantních chybějících podkladů od příjemce, g)cílem je ověření pravosti referencí vítězného dodavatele v podrobnosti ověření fyzické existence stavby, která je předmětem reference, její provedení vítězným dodavatelem, včetně ověření rozsahu a specifikace stavby co se týče zadavatelem stanovené minimální úrovně této reference v kvalifikační či zadávací dokumentaci

12 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Doporučené odkazy  www.rr-strednimorava.cz – aktuality a Metodická oznámení www.rr-strednimorava.cz  www.portal-vz.cz – legislativa, stanoviska, METODIKA www.portal-vz.cz  www.compet.cz – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz  www.epravo.cz – články v sekci veřejné zakázky www.epravo.cz

13 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Lubomír Baláš vedoucí oddělení kontroly a plateb Olomouc www.rr-strednimorava.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Realizace veřejných zakázek a zakázek – legislativa, postupy Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google